تفرقه (۲) رجوع کنید به جمع و تفرقه

معرف

تفرقه‌(2) رجوع کنید به جمع‌ و تفرقه‌#

متن

نظر شما