دناقل ← دنقلی

معرف

دَناقِل ← دَنقلى#

متن

دَناقِل ← دَنقلى

نظر شما