دیماند موریس اسون

معرف

موزه‌دار و پژوهشگر هنر اسلامى
متن
دیماند، موریس اِسون ، موزه‌دار و پژوهشگر هنر اسلامى. در 1892/ 1309 در اتریش متولد شد. تحصیلات دانشگاهى را در دانشگاه وین زیر نظر یوسف اسچیگوفسکى (متوفى 1941/ 1320ش) گذراند. در 1916/ 1334، دکترى خود را در رشته تاریخ هنر دریافت کرد. عنوان رساله وى )نقش‌ونگارهاى منسوجات پشمى قبطیان( بود که با تأکید بر نمونه‌هاى موجود در موزه دانشگاه لوند سوئد نوشته شده بود ()فرهنگ هنر( ، ذیل مادّه؛ )کشف هنر اسلامى( ، پیوست 2، ص‌208؛ نیک‌بین، ج‌1، ص‌438).با رشد فاشیسم در دهه 1930/ 1310ش، مهاجرت محققان اروپایى به امریکا افزایش یافت. در این اوضاع، دیماند در 1923/ 1302ش دستیار پژوهش در بخش مصریان موزه هنرى متروپولیتن شد و در همان سال، به فهرست‌کردن نمونه منسوجات قبطى موجود در این موزه پرداخت. در 1925/ 1304ش سرپرست بخش تازه‌تأسیس هنر اسلامى در گروه هنرهاى تزیینى این موزه شد. در 1932/ 1311ش دستیار سرپرست هنر خاورمیانه و در 1933/ 1312ش سرپرست بخش هنر خاورمیانه موزه هنرى متروپولیتن شد و تا زمان بازنشستگى‌اش در 1959/ 1338ش، در این سِمَت باقى ماند (بلر و بلوم ، ص‌155؛ )فرهنگ هنر(، همانجا).او مجموعه فرشهاى متعددى را بررسى کرد و براى مجموعه باارزش جیمز فرنکلین بالارد در سیتى میوزیوم ، واقع در سنت لوئیس فهرست مشروحى تهیه کرد که در 1935/ 1314ش به‌چاپ رسید. همچنین با مجموعه‌دارانى چون بالارد، جوزف مک‌مالان ، جان پیرپانت مورگن ، و جان دیویسن راکفلر براى اهداى فرشهاى مجموعه‌شان به موزه هنرى متروپولیتن به توافق رسید ()فرهنگ هنر(، همانجا). دیماند در بیشتر دوران حرفه‌اى کارش، به مطالعه اشیاى موزه‌ها، خصوصآ موزه هنرى متروپولیتن، پرداخت (← بلر و بلوم، ص‌156). حاصل این مطالعات تألیف آثارى درباره هنرهاى اسلامى، به‌ویژه فرش و دست‌بافته، و همچنین تهیه فهرست براى آثار مجموعه‌هاى مختلف است. دیماند در 1986/1365ش درگذشت ()فرهنگ هنر(، همانجا).مهم‌ترین اثر وى را نخستین‌بار موزه هنر متروپولیتن با نام )راهنماى صنایع تزیینى اسلامى( در 1930/ 1309ش به چاپ رساند. این کتاب پس از افزودن اطلاعات جدیدى درباره آثار به‌دست‌آمده از اکتشافات هیئت باستان‌شناسى این موزه در ایران و عراق (نیشابور و مدائن)، با عنوان راهنماى صنایع اسلامى در 1947/ 1326ش تجدیدچاپ شد. این اثررا احمدمحمد عیسى در 1323ش/ 1944 با عنوان الفنون الاسلامیة به عربى برگرداند. عبداللّه فریار ترجمه فارسى این کتاب را در 1336ش در تهران منتشر کرد. این اثر به اردو نیز ترجمه شده‌است ()فرهنگ هنر(؛ )کشف هنر اسلامى(، همانجاها؛ ورنوآ ، ص‌47؛ دیماند، مقدمه فریار، ص‌17).دیماند در این اثر، تاریخ فشرده هنر اسلامى را برمبناى مطالعاتش درباره آثار موجود در موزه هنرى متروپولیتن تدوین کرده و در هر فصل با مهارت بسیار نمونه‌هایى براى مقایسه و تطبیق از سایر موزه‌ها و مجموعه‌هاى معتبر هنرى ارائه کرده‌است (← دیماند؛ )کشف هنر اسلامى(، همانجاها).دیماند با استفاده از آثار موجود در موزه‌ها و مجموعه‌هاى خصوصى، نمایشگاههاى متعددى از فرش و قالیهاى شرقى و سفال برگزار کرد (← )کشف هنر اسلامى(؛ )فرهنگ هنر(، همانجاها؛ براى اطلاع بیشتر از آثار ← پیرسون ، ایندکساسلامیکوس : 1906ـ 1955، ش 6056ـ6058، 6133ـ 6139، 6965ـ6968، 7021ـ7023، 7828ـ7833، 8101ـ8109، 8282، 8315ـ8330، 9751، همان : 1956ـ 1960، ش 1644، 1905ـ1907، 1973، همان : 1961ـ 1965، ش2129؛ نیک‌بین، ج‌1، ص‌439ـ440).منابع : موریس اسون دیماند، راهنماى صنایع اسلامى، ترجمه عبداللّه فریار، تهران 1365ش؛ نصراللّه نیک‌بین، فرهنگ جامع خاورشناسان مشهور و مسافران به مشرق زمین، تهران 1379ش؛Sheila S. Blair and Jonathan M. Bloom, "The mirage of Islamic art: reflections on the study of an unwieldy field", The art bulletin, vol.85, no.1 (Mar 2003); The Dictionary of art, ed. Jane Turner, New York: Grove, 1998; Discovering Islamic art: scholars, collectors and collections, 1850-1950, ed. stephen vernoit, London: I. B. Tauris Publishers, 2000; James Douglas Pearson, Index Islamicus: 1906-1955, London 1958; ibid: 1956-1960, London 1973; ibid: 1961-1965, London 1974; Stephen Vernoit, "Islamic art and architecture: an overview of scholarship and collecting, c.1850- c.1950", in Discovering Islamic art, ibid.
نظر شما
مولفان
هما عدالت ,
گروه
رده موضوعی
جلد18
تاریخ93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده