تغلب رجوع کنید به حکومت در اسلام ؛ خلافت

معرف

تغلّب‌ رجوع کنید به حکومت‌ در اسلام‌؛ خلافت‌#

متن

نظر شما