دنبلی ← کرد/ کردها

معرف

دُنُبلى ← کرد/ کردها#

متن

دُنُبلى ← کرد/ کردها

نظر شما