بلخی ابوشکور رجوع کنید به ابوشکور بلخی

معرف

بلخی‌، ابوشکور رجوع کنید به ابوشکور بلخی‌#

متن

نظر شما