تقسیم (در منطق ) رجوع کنیدبه تعریف

معرف

تقسیم‌ (در منطق‌) رجوع کنیدبه تعریف‌#

متن

نظر شما