بلخشان رجوع کنید به بدخشان

معرف

بَلخشان‌ رجوع کنید به بدخشان‌#

متن

نظر شما