تقی الدین محمد ذکری رجوع کنید به خلاصة الاشعار و زبدة الافکار

معرف

تقی‌الدین‌ محمد ذکری‌ رجوع کنید به خلاصة‌الاشعار و زبدة‌ الافکار#

متن

نظر شما