دلیل (اصطلاح فلسفی) ← برهان

معرف

دلیل (اصطلاح فلسفى) ← برهان#

متن

دلیل (اصطلاح فلسفى) ← برهان

نظر شما