تعریف (در نحو) رجوع کنید به معرفه

معرف

تعریف‌ (در نحو) رجوع کنید به معرفه‌#

متن

نظر شما