بلغم رجوع کنید به اخلاط چهارگانه

معرف

بلغم‌ رجوع کنید به اخلاط‌ چهارگانه‌#

متن

نظر شما