دینار کوه ← دنا(۱)

معرف

دینار، کوه ← دنا(1)#

متن

دینار، کوه ← دنا(1)

نظر شما