تقتمش رجوع کنیدبه توقتمش

معرف

تُقتِمِش‌ رجوع کنیدبه توقتَمِش‌#

متن

نظر شما