دکنی زبان ← اردو زبان و ادبیات

معرف

دکنى، زبان ← اردو، زبان و ادبیات#

متن

دکنى، زبان ← اردو، زبان و ادبیات

نظر شما