بنایی علی بن محمد رجوع کنید به بنایی هروی کمال الدین شیرعلی

معرف

بنایی‌، علی‌بن‌ محمد رجوع کنید به بنّایی‌ هروی‌، کمال‌الدین‌ شیرعلی‌#

متن

نظر شما