تعریض رجوع کنید به کنایه

معرف

تعریض‌ رجوع کنید به کنایه‌#

متن

نظر شما