تعدی و تفریط رجوع کنید به ضمان

معرف

تعدی‌ و تفریط‌ رجوع کنید به ضَمان‌#

متن

نظر شما