حرج رجوع کنید به عسر و حرج؛ لاحرج قاعده

معرف

حَرَج رجوع کنید به عُسر و حَرَج؛ لاحَرَج، قاعده#

متن

نظر شما