دیگوری گویش ← آسی زبان
معرف
دیگورى، گویش ← آسى، زبان#
متن
دیگورى، گویش ← آسى، زبان
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 18
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده