تفسیر بیضاوی رجوع کنید به بیضاوی عبدالله بن عمر

معرف

تفسیر بیضاوی‌ رجوع کنید به بیضاوی‌، عبداللّه‌بن‌ عمر#

متن

نظر شما