تفسیر مجاهد رجوع کنید به مجاهدین جبر مکی

معرف

تفسیر مجاهد رجوع کنید به مجاهدین‌ جَبر مکّی‌#

متن

نظر شما