تصوف

معرف

تصوف‌ ،# عنوان‌ قسم‌ عمده‌ای‌ از سلوک‌ باطنی‌ دینی‌ در عالم‌ اسلام‌.

متن

تصوف‌ ، عنوان‌ قسم‌ عمده‌ای‌ از سلوک‌ باطنی‌ دینی‌ در عالم‌ اسلام‌.این‌ مقاله‌ شامل‌ بخشهای‌ زیر است‌:1) واژگان‌2) تصوف‌ از ابتدا تا پایان‌ قرن‌ ششم‌3) تصوف‌ در ایران‌ بعد از قرن‌ ششم‌4) تصوف‌ در آسیای‌ مرکزی‌ و قفقاز5) تصوف‌ در شبه‌قارة‌ هند6) تصوف‌ در جنوب‌شرقی‌ آسیا7) تصوف‌ در چین‌8) تصوف‌ در آسیای‌ صغیر و بالکان‌9) تصوف‌ در اندلس‌10) تصوف‌ در مصر11) تصوف‌ در افریقا12) تصوف‌ اسلامی‌ در غرب‌13) مستشرقان‌ و تصوف‌14) نقد تصوف‌1) واژگان‌. تصوف‌، مصدر لازم‌ ثلاثی‌ مزید از باب‌ تفعل‌، در لغت‌ به‌ معنای‌ صوفی‌ شدن‌ است‌. یکی‌ از موارد کاربرد باب‌ تفعل‌ در عربی‌، بیان‌ دارا شدن‌ چیزی‌ یا صفتی‌ است‌، مثل‌ تأهل‌ (دارای‌ اهل‌ شدن‌) و تألم‌ (دارای‌ الم‌ شدن‌؛ رضی‌الدین‌ استرآبادی‌، قسم‌ 1، جزء 1، ص‌ 107). این‌ ویژگی‌ باب‌ تفعل‌، بخصوص‌ در بیان‌ گرویدن‌ به‌ فرقه‌ها و آیینها به‌ کار می‌رود، که‌ از جمله‌ می‌توان‌ به‌ تَمَجُّس‌ (گرویدن‌ به‌ آیین‌ مجوسی‌) و تَهَوُّد (گرویدن‌ به‌ دین‌ یهودی‌) اشاره‌ کرد. به‌ همین‌ قیاس‌، از کلمة‌ صوفی‌ ، تصوف‌ ساخته‌ شده‌ است‌ (نفیسی‌، ص‌ 74). جمع‌ صوفی‌، «صوفیه‌» است‌ (شرتونی‌، ج‌ 1، ص‌ 670، ذیل‌ «صاف‌») که‌ به‌ صورت‌ عنوانی‌ برای‌ پیروان‌ تصوف‌ به‌ کار می‌رود. در بارة‌ وجه‌ تسمیة‌ صوفیه‌ ابونصر سراج‌ در اللمع‌ فی‌ التصوف‌ (ص‌ 20) آورده‌ است‌ که‌ صوفیان‌ در پی‌ نوع‌ خاصی‌ از علم‌ نبودند و صفت‌ اخلاقی‌ ویژه‌ای‌ را نمی‌توان‌ به‌ آنان‌ نسبت‌ داد، زیرا آنها سرچشمة‌ تمام‌ دانشها و دارای‌ مجموعة‌ «احوال‌» بوده‌اند و به‌ همین‌ دلیل‌، بر خلاف‌ زهاد و فقها، بر اساس‌ داشتن‌ خصوصیتی‌ اخلاقی‌ یا علمی‌ خاص‌ نامیده‌ نشده‌اند.اگر چه‌ واژة‌ تصوف‌ در آثار صوفیان‌ متقدمی‌ چون‌ قُشَیْری‌ (متوفی‌ 465؛ ص‌ 279) به‌ کار رفته‌، فقط‌ برخی‌ از لغت‌نویسان‌ متأخر (از جمله‌ مرتضی‌ زبیدی‌، ج‌ 12، ص‌ 332؛ بستانی‌، ص‌525؛ شرتونی‌، ج‌1، ص‌670)، مصدر تصوف‌ را ذکر کرده‌اند.در البیان‌ و التبیین‌ جاحظ‌ (متوفی‌ 255) واژگان‌ صوفی‌ و صوفیه‌ به‌ کار رفته‌ است‌ و برخی‌، همچون‌ ابوهاشم‌ صوفی‌ یا کوفی‌ (قرن‌ دوم‌)، از جملة‌ صوفیان‌ خوانده‌ شده‌اند (ج‌ 1، ص‌ 283). ابونصر سرّاج‌ (ص‌ 21ـ22) از حسن‌ بصری‌ (متوفی‌ 110) و سفیان‌ ثوری‌ (متوفی‌ 161) جملاتی‌ نقل‌ کرده‌ که‌ حاکی‌ از رواج‌ واژة‌ صوفی‌ در قرن‌ دوم‌ است‌. به‌ گفتة‌ قشیری‌ (ص‌ 389) و ابن‌جوزی‌ (متوفی‌ 597؛ ص‌ 163)، پیش‌ از سال‌ 200 به‌ عده‌ای‌، صوفی‌ اطلاق‌ می‌شده‌ است‌. طبق‌ قول‌ ابن‌خلدون‌ (ج‌ 1: مقدمه‌ ، ص‌ 611)، تصوف‌ روش‌ صحابه‌ و تابعین‌ و سلف‌ امت‌ نیز بوده‌، اما از قرن‌ دوم‌ به‌ بعد، با رواج‌ دنیاپرستی‌ در میان‌ مسمانان‌، کسانی‌ که‌ بر خلاف‌ آنان‌ به‌ عبادت‌ روی‌ آوردند، صوفی‌ نام‌ گرفتند. به‌ گفتة‌ ابن‌تیمیّه‌ (متوفی‌ 728) لفظ‌ صوفیه‌ تا پایان‌ قرن‌ سوم‌ رواج‌ نداشته‌ است‌. وی‌ در عین‌ حال‌ اشاره‌ می‌کند که‌ کاربرد این‌ واژه‌ را به‌ برخی‌ از بزرگان‌ قرون‌ دوم‌ و سوم‌ نسبت‌ داده‌اند (ج‌ 7، جزء 11، ص‌ 5؛ نیز رجوع کنید به طبلاوی‌ محمود سعد، ص‌ 47ـ 48). کِنْدی‌ از گروهی‌ به‌ نام‌ صوفیه‌ سخن‌ گفته‌ است‌ که‌ در سال‌ 200 در اسکندریة‌ مصر، برای‌ امر به‌ معروف‌، در برابر سلطان‌ شورش‌ کردند (ص‌ 186). ابن‌ندیم‌ (ص‌ 420) از جابربن‌ حیان‌ کوفی‌ (متوفی‌ 160) با تعبیر «صوفی‌» یاد کرده‌ است‌. طبق‌ نظر لویی‌ ماسینیون‌، عنوان‌ صوفی‌ به‌ گروه‌ کوچکی‌ از زهاد کوفه‌ اشاره‌ داشت‌ که‌ آخرین‌ پیشوای‌ آنان‌ عبدک‌ صوفی‌ (متوفی‌ 210) بود ( د. اسلام‌ ، چاپ‌ اول‌، ذیل‌ «تصوف‌»). گرچه‌ مطالب‌ فوق‌ از کسانی‌ نقل‌ شده‌ که‌ پس‌ از قرن‌ دوم‌ می‌زیسته‌اند و گزارش‌ معتبری‌ از قرن‌ اول‌ و دوم‌، دالّ بر رواج‌ واژة‌ صوفی‌ ، در دست‌ نیست‌، نظر بدوی‌ (ص‌ 27) مبنی‌ بر اطلاق‌ این‌ کلمه‌ به‌ افراد زاهد و عابد در اوایل‌ قرن‌ دوم‌ یا اندکی‌ پیش‌ از آن‌، درست‌ به‌ نظر می‌رسد. صوفی‌ را فقیر، عارف‌، اهل‌ سلوک‌ و طریقت‌ نیز گفته‌اند. بعلاوه‌ آنها خود را اهل‌ باطن‌ نیز می‌خوانند از آن‌ جهت‌ که‌ به‌ باطن‌ و حقیقت‌ دین‌ توجه‌ می‌کنند ( رجوع کنید به ابونصر سرّاج‌، ص‌ 23؛ نجم‌ رازی‌، ص‌ 14). به‌ تعبیر قشیری‌ (ص‌ 279) هر کس‌ به‌ تصوف‌ روی‌ آورد، «متصوف‌» (جمع‌ آن‌: متصوفه‌) خوانده‌ می‌شود. حلاج‌ در بارة‌ تفاوت‌ صوفی‌ و متصوف‌ گفته‌ است‌ کسی‌ که‌ به‌ «او» اشاره‌ می‌کند متصوف‌ است‌ و کسی‌ که‌ از «او» به‌ وی‌ اشاره‌ می‌شود، صوفی‌ است‌ (به‌ نقل‌ بدوی‌، همانجا). به‌ عبارت‌ دیگر، اهل‌ کمال‌ و آنان‌که‌ از صفات‌ نفسانی‌ دور گشته‌ و به‌ حقیقت‌ رسیده‌اند، صوفی‌اند و طالبانِ رسیدن‌ به‌ مقام‌ و مرتبة‌ صوفیان‌، متصوف‌ خوانده‌ می‌شوند (هجویری‌، ص‌ 40؛ قس‌ سهروردی‌، ص‌ 66ـ67). هجویری‌ درجة‌ دیگری‌ نیز برای‌ اهل‌ تصوف‌ ذکر کرده‌ که‌ «مستصوف‌» است‌ و مستصوف‌ کسی‌ است‌ که‌ ظاهر خود را همچون‌ صوفیان‌ و طالبان‌ تصوف‌ می‌آراید، اما در واقع‌ از عقاید و اعمال‌ ایشان‌ به‌ دور است‌ (همانجا). بعید نیست‌ که‌ تعبیر «صوفی‌وَش‌» در شعر حافظ‌ (ص‌ 456) اشاره‌ به‌ همین‌ گروه‌ باشد. در بارة‌ ریشة‌ واژة‌ صوفی‌ آرای‌ گوناگونی‌ بیان‌ شده‌ است‌. مبنای‌ این‌ اقوال‌ وضع‌ زندگی‌ و هیئت‌ ظاهری‌ صوفیان‌یا صفات‌ باطنی‌ آنها بوده‌ است‌. این‌ آرا، بر اساس‌ زبانی‌ که‌ ریشه‌ از آن‌ گرفته‌ شده‌ است‌، به‌ دو دستة‌ مهم‌ تقسیم‌ می‌شوند: گروهی‌، همچون‌ قشیری‌ (همانجا)، معتقدند که‌ شاهد و قیاسی‌ برای‌ اشتقاق‌ صوفی‌ از اصل‌ عربی‌ وجود ندارد. ابوریحان‌ بیرونی‌، ریشة‌ صوفی‌ را بر گرفته‌ از سوف‌ یونانی‌ به‌ معنای‌ «حکمت‌ و دانایی‌» دانسته‌ که‌ جزئی‌ از کلمة‌ فیلسوف‌ به‌ معنای‌ «دوستدار حکمت‌ و دانایی‌» است‌. به‌ نظر او در جهان‌ اسلام‌ ظهور گروهی‌ هم‌رأی‌ با اندیشمندان‌ یونانی‌، سبب‌ شد که‌ صوفیان‌ را به‌آنها منتسب‌ کنند و چون‌ لفظ‌ صوفی‌ ناشناخته‌ بود، آن‌ را به‌ صُفّه‌ و صوف‌ ( رجوع کنید به ادامة‌ مقاله‌) منسوب‌ ساختند (ص‌ 24ـ 25). در میان‌ مستشرقان‌ نیز یوزف‌ فون‌ هامر در سدة‌ سیزدهم‌/ نوزدهم‌ ادعا کرد که‌ بین‌ صوفیه‌ و «ژیمنوسوفیست‌» های‌هندی‌ (گروه‌ یا فرقه‌ای‌ از حکمای‌ هند باستان‌؛ ژیمنو واژه‌ای‌ یونانی‌ است‌ به‌ معنای‌ برهنه‌ و عریان‌) نسبتی‌ وجود داردو دو واژة‌ عربی‌ صوفی‌ و صافی‌ (خالص‌) همچون‌ واژه‌های‌ یونانی‌ مترادفشان‌ (sophos) s ¨ o    و s) ¦ (saphe s ¨ (    از همان‌ ریشه‌اند. در 1312/1894، تئودور نولدکه‌ اعلام‌ کرد که‌ واژة‌ s ¨ o    در آرامی‌ ناشناخته‌ است‌ و بسیار بعید است‌ که‌ به‌ عربی‌ رفته‌ باشد. از سوی‌ دیگر، واژه‌های‌ s ¨        ( s ¦ sophiste /سوفسطایی‌) و s     ¨ o    ( philosophos / فیلسوف‌) در آرامی‌ و عربی‌ وجود دارد و هر گاه‌ کلمات‌ یونانی‌ وارد عربی‌ شده‌اند، حرف‌  با«س‌» نمایش‌ داده‌ شده‌ است‌ نه‌ با «ص‌». بنابراین‌، اگر فرض‌ کنیم‌ که‌ واژة‌ صوفی‌ از اصل‌ یونانی‌ گرفته‌ شده‌، آمدن‌ «ص‌» در ابتدای‌ آن‌ غیرعادی‌ است‌؛ ضمناً در کتابهای‌ لغت‌ عربی‌ هم‌ بوام‌ گرفتن‌ واژة‌ صوفی‌ از زبانهای‌ دیگر ذکر نشده‌ است‌ ( د. دین‌ و اخلاق‌ ، ج‌ 12، ص‌ 10؛ قس‌ زکی‌ مبارک‌، ج‌ 1، ص‌ 52؛ بدوی‌، ص‌ 29ـ30).گروه‌ دوم‌ بر این‌ عقیده‌اند که‌ ریشة‌ صوفی‌ ، عربی‌ است‌. برخی‌ از ریشه‌های‌ عربی‌ که‌ برای‌ این‌ واژه‌ ذکر شده‌ عبارت‌انداز:1) اشتقاق‌ از نام‌ غوث‌بن‌ مُرّ معروف‌ به‌ صوفه‌، بزرگ‌ قبیلة‌ بنی‌صوفه‌ / آل‌صَوْفان‌ (فراهیدی‌، ج‌ 7، ص‌ 162، ذیل‌ «صوف‌»؛ ابن‌دُرَید، ج‌ 2، ص‌ 893). بنی‌صوفه‌ در عهد جاهلیت‌ خادم‌ کعبه‌ بودند (ابونعیم‌، ج‌ 1، ص‌ 17) و صوفه‌ خود را در بیت‌الحرام‌ وقف‌ خدمت‌ خداوند کرده‌ بود؛ بنابراین‌، کسانی‌ را که‌ از دنیا می‌بریدند و به‌ عبادت‌ روی‌ می‌آوردند، در انتساب‌ به‌ او، صوفی‌ نامیدند (سمعانی‌، ج‌ 3، ص‌ 566؛ نیز رجوع کنید به ازرقی‌، ج‌ 1، ص‌ 150؛ برای‌ دلایل‌ اشتهار غوث‌بن‌ مرّ به‌ صوفه‌ رجوع کنید به ابن‌جوزی‌، ص‌ 161). صوفه‌ را به‌ معنای‌ گروهی‌ که‌ از یک‌ قبیله‌ و نژاد نیستند و نسبشان‌ به‌ فردی‌ مشترک‌ نمی‌رسد نیز آورده‌اند، همانطور که‌ صوفیان‌ بدون‌ در نظر گرفتن‌ نسب‌ و نژاد، از هر گروه‌ و طایفه‌، گرد هم‌ می‌آمدند. جلال‌الدین‌ همائی‌ ( رجوع کنید به عزالدین‌ کاشانی‌، مقدمة‌ همائی‌، ص‌ 69ـ70)، ضمن‌ اینکه‌ به‌ جمله‌ای‌ از سهروردی‌ ( رجوع کنید به ص‌ 61) و احتمال‌ اشتقاق‌ صوفی‌ از صوفه‌ به‌ معنای‌ «پارة‌ پشم‌» اشاره‌ کرده‌، این‌ اشتقاق‌ را به‌ لحاظ‌ قواعد لغوی‌ امکان‌پذیر، اما از نظر معنا نامناسب‌ و ناممکن‌ دانسته‌ است‌. در نسبت‌ به‌ صَوْفان‌ نیز صَوْفانی‌ حاصل‌ می‌شود که‌ از حیث‌ قواعد صرفی‌ صحیح‌ نیست‌ (عزالدین‌ کاشانی‌، همان‌ مقدمه‌، ص‌ 70).2) اشتقاق‌ از صُوفَة‌ القفا و در موارد معدود صوفة‌ الرَقبه‌ ، به‌ معنای‌ «موی‌ آویختة‌ پشت‌ سر» (فراهیدی‌، ج‌ 7، ص‌ 161؛ شرتونی‌، همانجا) و مجازاً به‌ معنای‌ «او را به‌ قهر گرفت‌». از آنجا که‌ صوفی‌ معطوف‌ به‌ حق‌ و مقهور قبضة‌ الاهی‌ است‌، به‌ صوفة‌ منسوب‌ است‌. برخی‌ گیسوی‌ آویختة‌ درویشان‌ را نشانه‌ای‌ از این‌ اشتقاق‌ دانسته‌اند (ابونعیم‌، ج‌ 1، ص‌ 17ـ 18؛ ابن‌جوزی‌، ص‌ 163؛ ابن‌منظور، ذیل‌ «صوف‌»).3) اشتقاق‌ از صُفّه‌ . به‌ عده‌ای‌ از مسلمانان‌ فقیر و زاهد صدر اسلام‌ که‌ در صفّه‌ای‌ واقع‌ در مسجد مدینه‌ ساکن‌ بودند و مسلمانان‌ دیگر از آنان‌ دستگیری‌ می‌کردند، «اهل‌ صفّه‌» می‌گفتند (برای‌ توضیحات‌ بیشتر رجوع کنید به سهروردی‌، ص‌ 61ـ62؛ ابن‌جوزی‌، ص‌ 162ـ163). شباهت‌ اوصاف‌ صوفیان‌ به‌ اهل‌ صفّه‌ سبب‌ شده‌ است‌ که‌ احتمال‌ این‌ اشتقاق‌ در کتب‌ بسیاری‌ از بزرگان‌ صوفیه‌ منعکس‌ شود. در صورت‌ قبول‌ این‌ اشتقاق‌ باید بپذیریم‌ که‌ «ف‌» ابتدایی‌، مخفف‌ و به‌ «و» بدل‌ شده‌ است‌ (زمخشری‌، ذیل‌ «صوف‌»؛ قس‌ باخرزی‌، ج‌ 2، ص‌ 15؛ کلاباذی‌، ص‌ 24ـ 25)، اما اسم‌ منسوب‌ به‌ صفّه‌، صُفّی‌ است‌ نه‌ صوفی‌ (مُسْتَملی‌، ج‌ 1، ص‌ 159؛ ابن‌جوزی‌، ص‌ 163).4) اشتقاق‌ از صَفّ . برخی‌ معتقدند که‌ صوفیان‌ به‌ سبب‌ بلندی‌ همت‌ و نزدیکی‌ قلوب‌ و آگاهی‌ به‌ اسرار، نزد خداوند در صف‌ اول‌ قرار دارند (قشیری‌، همانجا؛ سهروردی‌، ص‌ 61). این‌ اشتقاق‌ نیز به‌ لحاظ‌ قواعد لغوی‌ مردود است‌ و واژة‌ منسوب‌ به‌ صفّ ، صَفّی‌ خواهد بود نه‌ صوفی‌ (کلاباذی‌، ص‌ 25؛ مستملی‌؛ باخرزی‌، همانجاها؛ قس‌ سهروردی‌، همانجا).5) اشتقاق‌ از صفاء (روشنی‌ و پاکیزگی‌) و صفوت‌ (برگزیده‌)، که‌ خود از صفا مشتق‌ شده‌اند و در اکثر منابع‌، در کنار واژگانی‌ همچون‌ صافی‌ و صفیّ به‌ کار رفته‌اند. از جمله‌ گفته‌ شده‌ است‌ که‌ هر کس‌ به‌ تصوف‌ موصوف‌ شود، صفات‌ انسانی‌ در وی‌ معدوم‌ می‌شود و صفای‌ صرف‌ باقی‌ می‌ماند (عَبّادی‌، ص‌ 32)؛ صوفی‌ کسی‌ است‌ که‌ دلش‌ برای‌ خداوند صافی‌ شده‌ باشد (باخرزی‌، ج‌ 2، ص‌ 14)؛ واژة‌ صوفی‌ از صفوت‌ است‌، یعنی‌ برگزیده‌ و منتخب‌، همانطور که‌ آدم‌ علیه‌السلام‌ از بین‌ موجودات‌ انتخاب‌ گردید و «صفیّ» نامیده‌ شد (مستملی‌، همانجا).بر اساس‌ برخی‌ منابع‌، صفاة‌ و صفوة‌ نام‌ سرزمین‌ و محلی‌ بوده‌ است‌ ( رجوع کنید به جوادعلی‌، ج‌ 3، ص‌ 142؛ علم‌الدین‌، ص‌ 28).از حیث‌ لغت‌، هیچیک‌ از کلمات‌ مذکور نمی‌توانند اصل‌ کلمة‌ صوفی‌ باشند. در نسبت‌ به‌ صفاء ، دو واژة‌ صَفائی‌ و صَفاوی‌ به‌ دست‌ می‌آید، زیرا اگر واژة‌ مختوم‌ به‌ الف‌ و همزه‌ مرجوع کنید بهنث‌ نباشد و همزه‌ جزو حروف‌ اصلی‌ آن‌ نباشد، در نسبت‌ به‌ هر دو صورت‌ می‌تواند ذکر شود. ظاهراً صوفی‌ را به‌ دلیل‌ استواری‌ در ایمان‌ یا قناعت‌ بسیار، به‌ صَفا که‌ جمع‌ صَفاة‌ به‌ معنای‌ صخره‌ و سنگ‌ سخت‌ است‌ (شرتونی‌، ج‌ 1، ص‌ 653، ذیل‌ «صفا») نیز منسوب‌ دانسته‌اند، اما نتیجة‌ این‌ اشتقاق‌ هم‌ صَفَوی‌ است‌، ضمن‌ اینکه‌ صفت‌ نسبی‌ ساختن‌ از جمع‌ مکسر به‌ این‌ شکل‌ درست‌ نیست‌ (عزالدین‌ کاشانی‌، همان‌ مقدمه‌، ص‌ 73ـ74). در مورد صُفوَت‌ (که‌ با معنای‌ مذکور، حرف‌ «ص‌» می‌تواند هر سه‌ حرکت‌ را بپذیرد) نیز طبق‌ قاعده‌، اگر لام‌الفعل‌، «و» و «ی‌» ماقبل‌ ساکن‌ باشد، «ت‌» از آخر کلمه‌ حذف‌ می‌شود و بنا به‌ قولی‌ عین‌الفعل‌ کلمه‌، فتحه‌ می‌گیرد و واژة‌ صُفَوی‌ / صَفَوی‌ / صِفَوی‌ حاصل‌ می‌شود. در نسبت‌ به‌ صفیّ هم‌ «ی‌» به‌ «و» بدل‌ می‌شود و حرف‌ دوم‌، فتحه‌ می‌گیرد؛ یعنی‌، صَفَوی‌ می‌شود (برای‌ مشتقات‌ دیگر از صفا رجوع کنید به همان‌ مقدمه‌، ص‌ 71ـ 74؛ قس‌ کلاباذی‌، ص‌ 24؛ مستملی‌، همانجا؛ باخرزی‌، ج‌ 2، ص‌ 15).6) اشتقاق‌ از صوفانه‌ ، نوعی‌ سبزی‌ صحرایی‌ (فراهیدی‌، ج‌ 7، ص‌ 162). چون‌ این‌ گروه‌ به‌ غذای‌ سبک‌ و ناچیز، از جمله‌ این‌ سبزی‌ قناعت‌ می‌کردند، آنان‌ را بدان‌ منسوب‌ کرده‌اند، اما در این‌ صورت‌ هم‌ کلمة‌ «صوفانی‌» حاصل‌ می‌شود (ابونعیم‌، ج‌ 1، ص‌ 17؛ ابن‌جوزی‌، همانجا؛ قس‌ بدوی‌، ص‌ 29).7) اشتقاق‌ از صوف‌ (جمع‌ آن‌: اصواف‌). صوف‌ در لغت‌ به‌ معنای‌ پشم‌ گوسفند و چیزهای‌ شبیه‌ به‌ آن‌ مثل‌ موی‌ بز و کرک‌ شتر است‌ (ابن‌فارس‌، ذیل‌ «صوف‌»؛ شرتونی‌، ج‌ 1، ص‌ 670). اکثر متصوفان‌ فقط‌ اشتقاق‌ از این‌ کلمه‌ را تأیید کرده‌اند. به‌ گفتة‌ ابونصر سراج‌، صوفیان‌ به‌ سبب‌ نوع‌ لباسشان‌ چنین‌ نام‌ گرفتند (ص‌ 21؛ نیز رجوع کنید به یواقیت‌ العلوم‌ ، ص‌ 69)، همانطور که‌ حواریون‌ به‌ سبب‌ رنگ‌ سفید لباسشان‌ بدین‌نام‌ خوانده‌ شده‌اند (در بارة‌ حواری‌ رجوع کنید به ابن‌درید، ج‌ 1، ص‌ 525؛ ابن‌فارس‌، ذیل‌ «حور»).به‌ این‌ نظریه‌ اعتراضاتی‌ شده‌ است‌. به‌ عقیدة‌ قشیری‌ (ص‌ 279) و هم‌رأیان‌ او ( رجوع کنید به ابن‌خلدون‌، ج‌ 1: مقدمه‌ ، ص‌ 611؛ نیز رجوع کنید به بدوی‌، ص‌ 31ـ33)، صوفیان‌ فقط‌ لباس‌ پشمی‌ نمی‌پوشیدند و لباس‌ پشمی‌ نیز مختص‌ آنان‌ نبوده‌ و گروههای‌ دیگری‌، از جمله‌ مسیحیان‌ و پیروان‌ فرق‌ عرفانی‌، نیز چنین‌ پوشاکی‌ داشتند. ظاهراً زنان‌ نصرانی‌ و تارک‌ دنیای‌ دِیری‌ در نزدیکی‌ موصل‌ را صوفیه‌ می‌خواندند (یاقوت‌ حموی‌، ذیل‌ «دَیرالعَذاری‌»). در این‌ صورت‌ احتمالاً با پیدایی‌ مسلمانانِ تارک‌دنیا، این‌ اسم‌ بر آنان‌ هم‌ اطلاق‌ شده‌ است‌. به‌ نظر نولدکه‌ عبارت‌ «لَبِسَ الصُوفَ» در متون‌ سده‌های‌ اول‌ و دوم‌ هجری‌، به‌ معنای‌ «او به‌ زهد روی‌ آورد» و بعدها به‌ معنای‌ «او صوفی‌ شد»، مکرر به‌ کار رفته‌ است‌ ( د. دین‌ و اخلاق‌ ، همانجا). در زبان‌ فارسی‌ هم‌ «پشمینه‌پوش‌» بارها به‌ جای‌ صوفی‌ به‌ کار رفته‌ است‌. از نظر قواعد لغوی‌ اکثر علما این‌ اشتقاق‌ را تأیید کرده‌اند، زیرا ظاهراً به‌ طور مستقیم‌ و بدون‌ تغییراتی‌ مثل‌ قلب‌ و حذف‌ و تبدیل‌، واژة‌ صوفی‌ حاصل‌ می‌شود (مستملی‌، ج‌ 1، ص‌ 160؛ باخرزی‌، همانجا)؛ اما به‌ نوشتة‌ همائی‌، در زبان‌ عربی‌، بر خلاف‌ فارسی‌، «ی‌» نسبت‌ در انتساب‌ به‌ جامه‌ و لباس‌ به‌ کار نرفته‌ و لفظ‌ صوفی‌ به‌ معنای‌ تاجر پشم‌ یا لباسهای‌ پشمی‌ است‌ و در نسبت‌ به‌ محل‌ یا شخصی‌ به‌ نام‌ صوف‌ یا صوفه‌ به‌ کار می‌رود، همانطور که‌ عبدالرحمان‌ صوفی‌ (291ـ376)، منجم‌ مشهور، به‌ سبب‌ اشتغال‌ به‌ پشم‌فروشی‌، صوفی‌ خوانده‌ شده‌ است‌. همائی‌، بنا بر مطالب‌ مذکور، اینطور نتیجه‌ گرفته‌ است‌ که‌ این‌ اشتقاق‌، عربی‌ نیست‌ و احتمالاً اولین‌ بار ایرانی‌نژادان‌ بصره‌ و کوفه‌ این‌ لغت‌ را وضع‌ کردند که‌ بتدریج‌ در سایر بلاد اسلامی‌ رواج‌ یافت‌ (عزالدین‌ کاشانی‌، همان‌ مقدمه‌، ص‌ 81 ـ82). گفتنی‌ است‌ که‌ غیاث‌الدین‌ رامپوری‌ (ذیل‌ «تصوف‌») متذکر شده‌ است‌ که‌ چون‌ صوفیان‌ از «غیرحق‌» رو می‌گردانند، می‌توانیم‌ تصوف‌ را مأخوذ از صَوْف‌ به‌ معنای‌ یکسوشدن‌ و رو گردانیدن‌ بدانیم‌.برخی‌ نیز برای‌ واژة‌ صوفی‌ هیچ‌ نوع‌ اشتقاقی‌ قائل‌ نیستند. به‌ نوشتة‌ هجویری‌ (ص‌ 39)، صوفیان‌ به‌ سبب‌ تهذیب‌ اخلاق‌ به‌ صفا رسیده‌اند و معنای‌ تصوف‌ برتر از واژگان‌ و مفاهیمی‌ است‌ که‌ بدانها منسوبش‌ کرده‌اند. لازمة‌ اشتقاق‌، مُجانست‌ است‌ که‌ خلاف‌ صفاست‌ و نمی‌توان‌ شی‌ء را از ضد آن‌ مشتق‌ دانست‌. شاید همین‌ گروه‌اند که‌ برای‌ هر حرف‌ از کلمة‌ تصوف‌ ، رمزی‌ قائل‌ شده‌اند؛ چنانکه‌ تصوف‌ را عبارت‌ از چهار چیز دانسته‌اند: توبه‌ از ناشایست‌، صدق‌ در طلب‌، ورع‌ در شبهات‌، و فنا در توحید. ظاهراً این‌ رموز بیان‌کنندة‌ مراحل‌ تکامل‌ عرفانی‌اند ( یواقیت‌ العلوم‌ ، ص‌ 68؛ قس‌ عزالدین‌ کاشانی‌، همان‌ مقدمه‌، ص‌ 76). ابن‌ابی‌جمهور احسایی‌، محدّث‌ صوفی‌مشرب‌ شیعی‌، نیز سخنی‌ را به‌ امام‌ علی‌ علیه‌السلام‌ نسبت‌ داده‌ که‌ حاوی‌ چنین‌ رموزی‌ است‌؛ با این‌ تفاوت‌ که‌ طبق‌ آن‌ سخن‌، اشتقاق‌ تصوف‌ از «صوف‌» است‌، و «ص‌» به‌ صبر و صدق‌ و صفا، «و» به‌ وُدّ و ورد و وفا، و «ف‌» به‌ فقر و فرد و فنا اشاره‌ دارد (ج‌ 4، ص‌ 105).در بارة‌ ماهیت‌ تصوف‌ نیز متجاوز از هزار تعریف‌ از عرفای‌ بزرگ‌ نقل‌ شده‌ است‌ که‌ گرچه‌ در ظاهر با هم‌ متفاوت‌اند، مفهومی‌ که‌ از آنها استنباط‌ می‌شود، یکی‌ است‌ ( رجوع کنید به سهروردی‌، ص‌ 57)؛ مثلاً از معروف‌ کرخی‌ (متوفی‌ 200) نقل‌ شده‌ که‌ تصوف‌ عبارت‌ است‌ از دستیابی‌ به‌ حقیقت‌ و دل‌ کندن‌ از آنچه‌ در دست‌ مردم‌ است‌، بنابراین‌ تا کسی‌ به‌ حقیقت‌ فقر نرسد به‌ تصوف‌ نایل‌ نمی‌شود و حقیقت‌ فقر نیز چیزی‌ نیست‌ جز بی‌نیازی‌ جستن‌ از غیرحق‌. از ذوالنون‌ مصری‌ (متوفی‌ 245) روایت‌ شده‌ است‌ که‌ صوفی‌ کسی‌ است‌ که‌ در طلب‌ امور دنیوی‌ خود را به‌ رنج‌ نیفکند و چون‌ چیزی‌ را از دست‌ داد، بی‌تابی‌ نکند (همان‌، ص‌ 56). جنید بغدادی‌ (متوفی‌ 297 یا 298) صوفی‌ شدن‌ را در پیوند با حق‌تعالی‌ و قطع‌ وابستگی‌ به‌ غیر او می‌جست‌ (ابونصر سرّاج‌، ص‌ 25) و ابوالحسین‌ نوری‌ (متوفی‌ 295) تصوف‌ را ترک‌ کلیة‌ لذایذ نفسانی‌ می‌دانست‌ (کلاباذی‌، ص‌ 25). شبلی‌ (متوفی‌ 334) تصوف‌ را اشتغال‌ به‌ ذکر خدا، بی‌اندیشیدن‌ به‌ غیر او می‌دانست‌ (عبادی‌، ص‌ 20). از مجموع‌ این‌ تعاریف‌ چنین‌ بر می‌آید که‌ تصوف‌، در نظر پیشگامان‌ این‌ راه‌، بیشتر آدابی‌ بوده‌ است‌ که‌ منتهی‌ به‌ برخی‌ ملکات‌ و اوصاف‌ می‌شود و هدف‌ آن‌ حسن‌ خُلق‌ با خَلق‌ برای‌ قبول‌ حق‌ است‌. صوفیان‌ را ازینرو به‌ خصوصیاتی‌ چون‌ گسستن‌ از غیرحق‌، فقر، قناعت‌، تواضع‌، ایثار، اخلاص‌، صبر، استقامت‌، تسلیم‌، شناخت‌ وسوسه‌های‌ نفس‌ و مخالفت‌ با آن‌ می‌شناختند نه‌ به‌ عقاید و آرا ( رجوع کنید به هجویری‌، ص‌ 44، 47). بعلاوه‌ صوفیان‌ برای‌ دفاع‌ از آداب‌ خود اهل‌ احتجاج‌ و استدلال‌ نبودند، بلکه‌ آدابشان‌ مبتنی‌ بر ذوق‌ و اشراق‌ و شهود یا تجربة‌ درونی‌ بود ( رجوع کنید به همان‌، ص‌ 48ـ49).صوفیه‌ همچنین‌ بین‌ صوفی‌ و متصوف‌ و مستَصوف‌ فرق‌ می‌گذاشتند و مستَصوف‌ را کسی‌ می‌دانستند که‌ برای‌ کسب‌ جاه‌ و مال‌، خود را به‌ صوفیان‌ همانند می‌کرد (همان‌، ص‌ 40).