بلیه بدْره رجوع کنید به بالی بادرا

معرف

بلیه‌ بَدْره‌ رجوع کنید به بالی‌بادرا#

متن

نظر شما