دیگوری گویش ← آسی زبان

معرف

دیگورى، گویش ← آسى، زبان#

متن

دیگورى، گویش ← آسى، زبان

نظر شما