حربی رجوع کنید به دارالاسلام (۱)؛ کفر

معرف

حَربى رجوع کنید به دارالاسلام (1)؛ کفر#

متن

نظر شما