حرانی سنان بن فتح رجوع کنید به سنان بن فتح حرانی

معرف

حرّانى، سنان ‌بن فتح رجوع کنید به سنان‌ بن فتح حرّانى#

متن

نظر شما