کثرت‌ مستصوفها در طول‌ تاریخ‌ تصوف‌ سبب‌ شد تا در برخی‌ کتب‌ صوفیه‌ کلمه‌ صوفی‌ معنای‌ مذمومی‌ پیدا کند و به‌ جای‌ آن‌ برخی‌ واژة‌ عارف‌ را که‌ معمولاً معنای‌ مثبتی‌ دارد برای‌ خود و یا صوفیان‌ سده‌های‌ اول‌ تصوف‌ برگزینند ( رجوع کنید به بخش‌ 3: تصوف‌ در ایران‌ بعد از قرن‌ ششم‌؛ عرفان‌ * ).منابع‌: ابن‌ابی‌جمهور، عوالی‌ اللئالی‌ العزیزیة‌ فی‌ الاحادیث‌ الدینیة‌ ، چاپ‌ مجتبی‌ عراقی‌، قم‌ 1403ـ 1405/ 1982ـ 1985؛ ابن‌تیمیّـة‌، مجموع‌ الفتاوی‌ ، چاپ‌ مصطفی‌ عبدالقادر عطا، ج‌ 7، جزء 11: کتاب‌ التصوف‌ ، بیروت‌ 1421/ 2000؛ ابن‌جوزی‌، تلبیس‌ ابلیس‌ ، بیروت‌ 1368؛ ابن‌خلدون‌؛ ابن‌درید، کتاب‌ جمهرة‌ اللغة‌ ، چاپ‌ رمزی‌ منیر بعلبکی‌، بیروت‌ 1987ـ 1988؛ ابن‌فارس‌، معجم‌ مقاییس‌ اللغة‌ ، چاپ‌ عبدالسلام‌ محمد هارون‌، قم‌ 1404؛ ابن‌منظور؛ ابن‌ندیم‌؛ ابوریحان‌ بیرونی‌، تحقیق‌ ماللهند ، قم‌ 1376 ش‌؛ ابونصر سرّاج‌، کتاب‌ اللمع‌ فی‌التصوف‌ ، چاپ‌ رینولد آلن‌ نیکلسون‌، لیدن‌ 1914،چاپ‌ افست‌ تهران‌ [ بی‌تا. ] ؛ احمدبن‌ عبداللّه‌ ابونعیم‌، حلیة‌ الاولیاء و طبقات‌ الاصفیاء ، بیروت‌ 1387/ 1967؛ محمدبن‌ عبداللّه‌ ازرقی‌، ترجمة‌ کتاب‌ اخبار مکه‌ و ماجاء فیها من‌ الا´ثار ، چاپ‌ رشدی‌ صالح‌ ملحس‌، ترجمه‌ و تحشیه‌ از محمود مهدوی‌ دامغانی‌، تهران‌ 1368ش‌؛ یحیی‌بن‌احمد باخرزی‌، اوراد الاحباب‌ و فصوص‌الا´داب‌ ، ج‌2: فصوص‌ لا´داب‌ ، چاپ‌ ایرج‌افشار، تهران‌ 1345ش‌؛ عبدالرحمان‌ بدوی‌، تاریخ‌ تصوف‌ اسلامی‌: از آغاز تا پایان‌ سدة‌ دوم‌ هجری‌ ، ترجمة‌ محمودرضا افتخارزاده‌، قم‌ 1375 ش‌؛ بطرس‌ بستانی‌، محیط‌المحیط‌: قاموس‌ مطول‌ للغة‌العربیة‌ ، بیروت‌ 1987؛ عمروبن‌ بحر جاحظ‌، البیان‌ و التبیین‌ ، چاپ‌ حسن‌ سندوبی‌، قاهره‌ 1351/ 1932؛ شمس‌الدین‌ محمد حافظ‌، حافظ‌ ، چاپ‌ سایه‌، تهران‌ 1373 ش‌؛ محمدبن‌ حسن‌ رضی‌الدین‌ استرآبادی‌، شرح‌ شافیة‌ ابن‌الحاجب‌ ، چاپ‌ محمد نورالحسن‌، محمد زفزاف‌، و محمد محیی‌الدین‌ عبدالحمید، بیروت‌ 1395/ 1975؛ محمد زکی‌مبارک‌، التصوف‌ الاسلامی‌ فی‌ الادب‌ و الاخلاق‌ ، بیروت‌: دارالجیل‌، [ بی‌تا. ] ؛ محمودبن‌ عمر زمخشری‌، اساس‌ البلاغة‌ ، مصر 1972ـ1973؛ سمعانی‌؛ عمربن‌ محمد سهروردی‌، کتاب‌ عوارف‌ المعارف‌ ، بیروت‌ 1403/ 1983؛ سعید شرتونی‌، اقرب‌ الموارد فی‌ فصح‌ العربیة‌ و الشوارد ، قم‌ 1403؛ طبلاوی‌ محمود سعد، التصوف‌ فی‌ تراث‌ ابن‌تیمیه‌ ، مصر 1984؛ منصوربن‌ اردشیر عَبّادی‌، مناقب‌ الصوفیّه‌ ، چاپ‌ محمدتقی‌ دانش‌پژوه‌ و ایرج‌ افشار، تهران‌ 1362 ش‌؛ محمودبن‌ علی‌ عزالدین‌ کاشانی‌، مصباح‌ الهدایه‌ و مفتاح‌ الکفایة‌ ، چاپ‌ جلال‌الدین‌ همائی‌، تهران‌ 1367 ش‌؛ سلیمان‌ سلیم‌ علم‌الدین‌، التصوف‌ الاسلامی‌: تاریخ‌، عقائد، طرق‌، اعلام‌ ، بیروت‌ 1999؛ جواد علی‌، المفصل‌ فی‌ تاریخ‌ العرب‌ قبل‌ الاسلام‌ ، بغداد 1413/ 1993؛ محمدبن‌ جلال‌الدین‌ غیاث‌الدین‌ رامپوری‌، غیاث‌اللغات‌ ، چاپ‌ منصور ثروت‌، تهران‌ 1375 ش‌؛ خلیل‌بن‌ احمد فراهیدی‌، کتاب‌ العین‌ ، چاپ‌ مهدی‌ مخزومی‌ و ابراهیم‌ سامرائی‌، قم‌ 1405؛ عبدالکریم‌بن‌ هوازن‌ قشیری‌، الرسالة‌ القشیریة‌ ، چاپ‌ معروف‌ زریق‌ و علی‌ عبدالحمید بلطه‌جی‌، بیروت‌ 1408/ 1988؛ ابوبکر محمدبن‌ ابراهیم‌ کلاباذی‌، متن‌ و ترجمة‌ کتاب‌ تعرف‌ ، چاپ‌ محمدجواد شریعت‌، تهران‌ 1371 ش‌؛ محمدبن‌ یوسف‌ کندی‌، ولاة‌ مصر ، چاپ‌ حسین‌ نصّار، بیروت‌ 1379/ 1959؛ محمدبن‌ محمد مرتضی‌ زبیدی‌، تاج‌العروس‌ من‌ جواهر القاموس‌ ، چاپ‌ علی‌ شیری‌، بیروت‌ 1414/1994؛ اسماعیل‌بن‌ محمد مستملی‌، شرح‌ التعرف‌ لمذهب‌ التصوف‌ ، چاپ‌ محمد روشن‌، تهران‌ 1363ـ1366 ش‌؛ عبداللّه‌بن‌ محمد نجم‌ رازی‌، مرصاد العباد ، چاپ‌ محمدامین‌ ریاحی‌، تهران‌ 1352 ش‌؛ سعید نفیسی‌، سرچشمة‌ تصوف‌ در ایران‌ ، تهران‌ ?[ 1343 ش‌ ] ؛ علی‌بن‌ عثمان‌ هجویری‌، کشف‌ المحجوب‌ ، چاپ‌ و. ژوکوفسکی‌، لنینگراد 1926، چاپ‌ افست‌ تهران‌ 1358 ش‌؛ یاقوت‌ حموی‌؛ یواقیت‌ العلوم‌ و دراری‌ النجوم‌ ، چاپ‌ محمدتقی‌ دانش‌پژوه‌، تهران‌ 1345 ش‌؛EI 1 , s.v. "Tas ¤ awwuf" (by Louis Massigman); Encyclopaedia of religion and ethics , ed. James Hastings, Edinburgh 1980-1981 ,s.v. "S ¤ u ¦ f ¦ â s" (by Reynold A. Nicholson).2) تصوف‌ از ابتدا تا پایان‌ قرن‌ ششم‌. ظاهراً واژة‌ صوفی‌ در قرن‌ دوم‌، در برخی‌ از سرزمینهای‌ اسلامی‌، بخصوص‌ در بین‌النهرین‌، متداول‌ شد (برای‌ اطلاع‌ بیشتر رجوع کنید به بخش‌ 1: واژگان‌). کسانی‌ که‌ در قرن‌ دوم‌ صوفی‌ خوانده‌ می‌شدند، تشکیلات‌ اجتماعی‌ و مکتب‌ و نظام‌ فکری‌ و عرفانی‌ خاصی‌ نداشتند؛ به‌ عبارت‌ دیگر، تشکیلات‌ خانقاهی‌ و رابطة‌ مرید و مرادی‌ و آداب‌ و رسوم‌ خاص‌ صوفیانه‌، و همچنین‌ نظام‌ فکری‌ و اعتقادی‌ای‌ که‌ جنبة‌ نظری‌ تصوف‌ را تشکیل‌ می‌دهد، در قرن‌ دوم‌ و حتی‌ در ربع‌ اول‌ قرن‌ سوم‌ پدید نیامده‌ بود (قس‌ ابن‌جوزی‌، ص‌ 187؛ ابن‌خلدون‌، مقدمه‌، ج‌ 1، ص‌ 611).صوفیان‌ نخستین‌ کسانی‌ بودند که‌ توجه‌ به‌ زندگی‌ دنیوی‌ و تجمل‌پرستی‌ را مغایر با حقیقت‌ دینداری‌ و خداپرستی‌ می‌دانستند و آنچه‌ برایشان‌ اهمیت‌ داشت‌، رستگاری‌ در آخرت‌ و بهره‌مندی‌ از نعمتهای‌ اخروی‌ و بخصوص‌ لقای‌ خداوند در بهشت‌ بود. اما از اواسط‌ قرن‌ سوم‌ به‌ بعد، صوفیان‌ بتدریج‌ تشکیلات‌ اجتماعی‌ پیدا کردند و رابطة‌ مرید و مرادی‌ در میان‌ آنها پدید آمد. بعضی‌ از مشایخ‌ نیز به‌ نوشتن‌ رساله‌ و کتاب‌ پرداختند و از این‌ طریق‌ مباحث‌ نظری‌ طریقت‌ خود را شرح‌ دادند و جنبه‌های‌ نظری‌ و آداب‌ اجتماعی‌ اهل‌ تصوف‌ را به‌ مریدان‌ آموزش‌ دادند.صوفیان‌، و به‌ طورکلی‌ کسانی‌ که‌ اهل‌ سیر و سلوک‌ بودند، کم‌وبیش‌ در مناطق‌ گوناگون‌ پراکنده‌ بودند. مهمترین‌ مرکز آنها در نیمة‌ دوم‌ قرن‌ سوم‌، بغداد بود. مشایخ‌ بنامی‌ همچون‌ ابوالقاسم‌ جُنید بغدادی‌ (متوفی‌ 297 یا 298)، ابوالحسین‌ نوری‌ (متوفی‌ 295)، ابوسعید خرّاز (متوفی‌ 277)، ابن‌عطا الاَدْمی‌ (متوفی‌ 309) و ابوبکر شبلی‌ (متوفی‌ 334) در این‌ شهر زندگی‌ می‌کردند. برخی‌ از آنها مریدانی‌ داشتند و به‌ تربیت‌ و آموزش‌ ایشان‌ اهتمام‌ می‌ورزیدند. معروفترین‌ و متنفذترینِ آنها جنید بود که‌ بسیاری‌ از صوفیان‌ بعدی‌ طریقة‌ خود را به‌ او منسوب‌ کرده‌اند. البته‌ در مناطق‌ دیگر، از جمله‌ در شام‌ و مصر و فارس‌ و آذربایجان‌ و خراسان‌، نیز مشایخ‌ دیگری‌ بودند. در واقع‌، تصوف‌ در هر منطقه‌ و بلکه‌ در هر شهر، تابع‌ خصوصیات‌ اخلاقی‌ و فکری‌ و معنوی‌ شیخ‌ بزرگی‌ بود که‌ در آن‌ شهر زندگی‌ می‌کرد. ابوبکر کلاباذی‌ (متوفی‌ 380) تاریخ‌ صوفیان‌ را برحسب‌ مناطق‌ و شهرهایی‌ که‌ صوفیان‌ در آنها زندگی‌ می‌کردند، ذکر کرده‌ و وقتی‌ به‌ مناطق‌ خراسان‌ و جبال‌ یا عراق‌ عجم‌ رسیده‌، بایزید بسطامی‌ را از بسطام‌، ابوحفص‌ حدّاد را از نیشابور، احمدبن‌ خضرویه‌ را از بلخ‌، سهل‌بن‌ عبداللّه‌ تستری‌ را از شوشتر، یوسف‌بن‌ حسین‌ رازی‌ را از ری‌، ابوبکربن‌ طاهر را از ابهر، علی‌بن‌ سهل‌بن‌ ازهر را از اصفهان‌، کَهْمَس‌بن‌ علی‌ را از همدان‌، و علی‌بن‌ حسین‌بن‌ یزدانیار را از اُرمیّه‌ (ارومیه‌) نام‌ برده‌ است‌ (کلاباذی‌، ص‌ 29).مشایخ‌ صوفیه‌، که‌ عموماً اهل‌سنّت‌ بودند، از مذهب‌ فقهی‌ واحدی‌ پیروی‌ نمی‌کردند. محمدبن‌ منوّر در کتاب‌ اسرارالتوحید (بخش‌ 1، ص‌ 20) نوشته‌ است‌ که‌ صوفیان‌ بعد از شافعی‌، همه‌ خود را به‌ مذهب‌ شافعی‌ نسبت‌ داده‌اند، ولی‌ این‌ حکم‌ صحیح‌ نیست‌. البته‌ صوفیان‌ نیشابور در قرن‌ پنجم‌ و ششم‌ بر مذهب‌ شافعی‌ بودند، ولی‌ صوفیان‌ شهرهای‌ دیگر مذاهب‌ دیگری‌ داشتند؛ ابوبکر شبلی‌ مالکی‌ بود، ابوبکر کلاباذی‌ و ابوالحسن‌ علی‌بن‌ عثمان‌ هجویری‌ و یوسف‌ همدانی‌ حنفی‌ بودند و ابومنصور اصفهانی‌ و خواجه‌عبداللّه‌ انصاری‌ حنبلی‌. گاه‌ بعضی‌ مشایخ‌ تغییر مذهب‌ می‌دادند. خواجه‌عبداللّه‌ انصاری‌ (متوفی‌ 481؛ 1362 ش‌، ص‌ 529) ابوالحسن‌ حُصری‌ (متوفی‌ 371) را صوفی‌ حنبلی‌ معرفی‌ کرده‌، ولی‌ عطار گفته‌ است‌ که‌ او ابتدا حنفی‌ بود و بعد شافعی‌ شد (ص‌ 759).صوفیه‌ در عقاید صوفیانه‌ و روشهای‌ تربیتی‌ نیز با یکدیگر اختلاف‌ داشتند. به‌ طور کلی‌، جدا بودن‌ مشایخ‌ شهرها از یکدیگر و اختلاف‌نظر ایشان‌ در بارة‌ بعضی‌ مسائل‌ کلامی‌ و اعتقادی‌ و همچنین‌ روشهای‌ تربیتی‌ و آدابی‌ که‌ هریک‌ به‌ مریدان‌ خود می‌آموختند، موجب‌ می‌شد که‌ مکتب‌ باطنی‌ یا تصوف‌ یک‌ شهر با شهر دیگر تفاوتهایی‌ پیدا کند. حتی‌ برخی‌ مشایخ‌، به‌ سبب‌ اختلاف‌ نظرهایشان‌، با هم‌ نقار پیدا می‌کردند و بعضی‌ نویسندگان‌ برای‌ اینکه‌ این‌ اختلاف‌نظرها را طبیعی‌ جلوه‌ دهند، بحثی‌ را با عنوان‌ «مناقرة‌ صوفیان‌» مطرح‌ می‌کردند. یکی‌ از موارد معروف‌ نقار در تصوف‌، منازعه‌ و خصومتی‌ است‌ که‌ در قرن‌ سوم‌ بین‌ ابن‌یزدانیار ارموی‌ و بعضی‌ مشایخ‌ بغداد، بخصوص‌ ابوبکر شبلی‌، پدید آمد (پورجوادی‌، 1377 ش‌ الف‌ ، ص‌ 79 به‌ بعد). نمونة‌ دیگر، نقار میان‌ خواجه‌عبداللّه‌ انصاری‌ و ابوسعید ابوالخیر است‌ ( رجوع کنید به جامی‌، 1343 ش‌، ص‌ 31).صوفیانِ مناطق‌ و شهرهای‌ گوناگون‌ ریاضتها و روشهای‌ خاص‌ خود را در سلوک‌ داشتند؛ بعضی‌ در غذا خوردن‌ امساک‌ می‌کردند و اغلب‌ روزه‌ می‌گرفتند، بعضی‌ در یک‌ جا می‌ماندند، و بعضی‌ مدام‌ به‌ سفر می‌رفتند. جنید و ابوحَفْص‌ حدّاد نیشابوری‌ اهل‌ سفرنبودند، ولی‌ مثلاً ابراهیم‌ ادهم‌ (متوفی‌ 161) و ابوعلی‌ دقّاق‌ (متوفی‌ 405) مدتی‌ از عمر خود را در سفر گذراندند. از نظر صوفیانِ اهلِ سفر، احساس‌ غربت‌ در شهرهای‌ بیگانه‌ تأثیر تربیتی‌ داشت‌، همچنانکه‌ گوشه‌نشینی‌ و پناه‌ بردن‌ به‌ خرابه‌ها و کوهها را در تقویت‌ توکل‌ و صبر و رضا مرجوع کنید بهثر می‌دانستند (مایر، ص‌5 ـ12).اختلاف‌ میان‌ اهل‌ سلوک‌ در شهرها و مناطق‌ گوناگون‌ در اخلاق‌ و رفتار ایشان‌ نیز دیده‌ می‌شد، به‌ طوری‌ که‌ مشایخ‌ یک‌ شهر یا منطقه‌ به‌ داشتن‌ صفت‌ خاصی‌ مشهور می‌شدند؛ از جنید بغدادی‌ نقل‌ کرده‌اند که‌ «فتوت‌ در شام‌ است‌، سخنگویی‌ در عراق‌، و صدق‌ در خراسان‌» (قشیری‌، ص‌ 226). عنصرالمعالی‌ کیکاوس‌بن‌ اسکندر (ص‌ 255) نیز گفته‌ است‌: «درویشان‌ سپاهان‌... انصاف‌ بخواهند و ندهند، و قوم‌ خوراسان‌ بخواهند و بدهند و قوم‌ طبرستان‌ نخواهند و ندهند، و قوم‌ پارس‌ نخواهند و بدهند». شبیه‌ این‌ سخن‌ را از ابن‌یزدانیار ارموی‌ نیز نقل‌ کرده‌اند: «صوفیانِ خراسان‌ را کردار است‌ و گفتار نیست‌، صوفیان‌ بغداد را گفتار است‌ و کردار نیست‌، و صوفیان‌ بصره‌ را هم‌ گفتار است‌ و هم‌ کردار، و صوفیان‌ مصر را نه‌ گفتار است‌ و نه‌ کردار» (به‌نقل‌ ابن‌مُلَقّن‌، ص‌335). ابن‌یزدانیار، در این‌ سخن‌، اهل‌ سلوکِ همة‌ مناطق‌ را «صوفی‌» خوانده‌ است‌. در حالی‌ که‌، عنوان‌ صوفی‌ ابتدا بیشتر به‌ اهل‌ سلوکِ بغداد و بصره‌ و به‌ طورکلی‌ بین‌النهرین‌ اطلاق‌ می‌شد. در نیشابور و مرو اهل‌ سلوک‌ را «ملامتیه‌» می‌خواندند. به‌نوشتة‌ ابونصر سرّاج‌ (متوفی‌ 378)، «اهل‌ شام‌ صوفیان‌ را فقرا می‌نامند» (ص‌ 46). در شهر ترمذ نیز حکیم‌ ترمذی‌ و ابوبکر ورّاق‌ را حکیم‌ می‌خواندند. از نیمة‌ دوم‌ قرن‌ چهارم‌ به‌ بعد، به‌سبب‌ نزدیک‌ شدن‌ رابطة‌ اهل‌ سلوک‌ با یکدیگر و نفوذ صوفیان‌ بغداد در سایر نقاط‌، عنوان‌ تصوف‌ معنای‌ عامتری‌ پیدا کرد و در کتابهای‌ نویسندگانی‌ چون‌ ابونصر سرّاج‌ و ابوبکر کلاباذی‌ و عبدالرحمان‌ سُلَمی‌ (متوفی‌ 412)، به‌ مکاتب‌ گوناگون‌ اهل‌ سلوک‌ در شهرهای‌ مختلف‌ اطلاق‌ شد.از اواسط‌ قرن‌ سوم‌، ارتباط‌ اهل‌ سلوک‌ با یکدیگر بیشتر شد و رفت‌وآمد سالکان‌ و مشایخ‌ به‌ شهرها، بخصوص‌ به‌ بغداد، موجب‌ شد که‌ تعالیم‌ مشایخ‌ این‌ شهر، و در رأس‌ ایشان‌ جنید و سپس‌ شبلی‌، به‌ شهرهای‌ دیگر نفوذ کند. قتل‌ حسین‌بن‌ منصور حلاّ ج‌ در 309 در بغداد، تأثیر ژرفی‌ بر تصوف‌ گذاشت‌. پس‌ از این‌ واقعه‌، بغداد بتدریج‌ مرکزیت‌ خود را در تاریخ‌ تصوف‌ از دست‌ داد. مشایخ‌ بغداد شاگردان‌ فراوانی‌ از نقاط‌ دیگر، بخصوص‌ خراسان‌، گِرد خود جمع‌ کرده‌ بودند که‌ از آن‌ پس‌ بسیاری‌ از این‌ شاگردان‌ پراکنده‌ شدند و به‌ شهرها و مناطق‌ خود بازگشتند و همین‌ امر موجب‌ گسترش‌ تصوف‌ و تعالیم‌ صوفیان‌ بغداد، بخصوص‌ جنید و شبلی‌، در مناطق‌ دیگر گردید.تحول‌ دیگری‌ که‌ در قرن‌ چهارم‌ صورت‌ گرفت‌ این‌ بود که‌ صوفیان‌ بیش‌ از پیش‌ به‌ نوشتن‌ رساله‌ و کتاب‌ رغبت‌ نشان‌ دادند. در نیمة‌ دوم‌ قرن‌ سوم‌ مشایخ‌ بغداد، مانند جنید و خرّاز و نوری‌، آرا و اندیشه‌های‌ خود را به‌ صورت‌ رساله‌های‌ کوتاه‌ می‌نوشتند، اما از اواسط‌ قرن‌ چهارم‌ به‌ بعد نوع‌ ادبی‌ خاصی‌ در تصوف‌ پدید آمد و آن‌ کتابهای‌ جامع‌ یا دستینه‌ های‌ صوفیانه‌ بود. دست‌کم‌ چهار دستینة‌ مهم‌ در این‌ دوره‌ نوشته‌ شد که‌ عبارت‌اند از: قوت‌القلوب‌ نوشتة‌ ابوطالب‌ مکی‌ (متوفی‌ 386)؛ کتاب‌ اللّمع‌ فی‌ التصوف‌ نوشتة‌ ابونصر سرّاج‌ طوسی‌؛ کتاب‌ التعرف‌ لمذهب‌ اهل‌ التصوف‌ نوشتة‌ ابوبکر کلاباذی‌؛ و تهذیب‌ الاسرار نوشتة‌ ابوسعد خرگوشی‌ نیشابوری‌ (متوفی‌ 406). دستینه‌های‌ قرن‌ چهارم‌ همه‌ به‌ عربی‌ بودند. در قرن‌ پنجم‌ بر تعداد دستینه‌ها افزوده‌ شد. ابوالقاسم‌ قشیری‌ (متوفی‌ 465) نیز رسالة‌ خود را به‌ عربی‌ نوشت‌ و به‌ همین‌ سبب‌ انتشار وسیعی‌ در مناطق‌ دیگر پیدا کرد. اما ابوابراهیم‌ اسماعیل‌ مستملی‌ بخاری‌ کتاب‌ التعرف‌ کلاباذی‌ را به‌ فارسی‌ شرح‌ کرد و بدین‌ترتیب‌ نخستین‌ دایرة‌المعارف‌ تصوف‌ را به‌ فارسی‌ نوشت‌. کشف‌المحجوب‌ علی‌بن‌ عثمان‌ هجویری‌ نیز دستینة‌ فارسی‌ دیگری‌ بود که‌ در میان‌ صوفیان‌ فارسی‌زبان‌ شهرت‌ یافت‌. ابوحامد غزالی‌ (متوفی‌ 505) نیز پس‌ از نوشتن‌ احیاءعلوم‌الدین‌ به‌ عربی‌، روایت‌ مختصر آن‌ را به‌ فارسی‌ با نام‌ کیمیای‌ سعادت‌ نوشت‌. سنّت‌ دستینه‌نویسی‌ در تصوف‌ در قرنهای‌ بعد نیز تداوم‌ یافت‌. معروفترین‌ دستینة‌ عربی‌ عوارف‌المعارف‌ شهاب‌الدین‌ عمرسهروردی‌ (متوفی‌ 632) است‌ که‌ ترجمه‌های‌ متعددی‌ از آن‌ به‌ عمل‌ آمد، که‌ از آن‌ جمله‌ است‌ مصباح‌الهدایة‌ و مفتاح‌الکفایة‌ عزالدین‌ محمود کاشانی‌ (متوفی‌ 735) که‌ خود از جهاتی‌ به‌ منزلة‌ کتابی‌ تألیفی‌ است‌.دستینه‌ها جامع‌ معارفی‌ بودند که‌ مشایخ‌ می‌خواستند شاگردان‌ و مریدانشان‌ آنها را بدانند. در این‌ کتابها هم‌ مسائل‌ اعتقادی‌ مطرح‌ می‌شد و هم‌ مسائل‌ علمی‌ تصوف‌. تعریف‌ تصوف‌ و معرِّفی‌ صوفیان‌ بزرگ‌، بحث‌ معرفت‌ و توحید، بحث‌ احوال‌ و مقامات‌، بیان‌ آداب‌ عبادتها و رفتار اجتماعی‌ و امور شخصی‌ از قبیل‌ لباس‌ پوشیدن‌ و طعام‌ خوردن‌، بحث‌ سماع‌ و شعر و آلات‌ موسیقی‌ و شرکت‌ در مجالس‌ سماع‌، و بالاخره‌ تعریف‌ اصطلاحاتی‌ که‌ در میان‌ صوفیه‌ رایج‌ بود، از جمله‌ مطالب‌ اصلی‌ دستینه‌ها بود.با وجود شباهتهای‌ کلی‌ دستینه‌ها، هریک‌ از آنها خصوصیات‌ مکتب‌ صوفیانه‌ و منطقه‌ای‌ را داشتند که‌ نویسنده‌ بدان‌ تعلق‌ داشت‌؛ قوت‌القلوب‌ ابوطالب‌ مکی‌ بیان‌کنندة‌ معارف‌ صوفیانة‌ بصره‌ بود، اللّمع‌ سرّاج‌ در بیان‌ تصوفی‌ بود که‌ نویسندة‌طوسی‌ آن‌ در بغداد آموخته‌ بود، التعرف‌ کلاباذی‌ و شرح‌ آن‌ مبیّن‌ تصوف‌ رایج‌ در بخارا و اطراف‌ آن‌ بود، و تهذیب‌الاسرار خرگوشی‌ و رسالة‌ قشیری‌ و احیاءعلوم‌الدین‌ غزالی‌ منعکس‌کنندة‌ سنّت‌ صوفیانة‌ نیشابور بودند.دستینه‌های‌ صوفیانه‌ که‌ از نیمة‌ دوم‌ قرن‌ چهارم‌ نوشته‌ شدند، حاکی‌ از آن‌اند که‌ اهل‌ تصوف‌ خود را پیروان‌ مذهبی‌ باطنی‌ و عرفانی‌، با اصول‌ عقاید و آداب‌ و عبادتها و جایگاه‌ اجتماعی‌ و عبادتگاه‌ خاص‌، می‌دانستند و در مورد مذهب‌ خود برداشتی‌ تاریخی‌ پیدا کرده‌ بودند و می‌توانستند این‌ تاریخ‌ را با معارف‌ پیشینیان‌ خود به‌ نوآموزان‌ انتقال‌ دهند. بعضی‌ از زاهدان‌ و نُسّاک‌ قرن‌ دوم‌ و صوفیان‌ قرن‌ سوم‌ و اوایل‌ قرن‌ چهارم‌، برای‌ مشایخ‌ و نویسندگان‌ دوره‌های‌ بعد همواره‌ به‌ منزلة‌ بزرگترین‌ شخصیتهای‌ تصوف‌ به‌ شمار می‌آمدند و سیره‌ و آداب‌ و رفتار و سخنان‌ ایشان‌ بهترین‌ یادگار و الگو برای‌ مریدان‌ و طالبان‌ طریقت‌ بود.از جمله‌ مطالبی‌ که‌ نویسندگان‌ دستینه‌ها از قول‌ صوفیان‌ پیشین‌ نقل‌ کرده‌اند، سخنان‌ کوتاه‌ و تعریف‌گونه‌ای‌ است‌ که‌ برخی‌ از ایشان‌ در پاسخ‌ به‌ سرجوع کنید بهالاتی‌ در بارة‌ تصوف‌ و صوفی‌ اظهار کرده‌اند. مثلاً ابوالحسین‌ نوری‌ در پاسخ‌ به‌ سرجوع کنید بهال‌ تصوف‌ چیست‌، گفت‌: «ترکُ کلِّ حظِّ نفْسٍ»، و در پاسخ‌ به‌ پرسش‌ صوفیان‌ چه‌ کسانی‌اند، گفت‌: «کسانی‌ که‌ جانهای‌ ایشان‌ از کدورات‌ بشریت‌ آزاد گشته‌ است‌ و از آفت‌ نفس‌ صافی‌ شده‌ و از هوا خلاص‌ یافته‌ تا اندر صف‌ اول‌ و درجة‌ اعلی‌' با حق‌ بیارمیده‌اند و از غیر وی‌ اندر رمیده‌» (هجویری‌، ص‌42). ابوبکر شبلی‌ نیز در پاسخ‌ به‌ سرجوع کنید بهال‌ صوفی‌ کیست‌، گفت‌: «صوفی‌ آن‌ بُوَد که‌ اندر دو جهان‌ هیچ‌ چیز نبیند بجز خدای‌ عزوجل‌» (همان‌، ص‌ 44). در بعضی‌ از این‌ سخنان‌ تأکید شده‌ است‌ که‌ صوفی‌ باید خُلقی‌ نیکو داشته‌ باشد؛ از مرتعش‌ نقل‌ کرده‌اند که‌ «تصوف‌ خُلق‌ نیکوست‌». ابوحفص‌ حدّاد نیشابوری‌ نیز گفته‌ است‌: «تصوف‌ سراسر آداب‌ است‌» (هجویری‌، ص‌ 47).بحث‌ در بارة‌ احوال‌ و مقامات‌ یا منازل‌ سلوک‌ ( رجوع کنید به حال‌ * ؛ مقام‌ * ) همواره‌ مورد علاقة‌ صوفیان‌ بوده‌ و از قدیم‌، هم‌ در رساله‌ها و کتابهای‌ مستقل‌ وهم‌ در دستینه‌های‌ صوفیانه‌، در بارة‌ آن‌ سخن‌ گفته‌اند. این‌ بحث‌ مبتنی‌ بر تصوری‌ بود که‌ صوفیه‌ از سیر کمال‌ اخلاقی‌ و معنوی‌ خود، به‌ منزلة‌ سفری‌ باطنی‌، داشتند. همانطور که‌ در سفر ظاهری‌، مسافر در منازل‌ گوناگون‌ فرود می‌آید و اقامت‌ می‌کند، در طول‌ سفر باطنی‌ هم‌ سالک‌ از منازل‌ یا مقامات‌ مختلف‌ عبور می‌کند و در این‌ مقامات‌ احوالی‌ به‌ او دست‌ می‌دهد. در صدر تاریخ‌ تصوف‌، تعداد این‌ منازل‌ یا مقامات‌ بسیار محدود بود. شقیق‌ بلخی‌ (متوفی‌ 194)، در رساله‌ای‌ به‌ نام‌ آداب‌ العبادات‌ ، از چهار منزل‌ سخن‌ گفته‌ است‌ ( رجوع کنید به ص‌ 108ـ117) که‌ عبارت‌اند از: زهد و خوف‌ و شوق‌ و محبت‌. در قرنهای‌ بعد، بر تعداد مقامات‌ و منازل‌ افزوده‌ شد؛ ذوالنّون‌ مصری‌ از نوزده‌ مقام‌ (ابونعیم‌، ج‌10، ص‌ 242)، ابونصر سرّاج‌ (ص‌ 65) از هفت‌ مقام‌ و ده‌ حال‌، خواجه‌ عبداللّه‌ انصاری‌ ( رجوع کنید به انصاری‌، 1361 ش‌) از صد میدان‌ یا منزل‌، و روزبهان‌ بقلی‌ شیرازی‌ از هزارویک‌ مقام‌ یاد کرده‌اند ( رجوع کنید به روزبهان‌ بقلی‌، 1973).