تقیید رجوع کنید به مطلق و مقید

معرف

تقیید رجوع کنید به مطلق‌ و مقید#

متن

نظر شما