بلیطی رجوع کنید به بلطی

معرف

بُلَیطی‌ رجوع کنید به بَلطی‌#

متن

نظر شما