رعایت‌ آداب‌ خاص‌ برای‌ هر کاری‌، اعم‌ از عبادتهای‌ شرعی‌ و اعمال‌ عبادی‌ خاص‌ صوفیه‌ و همچنین‌ رفتار اجتماعی‌ و معاشرت‌ با مردم‌، بخصوص‌ با صوفیان‌ و مشایخ‌، یکی‌ از اموری‌ بود که‌ مشایخ‌ صوفیه‌ سخت‌ بر آن‌ تأکید می‌ورزیدند. مریدان‌ باید همة‌ فعالیتهای‌ خود را، چه‌ در خلوت‌ چه‌ در اجتماع‌، مطابق‌ آدابی‌ که‌ به‌ آنان‌ می‌آموختند، انجام‌ می‌دادند. نماز خواندن‌، ذکر گفتن‌، غذا خوردن‌، لباس‌ پوشیدن‌، خوابیدن‌ و از خواب‌ برخاستن‌، گفتگو با صوفیان‌ دیگر، ورود به‌ خانقاه‌، چلّه‌نشینی‌، به‌ حضور شیخ‌ یا پیر رفتن‌ و با او گفتگو کردن‌، همه‌ باید مطابق‌ با آداب‌ می‌بود. برشمردن‌ آداب‌ و بحث‌ در بارة‌ آنها موضوعی‌ بود که‌ نویسندگان‌ صوفی‌ از قرن‌ چهارم‌ به‌ بعد در آثار خود مطرح‌ کردند و در دستینه‌های‌ صوفیانه‌ بخشی‌ را به‌ این‌ موضوع‌ اختصاص‌ دادند. بعضی‌ دیگر از این‌ نویسندگان‌، مانند ابوعبدالرحمان‌ سلمی‌ و ابومنصور اصفهانی‌ (متوفی‌ 418)، نیز رساله‌های‌ مستقلی‌ در این‌ باره‌ تألیف‌ کردند (برای‌ اطلاع‌ بیشتر رجوع کنید به ابومنصور اصفهانی‌، ص‌ 15ـ 48).توجه‌ خاص‌ به‌ موضوع‌ آداب‌ در تصوف‌، ملازم‌ پیدایی‌ رابطة‌ خاصی‌ بود که‌ میان‌ صوفیان‌ مجرّب‌ و کار آزموده‌، در مقام‌ شیخ‌ یا پیر * ، با نوآموزان‌ یا شاگردان‌ پدید آمد. رابطة‌ مریدی‌ و مرادی‌، جمع‌ شدن‌ عده‌ای‌ شاگرد به‌ دور یک‌ پیر و دریافت‌ دستورها و تعالیم‌ طریقت‌ از وی‌ مستلزم‌ داشتن‌ محلی‌ خاص‌ بود. در بعضی‌ شهرها صوفیه‌ از مسجد استفاده‌ می‌کردند. گاهی‌ محل‌ تجمع‌ و دیدار آنان‌ خانة‌ پیر بود. ولی‌ بعداً، صوفیان‌ محلهای‌ خاصی‌ برای‌ خود تأسیس‌ کردند که‌ معمولاً به‌ آن‌ «دُویرِه‌» یا «رباط‌» می‌گفتند. در خراسان‌ و ماوراءالنهر، کرّامیان‌ لفظ‌ خانقاه‌ * یا «خانه‌گاه‌» را برای‌ محلّ تجمع‌ و مدرسه‌های‌ خود به‌ کار می‌بردند ( د. اسلام‌ ، چاپ‌ دوم‌، ذیل‌ «خانقاه‌»؛ کیانی‌، ص‌ 159) و سپس‌ از اواسط‌ قرن‌ پنجم‌، صوفیه‌ نیز این‌ لفظ‌ را در مورد دویره‌ها و رباطهای‌ خود استعمال‌ کردند.تأسیس‌ دویره‌ها یا رباطها یا خانقاههای‌ صوفیه‌ باعث‌ شد که‌ اولاً صوفیان‌ به‌ لحاظ‌ اجتماعی‌ تشکل‌ پیدا کنند، و ثانیاً برای‌ رفتن‌ به‌ این‌ محلها و سکونت‌ در آنها و نگهداری‌ از آنها، آداب‌ و مقرراتی‌ تعیین‌ کنند و برای‌ تأمین‌ مخارج‌ خانقاهها و پرداخت‌ هزینة‌ خادمان‌ و کسانی‌ که‌ مدتی‌ در آنجا اقامت‌ می‌کردند، موقوفاتی‌ معیّن‌ نمایند. نخستین‌ بار ابوحامد غزالی‌ در بارة‌ موضوعات‌ مربوط‌ به‌ خانقاهها و موقوفات‌ آن‌ در بعضی‌ آثار خویش‌ بحث‌ کرد ( رجوع کنید به غزالی‌، مقدمة‌ پورجوادی‌، ص‌ 4ـ10).از دیگر موضوعاتی‌ که‌ از نیمة‌ قرن‌ چهارم‌ به‌ بعد مورد توجه‌ نویسندگان‌ صوفی‌ قرار گرفت‌، تاریخ‌ صوفیان‌ گذشته‌ بود. نخستین‌ بار ابوعبدالرحمان‌ سلمی‌ نیشابوری‌ تاریخ‌ صوفیان‌ را نوشت‌. او در کتاب‌ طبقات‌الصّوفیه‌ ، 103 تن‌ از پارسایان‌ و صوفیان‌ کم‌وبیش‌ معروف‌ را، به‌لحاظ‌ تاریخی‌، به‌ پنج‌ طبقه‌ تقسیم‌ کرده‌ و ضمن‌ معرفی‌ هریک‌، بعضی‌ از اقوالشان‌ را نیز نقل‌ نموده‌ است‌. ابونعیم‌ اصفهانی‌ نیز، تحت‌تأثیر سلمی‌، کتابی‌ با عنوان‌ حلیة‌الاولیاء تألیف‌ کرد و صحابة‌ بزرگ‌ و زاهدان‌ و عابدان‌ و نسّاک‌ و صوفیان‌ را از صدر اسلام‌ تا زمان‌ خود معرفی‌ نمود (ج‌ 1، ص‌ 3ـ4؛ برای‌ اطلاع‌ بیشتر رجوع کنید به پورجوادی‌، 1376 ش‌، ص‌ 3ـ23). در قرن‌ پنجم‌، خواجه‌عبداللّه‌ انصاری‌، بر اساس‌ کتاب‌ سلمی‌، طبقات‌الصّوفیة‌ خود را به‌ فارسی‌ و به‌ لهجة‌ مردم‌ هرات‌ تقریر کرد. بابی‌ از رسالة‌ قشیریه‌ (ص‌ 387ـ441) و کشف‌المحجوب‌ هجویری‌ (ص‌ 78ـ214) نیز به‌ همین‌ موضوع‌ اختصاص‌ دارد.جمع‌آوری‌ سخنان‌ مشایخ‌ بزرگ‌ و توجه‌ احترام‌آمیز به‌ این‌ سخنان‌ و متبرک‌ دانستن‌ آنچه‌ از ایشان‌ به‌جا مانده‌ بود، مانند خانقاه‌ و مسجد و مزار و حتی‌ خرقه‌ و تسبیح‌ و سجاده‌، بتدریج‌ اهمیت‌ یافت‌ و معمولاً مریدان‌ یا فرزندان‌ و نوادگان‌ مشایخ‌، متولی‌ خانقاه‌ و آثار بازمانده‌ از آنها بودند.برای‌ برخی‌ از مشایخ‌ بزرگ‌ زندگینامه‌ نوشته‌ شد. در قرن‌ چهارم‌، ابوالحسن‌ دیلمی‌ زندگینامة‌ ابوعبداللّه‌ ابن‌خفیف‌ شیرازی‌ را به‌ عربی‌ نوشت‌. اصل‌ این‌ کتاب‌ به‌ دست‌ نیامده‌ و ترجمة‌ فارسی‌ آن‌ با عنوان‌ سیرت‌ الشیخ‌الکبیر ابوعبداللّه‌ ابن‌خفیف‌ شیرازی‌ از ابن‌جنید شیرازی‌ موجود است‌ (تهران‌ 1363 ش‌). در همین‌ قرن‌ زندگینامه‌ای‌ برای‌ ابواسحاق‌ کازرونی‌ (متوفی‌ 426) به‌نام‌ فردوس‌ المرشدیة‌ فی‌ اسرار الصمدیة‌ نوشته‌ شد منسوب‌ به‌ محمودبن‌ عثمان‌ (متوفی‌ 745؛ برای‌ اطلاع‌ بیشتر رجوع کنید به محمودبن‌ عثمان‌، مقدمة‌ مایر، ص‌ یک‌ ـ پنج‌). معروفترین‌ زندگینامة‌ مشایخ‌، کتاب‌ اسرارالتوحید فی‌ مقامات‌ الشیخ‌ ابی‌سعید است‌ که‌ محمدبن‌ منوّر، یکی‌ از احفاد ابوسعید ابوالخیر، آن‌ را در قرن‌ ششم‌ نوشت‌. مطالب‌ این‌ نوع‌ کتابها از حیث‌ صوری‌ شبیه‌ به‌ هم‌ است‌: شرح‌ دوران‌ کودکی‌ و اوایل‌ سلوک‌ شیخ‌ و ریاضتها و کرامات‌ و سخنان‌ او، حکایتهایی‌ که‌ در بارة‌ رابطة‌ او با دیگران‌ در افواه‌ بوده‌، حالاتش‌ در اواخر عمر و هنگام‌ مرگ‌، و خوابهایی‌ که‌ دیگران‌ پس‌ از مرگ‌ او در باره‌اش‌ دیده‌اند. خواندن‌ زندگینامة‌ شیخ‌ و زیارت‌ مزار او و بیتوته‌ کردن‌ در آن‌، بخشی‌ از آداب‌ و عبادتهایی‌ بود که‌ مریدان‌ و معتقدان‌ به‌ وی‌ می‌بایست‌ انجام‌ می‌دادند. در بعضی‌ مناطق‌، در دوره‌های‌ خاص‌، شیخ‌ یا ولیِّ بخصوصی‌ مورد توجه‌ مردم‌ و حکام‌ قرار می‌گرفت‌ و مزارش‌ بازسازی‌ و آثار مکتوبش‌ جمع‌آوری‌ و استنساخ‌ می‌شد. در ایران‌، مقبره‌های‌ مشایخی‌ چون‌ بایزید بسطامی‌ در بسطام‌، شیخ‌ احمد جام‌ در تربت‌جام‌، روزبهان‌ بقلی‌ شیرازی‌ در شیراز، و شاه‌نعمت‌اللّه‌ ولی‌ در ماهان‌ کرمان‌ چنین‌ وضعی‌ داشته‌ است‌.نام‌ مشایخ‌ بزرگ‌ و پرنفوذ از راهی‌ دیگر نیز زنده‌ می‌مانْد و آن‌ سلسله‌ یا طریقتی‌ بود که‌ پس‌ از وی‌ به‌ نامش‌ تأسیس‌ می‌شد. از طریق‌ سلسله‌، برکت‌ و معنویت‌ شیخ‌ و اعتقادات‌ و تعالیم‌ باطنی‌ او و اذکار و اورادی‌ که‌ به‌ کار می‌برد، سینه‌ به‌ سینه‌ منتقل‌ می‌شد. سلسله‌ها عموماً از قرن‌ ششم‌ به‌ بعد شکل‌ گرفته‌اند و چنانکه‌ گفته‌ شد، نام‌ هریک‌ از آنها معمولاً از شیخی‌ بزرگ‌ اخذ شده‌ است‌؛ مانند سلسلة‌ سهروردیه‌ * ، منسوب‌ به‌ شهاب‌الدین‌ عمر سهروردی‌ (متوفی‌ 632) و سلسلة‌ مولویه‌ * ، منسوب‌ به‌ مولانا جلال‌الدین‌ رومی‌ (متوفی‌ 672). شیخ‌احمد غزالی‌ * (متوفی‌ 520)، در پدید آمدن‌ سلسله‌ها بسیار مرجوع کنید بهثر بود و بسیاری‌ از سلسله‌ها اِسناد خود را به‌ او می‌رسانند. سلسله‌ها کوشیده‌اند که‌ برای‌ خود شجره‌ نَسَبی‌ ترتیب‌ دهند و سلسلة‌ خود را با واسطة‌ صوفیان‌ پیشین‌ به‌ صحابه‌ و سپس‌ به‌ پیامبر اکرم‌ برسانند، ولی‌ این‌ نوع‌ اِسنادها، که‌ خود متأثر از شیوة‌ محدّثان‌ است‌، بخصوص‌ وقتی‌ که‌ به‌ شخصیتهای‌ قرنهای‌ اول‌ و دوم‌ برمی‌گردد، اساس‌ محکمی‌ ندارد.بحث‌انگیزترین‌ موضوع‌ در تصوف‌، سماع‌ است‌. جمع‌ شدن‌ صوفیان‌ در یک‌ محل‌ (دویره‌ یا خانقاه‌) و گوش‌ فرادادن‌ به‌ آواز قوّال‌، که‌ گاهی‌ با ساز همراه‌ می‌شده‌، از سنّتهای‌ دیرپای‌ تصوف‌ است‌. برپاکردن‌ مجالس‌ سماع‌، که‌ ظاهراً از قرن‌ سوم‌ آغاز شده‌، با پدید آمدن‌ رابطة‌ مریدان‌ و پیر و حلقه‌زدن‌ آنان‌ به‌ دور او و شنیدن‌ تعالیمش‌ پیوند مستقیم‌ داشته‌ است‌. احتمالاً مجالس‌ سماع‌ صوفیان‌ تقلیدی‌ از مجالس‌ طرب‌ در دربارها و به‌ نوعی‌، صورت‌ دینی‌ و مقدّس‌ شدة‌ این‌ مجالس‌ بوده‌، چنانکه‌ شیوة‌ رفتار مریدان‌ با شیخ‌ نیز با ادب‌ درباریان‌ نسبت‌ به‌ شاه‌ یا خلیفه‌ بی‌ارتباط‌ نبوده‌ است‌ (بعضی‌ از نویسندگان‌ صوفی‌، از جمله‌ ابومنصور اصفهانی‌، صوفیان‌ را ملوک‌ حقیقی‌ می‌دانستند). ظاهراً، نخستین‌ مشایخی‌ که‌ این‌ نوع‌ مجالس‌ را دایر کردند، بغدادیان‌ بودند؛ جنید بغدادی‌ و ابوبکر شبلی‌ مجلس‌ سماع‌ تشکیل‌ می‌دادند. در خراسان‌، ملامتیان‌ نیشابور با سماع‌ و رقص‌ موافق‌ نبودند ( رجوع کنید به پورجوادی‌، 1377 ش‌ ب‌ ، ص‌ 34)، ولی‌ در قرن‌ چهارم‌ صوفیان‌ خراسان‌ این‌ رسم‌ را پذیرفتند و در بارة‌ آداب‌ و مسائل‌ آن‌ سخن‌ گفتند. اکثر رساله‌هایی‌ که‌ بعداً در بارة‌ سماع‌ صوفیان‌ نوشته‌ شده‌، به‌ قلم‌ ایرانیان‌ بوده‌ است‌. متشرعان‌ و فقها همواره‌ به‌ مجالس‌ سماع‌ اعتراض‌ و از آنها انتقاد می‌کرده‌اند و به‌ همین‌ جهت‌ در بعضی‌ از رساله‌های‌ سماع‌ و دستینه‌ها کوشش‌ شده‌ که‌ این‌ مجالس‌ به‌ لحاظ‌ شرعی‌ توجیه‌ شوند. در ابتدا، در مجالس‌ سماع‌ قاریان‌ با آواز خوش‌ قرآن‌ می‌خواندند و صوفیان‌ سماع‌ می‌کردند. سپس‌ خواندن‌ اشعار عربی‌ و در مجالس‌ ایرانی‌ خواندن‌ اشعار فارسی‌ نیز باب‌ شد. برخی‌ از مشایخ‌ نواختن‌ دف‌ و برخی‌ دیگر علاوه‌ بر آن‌، نی‌زدن‌ را نیز مجاز می‌دانستند، ولی‌ همة‌ اینها از نظر علمای‌ متشرع‌ حرام‌ بود. در قرن‌ پنجم‌، رقصیدن‌ و جامه‌ دریدن‌ نیز در مجالس‌ سماع‌ رسم‌ شد که‌ بعضی‌ از صوفیان‌ نیز نسبت‌ به‌ آن‌ انتقاد داشتند (هجویری‌، ص‌ 542 ـ 543). از دیگر رسومی‌ که‌ بعضی‌ از علمای‌ شرع‌ و حتی‌ برخی‌ صوفیان‌ به‌ آن‌ اعتراض‌ می‌کردند، خواندن‌ غزل‌ یا ابیات‌ عاشقانه‌ای‌ بود که‌ در آنها از مطرب‌ و می‌ و خرابات‌ و شاهد و ساقی‌ و زلف‌ و خدّ و خال‌ معشوق‌ سخن‌ گفته‌ شده‌ بود؛ اشعاری‌ که‌ مضامین‌ آنها غیردینی‌ بود و سرایندگان‌ آنها نیز معمولاً شاعران‌ درباری‌ بودند. هجویری‌ خود از کسانی‌ بود که‌ خواندن‌ این‌ قبیل‌ اشعار را حلال‌ نمی‌دانست‌ (ص‌ 519)، ولی‌ به‌رغم‌ مخالفت‌ او و سایر متشرعان‌، صوفیان‌ (بخصوص‌ در خراسان‌) از این‌ اشعار استقبال‌ می‌کردند.روی‌ آوردن‌ صوفیان‌ به‌ شعر با تحولی‌ عمیق‌ در دیدگاه‌ ایشان‌ همراه‌ بود و آن‌ برجسته‌ شدن‌ عشق‌ به‌ منزلة‌ نسبت‌ انسان‌ و خداوند بود. صوفیانِ نخستین‌ معمولاً از لفظ‌ قرآنی‌ محبت‌ استفاده‌ می‌کردند، ولی‌ از نیمة‌ دوم‌ قرن‌ سوم‌ به‌ بعد، لفظ‌ عشق‌ که‌ در اصل‌ در مورد دوستی‌ میان‌ دو انسان‌، بخصوص‌ زن‌ و مرد، به‌ کار می‌رفت‌، بتدریج‌ در خصوص‌ نسبت‌ انسان‌ و خدا نیز به‌ کار رفت‌. حلاّ ج‌ از جمله‌ صوفیانی‌ بود که‌ به‌ سرودن‌ این‌ نوع‌ اشعار عاشقانه‌ پرداخت‌ (دیلمی‌، ص‌ 44). ورود مفهوم‌ عشق‌ در تصوف‌ و عرفان‌، که‌ با شیوع‌ تفکر نوافلاطونی‌ بی‌ارتباط‌ نبود، با طرح‌ موضوع‌ حُسن‌ و زیبایی‌ همراه‌ بود. مفهوم‌ حُسن‌ الاهی‌ و تجلی‌ آن‌ در سراسر عالم‌، ایجاب‌ می‌کرد که‌ صوفی‌ ــ که‌ خود را عاشق‌ خداوند و موجودات‌ را مظاهر حسن‌ الاهی‌ می‌دانست‌ ــ جمال‌پرست‌ باشد. با توسل‌ به‌ همین‌ معنی‌، بعضی‌ از صوفیه‌ رسم‌ شاهدپرستی‌ و نگاه‌ کردن‌ به‌ نوجوانان‌ خوبرو را که‌ در بعضی‌ مناطق‌ پیدا شده‌ بود، توجیه‌ می‌کردند ( رجوع کنید به پورجوادی‌، 1370 ش‌، ص‌ 6ـ7، پانویس‌ 40). اما بزرگترین‌ تأثیر مفهوم‌ عشق‌ و حُسن‌ در تصوف‌، پدید آمدن‌ آثار ارزندة‌ نظم‌ و نثر در ادبیات‌ صوفیانه‌، بخصوص‌ در زبان‌ فارسی‌، بود. از قرن‌ پنجم‌ به‌ بعد، ده‌ها رسالة‌ منظوم‌ و منثور، به‌ فارسی‌ و عربی‌، در بارة‌ عشق‌ و روان‌شناسی‌ عاشقی‌ نوشته‌ شده‌ و غزلیاتی‌، بخصوص‌ به‌ فارسی‌، سروده‌ شده‌ که‌ همه‌ محصول‌ همین‌ مفهوم‌ عشق‌ و رابطة‌ عاشق‌ و معشوقی‌ میان‌ انسان‌ و خداوند است‌ (برای‌ اطلاع‌ بیشتر رجوع کنید به عرفان‌ * ، بخش‌ ادبیات‌ عرفانی‌).در تاریخ‌ تصوف‌ اسلامی‌ به‌ طورکلی‌ روح‌ مردسالاری‌ غلبه‌ داشته‌ است‌. صوفیان‌ بزرگ‌، که‌ تعالیم‌ و سیره‌ و سرگذشت‌ آنان‌ محرک‌ و مشوق‌ دلهای‌ سالکان‌ بوده‌ است‌، مرد بوده‌اند. در ذهن‌ بسیاری‌ از صوفیان‌ نیز همواره‌ این‌ فکر وجود داشته‌ که‌ راه‌ تصوف‌ و عرفان‌ راهی‌ است‌ مردانه‌. جملة‌ «طالب‌ المولی‌' مذکّر» نیز که‌ بعضی‌ از صوفیان‌ به‌ کار می‌بردند، حاکی‌ از همین‌ طرز فکر است‌. در عین‌ حال‌، استثناهایی‌ هم‌ وجود داشته‌ است‌. بعضی‌ از نویسندگان‌ صوفی‌ نسبت‌ به‌ زنان‌ و توانایی‌ آنان‌ برای‌ سلوک‌ نظر مثبتی‌ داشتند. یکی‌ از این‌ نویسندگان‌ ابوعبدالرحمان‌ سلمی‌ نیشابوری‌ است‌ که‌ کتابی‌ به‌ نام‌ ذکرالنسوة‌ المتعبدات‌ الصوفیات‌ نوشته‌ و در آن‌ نام‌ 84 زن‌ پارسا و صوفی‌ را ذکر کرده‌ است‌. این‌ کتاب‌ بر صفة‌الصفوة‌ ابن‌جوزی‌ و بخش‌ آخر کتاب‌ نفحات‌الانس‌ عبدالرحمان‌ جامی‌ تأثیر مستقیم‌ گذاشته‌ است‌. معروفترین‌ صوفی‌ زن‌، رابعة‌ عَدَویه‌ (قرن‌ دوم‌) است‌ که‌ نامش‌ در بسیاری‌ از آثار صوفیه‌ ذکر شده‌؛ هرچند که‌ بعضی‌ او را صوفی‌ نمی‌دانند (مایر، ص‌410). گاهی‌ همسران‌ مشایخ‌ بزرگ‌ صوفی‌ می‌شدند؛ مانند فاطمه‌، همسر احمد خضرویه‌ بلخی‌ (متوفی‌ 240). از بایزید بسطامی‌ در حق‌ او نقل‌ کرده‌اند: «هرکه‌ خواهد که‌ تا مردی‌ بیند پنهان‌ در لباس‌ زنان‌، گو در فاطمه‌ نگر» (عطار، ص‌349). در قرن‌ پنجم‌ بعضی‌ از مشایخ‌، از جمله‌ ابوسعید ابوالخیر، زنان‌ را نیز در سلک‌ مریدان‌ خود می‌پذیرفتند (مایر، ص‌ 405). بعدها در بعضی‌ از خانقاهها محلی‌ برای‌ زنان‌ در نظر گرفته‌ شد. با اینهمه‌، بعضی‌ از مشایخ‌ و نویسندگان‌، نسبت‌ به‌ زنان‌ نظر منفی‌ داشتند (مثلاً رجوع کنید به افلاکی‌، ج‌2، ص‌640ـ641).صوفیان‌ همواره‌ دشمنانی‌ داشته‌اند که‌ از عقاید و آداب‌ و رسوم‌ ایشان‌ انتقاد می‌کرده‌اند. نخستین‌ خصومتی‌ که‌ با ایشان‌ شد و دستگاه‌ خلافت‌ هم‌ در آن‌ دست‌ داشت‌، این‌ بود که‌ در نیمة‌ دوم‌ قرن‌ سوم‌ ابوالحسین‌ نوری‌ و چند صوفی‌ دیگر به‌ اتهام‌ زندقه‌ محاکمه‌ و محکوم‌ به‌ اعدام‌ شدند، اما با ایثار ابوالحسین‌ نوری‌ نجات‌ یافتند (ابونصر سرّاج‌، ص‌492ـ493؛ خرگوشی‌، ص‌286ـ287).این‌ حادثه‌ و همچنین‌ قتل‌ حسین‌بن‌ منصور حلاّ ج‌ در 309 و ضرب‌ و شتم‌ یکی‌ از طرفداران‌ او به‌ نام‌ ابن‌عطا الاَدْمی‌ که‌ منجر به‌ مرگ‌ او شد ( رجوع کنید به ابونصر سرّاج‌، ص‌500)، بغداد را برای‌ صوفیه‌ ناامن‌ ساخت‌ و موجب‌ شد که‌ بسیاری‌ از آنان‌ از آنجا به‌ مناطق‌ دیگر بروند. این‌ حوادث‌ همچنین‌ سبب‌ شد که‌ نویسندگان‌ صوفی‌ در آثارشان‌ از عقاید خود دفاع‌ کنند. این‌ حالت‌ دفاعی‌ را در دستینه‌هایی‌ چون‌ اللّمع‌ سرّاج‌ و التعرّف‌ کلاباذی‌ می‌توان‌ ملاحظه‌ کرد.علاوه‌ بر این‌، نویسندگان‌ صوفی‌ می‌کوشیدند که‌ در آثار خود با انتقاد از بعضی‌ عقاید (مانند عقیده‌ به‌ حلول‌ و اتحاد) و رفتارهای‌ خلاف‌ سنّت‌ بعضی‌ از صوفیان‌، خود را از اتهاماتی‌ که‌ به‌ عموم‌ صوفیه‌ زده‌ می‌شد، مبرا کنند. کتاب‌ اللّمع‌ نمونه‌ای‌ از این‌ کتابهاست‌. اباحیگری‌ بعضی‌ از صوفیه‌ موضوعی‌ بود که‌ ابوحامد غزالی‌ نیز در آثار خود، بخصوص‌ در رسالة‌ حماقت‌ اهل‌ اباحت‌ ، بدان‌ پرداخت‌. بسیاری‌ از انتقادهای‌ ابن‌جوزی‌ از صوفیه‌ در کتاب‌ معروفش‌، تلبیس‌ ابلیس‌ * ، قبلاً از طرف‌ خود صوفیان‌ اظهار شده‌ بود. بعضی‌ از صوفیه‌ از همان‌ قرن‌ چهارم‌ احساس‌ می‌کردند که‌ صوفیان‌ حقیقی‌ مردانی‌ بودند که‌ در قرون‌ پیشین‌ زندگی‌ می‌کردند و حقیقت‌ تصوف‌ در زمانة‌ ایشان‌ رنگ‌ باخته‌ است‌. از ابوالحسن‌ بوشنجی‌ * (متوفی‌ 347 یا 348) نقل‌ کرده‌اند که‌ «تصوف‌ امروز نامی‌ است‌ بی‌حقیقت‌ و پیش‌ از این‌ حقیقتی‌ بود بی‌نام‌» (هجویری‌، ص‌49). ابوبکر کلاباذی‌ (ص‌20) نیز می‌گفت‌ که‌ معنی‌ و حقیقت‌ از اهل‌ تصوف‌ رخت‌ بربسته‌ و آنچه‌ مانده‌ اسم‌ تصوف‌ است‌ و بعضی‌ از رسوم‌ آن‌ (در این‌ باره‌ رجوع کنید به مستملی‌، ج‌ 1، ص‌ 110ـ 118). در آثار صوفیان‌ قرن‌ بعد، از جمله‌ در آثار هجویری‌ و ابوحامد غزالی‌، نیز انتقاد از بعضی‌ صوفیه‌ دیده‌ می‌شود. به‌رغم‌ این‌ انتقادها، تصوف‌ تا قرن‌ پنجم‌ و ششم‌ به‌ طورکلی‌ مذهبی‌ مقبول‌ و معتبر بود، و مشایخ‌ صوفی‌ عموماً در میان‌ مردم‌ از احترام‌ خاصی‌ برخوردار بودند.منابع‌: ابن‌جوزی‌، تلبیس‌ ابلیس‌ ، بیروت‌ 1407/ 1987؛ ابن‌خلدون‌؛ ابن‌ملقن‌، طبقات‌الاولیاء ، چاپ‌ نورالدین‌ شریبه‌، بیروت‌ 1406/ 1986؛ معمربن‌ احمد ابومنصور اصفهانی‌، آداب‌ المتصوفة‌ و حقائقها و اشاراتها ، چاپ‌ نصراللّه‌ پورجوادی‌، در معارف‌ ، دورة‌ 9، ش‌ 3 (آذر ـ اسفند 1371)؛ ابونصر سرّاج‌، اللّمع‌ لابی‌ نصر السراج‌ الطوسی‌ ، چاپ‌ عبدالحلیم‌ محمود و طه‌ عبدالباقی‌ سرور، مصر 1380/ 1960؛ احمدبن‌ عبداللّه‌ ابونعیم‌، حلیة‌الاولیاء و طبقات‌ الاصفیاء ، بیروت‌ 1387/ 1967؛ احمدبن‌ اخی‌ ناطور افلاکی‌، مناقب‌ العارفین‌ ، چاپ‌ تحسین‌ یازیچی‌، آنکارا 1959ـ1961، چاپ‌ افست‌ تهران‌ 1362 ش‌؛ عبداللّه‌بن‌ محمد انصاری‌، طبقات‌ الصوفیة‌ ، چاپ‌ محمدسرور مولائی‌، تهران‌ 1362 ش‌؛ همو، منازل‌ السایرین‌، متن‌ عربی‌ با مقایسه‌ به‌ متن‌ علل‌ المقامات‌ صد میدان‌ ، ترجمة‌ دری‌ منازل‌ السایرین‌ و علل‌ المقامات‌ و شرح‌ کتاب‌ از روی‌ آثار پیرهرات‌ از روان‌ فرهادی‌، تهران‌ 1361 ش‌؛ نصراللّه‌ پورجوادی‌، «ابن‌یزدانیار ارموی‌ و منازعة‌ او با مشایخ‌ بغداد: نگاهی‌ به‌ دعواهای‌ صوفیه‌ با یکدیگر»، معارف‌ ، دورة‌ 10، ش‌ 3 (آذر ـ اسفند 1377 الف‌ )؛ همو، «بادة‌ عشق‌، 2: پیدایش‌ معنای‌ مجازی‌ باده‌ در شعر فارسی‌»، نشر دانش‌ ، سال‌12، ش‌ 1 (آذر ـ دی‌ 1370)؛ همو، «گزارشهای‌ ابومنصور اصفهانی‌ در سیرالسّلف‌ و نفحات‌الانس‌ »، معارف‌ ، دورة‌ 14، ش‌ 3 (آذر ـ اسفند 1376)؛ همو، «منبعی‌ کهن‌ در باب‌ ملامتیان‌ نیشابور»، معارف‌ ، دورة‌ 15، ش‌ 1 و 2 (فروردین‌ ـ آبان‌ 1377 ب‌ )؛ عبدالرحمان‌بن‌ احمد جامی‌، مقامات‌ شیخ‌الاسلام‌ حضرت‌ خواجه‌ عبداللّه‌ انصاری‌ هروی‌ ، چاپ‌ فکری‌ سلجوقی‌، [ کابل‌ ] 1343 ش‌؛ همو، نفحات‌ الانس‌ ، چاپ‌ محمود عابدی‌، تهران‌ 1370 ش‌؛ عبدالملک‌بن‌ محمد خرگوشی‌، کتاب‌ تهذیب‌ الاسرار ، چاپ‌ بسام‌ محمد بارود، ابوظبی‌ 1999؛ علی‌بن‌ محمد دیلمی‌، کتاب‌ عطف‌ الالف‌ المألوف‌ علی‌اللام‌ المعطوف‌ ، چاپ‌ ج‌.ک‌. قادیه‌، قاهره‌ 1962؛ روزبهان‌ بقلی‌، کتاب‌ مشرب‌ الارواح‌ و هوالمشهور بهزار و یک‌ مقام‌ ( بألف‌ مقامٍ و مقامِ )، چاپ‌ نظیف‌ محرم‌ خواجه‌، استانبول‌ 1973؛ شقیق‌بن‌ ابراهیم‌ شقیق‌ بلخی‌، «رسالة‌ آداب‌ العبادات‌ شقیق‌ بلخی‌»، چاپ‌ پل‌ نویا، ترجمة‌ نصراللّه‌ پورجوادی‌، معارف‌ ، دورة‌ 4، ش‌ 1 (فروردین‌ ـ تیر 1366)؛ محمدبن‌ ابراهیم‌ عطار، تذکرة‌ الاولیاء ، چاپ‌ محمد استعلامی‌، تهران‌ 1378 ش‌؛ کیکاوس‌بن‌ اسکندر عنصرالمعالی‌، قابوس‌نامه‌ ، چاپ‌ غلامحسین‌ یوسفی‌، تهران‌ 1364 ش‌؛ محمدبن‌ محمد غزالی‌، «دو مکتوب‌ فارسی‌ از امام‌ محمد غزالی‌»، چاپ‌ نصراللّه‌ پورجوادی‌، در معارف‌ ، دورة‌ 8 ، ش‌ 1 (فروردین‌ ـ تیر1370)؛ عبدالکریم‌بن‌ هوازن‌ قشیری‌، الرسالة‌ القشیریة‌ ، چاپ‌ معروف‌ زریق‌ و علی‌ عبدالحمید بلطه‌چی‌، بیروت‌ 1408/ 1988؛ ابوبکر محمدبن‌ ابراهیم‌ کلاباذی‌، التّعرف‌ لمذهب‌ اهل‌ التصوّف‌ ، دمشق‌ 1407/ 1986؛ محسن‌ کیانی‌، تاریخ‌ خانقاه‌ در ایران‌ ، تهران‌ 1369 ش‌؛ فریتس‌ مایر، ابوسعید ابوالخیر: حقیقت‌ و افسانه‌ ، ترجمة‌ مهرآفاق‌ بایبوردی‌، تهران‌ 1378 ش‌؛ محمدبن‌ منور، اسرارالتوحید فی‌ مقامات‌ الشیخ‌ ابی‌سعید ، چاپ‌ محمدرضا شفیعی‌ کدکنی‌، تهران‌ 1366 ش‌؛ محمودبن‌ عثمان‌، فردوس‌ المرشدیة‌ فی‌ اسرار الصمّدیة‌ به‌ انضمام‌ روایت‌ ملخص‌ آن‌ موسوم‌ به‌ انوارالمرشدیة‌ فی‌ اسرار الصمدیة‌ ، چاپ‌ ایرج‌ افشار، تهران‌ 1358 ش‌؛ اسماعیل‌بن‌ محمد مستملی‌، شرح‌ التعرف‌ لمذهب‌ التصوف‌ ، چاپ‌ محمد روشن‌، تهران‌ 1363ـ1366 ش‌؛ علی‌بن‌ عثمان‌ هجویری‌، کشف‌المحجوب‌ ، چاپ‌ و. ژوکوفسکی‌، لنینگراد 1926، چاپ‌ افست‌ تهران‌ 1358 ش‌؛EI 2 , s.v. "Kha ¦ nk ¤ a ¦ h" (by J. Chabbi).3) تصوف‌ در ایران‌ بعد از قرن‌ ششم‌الف‌) تا دورة‌ صفویه‌. قرن‌ ششم‌ (اواخر دورة‌ سلجوقیان‌) یکی‌ از مهمترین‌ ادوار تاریخ‌ تصوف‌ در ایران‌ و در دیگر سرزمینهای‌ اسلامی‌ است‌، زیرا در این‌ دوره‌ تصوف‌ پس‌ از تحمل‌ مخالفتها و نشیب‌ و فرازها بالاخره‌ به‌ ثبات‌ رسید و هیئت‌ منظمی‌ پیدا کرد و به‌ خصوص‌ به‌ واسطة‌ ابوحامد غزالی‌، در میان‌ اهل‌ سنّت‌ ــ که‌ مذهب‌ اکثر مسلمانان‌ ایران‌ آن‌ زمان‌ بود ــ جایگاهی‌ محترم‌ یافت‌ (باوزانی‌ ، ص‌ 296).