حروریه رجوع کنید به خوارج

معرف

حروریه رجوع کنید به خوارج#

متن

نظر شما