دینوری ابن قتیبه ← ابن قتیبه دینوری

معرف

دینورى، ابن‌قتیبه ← ابن‌قتیبه دینورى#

متن

دینورى، ابن‌قتیبه ← ابن‌قتیبه دینورى

نظر شما