صوفیان‌ این‌ دوره‌ در ابراز عقاید و اجرای‌ مراسم‌ آزاد بودند و علاوه‌ بر نفوذی‌ که‌ در میان‌ مردم‌ داشتند، در میان‌ امرا نیز حامیانی‌ پیدا کردند؛ از جمله‌ خواجه‌ نظام‌الملک‌، وزیر دورة‌ سلجوقی‌، از حامیان‌ صوفیه‌ بخصوص‌ ابوسعید ابوالخیر بود( رجوع کنید به عبدالرزاق‌ سمرقندی‌، ج‌ 1، ص‌ 71؛ مایر، ص‌ 382 ـ 383). این‌ وضع‌ از دورة‌ خوارزمشاهیان‌ تا حملة‌ مغول‌ نیز ادامه‌ یافت‌، به‌ گونه‌ای‌ که‌ در حملة‌ مغول‌ به‌ ایران‌ در اکثر شهرهای‌ ایران‌ مشایخ‌ صوفیه‌ و خانقاهها وجود داشتند ( رجوع کنید به غنی‌، ج‌ 2، قسمت‌ 1، ص‌ 497). مغولان‌ با آنکه‌ بسیاری‌ از صوفیان‌ را کشتند، از جمله‌ نجم‌الدین‌ کبری‌' و احتمالاً عطار را ( رجوع کنید به جامی‌، ص‌ 427، 598)، و سبب‌ آوارگی‌ و مهاجرت‌ عده‌ای‌ از صوفیان‌، از جمله‌ نجم‌الدین‌ رازی‌ ( رجوع کنید به نجم‌رازی‌، ص‌ 19ـ20)، شدند، در نهایت‌ بر رونق‌ آن‌ افزودند، زیرا از سویی‌ در آن‌ دورانِ ویرانی‌ و مصیبت‌، تصوف‌ مهمترین‌ ملجأ روحی‌ و فکری‌ مردم‌ شد و عدة‌ بسیاری‌ به‌ آن‌ رو آوردند، و از سوی‌ دیگر دیری‌ نپایید که‌ ایلخانان‌ مغول‌ مجذوب‌ تصوف‌ شدند؛ برخی‌ حکام‌ مغول‌ مثل‌ غازان‌خان‌ (حک : 694ـ 703)، الجایتو (حک : 703ـ716) و ابوسعید (حک : 717ـ 736) و نیز وزرای‌ امیران‌ آنان‌ همچون‌ رشیدالدین‌ (متوفی‌ 718) و پسرش‌ غیاث‌الدین‌ (متوفی‌ 736)، به‌ صوفیان‌ و مشایخ‌ ابراز علاقه‌ می‌کردند و مخصوصاً خانقاه‌ را مورد عنایت‌ قرار می‌دادند (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به رشیدالدین‌ فضل‌اللّه‌، 1364، ص‌ 36ـ37، 183، 268ـ272؛ همو، 1358، ص‌ 190، 209، 215).با انقراض‌ خلافت‌ عباسی‌ و فتح‌ بغداد توسط‌ هولاکوخان‌، بزرگان‌ شیعی‌ فرصت‌ اظهار وجود یافتند. همچنین‌، با حمایت‌ امرا از صوفیان‌، تصوف‌ نیز رونق‌ یافت‌ (شیبی‌، ص‌ 92؛ نیز رجوع کنید به بیانی‌، ج‌ 2، ص‌ 482). شاید از همین‌ دوران‌ بود که‌ زمینه‌های‌ بروز ارتباط‌ میان‌ تصوف‌ و تشیع‌ پیدا شد.دورة‌ شکوفایی‌ تصوف‌ در دورة‌ تیموریان‌ نیز تا پیدایش‌ صفویه‌ استمرار داشت‌. در این‌ دوره‌، حاکمان‌ تیموری‌ نسبت‌ به‌ برخی‌ سلسله‌های‌ صوفیه‌ بر حسب‌ عقاید و تعصبات‌ دینی‌ خاص‌ خویش‌ رفتار می‌کردند. اما به‌ طور کلی‌ آنان‌ به‌ مشایخ‌ صوفیه‌ اعتقاد بسیار داشتند و قرن‌ هشتم‌ و نهم‌ دوران‌ رونق‌ تصوف‌ است‌؛ ازینرو، کمتر شاعر و نویسنده‌ یا عالمی‌ را می‌یابیم‌ که‌ در این‌ دوره‌ از ذوق‌ عرفانی‌ بی‌بهره‌ مانده‌ باشد و جلوه‌هایی‌ از آن‌ را در آثار خود منعکس‌ نکرده‌ باشد (صفا، ج‌ 4، ص‌ 67). با این‌ حال‌، برخی‌ مشایخ‌ صوفیه‌ در این‌ ادوار، خصوصاً در زمان‌ تیموریان‌، مورد سخت‌گیری‌ و اذیت‌ برخی‌ متشرعان‌ ظاهری‌ قرار می‌گرفتند (همان‌، ج‌ 4، ص‌ 71ـ73).از مهمترین‌ اوصاف‌ تصوف‌ در این‌ دوره‌، ظهور علایق‌ شیعی‌ در مشایخ‌ صوفیه‌ و رواج‌ و قدرت‌ یافتن‌ سلسله‌های‌ صوفیانة‌ شیعی‌، از جمله‌ سلسلة‌ صفویه‌ و نوربخشیه‌ و نعمت‌اللهیه‌، است‌ (همان‌، ج‌ 4، ص‌ 53ـ54، 77ـ 78). احتمالاً علت‌ اصلی‌ این‌ امر، انقراض‌ خلافت‌ عباسی‌ و آزاد شدن‌ مردم‌ در پیروی‌ از مذاهب‌ و تضعیف‌ قدرت‌ حکومتی‌ اهل‌سنّت‌ بود.بحث‌ در بارة‌ ولایت‌ و مباحث‌ متفرعه‌ از آن‌ ــ که‌ قبلاً نیز در میان‌ صوفیه‌ وجود داشت‌ ــ احتمالاً به‌ علت‌ رواج‌ تشیع‌، در میان‌ صوفیه‌ گسترش‌ یافت‌ (راتکه‌ ، ص‌ 491، 494ـ 495). بنا بر قول‌ عزیزالدین‌ نسفی‌، بحث‌ در بارة‌ این‌ موضوع‌ در عصر وی‌ در مجالس‌ صوفیه‌ در خراسان‌ و ماوراءالنهر رایج‌ بوده‌ است‌ (ص‌ 316). گفتنی‌ است‌ که‌ تشیع‌ برخی‌ صوفیان‌ در این‌ دوره‌ در معنای‌ کلامی‌ آن‌ نیست‌، بلکه‌ به‌ معنای‌ قبول‌ اصل‌ ولایت‌ (تولای‌ اهل‌ بیت‌ علیهم‌السلام‌) بوده‌، اما به‌ حد تبرا از برخی‌ خلفا و صحابه‌ نمی‌رسیده‌ ( رجوع کنید به زرین‌کوب‌، ص‌ 165ـ 166) و جنبة‌ سیاسی‌ یا تعصبهای‌ عامیانه‌ نداشته‌ است‌ (همانجا؛ همائی‌، ج‌ 1، ص‌ 51). برای‌ فهم‌ وضع‌ تشیع‌ این‌ مشایخ‌، می‌توان‌ از عبدالرحمان‌ جامی‌ نام‌ برد. وی‌ که‌ در دورة‌ تیموریان‌ می‌زیست‌، می‌گوید که‌ در هرات‌، به‌ سبب‌ مدح‌ علی‌ علیه‌السلام‌، از سنّیان‌ خراسان‌ هراسان‌ بوده‌ که‌ مبادا او را رافضی‌ بخوانند، در حالی‌که‌ در بغداد به‌ خشونت‌ برخی‌ روافض‌ گرفتار شده‌ بوده‌ است‌ (نظامی‌ باخرزی‌، ص‌ 166 ـ 170).در این‌ دوره‌، نهضتهای‌ اجتماعی‌ صوفیان‌ شیعی‌ بر ضد حکام‌ عصر و به‌ منظور استمرار تشیع‌ و عدالت‌ اجتماعی‌ پدید آمد. مهمترین‌ این‌ نهضتها عبارت‌ بودند از: نهضت‌ شیخ‌ خلیفة‌ مازندرانی‌ (مقتول‌ در 736)؛ قیام‌ مریدش‌، شیخ‌حسن‌ جوری‌ (مقتول‌ در 743)، که‌ به‌ نهضت‌ سربداران‌ * خراسان‌ منجر شد (زرین‌کوب‌، ص‌ 49ـ51)؛ نهضت‌ عده‌ای‌ از سادات‌ صوفی‌ مازندرانی‌، که‌ از پیروان‌ میرقوام‌الدین‌ مرعشی‌ بودند و به‌ نام‌ مرعشیان‌ * مشهور شدند، آنان‌ با نهضت‌ سربداران‌ مرتبط‌ و به‌ بزرگان‌ آن‌ نهضت‌ منتسب‌ بودند، تیمور گورکانی‌ در 795 حکومتشان‌ را از بین‌ برد؛ نهضت‌ حروفیه‌ * ، که‌ بانی‌ آن‌ شیخ‌ فضل‌اللّه‌ حروفی‌ استرآبادی‌ بود. وی‌ بر ضد حکام‌ و فقیهان‌ اهل‌ سنّت‌ قیام‌ کرد و در 796 فرزند تیمور او را به‌ قتل‌ رساند (خیاوی‌، ص‌ 166ـ 168، 218ـ221).دیگر ویژگی‌ مهم‌ تصوف‌ در این‌ دوره‌، توسعه‌ و رواج‌ آن‌ در گیرودار حملة‌ مغول‌ در نواحی‌ دیگر، از جمله‌ آسیای‌ صغیر و هندوستان‌، بود که‌ با ورود مشایخ‌ ایرانی‌ صوفیه‌ در آن‌ مناطق‌ (مثل‌ هجرت‌ بهاء ولد پدر مولوی‌ و شیخ‌نجم‌الدین‌ رازی‌ به‌ روم‌) تحقق‌ یافت‌ و به‌ همین‌ واسطه‌ عدة‌ بسیاری‌ نیز مسلمان‌ شدند. هندوستان‌ نیز از مهمترین‌ مراکز صوفیان‌ بود و رونق‌ تصوف‌ در هندوستان‌ ــ که‌ ورود آن‌ به‌ آنجا از زمان‌ غزنویان‌ آغاز شده‌ بود ــ در این‌ چند قرن‌ به‌ اوج‌ خود رسید. در میان‌ سلسله‌های‌ صوفیه‌که‌ از ایران‌ به‌ شبه‌ قارة‌ هند رفتند، چشتیه‌، سهروردیه‌، نعمت‌اللهیه‌، نقشبندیه‌ و قادریه‌ سهم‌ عمده‌ داشتند ( رجوع کنید به بخش‌ 5: تصوف‌ در شبه‌قارة‌ هند؛ بخش‌ 8: تصوف‌ در آسیای‌ صغیر و بالکان‌).دورة‌ مغول‌ همچنین‌ مهمترین‌ دوره‌ برای‌ ادبیات‌ صوفیانة‌ فارسی‌ است‌. آثار مکتوب‌ صوفیان‌ در این‌ اوان‌ چهرة‌ دلپذیری‌ یافت‌. آثار منثور پختگی‌ یافت‌ و بعضی‌ از آنها از تعلیمی‌ یا روایی‌ و تذکره‌ بودن‌ صِرف‌، بیرون‌ آمد و مباحث‌ نظری‌ و استدلالی‌ در آن‌ راه‌ یافت‌ و در ردیف‌ سایر علوم‌ قرار گرفت‌، به‌ گونه‌ای‌ که‌ شمس‌الدین‌ آملی‌ در قرن‌ هشتم‌ در نفائس‌الفنون‌ بخشی‌ را به‌ علم‌ تصوف‌ و مباحث‌ و اصطلاحاتش‌ اختصاص‌ داد ( رجوع کنید به ج‌ 2، ص‌ 2ـ 128). در آثار منظوم‌ صوفیه‌ نیز تحولات‌ چشمگیری‌ صورت‌ گرفت‌. خلق‌ اینگونه‌ آثار که‌ با سنایی‌ آغاز شده‌ بود، با عطار و مولوی‌ به‌ کمالی‌ بی‌نظیر رسید ( رجوع کنید به دوبروین‌ ، ص‌ 131ـ152).این‌ دوره‌ همچنین‌ دورة‌ تشخص‌ و تعین‌ کامل‌ سلسله‌هایی‌ است‌ که‌ بتدریج‌ از قرن‌ چهارم‌ و پنجم‌ شکل‌ گرفته‌ بود. در تصوف‌، اجازة‌ ارشاد و تربیت‌ اهمیت‌ فراوانی‌ دارد. همة‌ سلسله‌های‌ صوفیه‌ اجازه‌نامة‌ مشایخ‌ خود را به‌ پیامبراکرم‌، و بیشتر از طریق‌ علی‌ علیه‌السلام‌، می‌رسانند. تأکید و تصریح‌ در ذکر رشتة‌ اجازة‌ هر شیخ‌، ابتدا عموماً شفاهی‌ بود ولی‌ پس‌ از سه‌چهار قرن‌ که‌ تصوف‌ رونق‌ گرفت‌. تعدد و تشعب‌ ــ و احتمالاً صحت‌ یا عدم‌ صحت‌ دعوی‌ مشایخ‌ ــ سبب‌ شد تا ذکر اجازه‌ با عناوین‌ و اصطلاحات‌ مختلفی‌، از جمله‌ خرقه‌ پوشیدن‌ شیخی‌ از دست‌ شیخ‌ دیگر، اهمیت‌ یابد. صوفیان‌ این‌ دوره‌ بر حسب‌ سلسله‌ نَسَب‌ معنوی‌، خود را معرفی‌ می‌کردند. همچنین‌ سلسله‌های‌ گوناگون‌ با نام‌ بزرگان‌ مرجوع کنید بهسس‌ آنها شهرت‌ یافتند. سلسله‌های‌ مهمی‌ مثل‌ کبرویه‌، سهروردیه‌، نعمت‌اللهیه‌، نقشبندیه‌، قادریه‌ و نوربخشیه‌ در این‌ چند قرن‌ رونق‌ بیشتر داشتند. برخی‌ این‌ سلسله‌ها را غالباً از انشعابات‌ سلسلة‌ معروفیه‌، منسوب‌ به‌ معروف‌ کرخی‌، می‌دانند (معصوم‌ علیشاه‌، ج‌ 2، ص‌ 306 ـ 308؛ همایونی‌، ص‌ 30). سیر تاریخی‌ این‌ سلسله‌ها می‌تواند سیر تصوف‌ را، بخصوص‌ در این‌ دوره‌، مشخص‌ کند.یکی‌ از ویژگیهای‌ تصوف‌ در این‌ دوره‌، تأثیر عظیم‌ ابن‌عربی‌ بر تصوف‌ ایرانی‌ از قرن‌ هفتم‌ به‌ بعد است‌. آثار و تعالیم‌ او از چند نظر در بررسی‌ تاریخ‌ تصوف‌ در ایران‌ اهمیت‌ دارد: یکی‌ ارتباط‌ وی‌ با مشایخ‌ ایرانی‌، مثل‌ شهاب‌الدین‌ عمر سهروردی‌ و شیخ‌ سعدالدین‌ حمویه‌ و شیخ‌ اوحدالدین‌ کرمانی‌؛ دوم‌، تأثیر وی‌ در حکمت‌ عرفانی‌ شیعی‌ با طرح‌ صریح‌ و بسط‌ موضوعاتی‌ چون‌ ولایت‌ و انسان‌ کامل‌ و وحدت‌ وجود؛ سوم‌، نفوذ آرای‌ وی‌ در نثر و نظم‌ عرفانی‌ فارسی‌؛ چهارم‌، سهم‌ عمدة‌ او و شارحان‌ آثارش‌ در تأسیس‌ عرفان‌ نظری‌ در ایران‌.تصوف‌ با ابن‌عربی‌ صورت‌ حِکْمی‌ یافت‌ و مطالبی‌ که‌ در تصوف‌ عمدتاً بی‌نام‌ ولی‌ با مسمّا بود، در حوزة‌ تصوف‌ ابن‌عربی‌ نام‌ خاص‌ یافت‌ و اصطلاحاتی‌ از قبیل‌ وحدت‌ وجود و اعیان‌ ثابته‌ در آثار صوفیه‌ رایج‌ شد و تصوف‌ موضوع‌ و مبادی‌ و مسائل‌ خود را پیدا کرد (زرین‌کوب‌، ص‌ 124ـ125، 142 ـ 148؛ جهانگیری‌، ص‌ 248، 371) و به‌ عالم‌ نظر راه‌ یافت‌ و خصوصاً در جرگة‌ علوم‌ اسلامی‌ در آمد و بعدها علم‌ تصوف‌ یا عرفان‌ نظری‌ نام‌ گرفت‌. این‌ امر خصوصاً با آثار شارحان‌ ابن‌عربی‌ و مقدّم‌ بر همه‌ صدرالدین‌ قونیوی‌ (متوفی‌ 673) رخ‌ داد، به‌ نحوی‌ که‌ تعالیم‌ ابن‌عربی‌ از طریق‌ قونیوی‌ از روم‌ تا هند را فرا گرفت‌ و مشایخی‌ چون‌ فخرالدین‌ عراقی‌ یا مرجوع کنید بهیدالدین‌ جَندی‌ (متوفی‌ ح 700) که‌ نزد قونیوی‌ تحصیل‌ معرفت‌ می‌کردند، وارث‌ آرای‌ صوفیانة‌ ابن‌عربی‌ و سپس‌ سبب‌ ورود آن‌ به‌ تصوف‌ ایران‌ شدند (زرین‌کوب‌، ص‌ 120ـ123). از حدود 150 شرحی‌ که‌ بر کل‌ یا جزئی‌ از فصوص‌الحکم‌ نوشته‌ شده‌ و عثمان‌ یحیی‌ آنها را فهرست‌ کرده‌، 130 اثر را صوفیان‌ ایرانی‌ به‌ عربی‌ یا فارسی‌ نوشته‌اند ( رجوع کنید به آملی‌، 1368 ش‌، مقدمة‌ کوربن‌، ص‌ چهارده‌). از آن‌ میان‌ باید از شروح‌ عربی‌ عبدالرزاق‌ کاشانی‌ و ابن‌ترکة‌ اصفهانی‌ و سیدحیدر آملی‌، شرح‌ مختصر فارسی‌ شاه‌ نعمت‌اللّه‌ ولی‌، شرح‌ مفصّل‌ فارسی‌ رکن‌الدین‌ مسعودبن‌ عبداللّه‌ شیرازی‌ (بابارکنا، متوفی‌ 769 در اصفهان‌)، شرح‌ فارسی‌ خواجه‌محمد پارسا (متوفی‌ 822) و عبدالرحمان‌ جامی‌، و شرح‌ جامی‌ بر خلاصة‌ فصوص‌ ( نقدالنصوص‌ فی‌ شرح‌ نقش‌ الفصوص‌ ) نام‌ برد. جامی‌ در کتابهای‌ دیگر فارسی‌ خویش‌ ( لوایح‌ ، اشِّعة‌ اللمَعات‌ و لوامع‌ ) نیز به‌ نحوی‌ دیگر تابع‌ و شارح‌ تعالیم‌ صوفیانة‌ ابن‌عربی‌ بوده‌ است‌. او احتمالاً آخرین‌ گویندة‌ فارسی‌ زبان‌ است‌ که‌ در تقریر و تعلیم‌ مکتب‌ ابن‌عربی‌ در تصوف‌ ایران‌ آثار شایان‌ توجهی‌ دارد (زرین‌کوب‌، ص‌ 152ـ 153).دامنة‌ نفوذ ابن‌عربی‌ در تصوف‌ ایرانی‌، خصوصاً در زمان‌ صفویه‌ و بالاخص‌ در آثار ملاصدرا دیده‌ می‌شود. ملاصدرا به‌ ابن‌عربی‌ و قونیوی‌ ارادت‌ خاصی‌ داشت‌ و آثارش‌، از جمله‌ اسفار ، مملو از استناد به‌ اقوال‌ آن‌ دو و طرح‌ مباحث‌ عرفانی‌ از قبیل‌ وحدت‌ وجود یا علم‌ حضوری‌ است‌ ( رجوع کنید به تفسیر ملاصدرا * ). پس‌ از وی‌ نیز در ایران‌ شیعی‌ به‌ جریان‌ خاصی‌ از تصوف‌ بر می‌خوریم‌ که‌ غالباً عرفان‌ خوانده‌ می‌شود و در آن‌ تعلق‌ خاصی‌ به‌ تعالیم‌ حکْمی‌ ابن‌عربی‌ و بعضاً آرای‌ فلسفی‌ ملاصدرا وجود دارد. پیروان‌ این‌ جریان‌، که‌ کسانی‌ همچون‌ آقامحمدرضا حکیم‌ قمشه‌ای‌ (1241ـ1306) بودند، بویژه‌ فصوص‌الحکم‌ را تدریس‌ و ترویج‌ می‌کردند و اهل‌ سیر و سلوک‌ معنوی‌ نیز بودند، بی‌آنکه‌ ارادت‌ خود را به‌ یکی‌ از سلاسل‌ صوفیه‌ صراحتاً اظهار کنند یا رسماً به‌ سلسله‌ای‌ تعلق‌ داشته‌ باشند.ب‌) در دورة‌ صفویه‌. در دورة‌ صفویه‌ (ح 906ـ 1135) تصوف‌ وضع‌ پیچیده‌ای‌ یافت‌. صفویه‌ خود در اصل‌ سلسله‌ای‌ صوفی‌ و منسوب‌ به‌ شیخ‌ صفی‌الدین‌ اسحاق‌ اردبیلی‌ (متوفی‌ 735) بود. شیخ‌صفی‌الدین‌ از مشایخ‌ مشهور صوفیه‌ در دوران‌ الجایتو و ابوسعید ایلخانی‌، و بنا بر کتاب‌ صفوة‌الصفا (ابن‌بزاز، ص‌ 70) مرید شیخ‌ زاهد گیلانی‌ (متوفی‌ 700) و نیز داماد او بود. نفوذ معنوی‌ صفی‌الدین‌ اردبیلی‌ در 35 سال‌ دورة‌ ارشادش‌ بسیار زیاد بود و چون‌ مغولان‌ به‌ او ارادتی‌ تمام‌ داشتند، وی‌ بسیاری‌ از آنان‌ را از آزار رساندن‌ به‌ مردم‌ باز می‌داشت‌ (حمداللّه‌ مستوفی‌، ص‌ 675). پس‌ از مرگ‌ شیخ‌ نیز اولاد و احفاد او در سلسلة‌ صفویه‌ به‌ مقام‌ ارشاد رسیدند. شیخ‌ صدرالدین‌، فرزند شیخ‌صفی‌الدین‌، خانقاه‌ بزرگ‌ و مجللی‌ در اردبیل‌، در کنار مزار پدرش‌، ساخت‌ که‌ محل‌ استقرار مریدانش‌ شد (طباطبائی‌ مجد، ص‌ 26). ششمین‌ نوادة‌ شیخ‌صفی‌الدین‌، شاه‌ اسماعیل‌ (مرجوع کنید بهسس‌ حکومت‌ صفوی‌) بود که‌ در عین‌ حال‌ جانشین‌ معنوی‌ شیخ‌صفی‌الدین‌ نیز محسوب‌ می‌گردید؛ ازینرو، لشکریان‌ صفوی‌ که‌ مرجوع کنید بهسس‌ این‌ سلسله‌ را مرشد خود می‌دانستند، به‌ نیروی‌ ارادت‌ معنوی‌ شمشیر زدند و همین‌ امر از لوازم‌ اصلی‌ استقرار حکومت‌ صفوی‌ (وسیعترین‌ حکومت‌ واحد ایرانی‌ پس‌ از ساسانیان‌) شد. سلاطین‌ صفوی‌ نیز مانند شاه‌ اسماعیل‌ با عناوینی‌ چون‌ «صوفی‌ اعظم‌» یا «مرشد کامل‌» خوانده‌ می‌شدند (تمیم‌داری‌، ج‌ 1، ص‌ 58 ـ63). گفته‌ می‌شود که‌ یکی‌ از شواهد تاریخی‌ ارتباط‌ تصوف‌ و تشیع‌ این‌ است‌ که‌ چون‌ صفویة‌ صوفی‌ مسلک‌ به‌ قدرت‌ رسیدند، تشیع‌ را ــ که‌ عمدتاً تصوف‌ زمینة‌ رشد آن‌ را در ایران‌، بخصوص‌ از اوایل‌ قرن‌ هفتم‌، فراهم‌ آورده‌ بود ــ مذهب‌ رسمی‌ اعلام‌ کردند. قبل‌ از صفویه‌ نیز دیگر نهضتهای‌ صوفیه‌، مثل‌ سربداران‌ و حروفیه‌ و نوربخشیه‌ و مشعشعیان‌، همگی‌ شیعی‌ مذهب‌ بودند.در این‌ دوره‌ مذهب‌ تصوف‌ نزد ایرانیان‌ آنچنان‌ شهرت‌ و رواج‌ داشت‌ که‌ به‌ تعبیر بَحرانی‌ (ص‌ 121ـ122) طایفة‌ عجم‌ میل‌ فراوان‌ به‌ آن‌ داشتند و در تمایل‌ به‌ آن‌ مبالغه‌ می‌کردند. با این‌ حال‌ به‌ چند علت‌، اسباب‌ افول‌ تصوف‌ در ایران‌ فراهم‌ شد: 1) مفاسد اخلاقی‌ میان‌ صوفیان‌ قزلباش‌ و خودسری‌ آنها که‌ سبب‌ شده‌ بود خطری‌ برای‌ حکومت‌ محسوب‌ شوند؛ 2) کثرت‌ جماعت‌ قلندران‌ و درویشان‌ لاابالی‌ که‌ غالباً از هند می‌آمدند و چون‌ با سلسله‌های‌ رسمی‌ ارتباط‌ نداشتند به‌ آنها درویشان‌ بی‌شرع‌ می‌گفتند؛ 3) انحصارطلبی‌ صوفیان‌ صفویه‌ که‌ در ذم‌ و طرد دیگر سلسله‌های‌ صوفی‌ می‌کوشیدند؛ 4) نفوذ علما و فقهای‌ مخالف‌ تصوف‌ (خوانساری‌، ج‌ 4، ص‌ 362ـ363؛ صفا، ج‌ 5، بخش‌ 1، ص‌ 201؛ زرین‌کوب‌، ص‌ 244).تفرقه‌ میان‌ سران‌ قزلباش‌ در کسب‌ قدرت‌ نیز موجب‌ تضعیف‌ حکومت‌ و از اسباب‌ عمدة‌ انقراض‌ صفویه‌ گردید، تا بدان‌ حد که‌ وقتی‌ دورة‌ پادشاهی‌ به‌ شاه‌ عباس‌ رسید دیگر از قدرت‌ قزلباشان‌ صوفی‌، و به‌طور کلی‌ تصوف‌، چندان‌ چیزی‌ باقی‌ نمانده‌ بود (صفا، ج‌ 5، بخش‌ 1، ص‌ 202). ابن‌کربلائی‌، مورخ‌ صوفی‌ که‌ در قرن‌ دهم‌ می‌زیست‌ و تذکره‌اش‌ از مهمترین‌ آثار در این‌ دوره‌ است‌، از زاویة‌ معمور یکی‌ از مشایخ‌ صوفیه‌ در حوالی‌ تبریز سخن‌ رانده‌ و گفته‌ است‌ که‌ اکنون‌ درویشی‌ آنجا نیست‌، بلکه‌ هیچ‌ جا نیست‌ (ج‌ 2، ص‌ 75).در این‌ میان‌، کسانی‌ که‌ به‌ تصوف‌ حقیقی‌ تعلق‌ خاطر داشتند و از اوضاع‌ زمانة‌ خود می‌نالیدند، فراوان‌ بودند. اینان‌ یا از ایران‌ هجرت‌ کردند و بسیاری‌، مثل‌ نعمت‌اللهیه‌، به‌ هندوستان‌ رفتند یا اینکه‌ در ایران‌ ماندند و در تألیفاتشان‌ انزجار و تبرای‌ خود را از تصوف‌ مرسوم‌ زمانه‌ ابراز کردند و نیز در دفاع‌ از تصوفی‌ که‌ آن‌ را حقیقی‌ و منافی‌ با شرع‌ نمی‌دانستند، کوشیدند (صفا، ج‌ 5، بخش‌ 1، ص‌ 105، 204ـ205، 208). از جمله‌ در میان‌ اکثر قریب‌ به‌ اتفاق‌ حکما و فلاسفة‌ این‌ عصر، مثل‌ میرداماد، تعلقات‌ صوفیانه‌ به‌ عیان‌ دیده‌ می‌شد، بخصوص‌ از طریق‌ حکمت‌ اشراق‌ که‌ میرداماد از مفسرانش‌ بود. میرزا ابوالقاسم‌ فندرسکی‌ مشهور به‌ میرفندرسکی‌ (متوفی‌ 1050)، که‌ از حکمای‌ عصر بود، نیز زندگی‌ زاهدانه‌ داشت‌ و از او کراماتی‌ نقل‌ شده‌ است‌. وی‌ اهل‌ سیر و سفر بود و بارها به‌ هند سفر کرد و بخشی‌ از زندگی‌ طریقتی‌ خود را در مجالست‌ با عارفان‌ هند به‌ سر برد. میرفندرسکی‌ به‌ سبب‌ تألیف‌ شرح‌ مفصّل‌ فارسی‌ بر کتاب‌ جوگ‌ باشست‌ و قصیده‌ای‌ عرفانی‌ که‌ بارها شرح‌ و تفسیر شد، مشهور است‌.بزرگترین‌ فیلسوف‌ دورة‌ صفوی‌ ملاصدراست‌ که‌ در عمدة‌ آرا و آثار حکْمی‌ و فلسفی‌اش‌ سیطرة‌ جنبه‌های‌ صوفیانه‌ و استشهاد به‌ مشایخ‌ بزرگ‌ صوفیه‌ و تجلیل‌ و تعظیم‌ آنان‌ در کنار تعالیم‌ امامان‌ شیعه‌ کاملاً مشهود است‌، چنانکه‌ مفصّلترین‌ و مشهورترین‌ کتابش‌، اسفار ، را مطابق‌ با اسفار اربعة‌ سلوک‌ نوشته‌ است‌. بسیاری‌ از مفاهیم‌ صوفیانه‌، مثل‌ وحدت‌ وجود یا علم‌ حضوری‌، در آثار وی‌ تفسیر فلسفی‌ شده‌ و مبرهن‌ گردیده‌ است‌ (صفا، ج‌ 5، بخش‌ 1، 206، 215 ـ 216؛ نیز رجوع کنید به بخش‌ 14: نقد تصوف‌). وی‌ در رساله‌ای‌ موسوم‌ به‌ سه‌ اصل‌ ، که‌ ظاهراً تنها اثر بر جای‌ مانده‌ از او به‌ زبان‌ فارسی‌ است‌، ضمن‌ گلایه‌ از فقهای‌ متشرع‌ و متکلمان‌ عصر که‌ ذمّ تصوف‌ می‌کنند، در مقام‌ دفاع‌ از تصوف‌ حقیقی‌ بر آمده‌ و ایمان‌ را از دیدگاه‌ صوفیه‌ تعریف‌ کرده‌ است‌ (صدرالدین‌ شیرازی‌، ص‌ 63ـ72، 91). ظاهراً سبب‌ اینکه‌ وی‌ رسالة‌ سه‌ اصل‌ را به‌ زبان‌ فارسی‌ نوشت‌، این‌ بود که‌ مخاطبانش‌ عموم‌ مردم‌ بودند و او می‌خواست‌ آنان‌ را متنبه‌ به‌ حقیقت‌ تصوف‌ کند.