دمشقی تقی الدین ← تقی الدین راصد

معرف

دمشقى، تقى‌الدین ← تقى‌الدین راصد#

متن

دمشقى، تقى‌الدین ← تقى‌الدین راصد

نظر شما