تطهیر رجوع کنید به طهارت

معرف

تطهیر رجوع کنید به طهارت‌#

متن

تطهیر رجوع کنید به طهارت‌

نظر شما