فیض‌ کاشانی‌ شاگرد و داماد ملاصدرا و مرید شیخ‌بهائی‌ و صاحب‌ آثار بسیار، از تفسیر قرآن‌ تا علم‌ کلام‌ و حدیث‌ و فقه‌ و عرفان‌ و تصوف‌، است‌. وی‌ در بعضی‌ آثار، از جمله‌ در المحاکمه‌ ، از صوفی‌نمایان‌ و همچنین‌ علمای‌ جاهلی‌، که‌ در آزار صوفیة‌ حقیقی‌ می‌کوشند، انتقاد نموده‌ و در آثار دیگری‌، مثل‌ شرح‌ صدر ، از تصوف‌ حقیقی‌ و سیر و سلوک‌ دفاع‌ کرده‌ و علم‌ تصوف‌ را گوهر دانش‌ و میراث‌ انبیا خوانده‌ است‌ (1371 ش‌، ص‌ 48ـ49؛ نیز رجوع کنید به بخش‌ 14: نقد تصوف‌). به‌نظر فیض‌ کاشانی‌ در رسالة‌الحق‌المبین‌ ، تفقّه‌ در دین‌ عبارت‌ است‌ از تحصیل‌ بصیرتی‌ که‌ مرجعش‌ عقل‌ نیست‌ بلکه‌ قلب‌ سلیم‌ است‌ (1349 ش‌، ص‌ 2). وی‌ کتاب‌ المحجة‌البیضاء را در تهذیب‌ احیاء علوم‌الدین‌ غزالی‌ نوشت‌. فیض‌ کاشانی‌ شعر نیز می‌سروده‌، اشعار لطیفی‌ با مضامین‌ صوفیانه‌ و عاشقانه‌ از او بر جا مانده‌ است‌. وی‌ نیز، به‌ سبب‌ اظهار تمایل‌ به‌ تصوف‌، مورد شماتت‌ و مخالفت‌ فقیه‌ قرن‌ سیزدهم‌، شیخ‌یوسف‌ بحرانی‌، قرار گرفت‌ ( رجوع کنید به ص‌ 121ـ122). شاگردِ فقیهِ فیض‌، سیدنعمت‌اللّه‌ جزائری‌ در مقام‌ دفاع‌ از او بر آمد و انتساب‌ وی‌ را به‌ صوفیه‌ نفی‌ کرد (اِنّها فریةٌ بِلافریةٍ؛ خوانساری‌، ج‌ 6، ص‌ 94؛ صفا، ج‌ 5، بخش‌ 1، ص‌ 215ـ216).دو تن‌ دیگر از هم‌ مشربان‌ و معاصران‌ فیض‌ کاشانی‌ ملاعبدالرزاق‌ لاهیجی‌ و قاضی‌ سعید قمی‌ هستند. لاهیجی‌ داماد دیگر ملا صدرا و ملقب‌ به‌ فیاض‌ (متوفی‌ ح 1072) است‌ که‌ بیشتر به‌ واسطة‌ کتابهایش‌ در علم‌ کلام‌ شیعی‌، مثل‌ شوارق‌الالهام‌ و سرمایه‌ ایمان‌ و گوهر مراد ، مشهور است‌ (خوانساری‌، ج‌ 4، ص‌ 9ـ11؛ زرین‌کوب‌، ص‌ 251ـ254). وی‌ در مقدمة‌ کتاب‌ گوهر مراد (لاهیجی‌، ص‌ 11ـ12) راه‌ خدا را به‌ راه‌ ظاهر و راه‌ باطن‌ تقسیم‌ کرده‌ و گفته‌ است‌ که‌ بعثت‌ انبیا برای‌ ارشاد راه‌ باطن‌ است‌ که‌ با آن‌ به‌ خدا می‌توان‌ رسید نه‌ راه‌ ظاهر که‌ با آن‌ خدا را فقط‌ می‌توان‌ دانست‌. وی‌ شرح‌ داده‌ که‌ مقصود محققان‌ صوفیه‌ از دعوی‌ وحدت‌ وجود و مرتبة‌ فنا نیز همین‌ است‌. در خاتمة‌ همین‌ کتاب‌ نیز در عین‌ حال‌ که‌ آداب‌ رایج‌ صوفیان‌ زمانه‌ را نادرست‌ خوانده‌، طریقة‌ محققین‌ از علمای‌ شریعت‌ را، که‌ به‌ نظر او همان‌ صوفیه‌ و عرفا هستند، خواه‌ مسمّا به‌ این‌ نام‌ باشند خواه‌ نباشند، شرح‌ داده‌ و گفته‌ است‌ که‌ مرتبة‌ عرفان‌ بالاترین‌ مراتب‌ است‌ (همان‌، ص‌ 363، 368). قاضی‌ سعید قمی‌ (متوفی‌ 1103)، شاگرد مشهور فیض‌ کاشانی‌، و بنا بر بعضی‌ اقوال‌ شاگرد لاهیجی‌ ( رجوع کنید به خوانساری‌، ج‌ 4، ص‌ 10)، بیش‌ از استادش‌ دارای‌ تمایلات‌ صوفیانه‌ بود. شروح‌ عرفانی‌ وی‌ بر احادیث‌ معصومین‌ (مثل‌ کتاب‌ اربعین‌ یا شرح‌ سه‌ جلدی‌ بر توحید شیخ‌ صدوق‌ یا مطالبی‌ که‌ در کتاب‌ اسرارالعبادات‌ آورده‌) در جهت‌ نشان‌ دادن‌ بُعد عرفانی‌ احادیث‌ منقول‌ از معصومین‌ علیهم‌السلام‌ است‌ ( رجوع کنید به قاضی‌ سعید قمی‌، مقدمة‌ سبزواری‌، ص‌ کو ـ مط‌).وضع‌ برخی‌ علما و فقها نیز که‌ گرایش‌ به‌ تصوف‌ داشتند، به‌ همین‌ منوال‌ بود. بهاءالدین‌ عاملی‌، مشهور به‌ شیخ‌بهایی‌ (متوفی‌ 1030)، استاد بسیاری‌ از حکما و فقها و بزرگان‌ عصر بود. او و پدرش‌ که‌ از فقهای‌ بزرگ‌ این‌ دوره‌ بودند و حتی‌ خود او چندی‌ منصب‌ شیخ‌الاسلامی‌ اصفهان‌ را عهده‌دار گردید، به‌ تصوف‌ گرایش‌ داشت‌ ( رجوع کنید به بهاءالدین‌ عاملی‌ * ). محمدتقی‌ مجلسی‌، فقیه‌ نامور همین‌ عصر (متوفی‌ 1070)، از شاگردان‌ وی‌ بود و مطابق‌ قول‌ فرزندش‌ (محمدباقر مجلسی‌، متوفی‌ 1110) در رسالة‌ اَجوِبه‌ (ص‌ 35) دستور ذکر و فکر را از شیخ‌بهایی‌ گرفته‌ بود. رساله‌هایی‌ نیز به‌ محمدتقی‌ مجلسی‌ منسوب‌ است‌، از جمله‌ رسالة‌ تشویق‌السالکین‌ در دفاع‌ از صوفیة‌ حقیقی‌ و انتقاد از متصوفة‌ زمانه‌ ( رجوع کنید به ص‌ 5 ـ24). او در دفاع‌ از تصوف‌ و در رد رسالة‌ ملامحمد طاهر قمی‌، رساله‌ای‌ با عنوان‌ الفوائد الدینیـّة‌ نوشت‌ (در این‌ باره‌ رجوع کنید به کشمیری‌، ص‌ 64ـ 65؛ آقابزرگ‌ طهرانی‌، ج‌10، ص‌ 207ـ 208) و گویا با او مکاتباتی‌ داشت‌ که‌ به‌ کدورت‌ انجامید (خوانساری‌، ج‌ 4، ص‌ 144). در هر حال‌، وی‌ را برخی‌ علما به‌ تصوف‌ منسوب‌ کردند و فرزندش‌ علامه‌ محمدباقر مجلسی‌، که‌ در رد صوفیه‌ جهد تام‌ داشت‌، در مقام‌ رفع‌ این‌ نسبت‌ از پدر بر آمد ( رجوع کنید به بخش‌ 14: نقد تصوف‌).محمدباقر مجلسی‌ در رسالة‌ اجوبه‌ ، که‌ پاسخ‌ به‌ نامة‌ یکی‌ از علمای‌ زمان‌ به‌ نام‌ ملاخلیل‌ قزوینی‌ است‌، از تصوف‌ حقیقی‌ دفاع‌ کرده‌ و کسانی‌ را که‌ تصوف‌ را مطلقاً نفی‌ می‌کنند، بی‌بصیرت‌ خوانده‌ است‌ ( رجوع کنید به ص‌ 29ـ36). در عین‌ حال‌، در مواضع‌ گوناگون‌ کتاب‌ عین‌الحیات‌ ، به‌ مناسبتهای‌ مختلف‌ از جمله‌ در بحث‌ ذکر (ج‌ 1، ص‌ 430ـ432) و لباس‌ پشمی‌ پوشیدن‌ (ج‌ 2، ص‌ 455ـ 465)، از تصوف‌ و بزرگانش‌ مثل‌ غزالی‌ و مولوی‌ و ابن‌عربی‌ انتقادهای‌ شدیدی‌ نموده‌ است‌. مجلسی‌ از علمای‌ مقتدر و متنفذ دورة‌ صفوی‌ و از 1098 تا 1110 شیخ‌الاسلام‌ اصفهان‌ بود. چنین‌ شایع‌ شده‌ که‌ وی‌ به‌ جهت‌ مخالفت‌ با تصوف‌ در اخراج‌ برخی‌ مشایخ‌ صوفیه‌، از جمله‌ ملاصادق‌ اردستانی‌، از اصفهان‌ نقش‌ داشته‌ است‌ (زرین‌کوب‌، ص‌ 261)، گرچه‌ در صحت‌ انتساب‌ این‌ عمل‌ به‌ او تردید جدّی‌ شده‌ است‌ (طارمی‌، ص‌ 101ـ111). با این‌ همه‌، او مدعی‌ است‌ که‌ با صوفیه‌ عداوت‌ دنیوی‌ ندارد، ولی‌ اذعان‌ دارد که‌ در مخالفت‌ اکثر خواص‌ و عوام‌ می‌تواند غرض‌ دنیوی‌ منظور باشد (1376 ش‌، ج‌ 1، ص‌ 433).شاید به‌ سبب‌ همین‌ اوضاع‌ متشنج‌ و پرهیز از اتهام‌ تصوف‌ بود که‌ بزرگان‌ صوفی‌مشرب‌ این‌ عصر، که‌ در ایران‌ مانده‌ بودند، با سلاسل‌ رایج‌ صوفیة‌ ایران‌ ارتباط‌ علنی‌ نداشتند یا این‌ ارتباط‌ را کتمان‌ می‌کردند. لذا تشخیص‌ اینکه‌ احتمالاً در چه‌ سلسله‌ای‌ سلوک‌ می‌کردند و مرید چه‌ کسی‌ بودند مشکل‌ است‌، ولی‌ چنانچه‌ به‌ سلسله‌ای‌ منتسب‌ باشند ممکن‌ است‌ یکی‌ از سه‌ سلسلة‌ نعمت‌اللهیه‌، ذهبیه‌ یا نوربخشیه‌ باشد که‌ در آن‌ موقع‌ در ایران‌ رواج‌ داشت‌. با این‌ مقدمات‌، مخالفت‌ شدید شماری‌ از علمای‌ شیعه‌ با صوفیه‌، با اتکا به‌ شاهان‌ صفوی‌ خصوصاً پس‌ از دورة‌ شاه‌ عباس‌ اول‌ (996ـ 1038)، آغاز شد و در ادوار بعد استمرار یافت‌. تقریباً از زمان‌ شاه‌طهماسب‌ اول‌ (930ـ984) کتابهای‌ فراوانی‌ هم‌ در رد تصوف‌ هم‌ در رد حکمت‌، که‌ اینک‌ در حوزة‌ اشراقیون‌ متأخر با ملاصدرا صبغة‌ عرفانی‌ نیز یافته‌ بود، نوشته‌ شد (معصوم‌ علیشاه‌، ج‌ 1، ص‌ 174ـ 198؛ صفا، ج‌ 5، بخش‌ 1، 214ـ220). این‌ کتابها با مضامینی‌ که‌ دارد، یادآور کتاب‌ تلبیس‌ ابلیس‌ * ابن‌جوزی‌ است‌ و شماری‌ از آنها به‌ اقتباس‌ از یکدیگر تألیف‌ شده‌ است‌ ( رجوع کنید به صفا، همانجا؛ جعفریان‌، ص‌ 226ـ251). از این‌ به‌ بعد کلمة‌ تصوف‌، که‌ معنا و مدلولی‌ مذموم‌ یافته‌ بود، بتدریج‌ جای‌ خود را به‌ کلمة‌ عرفان‌ داد و در آثار بزرگان‌ اهل‌ تصوف‌ غالباً با واژة‌ عرفان‌ از آن‌ یاد شد. این‌ عرفان‌ غالباً بر آمده‌ از آثار عرفانی‌ ملاصدرا و پیروان‌ او بود و آنها نیز خود تحت‌ تأثیر عرفان‌ نظری‌ ابن‌عربی‌ بودند ( رجوع کنید به تمیم‌داری‌، ج‌ 1، ص‌ 53 ـ 55؛ عرفان‌ * ).ج‌) پس‌ از صفویه‌ . با انقراض‌ صفویان‌ و ظهور نادر (حک : 1148ـ1160) و کم‌اعتنایی‌ او به‌ علما و نپرداختن‌ کریم‌خان‌زند به‌ موضوع‌ تصوف‌، قدرت‌ و نفوذ مخالفان‌ تصوف‌ چندگاهی‌ فرو نشست‌. با این‌حال‌ از اوایل‌ سلطنت‌ شاه‌سلطان‌ حسین‌ صفوی‌ (1105ـ 1135) تا اواخر حکومت‌ کریم‌خان‌زند، وضع‌ تصوف‌ و معارف‌ عرفانی‌ در ایران‌ کاملاً نابسامان‌ بود، رسوم‌ طریقت‌ از ایران‌ بر افتاده‌ بود و به‌ سبب‌ اغتشاش‌ مملکت‌ و انکار و آزار حکام‌ و غلبة‌ برخی‌ علما، اگر هم‌ کسی‌ به‌ تصوف‌ رو می‌آورد او را منع‌ می‌کردند. بدین‌ترتیب‌، بزرگان‌ سلاسل‌ یا از ایران‌ رفتند یا انزوا گزیدند، به‌نحوی‌ که‌ جز چند تن‌ از سلسلة‌ نوربخشیه‌ در مشهد و سلسلة‌ ذهبیه‌ در شیراز، بقیه‌ در گمنامی‌ می‌زیستند (شیروانی‌، 1348 ش‌، ص‌ 26ـ 28، 86 ـ87).در اوایل‌ دورة‌ قاجار (1210ـ1344) بار دیگر فعالیت‌ مشایخ‌ نعمت‌اللهی‌ آغاز شد و به‌ دستور قطب‌ وقت‌ سلسله‌، شاه‌ علیرضا دکنی‌ (متوفی‌ 1214)، که‌ ساکن‌ هندوستان‌ بود، دو تن‌ از مشایخ‌ مأذون‌ وی‌ برای‌ احیای‌ این‌ سلسله‌، به‌ ایران‌ روانه‌ شدند. لیکن‌ در همین‌ سالها نفوذ علما به‌ اوج‌ خود رسید و مخالفت‌ برخی‌ از آنان‌ از عوامل‌ رکود تصوف‌ در ایران‌ عهدقاجار شد ( رجوع کنید به صفا، ج‌ 5، بخش‌ 1، ص‌ 192ـ 198، 220؛ در بارة‌ دامنة‌ تأثیر و روش‌ این‌ مخالفتها رجوع کنید به ادامة‌ مقاله‌). در عین‌ حال‌، با همة‌ فراز و فرودها و مخالفتهای‌ مختلف‌ با تصوف‌، سلاسل‌ صوفیه‌ به‌ حیات‌ خود ادامه‌ دادند، گرچه‌ ممکن‌ است‌ به‌سبب‌ غلبة‌ تفکر مدرن‌، تجلیات‌ فرهنگی‌ آن‌ گسترش‌ چشمگیر نداشته‌ باشند.به‌طور کلی‌، وضع‌ ظاهری‌ تصوف‌ در ایران‌ معاصر، بیشتر مولود اوضاع‌ اجتماعی‌ و دینی‌ای‌ است‌ که‌ از اواخر دورة‌ صفوی‌ حاکم‌ شده‌ است‌. یکی‌ از عوارض‌ این‌ اوضاع‌، همچنانکه‌ گفته‌ شد، تقبیح‌ اصطلاح‌ تصوف‌ و گذاردن‌ لغت‌ عرفان‌ به‌ جای‌ آن‌ بود تا آنجا که‌ برخی‌ عرفان‌ را اصولاً خارج‌ از قلمرو تصوف‌ و منافی‌ با آن‌ تصور کردند، در حالی‌ که‌ عرفان‌ به‌ معنای‌ عام‌، شناختن‌ و به‌معنای‌ خاص‌، معرفت‌ قلبی‌ خدا و به‌ نظر صوفیه‌ مقامی‌ از مقامات‌ عالیه‌ تصوف‌ و سلوک‌ الی‌اللّه‌ و ثمرة‌ شجرة‌ تصوف‌ است‌.در ایران‌ معاصر ارادتمندان‌ تصوف‌ و عرفان‌ به‌ دو دسته‌ تقسیم‌ می‌شوند: 1) گروهی‌ که‌ به‌ یکی‌ از سلسله‌های‌ رسمی‌ تصوف‌ تعلق‌ دارند. اهمّ سلسله‌هایی‌ که‌ اکنون‌ در ایران‌ رواج‌ دارند عبارت‌اند از: نعمت‌اللهیه‌ و شعب‌ آن‌، خصوصاً نعمت‌اللهی‌ سلطان‌علیشاهی‌ یا نعمت‌اللهی‌ گنابادی‌ که‌ در میان‌ سلسله‌های‌ رایج‌ در ایران‌، بیشترین‌ پیروان‌ و نفوذ معنوی‌ را در بین‌ طبقات‌ مختلف‌ دارد ( د. اسلام‌ ، چاپ‌ دوم‌، ج‌ 4، ص‌ 51). نزد این‌ سلسله‌، اجازة‌ صریح‌ شیخ‌ سابق‌ به‌ لاحق‌ اهمیت‌ خاصی‌ دارد (جذبی‌، ص‌ 107ـ 108). دیگر ذهبیه‌، خاکساریه‌ و اهل‌ حق‌اند که‌ بیشتر در استان‌ کرمانشاهان‌ ساکن‌اند و قادریه‌ و نقشبندیه‌ که‌ بیشتر در کردستان‌ سکونت‌ دارند ( د. اسلام‌ ، همانجا). 2) گروهی‌ که‌ رسماً به‌ سلسله‌ای‌ وابسته‌ نیستند، ولی‌ داشتن‌ شیخ‌ و راهنما را در سلوک‌ لازم‌ می‌شمارند و از این‌ نظر اکثر آنان‌ رشتة‌ سلوکی‌ خود را به‌ سیدعلی‌ قاضی‌ طباطبایی‌ تبریزی‌ (متوفی‌ 1366) و از وی‌ با چند واسطه‌ به‌ سیدعلی‌ شوشتری‌ (متوفی‌ 1284؛ رجوع کنید به همان‌، ج‌ 3، ص‌ 446) و از او به‌ واسطة‌ شخصی‌ به‌ نام‌ ملاقلی‌ جولا یا بی‌واسطة‌ او به‌ سید بحرالعلوم‌ می‌رسانند (معصوم‌ علیشاه‌، ج‌ 3، ص‌ 216ـ217؛ صدوقی‌سها، ص‌ 148ـ151). در گروه‌ دوم‌ غالباً فقها و حکما و مدرّسان‌ کتب‌ عرفانی‌ حوزة‌ ابن‌عربی‌ حضور دارند.د) سلسله‌های‌ صوفیه‌ در ایران‌سلسلة‌ نعمت‌اللهی‌. از معروفترین‌ سلسله‌های‌ تصوف‌ در ایران‌ است‌ که‌ به‌ واسطة‌ شاه‌ سیدنورالدین‌ نعمت‌اللّه‌ ولی‌ به‌ این‌ نام‌ خوانده‌ شده‌ است‌. وی‌ از بزرگترین‌ مشایخ‌ صوفیه‌ ایران‌ است‌ و شاید کمتر کسی‌ از حیث‌ نفوذ معنوی‌ و تربیتی‌ و کثرت‌ مریدان‌ به‌ پایة‌ او رسیده‌ باشد (فرزام‌، ص‌ 660).اگرچه‌ در تشیع‌ شاه‌نعمت‌اللّه‌ولی‌ تردید وجود دارد اما این‌ سلسله‌ از قرن‌ هشتم‌ به‌ عنوان‌ یک‌ سلسلة‌ شیعی‌ شناخته‌ شد و وجود همین‌ سلسله‌ در قرن‌ نهم‌ از علل‌ و اسباب‌ مرجوع کنید بهثر نشر تشیع‌ بود (صفا، ج‌ 4، ص‌ 78). دستورهای‌ خاص‌ وی‌ در سلوک‌ اِلی‌اللّه‌ که‌ مبتنی‌ بر جمع‌ صورت‌ و معنی‌، یا دست‌ را به‌ کار و دل‌ را با یار داشتن‌، بود مقبول‌ خاطر عموم‌ طالبان‌ راه‌ قرار گرفت‌ (فرزام‌، ص‌ 645ـ646). پس‌ از وفات‌ شاه‌ نعمت‌اللّه‌ولی‌ بنا بر فرمان‌ او یگانه‌ فرزندش‌، شاه‌ برهان‌الدین‌ خلیل‌اللّه‌، جانشین‌ او شد. سپس‌ هشت‌ تن‌ از فرزندزادگان‌ و اعقاب‌ وی‌ به‌ جانشینی‌ و مقام‌ ارشاد نایل‌ شدند. آنها همگی‌ بنا به‌ دعوت‌ سلطان‌ احمدشاه‌ و دیگر سلاطین‌ بهمنی‌ به‌ دکن‌ رفتند و در آنجا سکونت‌ گزیدند (همایونی‌، ص‌ 30؛ سلطانی‌، ج‌ 9، ص‌ 24). این‌ تغییر محل‌ سکونت‌ شاید هم‌ به‌ سبب‌ ناخرسندی‌ حکام‌ تیموری‌، خصوصاً شاهرخ‌، و فقهای‌ حنفی‌ خراسان‌ از افزایش‌ صوفیان‌ شیعی‌ بوده‌ است‌؛ مثلاً برای‌ شاه‌ قاسم‌ انوار، صوفی‌ شیعی‌ که‌ در آن‌ ایام‌ می‌زیست‌ و از ارادتمندان‌ شاه‌ نعمت‌اللّه‌ ولی‌ بود، مشکلاتی‌ پیش‌ آوردند (معصوم‌ علیشاه‌، ج‌ 3، ص‌ 48).در هر حال‌، سیطرة‌ معنوی‌ سلسلة‌ نعمت‌اللهی‌ در هند موجب‌ رواج‌ تصوف‌ و تشیع‌ در هند، خصوصاً در منطقة‌ دکن‌، شد و از این‌ راه‌ زبان‌ فارسی‌ و مذهب‌ تشیع‌ نیز در آنجا گسترش‌ یافت‌ ( رجوع کنید به بخش‌ 5: تصوف‌ در شبه‌قارة‌ هند).از زمان‌ شاه‌ نعمت‌اللّه‌ استعمال‌ لفظ‌ «شاه‌» در عناوین‌ طریقتی‌ این‌ سلسله‌ مرسوم‌ گشت‌ و مراد از آن‌ شاهی‌ای‌ بود که‌ حاصل‌ بندگی‌ و گدایی‌ درگاه‌ الاهی‌ است‌. پس‌ از آنکه‌ مذهب‌ شیعه‌ در ایران‌ رسمی‌ شد، مشایخ‌ صوفی‌ شیعی‌ برای‌ اظهار ارادت‌ علنی‌ به‌ حضرت‌ علی‌ علیه‌السلام‌، القابی‌ را که‌ سابقاً به‌ «اللّه‌» یا «دین‌» ختم‌ می‌شد، به‌ لفظ‌ علی‌ نیز مختوم‌ کردند (زرین‌کوب‌، ص‌ 324؛ تابنده‌، ص‌ 73). چنانکه‌ گفته‌ شد، این‌ سلسله‌ در ایران‌ احیا شد. به‌ دستور شاه‌ علیرضا دکنی‌، قطب‌ سلسلة‌ نعمت‌اللهی‌ که‌ در دکن‌ ساکن‌ بود، در اواخر حکومت‌ کریم‌خان‌ زند در 1190، سیدمیرعبدالحمید معصوم‌ علیشاه‌ و سیدطاهر دکنی‌ برای‌ تجدید حیات‌ این‌ سلسله‌ به‌ ایران‌ آمدند. شاه‌طاهر دکنی‌ در همان‌ سالهای‌ اول‌ درگذشت‌ و عملاً معصوم‌علیشاه‌ سلسله‌ را ترویج‌ کرد. آمدن‌ وی‌ به‌ ایران‌ با استقبال‌ فراوان‌ مردم‌ روبرو شد و از مهمترین‌ کسانی‌ که‌ در همان‌ ابتدا به‌ دعوت‌ وی‌ وارد سلوک‌ شدند، میرزامحمدعلی‌ اصفهانی‌ (ملقب‌ به‌ نورعلیشاه‌) و پدر وی‌ میرزاعبدالحسین‌ (ملقب‌ به‌ فیض‌علیشاه‌) بودند (شیروانی‌، 1315، 223ـ224).معصوم‌ علیشاه‌ قبل‌ از اینکه‌ به‌ دست‌ فقیه‌ متنفذ زمان‌، آقامحمدعلی‌ بهبهانی‌ (مرجوع کنید بهلف‌ کتاب‌ معروف‌ خیراتیه‌ در رد تصوف‌)، در 1212 به‌ قتل‌ برسد ( رجوع کنید به بهبهانی‌ * ، آقامحمدعلی‌)، با اختیاراتی‌ که‌ از جانب‌ شاه‌ علیرضا دکنی‌ داشت‌، نورعلیشاه‌ را به‌ جانشینی‌ منصوب‌ کرد (همان‌، ص‌ 171ـ175).نورعلیشاه‌ که‌ علاوه‌ بر جذابیت‌ معنوی‌، به‌ علوم‌ دینی‌ تسلط‌ داشت‌ و از ذوق‌ شاعری‌ برخوردار بود، از همان‌ آغاز عدة‌ بسیاری‌ را از همة‌ طبقات‌ مجذوب‌ خود کرد. گفته‌ شده‌ که‌ از میان‌ علمای‌ بزرگ‌، شیخ‌عبدالصمد همدانی‌ (مرجوع کنید بهلف‌ کتاب‌ بحرالمعارف‌ در «حکمت‌ اربعة‌ عملیه‌»، که‌ در حملة‌ وهابیان‌ به‌ کربلا در 1216 به‌ شهادت‌ رسید) از ارادتمندان‌ وی‌ بوده‌ است‌ ( رجوع کنید به هدایت‌، ص‌ 450). به‌طور کلی‌ به‌ سبب‌ اوضاعی‌ که‌ از اواخر صفویه‌ بر ضد تصوف‌ وجود داشت‌، روشن‌ نیست‌ که‌ از میان‌ علما چه‌ کسانی‌ واقعاً از طرفداران‌ سلاسل‌ صوفیه‌ بوده‌اند. از سوی‌ دیگر، در بارة‌ صحت‌ و سقم‌ انتساب‌ برخی‌ از آثار به‌ علما، که‌ با آثار صوفیه‌ مشابهت‌ دارد، تردید هست‌؛ مثلاً، برخی‌ رسالة‌ سیروسلوک‌ را که‌ شامل‌ دستورهایی‌ برای‌ سیر الی‌اللّه‌ است‌ و مشابه‌ دستورهای‌ طریقتی‌ سلسلة‌ نعمت‌اللهی‌ است‌، به‌ سید بحرالعلوم‌ نسبت‌ می‌دهند و در برابر، عده‌ای‌ منکر آن‌ هستند ( رجوع کنید به آقابزرگ‌طهرانی‌، ج‌ 12، ص‌ 284ـ285؛ بحرالعلوم‌، پیشگفتار استادی‌، ص‌ 77ـ81).نورعلیشاه‌ قبل‌ از وفات‌ به‌ تنی‌ چند اجازة‌ ارشاد و تربیت‌ داد و در عتبات‌ عالیات‌، شیخ‌زین‌الدین‌ حسین‌ علیشاه‌ اصفهانی‌ (متوفی‌ 1234) را به‌ جانشینی‌ خود تعیین‌ کرد (دیوان‌بیگی‌، ج‌ 3، ص‌ 1933). پس‌ از درگذشت‌ شاه‌ علیرضا دکنی‌ در 1214 در دکن‌، حسین‌ علیشاه‌ رسماً قطب‌ سلسلة‌ نعمت‌اللهی‌ شد. در تمام‌ این‌ ایام‌ مخالفت‌ فقها با تصوف‌ ادامه‌ یافت‌ و گاه‌ حکام‌ را به‌اخراج‌ و اذیت‌ و آزارشان‌ وا می‌داشتند. البته‌ در میان‌ شاهان‌ قاجار کسانی‌ مانند محمدشاه‌ (حک : 1250ـ1264) نیز بودند که‌ به‌ بزرگان‌ تصوف‌ ارادت‌ داشتند (زرین‌کوب‌، ص‌ 317، 332، 336ـ 338؛ همایونی‌، ص‌ 35ـ39، 44ـ45). در همین‌ دوران‌ مشتاق‌ علیشاه‌، به‌ تحریک‌ واعظی‌ کرمانی‌، در 1206 در کرمان‌ کشته‌ شد (معصوم‌علیشاه‌، ج‌ 3، ص‌ 188ـ 192) و مرید وی‌، میرزامحمدتقی‌ کرمانی‌ ملقب‌ به‌ مظفرعلیشاه‌، که‌ دیوان‌ مشتاقیه‌ را نیز به‌ نام‌ مرشد خود سروده‌، به‌ اصرار آقامحمدعلی‌ بهبهانی‌ از طرف‌ فتحعلی‌شاه‌ احضار و سرانجام‌ در 1215 مسموم‌ شد و در کرمانشاه‌ مدفون‌ گردید (همان‌، ج‌ 3، ص‌ 208). این‌ ایذا و طرد بلد به‌ همین‌ طریق‌ در مورد حسین‌علیشاه‌ نیز اعمال‌ شد. جانشین‌ وی‌ حاج‌ محمدجعفر کبودرآهنگی‌، ملقب‌ به‌ مجذوبعلی‌شاه‌ (متوفی‌ 1238 یا 1239)، نیز از این‌ حیث‌ در امان‌ نبود (زرین‌کوب‌، ص‌ 341). او که‌ خود از علما و صاحب‌ تألیفاتی‌ در تصوف‌ است‌، بر اثر برخی‌ اتهامات‌ مجبور شد که‌ در رسالة‌ العقایدالمجذوبیّـة‌ صراحتاً اعتقادات‌ دینی‌ و عرفانی‌ خود را شرح‌ دهد ( رجوع کنید به مجذوبعلی‌شاه‌، ص‌ 7). پس‌ از وی‌ حاج‌ زین‌العابدین‌ شیروانی‌، ملقب‌ به‌ مست‌ علیشاه‌ (متوفی‌ 1253)، نیز دچار همین‌ مضیقه‌ها بود (شیروانی‌، 1350 ش‌، ص‌ 32ـ34، 50 ـ54؛ نیز رجوع کنید به همایونی‌، ص‌ 186ـ189).در این‌ دوره‌ انشعابی‌ نیز در طریق‌ نعمت‌اللهیه‌، به‌ سبب‌ اختلاف‌ در جانشینی‌ مجذوبعلی‌شاه‌، پیدا شد که‌ حاصل‌ آن‌ پدیدآمدن‌ دو شاخه‌ در این‌ سلسله‌ بود؛ قطب‌ شاخة‌ اصلی‌ مست‌ علیشاه‌ و قطب‌ شاخة‌ دیگر حاج‌ملامحمدرضا همدانی‌ (متوفی‌ 1247) ملقب‌ به‌ کوثرعلیشاه‌ ( رجوع کنید به شیروانی‌، 1348 ش‌، مقدمة‌ تابنده‌، ص‌ ج‌ ـ د) بود. شاخة‌ اخیر که‌ به‌ فرزند کوثرعلیشاه‌ (حاج‌میرزا علینقی‌ ملقب‌ به‌ جنت‌علیشاه‌، متوفی‌ 1296) رسید، بعداً به‌ نام‌ سلسلة‌ نعمت‌اللهیة‌ کوثریه‌ مشهور شد ( رجوع کنید به همایونی‌، ص‌ 95ـ100). در شاخة‌ اصلی‌، پس‌ از مست‌ علیشاه‌، حاج‌زین‌العابدین‌ رحمت‌علیشاه‌ (متوفی‌ 1278) قطب‌ سلسلة‌ نعمت‌اللهی‌ شد. محمدشاه‌ قاجار او را نائب‌الصدر فارس‌ کرده‌ بود، ازینرو کمتر مورد ایذا قرار گرفت‌ (همان‌، ص‌181، 189ـ192). بعد از رحمت‌علیشاه‌، سلسلة‌ نعمت‌اللهی‌ دو شاخه‌ شد: گروهی‌ از حاج‌آقا محمدکاظم‌ اصفهانی‌ ملقب‌ به‌ سعادت‌علیشاه‌ (متوفی‌ 1293) و گروه‌ دیگر از عموی‌ رحمت‌ علیشاه‌ (حاج‌آقامحمد ملقب‌ به‌ منورعلیشاه‌، متوفی‌ 1301) تبعیت‌ کردند.در شاخة‌ اول‌ بعد از سعادت‌ علیشاه‌، حاج‌ملاسلطان‌محمد (سلطان‌ علیشاه‌) اهل‌ بیدختِ گناباد جانشین‌ او شد و در زمان‌ وی‌سلسله‌ نعمت‌اللهی‌ شهرت‌ بسیار یافت‌. سلطان‌ علیشاه‌، که‌ در حکمت‌ شاگرد حاج‌ملاهادی‌ سبزواری‌ بود، از مشاهیر علما و عرفای‌ اوایل‌ قرن‌ چهاردهم‌ و صاحب‌ آثار عرفانی‌ شیعی‌ است‌، از جملة‌ این‌ آثار است‌: سعادت‌نامه‌ ، توضیح‌ ، تنبیه‌النائمین‌ ، مجمع‌السعادات‌ و ولایت‌نامه‌ به‌ فارسی‌ و تفسیر مشهور کامل‌ قرآن‌ به‌ سبک‌ عرفانی‌ شیعه‌ به‌ نام‌ بیان‌السعادة‌ فی‌ مقامات‌ العبادة‌ به‌زبان‌ عربی‌. وی‌ در 1327 در بیدخت‌ به‌قتل‌ رسید و در همانجا مدفون‌ شد. پس‌ از او این‌ شاخه‌ به‌ سلسلة‌ نعمت‌اللهی‌ گنابادی‌ یا سلطان‌علیشاهی‌ شهرت‌ یافت‌ (همایونی‌، ص‌ 199ـ207، 212، 216، 219ـ220).