دملی گویش ← زازا زبان

معرف

دِملى، گویش ← زازا، زبان#

متن

دِملى، گویش ← زازا، زبان

نظر شما