تطیر رجوع کنید به تفأل و تطیر

معرف

تطیّر رجوع کنید به تفأل‌ و تطیّر#

متن

تطیّر رجوع کنید به تفأل‌ و تطیّر

نظر شما