تقطیع رجوع کنیدبه عروض

معرف

تقطیع‌ رجوع کنیدبه عروض‌#

متن

نظر شما