دؤلی ابوالاسود ← ابوالاسود دؤلی

معرف

دُؤلى، ابوالاسود ← ابوالاسود دؤلى#

متن

دُؤلى، ابوالاسود ← ابوالاسود دؤلى

نظر شما