شاخة‌ دوم‌ پس‌ از منورعلیشاه‌، به‌ اعتبار جانشین‌ و فرزندش‌ (حاج‌علی‌آقا ذوالریاستین‌ ملقب‌ به‌ وفاعلیشاه‌) و همچنین‌ فرزند وفاعلیشاه‌ (حاج‌میرزاعبدالحسین‌ ذوالریاستین‌ ملقب‌ به‌ مونس‌ علیشاه‌)، به‌ نام‌ سلسلة‌ نعمت‌اللهی‌ ذوالریاستین‌ مشهور گردید (همان‌، ص‌ 241، برای‌ اطلاع‌ از مشایخ‌ آن‌ رجوع کنید به نوربخش‌، 1373 ش‌).یکی‌ از مریدان‌ منور علیشاه‌، حاج‌میرزاحسن‌ صفی‌ ملقب‌ به‌ صفی‌علیشاه‌ (متوفی‌ 1316) بود، که‌ پیروانش‌ شاخة‌ دیگر سلسلة‌ نعمت‌اللهی‌ را پدید آوردند ( رجوع کنید به همایونی‌، ص‌ 205ـ 206). وی‌ در تهران‌ ساکن‌ شد و خانقاهی‌ تأسیس‌ کرد و به‌ تصنیف‌ و تألیف‌ آثاری‌ همچون‌ تفسیر منظوم‌ قرآن‌ پرداخت‌ و شهرت‌ یافت‌. پس‌ از فوت‌ وی‌ در تهران‌، میان‌ پیروانش‌ اختلافاتی‌ پیدا شد و جانشین‌ او، ظهیرالدوله‌ ملقب‌ به‌ صفاعلیشاه‌ (متوفی‌ 1342)، که‌ داماد ناصرالدین‌شاه‌ بود، با تأسیس‌ انجمن‌ اخوت‌ در 1317 این‌ سلسله‌ را از صورت‌ سلسله‌های‌ فقر بیرون‌ آورد (همایونی‌، ص‌ 135ـ136، 138، 333)؛ ازینرو، بعضی‌ از رجال‌ حکومتی‌ به‌ عضویت‌ آن‌ در آمدند. خود وی‌ نیز در اواخر عمر دیگر از کسی‌ دستگیری‌ نکرد و جانشینی‌ نیز تعیین‌ ننمود (صفائی‌، ج‌ 1، ص‌ 167). در حال‌ حاضر از میان‌ این‌ سه‌ شاخه‌ از سلسله‌های‌ نعمت‌اللهی‌، شاخة‌ گنابادی‌ بیشترین‌ طرفداران‌ و فعالیتها را در ایران‌ دارد.کبرویه‌ و سلسله‌های‌ منشعب‌ از آن‌ (ذهبیه‌ و نوربخشیه‌). از دیگر سلسله‌های‌ مهمی‌ که‌ زمانی‌ در ایران‌ رایج‌ بود کبرویه‌ است‌. این‌ سلسله‌ منسوب‌به‌ شیخ‌نجم‌الدین‌ کبری‌' (شهادت‌ در 618) است‌.کبرویه‌ در زمان‌ حملة‌ مغول‌، خصوصاً در مشرق‌ ایران‌، رونق‌ فراوان‌ داشت‌ و مشایخ‌ آن‌ در عهد خوارزمشاهیان‌ و ایلخانان‌، از خراسان‌ و ماوراءالنهر تا شام‌ و آسیای‌ صغیر، در نشر و ترویج‌ این‌ طریقت‌ کوشیدند (زرین‌کوب‌، ص‌ 81)؛ از آن‌ جمله‌اند: شیخ‌ مجدالدین‌ بغدادی‌ خوارزمی‌ که‌ در زمان‌ نجم‌الدین‌ کبری‌ کشته‌ شد (607)، سیف‌الدین‌ باخرزی‌ (متوفی‌ 659) در بخارا، رضی‌الدین‌ لالا (متوفی‌ اوایل‌ سدة‌ هفتم‌) در خراسان‌، و سعدالدین‌ حمویه‌ (متوفی‌ 649) در خراسان‌ و شام‌ (همان‌، ص‌ 98). برخی‌ دیگر از شخصیتهای‌ مهم‌ این‌ سلسله‌ عبارت‌اند از: شیخ‌ نجم‌الدین‌ رازی‌ (متوفی‌ 654) مشهور به‌ دایه‌، مرجوع کنید بهلف‌ کتاب‌ مشهور مرصادالعباد ؛ عزیزالدین‌ نسفی‌ (متوفی‌ بین‌ سالهای‌ 680 تا 699) صاحب‌ انسان‌ کامل‌ ؛ بهاءالدین‌ محمد ولد، پدر مولوی‌؛ شیخ‌ نورالدین‌ عبدالرحمان‌ اسفراینی‌ (متوفی‌ 695)؛ شیخ‌ علاءالدوله‌ سمنانی‌ (متوفی‌ 736)؛ و امیر سیدعلی‌ همدانی‌ معروف‌ به‌ علی‌ ثانی‌ (متوفی‌ 786؛ زرین‌کوب‌، ص‌ 98، 105، 169؛ مدیرشانه‌چی‌، ص‌ 256، 260؛ لباف‌خانیکی‌، ص‌ 251).نکتة‌ مهم‌ و اصلی‌ در بارة‌ سلسلة‌ کبرویه‌ این‌ است‌ که‌ خلفای‌ آن‌ غالباً به‌ تشیع‌ منسوب‌ یا مربوط‌ شده‌اند (زرین‌کوب‌، ص‌ 88)، از جمله‌ در یکی‌ از آثار سعدالدین‌ حمویه‌ (ص‌ 137ـ 138) به‌ پیوند ولایت‌ و نبوت‌ اشاره‌ شده‌ و مرید وی‌، نسفی‌ (ص‌ 320ـ321)، از سعدالدین‌ حمویه‌ نقل‌ کرده‌ است‌ که‌ نام‌ ولیّ در امت‌ محمد منحصر به‌ دوازده‌ تن‌ است‌ و ولیّ آخر که‌ ولیّ دوازدهم‌ باشد، خاتم‌ اولیاست‌ و مهدی‌ و صاحب‌ زمان‌ نام‌ اوست‌. علاءالدولة‌ سمنانی‌ نیز فضائل‌ اهل‌ بیت‌ علیهم‌السلام‌ را نقل‌ و آنان‌ را ستوده‌ (1366 ش‌، ص‌ 223) و در کتاب‌ مناظر المحاضر للمناظر الحاضر که‌ منسوب‌ به‌ اوست‌، در شرح‌ واقعة‌ غدیرخم‌ و اثبات‌ وصایت‌ علی‌ علیه‌السلام‌ و توصیف‌ شیعة‌ واقعی‌ و تمایز آن‌ از شیعه‌نما بحث‌ می‌کند و شیعة‌ واقعی‌ علی‌ علیه‌السلام‌ را صوفیه‌ می‌داند (ص‌ 130، 145ـ161).سلسلة‌ کبرویه‌ در زمان‌ جانشین‌ میر سید علی‌ همدانی‌، یعنی‌ خواجه‌ اسحاق‌ خَتَلانی‌ (مقتول‌ در 826)، دارای‌ انشعاباتی‌ شد؛ در میان‌ دو تن‌ از مدعیان‌ جانشینی‌، یعنی‌ سیدمحمد نوربخش‌ * (متوفی‌ 869) و سیدعبداللّه‌ برزش‌آبادی‌ * (متوفی‌ ح 890)، اختلاف‌ افتاد و گروهی‌ به‌ نام‌ نوربخشیه‌ طرفدار سیدمحمد نوربخش‌، و گروهی‌ نیز طرفدار برزش‌آبادی‌ شدند (معصوم‌ علیشاه‌، ج‌ 2، ص‌ 344).شعبة‌ برزش‌آبادی‌ بتدریج‌ ذهبیه‌ خوانده‌ شد (همانجا)، گرچه‌ در بستان‌السیاحه‌ (شیروانی‌، ص‌ 292) آمده‌ که‌ مدتهای‌ زیاد نیست‌ که‌ نام‌ ذهبیه‌ را بر این‌ سلسله‌ نهاده‌اند و گویا به‌ صد سال‌ نرسیده‌ است‌. بدین‌ترتیب‌، سلسلة‌ نوربخشیه‌ و ذهبیه‌ استمرار سلسلة‌ کبرویه‌ و منشعب‌ از آن‌ است‌.نوربخشیه‌. سیدمحمد نوربخش‌ اهل‌ قائن‌ خراسان‌ و از شاگردان‌ میرسید شریف‌ جرجانی‌ و عالم‌ بزرگ‌ شیعی‌، ابن‌ فهد حلّی‌، بود. او و جانشینانش‌ که‌ در نشر مذهب‌ شیعه‌ در قرن‌ نهم‌ و بعد از آن‌ سهم‌ بسیار داشتند، مقدّم‌ بر صفویه‌ در فکر قیام‌ بر ضد سلطان‌ وقت‌ (شاهرخ‌ گورکانی‌) و تأسیس‌ حکومت‌ صوفی‌ شیعی‌ بودند. خواجه‌ اسحاق‌ ختلانی‌ نیز با وی‌ همکاری‌ کرد ولی‌ پس‌ از آنکه‌ شکست‌ خورد، محبوس‌ شد و خواجه‌ اسحاق‌ به‌ امر شاهرخ‌ در 826 به‌ قتل‌ رسید (شوشتری‌، ج‌ 2، ص‌ 144ـ 148). از جمله‌ سلسله‌هایی‌ که‌ نسبت‌ اصلی‌ خود را به‌ نوربخشیه‌ می‌رسانند، سلسلة‌ اویسی‌ است‌ (عنقا، مقدمة‌ صادق‌ عنقا، ص‌ 21، پانویس‌؛ نیز رجوع کنید به عنقا * ، جلال‌الدین‌؛ اویسیه‌ * ). در میان‌ بزرگان‌ نوربخشیه‌ باید از صوفی‌ و فقیه‌ بزرگ‌ شیعی‌ ایرانی‌، سید حیدر آملی‌ (متوفی‌ پس‌ از 782)، نام‌ برد که‌ بصراحت‌ اتحاد تصوف‌ و تشیع‌ را مطرح‌ کرده‌ است‌. وی‌ از علویان‌ آمل‌، و در فقه‌ و کلام‌ شاگرد فخرالمحققین‌ حلی‌ (آملی‌، 1416، ج‌ 1، ص‌ 531) و در تصوف‌ مرید شیخ‌ نورالدین‌ تهرانی‌ اصفهانی‌ (همان‌، ج‌ 1، ص‌ 530) و احتمالاً محمدبن‌ ابی‌بکر سمنانی‌ (همان‌، ج‌ 1، ص‌ 521) بود که‌ هر دو از مشایخ‌ سلسلة‌ کبرویه‌ بودند. سیدحیدر آملی‌ در اکثر آثار خویش‌، خصوصاً در جامع‌الاسرار ، با مخاطب‌ قرار دادن‌ شیعة‌ رسمی‌ (شیعة‌ ظاهری‌) و صوفیه‌ می‌خواهد ثابت‌ کند که‌ شیعه‌ و صوفیة‌ حقه‌ مرجع‌ و مأخذ واحدی‌ دارند (ص‌ 4).ذهبیه‌. این‌ سلسله‌، چنانکه‌ گفته‌ شد، منسوب‌ به‌ سیدعبداللّه‌ برزش‌آبادی‌ است‌ و در اوایل‌ حکومت‌ صفویه‌ ابتدا در خراسان‌ و سپس‌ در شیراز رواج‌ یافت‌. سلسلة‌ ذهبیه‌ نیز در اظهار تشیع‌ و تقید به‌ آن‌ در این‌ مدت‌ ممتاز بوده‌ است‌. بزرگانی‌ از علما و حکما نیز که‌ صاحب‌ تألیفات‌ بودند، در میان‌ آنها ظاهر شدند؛ از جمله‌، شیخ‌علی‌ نقی‌ اصطهباناتی‌ (متوفی‌ 1126) و جانشین‌ و دامادش‌ سیدقطب‌الدین‌ نیریزی‌ (متوفی‌ 1173 در نجف‌) که‌ مجدد این‌ سلسله‌ در اواخر صفویه‌ نیز بود (خاوری‌، ج‌ 1، ص‌ 290، 307 ـ 308).در سلسلة‌ ذهبیه‌ پس‌ از قطب‌الدین‌ نیریزی‌ سه‌ تن‌ به‌ نامهای‌ ملامحراب‌ گیلانی‌ و آقامحمد بیدآبادی‌ و آقامحمدهاشم‌ شیرازی‌، که‌ همگی‌ از حکمای‌ عصر و صاحب‌ تألیفات‌ بودند، ادعای‌ جانشینی‌ کردند و آنان‌ نیز جانشینانی‌ تعیین‌ کردند، ولی‌ از میان‌ آنها آقامحمدهاشم‌ درویش‌ شیرازی‌ (متوفی‌ 1199) رسمیت‌ بیشتر یافت‌. پس‌ از او نیز دو تن‌ دعوی‌ جانشینی‌ داشتند که‌ رشتة‌ معروفتر به‌ میرزا ابوالقاسم‌ شریفی‌، معروف‌ به‌ میرزابابا و متخلص‌ به‌ راز (متوفی‌ 1286)، رسید. وی‌ از مشاهیر بزرگان‌ ذهبیه‌ در زمان‌ خود و دارای‌ تألیفات‌ بسیار بود. مهمترین‌ کتاب‌ او آیات‌ الولایة‌ در تفسیر قرآن‌ است‌. پس‌ از وی‌ فرزندش‌ مجدالاشراف‌ (متوفی‌ 1331) جانشین‌ او شد. مجدالاشراف‌ متولی‌ مزار شاه‌چراغ‌ شیراز بود. بعد از وی‌ نیز انشعابات‌ جدیدی‌ صورت‌ گرفت‌، از جمله‌ گروهی‌ از برادر او، میرزامحمدرضا ملقب‌ به‌ مجدالاشراف‌ ثانی‌، پیروی‌ کردند، ولی‌ شاخه‌ای‌ که‌ بیشتر شهرت‌ یافت‌ شاخه‌ای‌ است‌ که‌ به‌ میرزا احمد تبریزی‌ (متوفی‌ 1351) معروف‌ به‌ وحیدالاولیاء می‌رسد (خاوری‌، ج‌ 1، ص‌ 322ـ325، 337؛ در بارة‌ وحیدالاولیاء رجوع کنید به استخری‌، ص‌ 539 ـ 560).سلسلة‌ ذهبیه‌ دومین‌ سلسلة‌ مهم‌ پس‌ از نعمت‌اللهی‌ بود و بزرگانش‌ با احتیاط‌ با متشرعه‌ رفتار می‌کردند؛ ازینرو، مورد تعرض‌ و فشار قرار نگرفتند (زرین‌کوب‌، ص‌ 332). حاج‌ زین‌العابدین‌ شیروانی‌ که‌ از اقطاب‌ سلسلة‌ نعمت‌اللهیه‌ بود و در اواسط‌ دورة‌ قاجاریه‌ می‌زیست‌، از فقدان‌ ارشاد در این‌ دوره‌ یاد کرده‌ (1348 ش‌، ص‌ 251) و بعید نیست‌ که‌ از همین‌ ایام‌، که‌ دوران‌ فترت‌ و کثرت‌ مدعیان‌ ذهبیه‌ بود، این‌ سلسله‌ به‌ نام‌ ذهبیة‌ اغتشاشیه‌ مشهور شده‌ باشد ( رجوع کنید به معصوم‌ علیشاه‌، ج‌ 2، ص‌ 344؛ خاوری‌، ج‌ 1، ص‌ 352ـ355).نقشبندیه‌. یکی‌ از سلسله‌های‌ مهم‌ صوفیه‌ ایران‌ که‌ اهل‌ تسنن‌اند و در زمان‌ تیموریان‌ متنفذترین‌ سلسله‌ و نزد سلاطین‌ تیموری‌ محترم‌ بودند، سلسلة‌ نقشبندیه‌ است‌. این‌ سلسله‌ به‌ سبب‌ انتساب‌ به‌ بهاءالدین‌ محمد نقشبند (متوفی‌ 791)، به‌ این‌ نام‌ مشهور شد و خود دنبالة‌ سلسلة‌ خواجگان‌ * است‌ ( رجوع کنید به بهاءالدین‌ نقشبند * ؛ بخش‌ 4: تصوف‌ در آسیای‌ مرکزی‌ و قفقاز).بزرگان‌ سلسلة‌ نقشبندیه‌ رشتة‌ اجازه‌ خود را به‌ دو طریق‌ به‌ پیامبر می‌رسانند: یکی‌ همان‌ طریق‌ مشهور است‌ که‌ به‌ بایزید بسطامی‌ و از وی‌ به‌ امام‌ صادق‌ و با چند واسطه‌ به‌ پیامبر می‌رسد؛ دیگری‌، طریق‌ بکری‌ است‌ که‌ به‌ ابوبکر می‌رسد (پارسا، مقدمة‌ طاهری‌ عراقی‌، ص‌ 30ـ31). برخی‌ طریقة‌ اول‌ ( رجوع کنید به محمد فضل‌اللّه‌، ص‌ 34) و برخی‌ طریقة‌ دوم‌ را ترجیح‌ می‌دهند ( رجوع کنید به پارسا، همان‌ مقدمه‌، ص‌ 31).سلسلة‌ نقشبندیه‌ در دورة‌ تیموریان‌ در آغاز در بخارا و اطرافش‌ رواج‌ یافت‌ و جانشینان‌ بهاءالدین‌ این‌ سلسله‌ را به‌ شهرهای‌ دیگر ماوراءالنهر و خراسان‌ نیز بردند (همان‌ مقدمه‌، ص‌ 20). از مشاهیر صوفیة‌ ایرانی‌ این‌ سلسله‌، خواجه‌ محمد پارسا (متوفی‌ 822)، خواجه‌ عبیداللّه‌ احرار و سعدالدین‌ کاشغری‌ و کاشفی‌ سبزواری‌ و عبدالرحمان‌ جامی‌ بودند (فخرالدین‌صفی‌، ج‌1، ص‌101، 121،205؛ زرین‌کوب‌، ص‌206ـ 209). در این‌ میان‌ خواجه‌عبیداللّه‌ احرار و جامی‌، به‌ لحاظ‌ علمی‌ و نظری‌، در ترویج‌ تصوف‌ نقشبندی‌ در تاریخ‌ تصوف‌ ایران‌ و سپس‌ در آسیای‌ صغیر و شبه‌ قارة‌ هند نقش‌ مهمی‌ داشته‌ است‌ ( رجوع کنید به احرار، مقدمة‌ نوشاهی‌، ص‌ 1، 3؛ مایل‌ هروی‌، ص‌ 230ـ231). آثار وی‌ در تصوف‌ به‌ زبان‌ فارسی‌ همواره‌ مورد توجه‌ مرجوع کنید بهلفان‌ صوفی‌ بوده‌ و حتی‌ لوایح‌ وی‌ حدود سه‌ قرن‌ قبل‌ در جریان‌ نفوذ نقشبندیه‌ به‌ چین‌ به‌ زبان‌ چینی‌ ترجمه‌ شده‌ است‌ ( رجوع کنید به موراتا، ص‌ 31ـ35).سلسلة‌ نقشبندیه‌ در زمان‌ شیخ‌ احمد سرهندی‌ (سهرندی‌) که‌ وی‌ را مجدد الف‌ ثانی‌ (971ـ1034) خوانده‌اند با نام‌ سلسلة‌ مجددی‌ در هند تجدید و احیا شد، ولی‌ در این‌ ایام‌ که‌ مقارن‌ حکومت‌ صفویه‌ بود، در ایران‌ نفوذ نیافت‌ (زرین‌کوب‌، ص‌ 211ـ213؛ نیز رجوع کنید به بخش‌ 5: تصوف‌ در شبه‌ قارة‌ هند). بعدها در زمان‌ مولانا خالدِ نقشبندی‌ * (متوفی‌ 1242) سلسلة‌ نقشبندیه‌ خالدیه‌ در ایران‌، در کرمانشاهان‌ و کردستان‌، توسعه‌ یافت‌ و از طریق‌ جانشیان‌ مولانا خالد به‌ عراق‌ و سوریه‌ و ترکیه‌ رسید و عده‌ای‌ از علمای‌ اهل‌ سنّت‌ و صاحب‌منصبان‌ دولتی‌ در این‌ کشورها از پیروان‌ این‌ سلسله‌ شدند (توکلی‌، ص‌ 223، 251ـ 252؛ سلطانی‌، ج‌ 9، ص‌ 151). بیشتر مشایخ‌ این‌ سلسله‌ اهل‌ کردستان‌ عراق‌ بودند و برخی‌ از آنها اجازة‌ ارشاد از سلسلة‌ قادریه‌ نیز داشتند (توکلی‌، ص‌ 260ـ281؛ سلطانی‌، ج‌ 9، ص‌ 163، 234ـ236). نقشبندیها، که‌ عمدتاً در کرمانشاهان‌ و کردستان‌ بودند، در حوادث‌ سیاسی‌ از جمله‌ در مقابل‌ حملات‌ روسیه‌ به‌ ایران‌ و نهضت‌ مشروطه‌ شرکت‌ فعال‌ داشتند ( رجوع کنید به حسینی‌ نقشبندی‌، ص‌ 40، 113، 116ـ117؛ سلطانی‌، ج‌ 9، ص‌ 163، 219، 223).سهروردیه‌. گفته‌ می‌شود که‌ این‌ سلسله‌ به‌ شیخ‌ابونجیب‌ عبدالقادر سهروردی‌ یا برادرزاده‌اش‌ شیخ‌شهاب‌الدین‌ عمربن‌ محمد سهروردی‌ (متوفی‌ 632) منتسب‌ است‌. بزرگان‌ بسیاری‌ در ایران‌ و هند در تصوف‌ مرید شیخ‌ شهاب‌الدین‌ عمربن‌ محمد سهروردی‌ بوده‌اند، از جمله‌ فخرالدین‌ عراقی‌ و اوحدالدین‌ کرمانی‌ و بهاءالدین‌ زکریا مولتانی‌. سلسلة‌ سهروردیه‌ به‌ واسطة‌ بهاءالدینِ زکریا * (متوفی‌ 661) بیش‌ از ایران‌ در هند رواج‌ و رونق‌ یافت‌ (زرین‌کوب‌، ص‌ 178ـ179؛ زیدی‌، ص‌ 8).قادریه‌. این‌ سلسله‌ به‌ شیخ‌ عبدالقادر گیلانی‌ یا جیلانی‌ (متوفی‌ 561)، که‌ مشهور به‌ غوث‌ گیلانی‌ و از سادات‌ حسنی‌ است‌، منسوب‌ است‌. این‌ طریقه‌ ابتدا در عراق‌ و سپس‌ در مراکش‌، بیت‌المقدّس‌، آسیای‌ صغیر و هند رواج‌ یافت‌. در ایران‌ نیز تا قرن‌ نهم‌ پیروانی‌ داشت‌ و بعدها از قرن‌ دوازدهم‌ به‌ کوشش‌ شیخ‌اسماعیل‌ ولیانی‌ (متوفی‌ 1158)، که‌ از مروّجان‌ سلسلة‌ قادری‌ برزنجی‌ بود، در کرمانشاه‌ و بخصوص‌ در کردستان‌ پیروان‌ بسیاری‌ پیدا کرد ( رجوع کنید به توکلی‌، ص‌ 183ـ219؛ سلطانی‌، ج‌ 9، ص‌ 243، 246ـ247). این‌ سلسله‌ در مناطق‌ سنّی‌نشین‌ ایران‌ دارای‌ شاخه‌های‌ متعدد است‌ که‌ از مهمترین‌ آنها شاخة‌ طالبانی‌ قادری‌ و مرجوع کنید بهسس‌ آن‌ ملامحمود زنگنه‌ طالبانی‌ کرکوکی‌ (متوفی‌ 1215) است‌ (سلطانی‌، ج‌ 9، ص‌ 256ـ349). در دورة‌ قاجاریه‌ یکی‌ از مشایخ‌ این‌ سلسله‌ به‌ نام‌ شیخ‌ عبیداللّه‌ (متوفی‌ 1310)، در ایران‌ و در قلمرو عثمانی‌، قیامی‌ را بر ضد حکومتهای‌ وقت‌ رهبری‌ کرد، ولی‌ سرانجام‌ پس‌ از سه‌ سال‌ مبارزه‌، این‌ قیامها با همکاری‌ دولت‌ ایران‌ و ترکیه‌ سرکوب‌ شد و شیخ‌عبیداللّه‌ نیز زندانی‌ و سپس‌ به‌ حجاز تبعید گردید (توکلی‌، ص‌ 183ـ187).بسیاری‌ از مشایخ‌ سلسلة‌ قادریه‌ اهل‌ کردستان‌ عراق‌اند و برخی‌ از آنها در هر دو سلسلة‌ نقشبندیه‌ و قادریه‌ سمت‌ ارشاد دارند (همان‌، ص‌ 192ـ193؛ سلطانی‌، ج‌ 9، ص‌ 255).سلسلة‌ خاکسار جلالی‌. این‌ سلسله‌ که‌ نسب‌ خود را به‌ سلمان‌ فارسی‌ و از او به‌ پیامبر اکرم‌ می‌رساند، همة‌ مشایخ‌ خود را نیز از مریدان‌ و ملازمان‌ ائمه‌ علیهم‌السلام‌ معرفی‌ می‌کند. خاکساریها عرفایی‌ مانند سیدمحمد گیسودراز، تاج‌الدین‌ زاهد گیلانی‌ و سیدجلال‌الدین‌ حیدر را از مشایخ‌ خود می‌دانند و بخصوص‌ برای‌ شخص‌ اخیر احترام‌ بسیاری‌ قائل‌اند و برخی‌ او را سر سلسلة‌ خاکسار جلالی‌ می‌دانند (منجمی‌، ص‌ 27ـ35؛ سلطانی‌، ص‌ 380). بزرگان‌ این‌ سلسله‌ بیشتر در هند و ماوراءالنهر می‌زیستند. مشایخ‌ خاکسار که‌ در ایران‌ به‌ سر می‌بردند، بر اثر سخت‌گیری‌ اواسط‌ تا اواخر صفویه‌ به‌ هند رفتند، اما در اوایل‌ قاجاریه‌ یکی‌ از مشایخ‌ آنها به‌ نام‌ فتحعلی‌خان‌، ملقب‌ به‌ غلام‌علیشاه‌ هندی‌ جلالی‌، به‌ بوشهر و سپس‌ به‌ شیراز رفت‌. پس‌ از او کرم‌علیشاه‌ به‌ تهران‌ آمد و مستوفی‌الممالک‌ وزیر محمدشاه‌ قاجار مرید وی‌ شد و در دِه‌ ونک‌ برای‌ آنها خانقاهی‌ ساخت‌ (منجمی‌، ص‌ 40؛ سلطانی‌، ج‌ 9، ص‌ 379، 385ـ386).سلسلة‌ خاکسار جلالی‌ به‌ دو دستة‌ مهم‌ تقسیم‌ می‌شود: معصوم‌ علی‌شاهی‌ و غلامعلی‌شاهی‌. معصوم‌ علی‌شاهی‌ که‌ در مشهد و اصفهان‌ فعالیت‌ داشته‌ امروزه‌ از رونق‌ افتاده‌ است‌ و فعلاً خاکساریه‌ منحصر به‌ غلامعلی‌شاهی‌ است‌. آخرین‌ شیخ‌ بزرگِ شاخة‌ غلامعلی‌شاهی‌، علی‌محمد ملقب‌ به‌ مطهرعلیشاه‌ (متوفی‌ 1361) بود. وی‌ در بسیاری‌ از شهرهای‌ ایران‌ خانقاه‌ ساخت‌ (منجمی‌، ص‌ 44، 49؛ خواجه‌الدین‌، 1360 ش‌، ص‌ 49). مزار او در کنار مزار شیخ‌زاهد گیلانی‌ در شیخانه‌ در لاهیجان‌ است‌ (منجمی‌، ص‌ 49). مطهر علیشاه‌ جانشینی‌ معرفی‌ نکرد و پس‌ از او مشایخی‌ که‌ از وی‌ اجازه‌ داشتند در مناطق‌ گوناگون‌ به‌ تبلیغ‌ و ترویج‌ این‌ سلسله‌ پرداختند ( رجوع کنید به همان‌، ص‌49ـ50).اهل‌ حق‌. از این‌ سلسله‌ تا قرن‌ ششم‌ در کتب‌ ملل‌ و نحل‌و آثار صوفیان‌ نامی‌ نیست‌. گفته‌ می‌شود که‌ علت‌ این‌ امر سعی‌ پیروان‌ آنها در حفظ‌ اسرار بوده‌ است‌. آداب‌ و عقاید این‌ سلسله‌ شبیه‌ غالیان‌ است‌. آنها معتقدند که‌ حضرت‌ علی‌ علیه‌السلام‌ اسرار خود را به‌ حسن‌ بصری‌ انتقال‌ داد و این‌ اسرار به‌ معروف‌ کرخی‌ رسید (خواجه‌الدین‌، 1362 ش‌، ص‌ 1ـ2؛ قبادی‌، ص‌ 84، 89). برخی‌ آغاز این‌ سلسله‌ را به‌ قرن‌ دوم‌ می‌رسانند که‌ در قرن‌ هشتم‌ شخصی‌ به‌ نام‌ سلطان‌اسحاق‌ * (سلطان‌ صحاک‌/ سحاک‌) در منطقه‌ای‌ کردنشین‌ بین‌ ایران‌ و عراق‌ به‌ تجدید آن‌ همت‌ گماشت‌ (خواجه‌الدین‌، 1362 ش‌، ص‌ 2ـ3؛ قبادی‌، ص‌ 87 ـ 88). برخی‌ نیز سلطان‌ اسحاق‌ را مرجوع کنید بهسس‌ این‌ سلسله‌ معرفی‌ می‌کنند ( رجوع کنید به قبادی‌، ص‌ 89). طرفداران‌ این‌ سلسله‌ بیشتر در استان‌ کرمانشاه‌ و لرستان‌ و در برخی‌ شهرها، از جمله‌ در تبریز و اسدآباد همدان‌ و حوالی‌ کرج‌ (هشتگرد) و ماکو و میاندوآب‌ کردستان‌، زندگی‌ می‌کنند (خواجه‌الدین‌، 1362 ش‌، ص‌ 3ـ4؛ قبادی‌، ص‌ 85 ـ 86؛ نیز رجوع کنید به الهی‌ * ، نورعلی‌).منابع‌: آقابزرگ‌ طهرانی‌؛ حیدربن‌ علی‌ آملی‌، تفسیرالمحیط‌ الاعظم‌ و البحرالخضم‌ فی‌ تأویل‌ کتاب‌اللّه‌العزیزالمحکم‌ ، چاپ‌ محسن‌ موسوی‌ تبریزی‌، تهرانی‌ 1416/1995؛ همو، جامع‌الاسرار و منبع‌الانوار ، چاپ‌ هانری‌ کوربن‌ و عثمان‌ اسماعیل‌ یحیی‌، تهران‌ 1368 ش‌؛ ابن‌ بزاز، صفوة‌الصفا ، چاپ‌ غلامرضا طباطبائی‌ مجد، تبریز 1373 ش‌؛ ابن‌ کربلائی‌، روضات‌الجنان‌ و جنات‌الجنان‌ ، چاپ‌ جعفر سلطان‌القرائی‌، تهران‌ 1344ـ1349 ش‌؛ عبیداللّه‌بن‌ محمود احرار، احوال‌ و سخنان‌ خواجه‌عبیدالله‌ احرار، مشتمل‌ بر ملفوظات‌ احرار به‌ تحریر میرعبدالاول‌ نیشابوری‌، ملفوظات‌ احرار ( مجموعة‌ دیگر )، مرقعات‌ احرار، خوارق‌ عادات‌ احرار تألیف‌ مولانا شیخ‌ ، چاپ‌ عارف‌ نوشاهی‌، تهران‌ 1380 ش‌؛ احسان‌اللّه‌ علی‌ استخری‌، اصول‌ تصوف‌ ، تهران‌ ?