حرانیان رجوع کنید به صابئین

معرف

حَرّانیان رجوع کنید به صابئین#

متن

نظر شما