دمیرداشیه ← دمرداشیه

معرف

دمیرداشیه ← دَمِرداشیّه#

متن

دمیرداشیه ← دَمِرداشیّه

نظر شما