[ 1338 ش‌ ] ؛ محمد مهدی‌بن‌ مرتضی‌ بحرالعلوم‌، رسالة‌ سیروسلوک‌ ، در هفده‌ رسالة‌ فارسی‌، چاپ‌ رضا استادی‌، مشهد: آستان‌ قدس‌ رضوی‌، بنیاد پژوهشهای‌ اسلامی‌، 1375 ش‌؛ یوسف‌بن‌ احمد بحرانی‌، لرجوع کنید بهلرجوع کنید بهة‌البحرین‌ ، چاپ‌ محمدصادق‌ بحرالعلوم‌، قم‌ [ بی‌تا. ] ؛ شیرین‌ بیانی‌، دین‌ و دولت‌ در ایران‌ عهد مغول‌ ، تهران‌ 1367ـ1375 ش‌؛ محمدبن‌ محمدپارسا، قدسیّه‌: کلمات‌ بهاءالدین‌ نقشبند ، چاپ‌ احمد طاهری‌ عراقی‌، تهران‌ 1354 ش‌؛ سلطانحسین‌ تابنده‌، نابغة‌ علم‌ و عرفان‌ در قرن‌ چهاردهم‌، شرح‌ حال‌ مرحوم‌ حاج‌ ملا سلطانمحمد گنابادی‌: سلطانعلیشاه‌ ، تهران‌ 1350 ش‌؛ احمد تمیم‌ داری‌، عرفان‌ و ادب‌ در عصر صفوی‌ ، تهران‌ 1372ـ1373 ش‌؛ محمد رئوف‌ توکلی‌، تاریخ‌ تصوف‌ در کردستان‌ ، تهران‌ 1378 ش‌؛ عبدالرحمان‌بن‌ احمد جامی‌، نفحات‌الانس‌ ، چاپ‌ محمود عابدی‌، تهران‌ 1370 ش‌؛ هبة‌اللّه‌ جذبی‌، رسالة‌ باب‌ ولایت‌ و راه‌ هدایت‌ ، [ بی‌جا ] 1372 ش‌؛ رسول‌ جعفریان‌ ، دین‌ و سیاست‌ در دورة‌ صفوی‌ ، قم‌ 1370 ش‌؛ محسن‌ جهانگیری‌، محیی‌الدین‌ابن‌ عربی‌: چهرة‌ برجسته‌ عرفان‌ اسلامی‌ ، تهران‌ 1375 ش‌؛ عبدالرحمان‌ حسینی‌ نقشبندی‌، سادات‌ نقشبندی‌ و جنبش‌های‌ ملی‌ کرد درگذر تاریخ‌ ، ترجمة‌ محمد بانه‌ای‌، ارومیه‌ 1381 ش‌؛ حمداللّه‌ مستوفی‌، تاریخ‌ گزیده‌ ؛ اسداللّه‌ خاوری‌، ذهبیه‌: تصوف‌ علمی‌ ـ آثار ادبی‌ ، ج‌ 1، تهران‌ 1362 ش‌؛ محمدعلی‌ خواجه‌الدین‌، سرسپردگان‌: تاریخ‌ و شرح‌ عقائد دینی‌ اهل‌ حق‌ ، تهران‌ 1362 ش‌؛ همو، کشکول‌ خاکساری‌: تاریخ‌ و شرح‌ عقاید دینی‌ و آداب‌ و رسوم‌ خاکساریه‌ ، تبریز 1360 ش‌؛ خوانساری‌؛ روشن‌ خیاوی‌، حروفیه‌: تحقیق‌ در تاریخ‌ و آراء و عقاید ، تهران‌ 1379 ش‌؛ یوهانس‌ توماس‌ پیتردوبروین‌، شعر صوفیانة‌ فارسی‌: درآمدی‌ بر کاربرد عرفانی‌ شعر فارسی‌ کلاسیک‌ ، ترجمة‌ مجددالدین‌ کیوانی‌، تهران‌ 1378 ش‌؛ احمدعلی‌ دیوان‌ بیگی‌، حدیقة‌الشعراء ، چاپ‌ عبدالحسین‌ نوائی‌، تهران‌ 1364ـ1366 ش‌؛ رشیدالدین‌ فضل‌اللّه‌، کتاب‌ تاریخ‌ مبارک‌ غازانی‌: داستان‌ غازان‌خان‌ ، چاپ‌ کارل‌یان‌، لندن‌ 1358/1940؛ همو، کتاب‌ مکاتبات‌ رشیدی‌ ، چاپ‌ محمد شفیع‌، لاهور 1364/1945؛ عبدالحسین‌ زرین‌کوب‌، دنبالة‌ جستجو در تصوف‌ ایران‌ ، تهران‌ 1362 ش‌؛ شمیم‌ محمود زیدی‌، احوال‌ و آثار شیخ‌ بهاءالدین‌ زکریا ملتانی‌ ، راولپندی‌ 1353 ش‌؛ محمدبن‌ مرجوع کنید بهید سعدالدین‌ حمویه‌، المصباح‌ فی‌التصوف‌ ، چاپ‌ نجیب‌ مایل‌ هروی‌، تهران‌ 1362 ش‌؛ محمدعلی‌ سلطانی‌، جغرافیای‌ تاریخی‌ و تاریخ‌ مفصل‌ کرمانشاهان‌ ، ج‌ 9: تاریخ‌ تصوف‌ در کرمانشاه‌ ، تهران‌ 1380 ش‌؛ محمدبن‌ محمود شمس‌الدین‌ آملی‌، نفائس‌الفنون‌ فی‌ عرایس‌ العیون‌ ، ج‌ 2، چاپ‌ ابراهیم‌ میانجی‌، تهران‌ 1379؛ نوراللّه‌بن‌ شریف‌الدین‌ شوشتری‌، مجالس‌المرجوع کنید بهمنین‌ ، تهران‌ 1354 ش‌؛ کامل‌ مصطفی‌ شیبی‌، الفکرالشیعی‌ و النزعات‌الصوفیة‌ حتی‌ مطلع‌ القرن‌ الثانی‌ عشرالهجری‌ ، بغداد 1386/1966؛ زین‌العابدین‌بن‌ اسکندر شیروانی‌، بستان‌السیاحه‌، یا، سیاحت‌ نامه‌ ، چاپ‌ سنگی‌ تهران‌ 1315، چاپ‌ افست‌ [ بی‌تا. ] ؛ همو، حدائق‌السیاحة‌ ، تهران‌ 1348 ش‌؛ همو، کشف‌ المعارف‌ ، چاپ‌ جواد نوربخش‌، تهران‌ 1350 ش‌؛ محمدبن‌ ابراهیم‌ صدرالدین‌ شیرازی‌، رسالة‌ سه‌ اصل‌ ، چاپ‌ محمد خواجوی‌، تهران‌ 1376 ش‌؛ منوچهر صدوقی‌ سها، تاریخ‌ حکماء و عرفاء متأخر بر صدرالمتألهین‌ ، تهران‌ 1359 ش‌؛ ذبیح‌اللّه‌ صفا، تاریخ‌ ادبیات‌ در ایران‌ و در قلمرو زبان‌ پارسی‌ ، تهران‌، ج‌ 4، ج‌ 5، بخش‌ 1، 1378 ش‌؛ ابراهیم‌ صفائی‌، رهبران‌ مشروطه‌ ، ج‌ 1، تهران‌ 1363 ش‌؛ حسن‌ طارمی‌، علامة‌ مجلسی‌ ، تهران‌ 1375 ش‌؛ غلامرضا طباطبائی‌ مجد، دردِ طلب‌: زندگانی‌ شیخ‌ صفی‌الدین‌ اردبیلی‌ ، تبریز 1376 ش‌؛ عبدالرزاق‌ سمرقندی‌، مطلع‌ سعدین‌ و مجمع‌ بحرین‌ ، ج‌ 1، چاپ‌ عبدالحسین‌ نوائی‌، تهران‌ 1353 ش‌؛ احمدبن‌ محمد علاءالدولة‌ سمنانی‌، چهل‌ مجلس‌، یا، رسالة‌ اقبالیه‌ ، تحریر امیر اقبالشاه‌بن‌ سابق‌ سجستانی‌، مقدمه‌، تصحیح‌ و تعلیقات‌ نجیب‌ مایل‌ هروی‌، تهران‌ 1366 ش‌؛ همو، مناظرالمحاضر للمناظرالحاضر ، چاپ‌ حسین‌ حیدرخانی‌ مشتاقعلی‌، تهران‌ 1371 ش‌؛ علی‌بن‌ علی‌عنقا، انوار قلوب‌ سالکین‌؛ [ و ] ، حقایق‌ المناقب‌ ، [ تهران‌ ] 1360 ش‌؛ قاسم‌ غنی‌، بحث‌ در آثار و افکار و احوال‌ حافظ‌ ، ج‌ 2، قسمت‌ 1، تهران‌ 1366 ش‌؛ علی‌بن‌ حسین‌ فخرالدین‌ صفی‌، رشحات‌ عین‌الحیات‌ ، چاپ‌ علی‌اصغر معینیان‌، تهران‌ 1356 ش‌؛ حمید فرزام‌، تحقیق‌ در احوال‌ و نقد آثار و افکار شاه‌ نعمت‌اللّه‌ ولی‌ ، تهران‌ 1374 ش‌؛ محمدبن‌ شاه‌ مرتضی‌ فیض‌ کاشانی‌، ده‌ رسالة‌ محقق‌ بزرگ‌ فیض‌ کاشانی‌ ، چاپ‌ رسول‌ جعفریان‌: شرح‌ صدر ، اصفهان‌ 1371 ش‌؛ همو، کتاب‌ الاصول‌ الاصیلة‌؛ و، رسالة‌ الحق‌ المبین‌ فی‌ تحقیق‌ کیفیة‌ التفقه‌ فی‌الدین‌ ، چاپ‌ جلال‌الدین‌ محدث‌ ارموی‌، [ تهران‌ ] 1349 ش‌؛ محمد سعیدبن‌ محمد مفید قاضی‌سعید قمی‌، اسرارالعبادات‌ و حقیقة‌ الصّلوة‌ ، چاپ‌ محمدباقر سبزواری‌، تهران‌ 1339 ش‌؛ اسماعیل‌ قبادی‌، «تحقیقی‌ پیرامون‌ فرقة‌ اهل‌ حق‌»، مجلة‌ تخصصی‌ کلام‌ اسلامی‌ ، سال‌ 4، ش‌ 14 (تابستان‌ 1374)؛ محمدعلی‌بن‌ صادقعلی‌ کشمیری‌، کتاب‌ نجوم‌السماء فی‌ تراجم‌ العلماء ، قم‌: مکتبة‌ بصیرتی‌، [ بی‌تا. ] ؛ عبدالرزاق‌بن‌ علی‌ لاهیجی‌، گزیدة‌ گوهرمراد ، چاپ‌ صمد موحد، تهران‌ 1364 ش‌؛ رجبعلی‌ لباف‌ خانیکی‌، «کبرویة‌ جوین‌»، در مجموع‌ مقالات‌ همایش‌ علمی‌ ـ بین‌المللی‌ بزرگداشت‌ شیخ‌ نجم‌الدین‌ کبری‌ ، [ عشق‌آباد ] : رایزنی‌ فرهنگی‌ سفارت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در ترکمنستان‌، 1380 ش‌؛ فریتس‌مایر، ابوسعید ابوالخیر: حقیقت‌ و افسانه‌ ، ترجمة‌ مهرآفاق‌ بایبوردی‌، تهران‌ 1378 ش‌؛ نجیب‌ مایل‌ هروی‌، جامی‌ ، تهران‌ 1377 ش‌؛ محمدجعفربن‌ صفر مجذوبعلی‌ شاه‌، رسالة‌ العقاید المجذوبیّه‌: بیانات‌ حضرت‌ مجذوبعلیشاه‌ کبودر آهنگی‌ ، [ تهران‌ ] 1362 ش‌؛ محمدباقربن‌ محمدتقی‌ مجلسی‌، اجوبه‌ ، در محمدتقی‌بن‌ مقصود علی‌ مجلسی‌، رسالة‌ تشویق‌ السالکین‌ ، [ تهران‌ ] 1375 ش‌؛ همو، عین‌الحیات‌ ، چاپ‌ مهدی‌ رجائی‌، قم‌ 1376 ش‌؛ محمدتقی‌بن‌ مقصود علی‌ مجلسی‌، رسالة‌ تشویق‌السالکین‌ ، [ تهران‌ ] 1375 ش‌؛ محمد فضل‌اللّه‌، عمدة‌ المقامات‌ ، چاپ‌ بهادرخان‌ زکریاجان‌، کابل‌ ?[ 1355 ش‌ ] ؛ محسن‌ مدیر شانه‌چی‌، «حضور و نفوذ کبرویه‌ در خراسان‌»، در مجموع‌ مقالات‌ همایش‌ علمی‌ ـ بین‌ المللی‌ بزرگداشت‌ شیخ‌ نجم‌الدین‌ کبری‌ ، همان‌؛ محمدمعصوم‌بن‌ زین‌العابدین‌ معصوم‌ علیشاه‌، طرائق‌الحقائق‌ ، چاپ‌ محمدجعفر محجوب‌، تهران‌ ?[ 1318 ] ؛ حسین‌ منجمی‌، مبانی‌ سلوک‌ در سلسله‌ خاکسار جلالی‌ و تصوف‌ ، تهران‌ 1379 ش‌؛ عبداللّه‌بن‌ محمد نجم‌رازی‌، مرصادالعباد ، چاپ‌ محمدامین‌ ریاحی‌، تهران‌ 1352 ش‌؛ عزیزالدین‌بن‌ محمد نسفی‌، مجموعة‌ رسائل‌ مشهور به‌ کتاب‌ الانسان‌ الکامل‌ ، چاپ‌ ماریژان‌ موله‌، تهران‌ 1341 ش‌؛ عبدالواسع‌بن‌ جمال‌الدین‌ نظامی‌ باخرزی‌، مقامات‌ جامی‌: گوشه‌هایی‌ از تاریخ‌ فرهنگی‌ و اجتماعی‌ خراسان‌ در عصر تیموریان‌ ، چاپ‌ نجیب‌ مایل‌ هروی‌، تهران‌ 1371 ش‌؛ جواد نوربخش‌، گلستان‌ جاوید ، [ تهران‌ ] 1373 ش‌؛ رضاقلی‌بن‌ محمدهادی‌ هدایت‌، تذکرة‌ ریاض‌العارفین‌ ، چاپ‌ مهرعلی‌ گرکانی‌، تهران‌ [ 1344 ش‌ ] ؛ مسعود همایونی‌، تاریخ‌ سلسله‌های‌ طریقة‌ نعمة‌اللهیه‌ در ایران‌ از سال‌ 1190 هجری‌ قمری‌ تا سال‌ 1399 هجری‌ قمری‌ ، [ تهران‌ ] 1358 ش‌؛ جلال‌الدین‌ همائی‌، مولوی‌نامه‌: مولوی‌ چه‌ می‌گوید؟ ، تهران‌ 1369 ش‌؛A. Bausani, "Religion in the Saliuq period", in The Cambridge history of Iran , vol.5, ed. J. A. Boyle, Cambridge 1968; EI 2 , s.v. "Iran. VI : Religions" (by J. T. P. De Bruiin); Sachiko Murata, Chinese gleams of sufi light: Wang Tai-yد's Great learning of the pure and real and Liu Chih's Displaying the concealment of the real realm , with a new translation of Ja ¦ m ¦ â 's Lawa ¦ 'ih ¤ from the Persian by William C. Chittick, New York 2000; Bernd Radtke, "The concept of wila ¦ ya in early Sufism", in The Heritage of Sufism , vol. 1, ed. Leonard Lewisohn, Oxford: oneworld, 1999.4) تصوف‌ در آسیای‌ مرکزی‌ و قفقاز. تصوف‌ در خراسان‌ به‌ مرکزیت‌ نیشابور از سدة‌ سوم‌ تا ششم‌ بتدریج‌ اهمیت‌ یافت‌ (برتلس‌، ص‌ 293، 313) و در همین‌ دوران‌ از طریق‌ مشایخ‌ بزرگ‌ خراسان‌ ــ که‌ حلقة‌ اتصال‌ تصوف‌ خراسان‌ و ماوراءالنهر بودند ــ به‌ شمال‌ خراسان‌ بزرگ‌ و ماوراءالنهر راه‌ یافت‌. ماوراءالنهر مرکز تلاقی‌ ادیان‌ و فرهنگهای‌ مهم‌ آسیایی‌ (نیکلسون‌، مقدمة‌ ابوالعلا عفیفی‌، ص‌ 18) و وارث‌ فرهنگ‌ مانوی‌ در درة‌ فرغانه‌ و غربیترین‌ مرز سرزمینهای‌ بودایی‌نشین‌ بود. تصوف‌ در ماوراءالنهر، به‌رغم‌ داشتن‌ وجوه‌ مشترک‌ با تصوف‌ در خراسان‌، به‌سبب‌ موقعیت‌ فرهنگی‌ آسیای‌ مرکزی‌ ویژگیهایی‌ متفاوت‌ یافت‌؛ از جمله‌، آیین‌ بودا تأثیر بسزایی‌ بر آن‌ نهاد. شاید به‌سبب‌ همین‌ تأثیر بوده‌ که‌ صوفی‌ بزرگی‌ چون‌ ابراهیم‌بن‌ ادهم‌ * (متوفی‌ 161) ــ که‌ سرگذشت‌ و برخی‌ گفته‌های‌ منسوب‌ به‌ او شباهت‌ فراوانی‌ به‌ زندگی‌ و سخنان‌ بودا دارد ــ چهره‌ای‌ مهم‌ محسوب‌ شده‌ و در منظومه‌ها و ادبیات‌ عامة‌ اقوام‌ آسیای‌ مرکزی‌ به‌ وی‌ اشاره‌ شده‌ است‌ (برای‌ نمونه‌، منظومة‌ قوتاد غوبیلیک‌ به‌ ترکی‌ از یوسف‌ خاص‌ حاجب‌، ادهم‌نامه‌ از عبداللطیف‌ بلخی‌، قصة‌ ابراهیم‌ ادهم‌ به‌ ازبکی‌ رجوع کنید به برتلس‌، ص‌241ـ244، 245؛ برای‌ تأثیر مانویت‌ رجوع کنید به همان‌، ص‌ 246ـ250).بخارا از مهمترین‌ مراکز تصوف‌ در ماوراءالنهر بود. این‌ شهر، که‌ زمانی‌ آن‌ را «بخارای‌ شریف‌» می‌خواندند و به‌ تعبیر جوینی‌ (ج‌ 1، ص‌ 75) «قبة‌ اسلام‌» در بلاد شرقی‌ بود، از مراکز بزرگ‌ علوم‌ اسلامی‌ به‌حساب‌ می‌آمد (وامبری‌، ص‌ 224، 248). برخی‌ صوفیان‌ اعتقاد داشتند که‌ خضر را در آنجا دیده‌اند و از طرف‌ او مأمور تبلیغ‌ تصوف‌ در آنجا شده‌اند ( رجوع کنید به صدیقی‌ علوی‌، ص‌ 38ـ39،41). امیرنشین‌ بخارا محل‌ تولد برخی‌ عرفا یا مولد اسلاف‌ آنان‌ بوده‌ است‌؛ از جمله‌، مولدِ ابوتراب‌ نخشبی‌ * (متوفی‌ 245)، فُضَیل‌ بن‌ عیاض‌ * ، ابوبکرمحمد کلاباذی‌ * ، ابوبکرِ ورّاق‌ * ترمذی‌، عزیزالدین‌ نسفی‌ * ، مرجوع کنید بهیدالدین‌ جَنْدی‌ * شارح‌ فصوص‌الحکم‌ ، برهان‌الدین‌ محقق‌ ترمذی‌ * ، سعیدالدین‌ فَرغانی‌ * ، شارح‌ تائیة‌ ابن‌فارض‌، مُسْتَملیِ بخاری‌ * شارح‌ التعرف‌ ، سیدمحمد بخاری‌ مرجوع کنید بهلف‌ مَناهجُالطالبینَ (جامی‌، ص‌ 123، 460، 556 به‌ بعد، 673، 742)، بهاءالدین‌ محمدولد * پدر مولوی‌، نظام‌الدین‌ اولیا * ، سیدجلال‌الدین‌ حسینِ بخاری‌ * و شیخ‌عبدالحق‌ محدّث‌ دهلوی‌ * از علما و محدّثان‌ و مشایخ‌ قادری‌ در قرن‌ دهم‌ که‌ برای‌ ترویج‌ علم‌ حدیث‌ و نشر تعالیم‌ صوفیانه‌ در هند کوشش‌ بسیار کرد (حسنی‌، ج‌ 5، ص‌ 206).تصوف‌ ماوراءالنهر، علاوه‌ بر هند، به‌ سین‌کیانگِ چین‌ ( رجوع کنید به بخش‌ 7: تصوف‌ در چین‌) و قفقاز و داغستان‌ راه‌ یافت‌ ( رجوع کنید به ادامة‌ مقاله‌). همچنین‌ در آسیای‌ صغیر و آناطولی‌ زمینه‌ساز ظهور بکتاشیه‌ * و دیگر فرقه‌های‌ مهم‌ صوفیانه‌ گردید ( رجوع کنید به بخش‌ 8: تصوف‌ در آسیای‌ صغیر و بالکان‌).تصوف‌ در ماوراءالنهر با نفوذ تدریجی‌ به‌ سرزمینهای‌ دیگر، دگرگونیهایی‌ یافت‌، چنانکه‌ در قفقاز و داغستان‌ رنگ‌ حماسی‌ گرفت‌ و به‌ مرام‌ و مسلک‌ سیاسی‌ دسته‌های‌ جنگجوی‌ چچنی‌ و آلانی‌ در مبارزه‌ با روسیه‌ تبدیل‌ شد. این‌ تصوف‌ با تصوف‌ رایج‌ در ماوراءالنهر، که‌ در سمرقند و بخارا و خوارزم‌ در میان‌ پیشه‌وران‌ به‌وجود آمده‌ بود، تفاوت‌ داشت‌ ( رجوع کنید به ادامة‌ مقاله‌).به‌نظر می‌رسد تا پیش‌ از قرن‌ هشتم‌ گرایش‌ به‌ تصوف‌ در ماوراءالنهر به‌ صورتهای‌ گوناگونی‌ وجود داشته‌ است‌، اما از قرن‌ هشتم‌ به‌ بعد سلسله‌های‌ صوفیانه‌ در این‌ منطقه‌ شکل‌ گرفتند. مهمترین‌ این‌ سلسله‌ها، بر اساس‌ دامنة‌ نفوذشان‌ در آسیای‌ مرکزی‌ و قفقاز، عبارت‌اند از: نقشبندیه‌ * ، قادریه‌ * ، یَسویه‌ * و کبرویه‌ * ( رجوع کنید به ادامة‌ مقاله‌).به‌ گفتة‌ برخی‌، رونق‌ این‌ سلسله‌ها و اقبال‌ مردم‌ به‌ آنها در دورة‌ تیموریان‌ به‌ اوج‌ خود رسید، زیرا سلاطین‌ و شاهزادگان‌ تیموری‌ و امیران‌ آنان‌ به‌ صوفیان‌ ارادت‌ داشتند و اختلاف‌ علما و صوفیان‌ نیز در این‌ دوره‌ از میان‌ رفته‌ بود ( رجوع کنید به پارسا، مقدمة‌ طاهری‌عراقی‌، ص‌10ـ24؛ صفا، ج‌ 4، ص‌ 66، 68).نخستین‌ و مهمترین‌ سلسلة‌ صوفیانة‌ ماوراءالنهر، نقشبندیه‌ است‌. این‌ سلسله‌ منسوب‌ به‌ خواجه‌ بهاءالدین‌ نقشبند * (متوفی‌ 791)، و ادامة‌ سلسلة‌ خواجگان‌ * است‌. بنیانگذاران‌ سلسلة‌ خواجگان‌، خواجه‌یوسف‌ همدانی‌ (متوفی‌ 535؛ غُجدُوانی‌، ص‌ 71ـ72) و خواجه‌ عبدالخالق‌ غجدوانی‌ یا خواجة‌بزرگ‌ یاکلان‌ (متوفی‌ 575) بودند (برای‌ اطلاع‌ بیشتر رجوع کنید به جامی‌، ص‌ 383ـ384؛ فخرالدین‌ صفی‌، ج‌ 1، ص‌ 34ـ50؛ دیویس‌، 1999، ص‌ 492ـ 519).برخی‌ از صوفیان‌ این‌ سلسله‌ عبارت‌اند از: خواجه‌احمد صدیق‌ (فخرالدین‌ صفی‌، ج‌ 1، ص‌ 51)، خواجه‌ اولیای‌ کبیر (همانجا)، خواجه‌ سلیمان‌ (یا سلمان‌) کَرْمینی‌ (همان‌، ج‌ 1، ص‌ 56)، خواجه‌عارف‌ رِیْوِگِرَوی‌ (جامی‌، ص‌ 385؛ فخرالدین‌ صفی‌، ج‌ 1، ص‌ 58)، خواجه‌محمود انجیرفَغْنَوی‌ (جامی‌، همانجا؛ فخرالدین‌ صفی‌، ج‌ 1، ص‌ 59)، خواجه‌علی‌ رامیتَنی‌ معروف‌ به‌ حضرت‌ عزیزان‌ (متوفی‌ 715؛ جامی‌، همانجا؛ فخرالدین‌ صفی‌، ج‌ 1، ص‌ 62)، خواجه‌محمد باباسَماسی‌ * (متوفی‌ 755؛ جامی‌، ص‌ 385ـ387؛ فخرالدین‌ صفی‌، ج‌ 1، ص‌ 73)، سیدامیر کُلال‌ بن‌حمزه‌ (متوفی‌ 772؛ جامی‌، ص‌ 387ـ 388؛ فخرالدین‌ صفی‌، ج‌ 1، ص‌ 75ـ80) و عارف‌ دیگ‌ گِرانی‌ (جامی‌، ص‌ 837؛ فخرالدین‌ صفی‌، ج‌ 1، ص‌ 85)، که‌ همگی‌ از بخارا یا روستاهای‌ اطراف‌ آن‌ برخاسته‌ بودند. بهاءالدین‌ نقشبند نیز در قصر عارفان‌، روستایی‌ در یک‌ فرسنگی‌ بخارا، به‌دنیا آمد و در همانجا نیز به‌ خاک‌ سپرده‌ شد و آرامگاهش‌ از همان‌ تاریخ‌ تا کنون‌ مرکز تعالیم‌ صوفیان‌ و زیارتگاه‌ هوادارانش‌ بوده‌ است‌.سلسلة‌ نقشبندیه‌ از همان‌ ابتدا بسرعت‌ در سرزمینهای‌ ماوراءالنهر و خراسان‌ رواج‌ یافت‌ (پارسا، همان‌ مقدمه‌، ص‌ 25). علت‌ این‌ رواج‌ اعتقاد به‌ اصولی‌ چون‌ اعتدال‌ در سلوک‌ و التزام‌ به‌ شریعت‌ و مقید نبودن‌ به‌ نظام‌ خانقاهی‌ (فخرالدین‌ صفی‌، ج‌ 1، ص‌ 37؛ پارسا، همان‌ مقدمه‌، ص‌ 11) در تعالیم‌ این‌ سلسله‌ بود. بعلاوه‌ التزام‌ به‌ شریعت‌ سبب‌ پیوستن‌ بیشتر علمای‌ اهل‌سنّت‌ در ماوراءالنهر و خراسان‌ به‌ این‌ سلسله‌ بود (شیروانی‌، ص‌ 483).پس‌ از بهاءالدین‌ نقشبند، خلافت‌ این‌ سلسله‌ را علاءالدین‌ عطار (متوفی‌ 802) و خواجه‌محمد پارسا * و یعقوب‌ چرخی‌ * (متوفی‌ 851) و خواجه‌عبیداللّه‌ احرار * (متوفی‌ 895) بر عهده‌ گرفتند (جامی‌، ص‌ 397ـ400، 840؛ فخرالدین‌ صفی‌، ج‌ 1،ص‌ 101، 139ـ 158؛ پارسا، همان‌ مقدمه‌، ص‌ 69).نقشبندیه‌ در دورة‌ خلافت‌ خواجه‌عبیداللّه‌ احرار در تاشکند (چاچ‌/ شاش‌)، در حیات‌ معنوی‌ و در عرصة‌ سیاسی‌ و اقتصادی‌ و اجتماعی‌ ماوراءالنهر به‌ عنصری‌ تعیین‌کننده‌ بدل‌ شد. خواجه‌عبیداللّه‌ به‌سبب‌ ارتباط‌ مستمر با دیگر حاکمان‌ و داشتن‌ ثروت‌ و املاک‌ و موقوفات‌ بسیار و اجرای‌ قانون‌ اِلْجاء * (نوعی‌ نظام‌ حمایتی‌) برای‌ کشاورزان‌ و پیشه‌وران‌ ثروتی‌ فراهم‌ آورد و در میان‌ آنان‌ نفوذی‌ معنوی‌ یافت‌. وی‌ از این‌ طریق‌ بر شرایط‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ ماوراءالنهر، بویژه‌ سمرقند و تاشکند و هرات‌، تأثیر گذاشت‌ و حتی‌ در رابطة‌ میان‌ مرید و شیخ‌ تغییراتی‌ پدید آورد (برای‌ اطلاع‌ در بارة‌ نظام‌ حمایتی‌ عبیداللّه‌ احرار رجوع کنید به گراس‌، 1999 ب‌ ، ص‌ 47، 59 ـ60). در دورة‌ تیموری‌ نقشبندیه‌ نقش‌ فعال‌ سیاسی‌ و اقتصادی‌ داشت‌، اما در میان‌ شیوخ‌ این‌ سلسله‌، خواجه‌عبیداللّه‌ احرار را باید سرمشق‌ شیوخ‌ صوفی‌ دانست‌، که‌ با تأسیس‌ ساختار سازمان‌یافتة‌ اقتصادی‌ و به‌سبب‌ اعتبار و نفوذ مذهبی‌اش‌ (همان‌، ص‌ 47) توانست‌ میان‌ حاکمان‌ و کشاورزان‌ و پیشه‌وران‌ واسطه‌ شود و از میزان‌ مالیاتها بکاهد (احرار، مقدمة‌ نوشاهی‌، ص‌ 55، 58؛ پال‌، ص‌ 534 ـ 535). بیشتر شیوخ‌ سلسلة‌ نقشبندیه‌ پیشه‌ور بودند (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به فخرالدین‌ صفی‌، ج‌ 1، ص‌ 59، 70، 75). خواجه‌عبیداللّه‌ احرار اولین‌ شیخ‌ نقشبندیه‌ بود که‌ مرکزی‌ برای‌ تعلیم‌ وتربیت‌ مریدان‌ بنیان‌ نهاد. این‌ مرکز نزدیک‌ سمرقند در محلی‌ به‌ نام‌ «محوطة‌ ملاّ یان‌» ساخته‌ شد که‌ مزار خواجه‌عبیداللّه‌ نیز در آن‌ واقع‌ شده‌ است‌ (احرار، همان‌ مقدمه‌، ص‌ 1ـ3؛ برای‌ اطلاع‌ بیشتر در بارة‌ ساختار و نحوة‌ ادارة‌ این‌ مرکز رجوع کنید به پال‌، ص‌ 542 به‌ بعد).در سدة‌ دهم‌، سلسلة‌ نقشبندیه‌ در هیئت‌ شیوخ‌ جویباری‌ (نام‌ محله‌ای‌ در بخارا) ــ که‌ از نوادگان‌ عبیداللّه‌ احرار (همان‌، ص‌ 545؛ ایرانیکا ، ذیل‌ «ده‌بیدیه‌») و از پیروان‌ سلسلة‌ ده‌بیدیه‌ بودند ــ گسترش‌ بیشتری‌ یافت‌. رهبر ده‌بیدیه‌، مخدوم‌ اعظم‌ سیداحمد خواجگی‌ کاسانی‌ (متوفی‌ 949) سلسلة‌ خود را در ده‌بید، دهکده‌ای‌ در یازده‌ کیلومتری‌ سمرقند بنیان‌ نهاد. در 1028، یلنگتوش‌بی‌ (متوفی‌ 1066)، مرید خواجه‌محمد هاشم‌، در جوار مقبرة‌ جدش‌ (مخدوم‌ اعظم‌) خانقاه‌ و مسجدی‌ بنا کرد (توگان‌، ص‌ 22). طرفداران‌ سلسلة‌ ده‌بیدیه‌ در بلخ‌ و بدخشان‌ و جوزان‌ (فیض‌آباد) به‌ فعالیت‌ پرداختند و با عنوان‌ خوجه‌های‌ آق‌داغلیک‌ و قره‌داغلیک‌ در ترکستان‌ شرقی‌ و سرزمین‌ چین‌ ( رجوع کنید به بخش‌ 7: تصوف‌ در چین‌) نفوذ فراوان‌ یافتند (برای‌ اطلاع‌ بیشتر رجوع کنید به ایرانیکا ، همانجا؛ ده‌بیدیه‌ * ).نقشبندیان‌ در سدة‌ سیزدهم‌/ نوزدهم‌ در اقدامات‌ استقلال‌طلبانه‌ در ماوراءالنهر شرکت‌ داشتند؛ از جمله‌ در قیام‌ «درة‌ چرچیک‌» در 1289/ 1872، به‌ رهبری‌ خوجه‌ ایشان‌ قول‌ قَره‌؛ در نهضت‌ ترکمانان‌ در آخال‌تَکه‌ در 1298/ 1881 به‌ رهبری‌ شیخ‌ قربان‌ مراد نقشبندی‌ مشهور به‌ قربان‌ میرات‌ یا دوکچی‌ ایشان‌ که‌ به‌ شکست‌ انجامید؛ و در شورشی‌ که‌ در 1316/ 1898 به‌ سرکردگی‌ محمدعلی‌ (مَدْلی‌) ایشان‌ در اَنْدیجان‌ به‌ پا شد (آکینر، ص‌ 395؛ بنیگسن‌ و ویمبوش‌، 1378 ش‌، ص‌ 46).تصوف‌، بویژه‌ سلسلة‌ نقشبندیه‌، در اشاعة‌ اسلام‌ در قرقیزستان‌ نیز نقش‌ بسزایی‌ داشته‌ است‌. سابقة‌ تصوف‌ در این‌ منطقه‌ به‌ دورة‌ نفوذ خرقه‌پوشان‌ ترکستان‌ بازمی‌گردد. توسعة‌ تصوف‌ با تبعید چچنیها به‌ این‌ ناحیه‌ پس‌ از جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ (1939ـ 1945) بیشتر شد. این‌ سلسله‌ اکنون‌ نیز در قرقیزستان‌ طرفدارانی‌ دارد (احمدیان‌ شالچی‌، ص‌ 287). تصوف‌ ماوراءالنهر، بویژه‌ سلسلة‌ نقشبندیه‌، در سدة‌ دوازدهم‌/ هجدهم‌ به‌ داغستان‌ و قفقاز و در میان‌ رهبران‌ قیامهای‌ این‌ مناطق‌ نفوذ کرد و تفکر مسلط‌ قیامهای‌ اقوام‌ آن‌ سامان‌ بر ضد روسها شد؛ چنانکه‌ گفته‌ شده‌ است‌ که‌ یک‌ صوفی‌ بخارایی‌ نقشبندی‌، شیخ‌منصور اُشُرْمه‌ * (متوفی‌ 1207 یا 1208/ 1793، رهبر نخستین‌ قیام‌ در داغستان‌) را در راه‌ سفر به‌ مکه‌ به‌ سلسلة‌ نقشبندیه‌ در آورد (بنیگسن‌ و ویمبوش‌، 1378 ش‌، ص‌ 31). گرچه‌ قیام‌ شیخ‌منصور اشرمه‌ شکست‌ خورد و وی‌ دستگیر و در زندان‌ اشلسبورگ‌ اعدام‌ شد، سنّت‌ مبارزة‌ او را دیگر مریدان‌نقشبندیه‌ در سدة‌ بعد ادامه‌ دادند (برای‌ اطلاع‌ بیشتر در بارة‌ منصور اشرمه‌ رجوع کنید به د. اسلام‌ ، چاپ‌ دوم‌، ذیل‌ «اشرمه‌، منصور»؛ گوگچه‌، ص‌ 148ـ155،160ـ162، 212).