تعدی رجوع کنید به فعل (۱)

معرف

تعدی‌ رجوع کنید به فعل‌(1)#

متن

نظر شما