بلخی ابومعشر جعفربن محمد رجوع کنید به ابومعشر بلخی

معرف

بلخی‌، ابومعشر جعفربن‌ محمد رجوع کنید به ابومعشر بلخی‌#

متن

نظر شما