دملی گویش ← زازا زبان

معرف

دِملى، گویش ← زازا، زبان#
متن
دِملى، گویش ← زازا، زبان
نظر شما
مولفان
گروه
رده موضوعی
جلد18
تاریخ93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده