دومورگان ← مورگان ژاک ژان ماری دو

معرف

دومورگان ← مورگان، ژاک‌ژان مارى دو#

متن

دومورگان ← مورگان، ژاک‌ژان مارى دو

نظر شما