تعرب رجوع کنید به جاهلیت

معرف

تعرّب‌ رجوع کنید به جاهلیت#‌

متن

نظر شما