تقصیر رجوع کنید به جهل ؛ حج ؛ عمره

معرف

تقصیر رجوع کنید به جهل‌؛ حج‌؛ عمره‌#

متن

نظر شما