تقدیر رجوع کنیدبه قضا و قدر

معرف

تقدیر رجوع کنیدبه قضا و قدر#

متن

نظر شما