دملی گویش ← زازا زبان
معرف
دِملى، گویش ← زازا، زبان#
متن
دِملى، گویش ← زازا، زبان
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 18
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده