حرز (در فقه) رجوع کنید به سرقت

معرف

حِرز (در فقه) رجوع کنید به سرقت#

متن

نظر شما