ذرع ← ذراع

معرف

ذَرع ← ذِراع#

متن

ذَرع ← ذِراع

نظر شما