سدة‌ دوازدهم‌ و سیزدهم‌/ هجدهم‌ و نوزدهم‌ دورة‌ شکوفایی‌ نقشبندیان‌ در قفقاز و بخش‌ شرقی‌ آن‌ و داغستان‌ بود (بنیگسن‌ و ویمبوش‌، 1985، ص‌ 9ـ 15). شیوخ‌ نقشبندی‌ همچون‌ شیخ‌اسماعیل‌ کُردْمیر در شروان‌، شیخ‌خالد کُرد از سلیمانیه‌ و شیخ‌محمد شروانی‌ یا محمد یَراقلار در جنوب‌ داغستان‌ نفوذ بسیار یافتند، چنانکه‌ در 1240ـ1241/ 1825 محمد یراقلار در خانات‌ کُرَن‌ اعلام‌ جهاد کرد و جمال‌الدین‌ قاضی‌ قُموقی‌ را به‌ سلسلة‌ نقشبندیه‌ فرا خواند. نهضت‌ مذکور در 1275ـ1276/ 1859 شکست‌ خورد و جمال‌الدین‌ و هوادارانش‌ به‌ قلمرو عثمانی‌ مهاجرت‌ کردند (همو، 1378 ش‌، ص‌ 32ـ 33). جمال‌الدین‌، مرشدِ محمدغازی‌ و شامل‌، نایب‌ محمدغازی‌ بود (آکینر، ص‌ 154). شامل‌ رهبر نهضت‌ «مریدان‌» بود و به‌سبب‌ رهبری‌ فره‌مند وی‌، تصوف‌ در میان‌ قبایل‌ کوه‌نشین‌ قفقاز، بویژه‌ آوارها و چچنها، نفوذ و قدرتی‌ فراوان‌ یافت‌ (برای‌ اطلاع‌ بیشتر در بارة‌ شامل‌ رجوع کنید به د. اسلام‌ ، چاپ‌ دوم‌، ذیل‌ «شامل‌»؛ مک‌لین‌، 1370 ش‌). در واقع‌، قیامهای‌ کوه‌نشینان‌ نقشبندی‌ قفقاز از 1239 تا 1272/ 1824ـ 1855، به‌سبب‌ وفاداری‌ مطلق‌ به‌ آرمانها و پیروی‌ از انضباط‌ سخت‌، در مسلمان‌ کردن‌ اقوام‌ چچن‌ ــ که‌ بیشتر پیرو عقیدة‌ جاندارپنداری‌ بودند ــ نقش‌ مهمی‌ داشت‌ (بنیگسن‌ و ویمبوش‌، 1378 ش‌، ص‌ 33).در سدة‌ سیزدهم‌/ نوزدهم‌، جنبش‌ صوفیه‌ بین‌ تاتارها در اوج‌ قدرت‌ بود و در ناآرامیهایی‌ که‌ پس‌ از آزادی‌ تاتارهای‌ سِرْف‌ (دهقانان‌ روسیه‌) در 1277ـ 1278/ 1861 در منطقه‌ رخ‌ داد، نقشبندیان‌ احساسات‌ ضدروسی‌ را میان‌ تاتارها تشدید کردند (آکینر، ص‌ 73)؛ ازینرو، بسیاری‌ از چهره‌های‌ فرهنگی‌ تاتار بویژه‌ در اِرنْبورگ‌ تمایلات‌ نقشبندی‌ خود را آشکار کردند، از جمله‌ ابونصرکَرْسَوی‌ (متوفی‌ 1229/ 1814)، شهاب‌الدین‌ مرجانی‌ (متوفی‌ 1317/ 1899)، شیخ‌زین‌الدین‌ رسولی‌ (متوفی‌ 1335/ 1917) و شیخ‌عالم‌جان‌ بارودی‌ * (متوفی‌ 1300 ش‌/ 1921؛ بنیگسن‌ و ویمبوش‌، 1378 ش‌، ص‌ 52 ـ53). یکی‌ از شیوخ‌ نقشبندی‌ به‌ نام‌ بهاءالدین‌ واسیوف‌ (واعظ‌ اف‌؟، متوفی‌ 1310 یا 1311/ 1893) شاخه‌ای‌ از نقشبندیه‌ را در قازان‌ بنیان‌ نهاد که‌ طرز تفکر آنان‌ آمیزه‌ای‌ از سوسیالیسم‌ و اندیشه‌های‌ تولستوی‌ بود (آکینر، ص‌ 87). رهبر بعدی‌ آنان‌، پیر بهاءالدین‌، در 1336/ 1918 با بلشویکها متحد شد اما اندکی‌ بعد به‌ قتل‌ رسید و فرقة‌ مذکور بسرعت‌ از بین‌ رفت‌ (همانجا).نقشبندیان‌ در قیام‌ باسماچیان‌ * ــ که‌ در 1336/ 1918 آغاز شد و تا 1349 (1309 ش‌)/ 1930 ادامه‌ داشت‌ ــ شرکت‌ کردند. دو تن‌ از رهبران‌ این‌ نهضت‌، شیرمحمدبیگ‌ یا کور شیرمت‌ و جنیدخان‌ نقشبندی‌ بودند (بنیگسن‌ و ویمبوش‌، 1378 ش‌، ص‌ 49). این‌ دو تن‌ همچنین‌ در مقاومتهای‌ مسلحانه‌ بر ضد حکومت‌ شوروی‌، که‌ به‌ غزوات‌ (1335ـ1340/ 1917ـ1921) شهرت‌ یافت‌، شرکت‌ کردند. پس‌ از تشکیل‌ مجمع‌ علمای‌ داغستان‌ در 1335/ اوت‌ 1917، رهبری‌ این‌ غزوات‌ به‌ عهدة‌ شیخ‌نقشبندی‌، نجم‌الدین‌ هوتسو یا گوتسو (به‌روسی‌: گوتسینسکی‌)، گذارده‌ شد. وی‌ با همراهی‌ اوزن‌حاجی‌، دیگر شیخ‌ نقشبندی‌، ابتدا با نیروهای‌ روس‌ سفید به‌ رهبری‌ ژنرال‌ دِنیکین‌ جنگید و پس‌ از مرگ‌ اوزن‌حاجی‌ در 1338/ مه‌ 1920، مبارزه‌ بر ضد بلشویکها را سازمان‌ داد که‌ در سیاست‌ بین‌المللی‌ بویژه‌ در محدودساختن‌ قدرت‌ مداخلة‌ ارتش‌ سرخ‌ در شمال‌ ایران‌ تأثیر گذاشت‌ (همان‌، ص‌ 38ـ40).از دیگر چهره‌های‌ نقشبندیه‌ در این‌ دوره‌ می‌توان‌ از شیخ‌ حاجی‌ یاندارف‌ (از شیوخ‌ چچنی‌ که‌ در 1346ـ1347/ 1928 محاکمه‌ و سال‌ بعد اعدام‌ شد) و شیخ‌علی‌ آقوشه‌ در داغستان‌ مرکزی‌، که‌ در برابر بلشویکها موضعی‌ بی‌طرف‌ داشت‌، نام‌ برد (همان‌، ص‌ 41ـ42). با سرکوبی‌ متوالی‌ قیامهای‌ نقشبندیان‌ در قفقاز، اندک‌اندک‌ سلسلة‌ قادریه‌ رونق‌ گرفت‌ ( رجوع کنید به ادامة‌ مقاله‌).سلسلة‌ دیگر در ماوراءالنهر یَسَویه‌ است‌ که‌ بنیانگذار آن‌ شیخ‌احمد یسوی‌ * (متوفی‌ 562) در شهر یسی‌ (واقع‌ در ترکستان‌ کنونی‌) به‌ دنیا آمد (فخرالدین‌ صفی‌، ج‌ 1، ص‌ 41؛ بنیگسن‌ و ویمبوش‌، 1378 ش‌، ص‌ 24؛ دیویس‌، 1996، ص‌ 180). شیخ‌احمد سومین‌ خلیفه‌ بعد از خواجه‌ یوسف‌ همدانی‌ و از خواجگان‌ بود (فخرالدین‌ صفی‌، همانجا). ازینرو، میان‌ سلسلة‌ یسویه‌ و سلسلة‌ خواجگان‌ اشتراکهایی‌ وجود داشت‌ و چون‌ خواجگان‌، سَلَف‌ نقشبندیه‌ نیز بودند، میان‌ دو سلسلة‌ یسویه‌ و نقشبندیه‌ مناسبات‌ تنگاتنگی‌ برقرار بود، چنانکه‌ میراث‌ صوفیانة‌ سلسلة‌ خواجگان‌ در میان‌ یسویان‌ قبایل‌ ترک‌ و طوایف‌ چادرنشین‌ آسیای‌ مرکزی‌ حفظ‌ شد و در ادبیات‌ و متون‌ ترکی‌ یسویه‌ تجلی‌ یافت‌ و در میان‌ شهرنشینان‌ و ایرانیان‌ نقشبندی‌ آن‌ سامان‌ نیز در ادبیات‌ و متون‌ فارسی‌ نقشبندیه‌ منعکس‌ شد (دیویس‌، 1996، ص‌ 186؛ برای‌ اطلاع‌ بیشتر در بارة‌ رابطة‌ بین‌ خواجگان‌ و یسویه‌ رجوع کنید به همان‌، ص‌ 187 به‌ بعد).مهمترین‌ وجه‌ تمایز یسویه‌ با اخلاف‌ خواجگانی‌ و معاصران‌ نقشبندی‌ خود در نحوة‌ برگزاری‌ مراسم‌ ذکر بوده‌ است‌.یسویه‌ هوادار ذکر جلی‌ (جهری‌) بوده‌اند و به‌ همین‌ سبب‌ آنان‌ را «علانیه‌» یا «جهریه‌» نیز گفته‌اند، حال‌ آنکه‌ نقشبندیه‌ و خواجگان‌ بیشتر بر ذکر خفی‌ تأکید داشته‌اند (دیویس‌، 1996، ص‌ 198، 200). همین‌ اختلاف‌نظر بعدها به‌ خصومت‌ و تعارض‌ میان‌ صوفیان‌ کاشغر و چین‌ انجامید.سلسلة‌ یسوی‌ در مسلمان‌ کردن‌ قبایل‌ کوچ‌نشین‌ دورترین‌ بخشهای‌ آسیای‌ مرکزی‌، در طول‌ سیردریا در قزاقستان‌ و قرقیزستان‌ امروزی‌ بیشترین‌ نقش‌ را داشته‌ است‌ (همان‌، ص‌ 180؛ بنیگسن‌ و ویمبوش‌، 1378 ش‌، ص‌ 47، 189). همچنین‌ بنا بر نظر پژوهشگرانی‌ همچون‌ فرانتس‌ بابینگر و فرجوع کنید بهاد کوپرولو، یسویه‌ زمینه‌ساز رواج‌ تصوف‌ در میان‌ ترکان‌ آناطولی‌ بوده‌ است‌ ( رجوع کنید به دیویس‌، 1996، ص‌ 184، نیز رجوع کنید به پانویس‌ 11). نقش‌ مریدان‌ احمد یسوی‌، بویژه‌ سلیمان‌ باکیرگان‌، در رواج‌ تصوف‌ در میان‌ تاتارهای‌ ولگا نیز بسیار مرجوع کنید بهثر بوده‌ است‌ (بنیگسن‌ و ویمبوش‌، 1378 ش‌، ص‌ 51). با اینهمه‌، میراث‌ معنوی‌ یسویه‌ در بیرون‌ از آسیای‌ مرکزی‌ غالباً نادیده‌ گرفته‌ شده‌ و این‌ سلسله‌ به‌ اقوام‌ ترک‌ آسیای‌ مرکزی‌ محدود شده‌ است‌ (دیویس‌، 1996، ص‌ 180ـ181).تعالیم‌ احمد یسوی‌ در اثری‌ منسوب‌ به‌ او به‌ نام‌ دیوان‌ حکمت‌ آمده‌ است‌ (در بارة‌ مباحث‌ مربوط‌ به‌ صحت‌ انتساب‌ این‌ اثر به‌ او رجوع کنید به همان‌، ص‌ 183ـ184، پانویس‌ 10). پس‌ از درگذشت‌ احمد یسوی‌، خلفای‌ وی‌ (برای‌ اطلاع‌ بیشتر در بارة‌ ایشان‌ رجوع کنید به فخرالدین‌ صفی‌، ج‌ 1، ص‌ 19ـ34؛ جامی‌، ص‌ 388ـ 389، 830) این‌ سلسله‌ را در میان‌ طوایف‌ چادرنشین‌ آسیای‌ مرکزی‌ و شاهزادگان‌ ازبک‌ اشاعه‌ دادند (دیویس‌، 1996، ص‌196؛ برای‌ نام‌ این‌ شاهزادگان‌ رجوع کنید به همانجا، پانویس‌ 35؛ برای‌ اطلاع‌ بیشتر در بارة‌ نفوذ مشایخ‌ یسوی‌ در میان‌ امیران‌ ازبک‌ رجوع کنید به معین‌الدین‌نطنزی‌، ص‌ 91). دامنة‌ نفوذ یسویه‌ علاوه‌ بر استپهای‌ آسیای‌ مرکزی‌، به‌ شهرهای‌ ماوراءالنهر و حوزة‌ سنّتی‌ فعالیت‌ نقشبندیان‌ نیز کشیده‌ شد (برای‌ رقابتهای‌ میان‌ فرق‌ صوفیانه‌ رجوع کنید به دیویس‌، 1996، ص‌ 200 به‌بعد).در سدة‌ یازدهم‌/ شانزدهم‌ یسویه‌ در نقشبندیه‌ مستحیل‌ شد (همان‌، ص‌ 199، 203) اما پس‌ از مدتی‌ بار دیگر سر بر آورد ( رجوع کنید به ادامة‌ مقاله‌). دو شاخة‌ افراطی‌ یسویه‌ (لاچیها و ایشانهای‌ درازگیسو ) در درة‌ فرغانه‌ فعالیت‌ داشته‌اند (بنیگسن‌ و ویمبوش‌، 1378 ش‌، ص‌ 24؛ قس‌ گراس‌، 1999 الف‌ ، ص‌ 528 که‌ به‌ نقل‌ از دیویس‌ انتساب‌ این‌ دو گروه‌ به‌ یسویه‌ را نادرست‌ می‌داند).در نیمة‌ دوم‌ سدة‌ سیزدهم‌/ نیمة‌ دوم‌ سدة‌ نوزدهم‌، شیخی‌ یسوی‌ به‌ نام‌ سنور سلسلة‌ لاچیها را بنیان‌ نهاد. خان‌ خوقند بعدها وی‌ را به‌ اتهام‌ ارتداد به‌ دار آویخت‌. پس‌ از شکست‌ حکومتهای‌ محلی‌ از روسها، لاچیها که‌ مخفی‌ شده‌ بودند، بار دیگر به‌ رهبری‌ قرقیزی‌ از شهر مَرکَلان‌ به‌ نام‌ باباجان‌ خلف‌ رحمان‌قلی‌ به‌ عرصه‌ آمدند. باباجان‌ خلف‌ به‌ شرق‌ فرغانه‌ مهاجرت‌ کرد و طریقت‌ خود را در اُچ‌/ اُش‌ رواج‌ داد (همان‌، ص‌ 48). لاچیها به‌سبب‌ آنکه‌ مراسم‌ ذکر جلی‌ را در شب‌ و با حضور زنان‌، همراه‌ با خواندن‌ بخشهایی‌ از دیوان‌ حکمت‌ احمد یسوی‌ و رقص‌ و سماع‌، برگزار می‌کردند و به‌ برپایی‌ ارجی‌ (ازدواج‌ جمعی‌) متهم‌ بودند، در میان‌ مسلمانان‌ منزوی‌ شدند؛ ازینرو، از انقلاب‌ اکتبر استقبال‌ کردند. به‌نوشتة‌ بنیگسن‌ و ویمبوش‌ (1378 ش‌، ص‌ 48ـ49)، دهکده‌های‌ لاچی‌نشین‌ عمدتاً قرقیزند و لاچیها جوامعی‌ کاملاً بسته‌اند که‌ نظام‌ ازدواج‌ درون‌همسری‌ دارند.ایشانهای‌ درازگیسو شاخة‌ دیگر یسویه‌ و از فعالترین‌ و تندروترین‌ سلسله‌های‌ تصوف‌ بوده‌اند (همان‌، ص‌ 49)، اما در سالهای‌ اخیر فعالیتشان‌ کاهش‌ چشمگیری‌ یافته‌ است‌. این‌ سلسله‌ را ابومطلب‌ ساتیبالدیف‌ ، که‌ در 1315 ش‌/ 1936 اعدام‌ شد، بنیان‌ نهاد. مرکز ایشانها، چلگازی‌ در قرقیزستان‌ بود و در کوههای‌ جنوب‌ قرقیزستان‌ و اچ‌ و جلال‌آباد و ارسلان‌آباد، میان‌ قرقیزها و اقلیتی‌ از ازبکها و تاجیکها هوادارانی‌ داشتند (همان‌، ص‌50 ـ51). در 1342 ش‌/ 1963، گروهی‌ از ایشانهای‌ درازگیسو به‌ اتهام‌ اقدام‌ برای‌ تشکیل‌ دولتی‌ مسلمان‌، در بیشکِک‌ (فِرونزه‌) محاکمه‌ شدند (همان‌، ص‌ 148).شایان‌ ذکر است‌ که‌ در هر دو شاخة‌ یسویه‌ حلقه‌هایی‌ ویژة‌ زنان‌ وجود داشته‌ است‌ (همان‌، ص‌ 92).کبرویه‌ به‌ لحاظ‌ قدمت‌ نخستین‌، و از حیث‌ نفوذ (پس‌ از نقشبندیه‌ و یسویه‌) سومین‌ سلسله‌ در ماوراءالنهر، بویژه‌ خوارزم‌، است‌. بنیانگذار آن‌ نجم‌الدینِ کبری‌ * (متوفی‌ 618) بود که‌ پس‌ از کشته‌شدنش‌ به‌ دست‌ مغولان‌، دو مرید معروفش‌، سیف‌الدین‌ باخَرْزی‌ * (جامی‌، ص‌ 433ـ434) در ماوراءالنهر و باباکمال‌ جَندی‌ در ترکستان‌، تعالیم‌ او را اشاعه‌ دادند (صفا، ج‌ 3، بخش‌ 1، ص‌ 171). با اینهمه‌، خوارزم‌ مرکز کبرویه‌ باقی‌ ماند و دامنة‌ نفوذ آن‌ در میان‌ قره‌قالپاقهای‌ دلتای‌ آمودریا گسترش‌ یافت‌ (بنیگسن‌ و ویمبوش‌، 1378 ش‌، ص‌ 25).کبرویه‌ در اسلام‌آوردن‌ طوایف‌ اردوی‌ زرّین‌ (دسته‌ای‌ از مغولان‌ به‌ سرکردگی‌ باتو در ولگای‌ سفلا) نیز مرجوع کنید بهثر بوده‌اند (همان‌، ص‌ 47). ظاهراً سلسلة‌ کبرویه‌ در دوره‌هایی‌ از رونق‌ افتاد و اگرچه‌ در سدة‌ سیزدهم‌/ نوزدهم‌ احیا شد، پس‌ از 1290/ 1873 هواداران‌ آن‌ به‌ نقشبندیانی‌ که‌ از بخارا آمده‌ بودند پیوستند (همان‌، ص‌ 25). با وجود نفوذ کبرویه‌ در میان‌ قره‌قالپاقها و حتی‌ برگزاری‌ مجالس‌ ذکر در نیمة‌ دوم‌ سدة‌ چهاردهم‌/ بیستم‌ (آکینر، ص‌ 419ـ420)، آنان‌ اکنون‌ کم‌نفوذترین‌ سلسلة‌ آسیای‌ مرکزی‌ و قفقاز محسوب‌ می‌شوند که‌ فقط‌ میان‌ اندکی‌ از دهقانان‌، بویژه‌ در محدودة‌ خوارزم‌ و قونیة‌ اورگنج‌ در ترکمنستان‌، هوادارانی‌ دارند (بنیگسن‌ و ویمبوش‌، 1378 ش‌، ص‌ 25، 62).در بارة‌ کبرویه‌ منابع‌ کمی‌ وجود دارد (برای‌ پژوهشهای‌ جدید در بارة‌ کبرویه‌ رجوع کنید به دیویس‌، 1996، ص‌ 181، پانویس‌ 4).دیگر سلسلة‌ صوفیانة‌ معروف‌ در این‌ منطقه‌، قادریه‌، منسوب‌ به‌ عبدالقادر جیلانی‌ یا گیلانی‌ (متوفی‌ 561) است‌. گرچه‌ محل‌ شکوفایی‌ قادریه‌ بغداد بود، به‌ آسیای‌ مرکزی‌ نیز نفوذ یافت‌؛ چنانکه‌ در سدة‌ ششم‌، حُجاج‌ بلغاری‌ و بازرگانان‌ عرب‌ این‌ سلسله‌ را از بغداد به‌ قلمرو پادشاهی‌ ولگا و ترکستان‌، بویژه‌ شهرهای‌ درة‌ فرغانه‌، آوردند (بنیگسن‌ و ویمبوش‌، 1378 ش‌، ص‌ 22،51). سلسلة‌ قادریه‌ از سدة‌ هفتم‌ تا نهم‌ در برابر نفوذ نقشبندیه‌ و یسویه‌ از رونق‌ افتاد (همان‌، ص‌ 22).در سدة‌ سیزدهم‌/ نوزدهم‌، قادریان‌ در شمال‌ قفقاز سربرآوردند و با تبعید چچنهای‌ قادری‌ به‌ قزاقستان‌ و قرقیزستان‌، به‌ دستور استالین‌، بار دیگر قادریان‌ به‌ محل‌ اولیة‌ خود، درة‌ فرغانه‌، بازگشتند ( رجوع کنید به همان‌، ص‌ 47). عامل‌ تجدیدحیات‌ قادریان‌، چوپانی‌ از قیموقها به‌ نام‌ کونتاحاجی‌ کیشیِفْ بود که‌ به‌ روایتی‌، در سفر به‌ بغداد و زیارت‌ آرامگاه‌ عبدالقادر گیلانی‌ به‌ سلسلة‌ قادری‌ پیوست‌ و از 1278/ 1862 به‌ اشاعة‌ آن‌ در قفقاز پرداخت‌ (همان‌، ص‌ 34).در نتیجة‌ شکست‌ نهضت‌ مریدان‌ و ایجاد وقفه‌ در فعالیت‌ نقشبندیان‌ (از 1276 تا 1297/1859ـ1880)، مریدان‌ که‌ از نبرد طولانی‌ خسته‌ شده‌ بودند، به‌ شعار «عدم‌ مقاومت‌ در برابر شر»، که‌ کونتاحاجی‌ مطرح‌ کرده‌ بود، جذب‌ شدند. دورة‌ همزیستی‌ مسالمت‌آمیز میان‌ صوفیان‌ قادری‌ و حکومت‌ روسیة‌ تزاری‌ دیری‌ نپایید و در پی‌ نفوذ روزافزون‌ قادریان‌، در 1280/ ژانویة‌ 1864 کونتاحاجی‌ و مریدانش‌ دستگیر شدند. کونتاحاجی‌ در 1284/ 1867 در زندان‌ درگذشت‌ (همان‌، ص‌ 35). مرگ‌ وی‌ و حتی‌ مهاجرتِ گروهیِ برخی‌ از قادریان‌ به‌ ترکیه‌، در تداوم‌ رونق‌ قادریه‌ خللی‌ پدید نیاورد. این‌ سلسله‌، که‌ بر خلاف‌ نقشبندیه‌ شعارهای‌ عقیدتی‌ ساده‌تر و ساختار داخلی‌ متمرکزتر و مراسم‌ ذکر جلی‌ جذابتری‌ داشت‌، از غرب‌ به‌ سوی‌ اینگوش‌ و اُسِتیا و از شرق‌ به‌ داغستان‌ گسترش‌ پیدا کرد و بویژه‌ در میان‌ مردم‌ فقیر و روستایی‌ رواج‌ یافت‌ (همان‌، ص‌ 35ـ37). قادریه‌ به‌ چهار گروه‌ تقسیم‌ شد: شاخة‌ اصلی‌ کونتاحاجی‌ در چچن‌ و بخشهای‌ کوهستانی‌ داغستان‌؛ با مَتْگرای‌ در دهکدة‌ کوهستانی‌ آوْتورا در اینگوش‌ به‌ رهبری‌ خانوادة‌ میتایِف‌؛ بَتَل‌حاجی‌ بِلْهورف‌ در شهرهای‌ سرححی‌ و یاندِرکا و اِگاژ و نَزران‌ در قلمرو اینگوش‌ و چیم‌میرزا یا طبالان‌ در دهکدة‌ کوهستانی‌ میرتوپ‌ در شالیِ چچن‌ (همان‌، ص‌ 22ـ23؛ آکینر، ص‌ 163). امروزه‌ انشعابی‌ از چیم‌میرزا که‌ هواداران‌ ویس‌حاجی‌ بوده‌اند در تمام‌ قلمرو چچن‌ و اینگوش‌، داغستان‌، اُسِتیا، کابارده‌ (قبارطه‌)، آذربایجان‌ و قزاقستان‌ پراکنده‌اند (بنیگسن‌ و ویمبوش‌، 1378 ش‌، ص‌ 23). به‌طور کلی‌ توسعة‌ قادریه‌ در این‌ مناطق‌ در دهه‌های‌ 1340 و 1350 ش‌/ 1960 و 1970 بسیار چشمگیر بوده‌ است‌ (همان‌، ص‌ 23، 41، 44).افزون‌ بر صوفیان‌ هوادار سلسله‌های‌ نقشبندیه‌ و قادریه‌ و یسویه‌ و کبرویه‌، در دهه‌های‌ اخیر بسیاری‌ از صوفیان‌ آسیای‌ مرکزی‌ و قفقاز، مدعی‌ هواداری‌ از سلسله‌های‌ کمتر شناخته‌شده‌تری‌ چون‌ قلندریه‌اند، که‌ از حضور ایشان‌ در این‌ منطقه‌، بویژه‌ از سدة‌ دوازدهم‌، گزارشهایی‌ در دست‌ است‌. برای‌ نمونه‌ وامبری‌ (ص‌ 201، 207)، سیاح‌ مجارستانی‌، به‌ قلندرخانه‌های‌ بسیاری‌ در اطراف‌ خیوه‌ و خوقند و شوراخان‌ اشاره‌ کرده‌ است‌. زین‌العابدین‌ شروانی‌ نیز در سفرنامة‌ خود از قلندریه‌ * سخن‌ گفته‌، اما آنان‌ را انشعابی‌ از نقشبندیه‌ دانسته‌ است‌ (الگار، ص‌ 7). پایه‌گذار قلندریه‌ را شیخ‌ صفای‌ سمرقندی‌ گفته‌اند (بنیگسن‌ و ویمبوش‌، 1985، ص‌ 61).علاوه‌ بر قلندریه‌ صوفیان‌ دیگری‌ نیز وجود دارند که‌ منکر انتساب‌ به‌ سلسلة‌ خاصی‌ هستند. آنان‌ به‌ «مجذوب‌» و «ملنگ‌» مشهورند و بویژه‌ در خوارزم‌ فعالیت‌ دارند (همو، 1378 ش‌، ص‌26). همچنین‌ گروهی‌ نیز هستند که‌ نیمه‌صوفی‌ و نیمه‌شمن‌اند (همو، 1985، ص‌ 91).در دورة‌ حکومت‌ شوروی‌ (1917ـ1991) بر جمهوریهای‌ آسیای‌ مرکزی‌ و قفقاز و داغستان‌، همة‌ سلسله‌ها در برخورد با شرایط‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ حاکم‌، ویژگیهای‌ کم‌وبیش‌ مشترکی‌ داشته‌اند. برخی‌ از این‌ ویژگیها عبارت‌اند از: پرهیز از عضویت‌ در سازمانهای‌ حزبی‌ و اتحادیه‌های‌ کارگری‌، احترام‌ فوق‌العاده‌ به‌ شیوخ‌ خود بویژه‌ آنانکه‌ در قیامها کشته‌ شده‌ بودند، امتناع‌ از آموختن‌ زبان‌ روسی‌ (همو، 1378 ش‌، ص‌ 135ـ139)، اشتیاق‌ به‌ برگزاری‌ مراسم‌ ذکر (برای‌ اطلاع‌ بیشتر در بارة‌ انواع‌ آن‌ رجوع کنید به همان‌، ص‌110ـ113)، تلاش‌ برای‌ عضوگیری‌ در محیطهای‌ جمعی‌ نظیر زندانها و پادگانهای‌ نظامی‌ (همان‌، ص‌ 88)، داشتن‌ ادبیات‌ زیرزمینیِ خاص‌ مانند دیگر مخالفان‌ نظام‌ شوروی‌ (همان‌، ص‌ 119)، نزدیکی‌ نظام‌ قبیله‌ای‌ با سلسله‌های‌ صوفیانه‌ (همان‌، ص‌ 87)، حرمت‌ قائل‌شدن‌ برای‌ بِقاع‌ صوفیان‌ و زیارت‌ آنها (برای‌ اطلاع‌ بیشتر در بارة‌ زیارتگاهها رجوع کنید به همان‌، ص‌ 117، 163، 165ـ167، 181ـ189، 196 و نقشة‌ ص‌ 174ـ 175؛ برای‌ اطلاع‌ از فتواهای‌ صادرشده‌ در بارة‌ زیارت‌ بقاع‌ رجوع کنید به همان‌، ص‌ 55) و فعالیت‌ مسلحانة‌ فردی‌ در هیئت‌ ابرک‌ (راهزن‌ شرافتمند؛ همان‌، ص‌ 133).انگیزه‌های‌ گرایش‌ به‌ تصوف‌ نیز در این‌ دوره‌ تقریباً یکسان‌ است‌؛ از جمله‌، ناامیدی‌ از توانایی‌ نهادهای‌ رسمی‌ مسلمان‌ (چهار مرکز عمدة‌ مسلمانان‌ شوروی‌ در اوفا، تاشکند، ماخاچ‌قلعه‌ و باکو) در حفظ‌ شریعت‌، جذابیت‌ تصوف‌ برای‌ روشنفکران‌ و دانشگاهیان‌ به‌ منظور گریز از جامعة‌ ملال‌آور تک‌صدایی‌ شوروی‌، توجه‌ دوباره‌ به‌ سنن‌ ادبی‌ درخشانی‌ که‌ غالباً از آنِ ادیبان‌ صوفی‌ بوده‌ است‌، جاذبه‌های‌ مراسم‌ ذکر و سماع‌ و سرانجام‌ انگیزة‌ ملی‌گرایی‌ که‌ متأثر از تلفیق‌ هویت‌ قومی‌ و دینی‌ است‌ (همان‌، ص‌ 84 ـ86).در پژوهشهای‌ محققان‌ شوروی‌، مشایخ‌ سلسله‌های‌ صوفیانه‌، با عناوینی‌ گوناگون‌ ولی‌ کمابیش‌ یکسان‌ نام‌ برده‌ شده‌اند، از جمله‌ پیر، ایشان‌، مرید، ذکری‌، طریقتی‌، شپتونی‌ (نجواگران‌)، پریگونی‌ (پرندگان‌)، جدایی‌طلبان‌ زیرزمینی‌، ملایان‌ بدون‌ مجوز، دُخُونیکی‌ (شکل‌ روسی‌ آخوند از زبان‌ فارسی‌؛ همان‌، ص‌ 19،214ـ 215). به‌نوشتة‌ پیووارف‌ ، جامعه‌شناس‌ معروف‌ شوروی‌، در 1354 ش‌/ 1975، نیمی‌ از مسلمانان‌ چچن‌ اینگوش‌ صوفی‌ بودند (همان‌، ص‌ 45). با وجود این‌، در این‌ دوره‌ رسانه‌ها بیش‌ از پیش‌ برضد تصوف‌ تبلیغ‌ می‌کردند (همان‌، ص‌150).پس‌ از فروپاشی‌ اتحاد شوروی‌، تمایل‌به‌ احیای‌ سنن‌ صوفیانه‌ در جمهوریهای‌ تازه‌ استقلال‌ یافته‌ که‌ قلمرو سنّتی‌ تصوف‌ بودند بیشتر شد و کتابها و جزوات‌ و مقالات‌ و روزنامه‌ها و برنامه‌های‌ رادیویی‌ و تلویزیونی‌ بسیاری‌ در بارة‌ صوفیان‌ تهیه‌ گردید (شوبل‌، ص‌ 73ـ74). جمهوری‌ ازبکستان‌، بیش‌ از همه‌ مشتاق‌ احیای‌ تصوف‌ بوده‌ است‌ و بویژه‌ در سیاست‌ خود بر زنده‌ کردن‌ سنّت‌ ادبی‌ تصوف‌، به‌ مثابه‌ جنبة‌ مهم‌ و اساسی‌ میراث‌ طلایی‌ ، تأکید داشته‌ است‌ (همان‌، ص‌ 74ـ75، پانویس‌ 7). جلوة‌ بارز این‌ سیاست‌، در ازبکستان‌ و بیشتر جمهوریهای‌ آسیای‌ مرکزی‌ و قفقاز، نزدیکی‌ بیش‌ از پیش‌ اسلام‌ رسمی‌ و روحانیان‌ آن‌ با تصوف‌ است‌، چنانکه‌ برخی‌ از این‌ روحانیان‌ از نوادگان‌ صوفیان‌ و یا خود صوفی‌ بوده‌اند؛ از جمله‌، باباخان‌بن‌ عبدالمجید (متوفی‌ 1336 ش‌/ 1957) و پسرش‌ ضیاءالدین‌ باباخانف‌ (متوفی‌ 1361 ش‌/ 1982)، که‌ هر دو از مفتیهای‌ قزاقستان‌ و نقشبندی‌ بودند (بنیگسن‌ و ویمبوش‌، 1378 ش‌، ص‌ 59).منابع‌: شیرین‌ آکینر، اقوام‌ مسلمان‌ اتحاد شوروی‌ ، ترجمة‌ علی‌ خزاعی‌فر، مشهد 1366 ش‌؛ عبیداللّه‌بن‌ محمود احرار، احوال‌ و سخنان‌ خواجه‌عبیدالله‌ احرار، مشتمل‌ بر ملفوظات‌ احرار به‌ تحریر میرعبدالاول‌ نیشابوری‌، ملفوظات‌ احرار ( مجموعة‌ دیگر )، رقعات‌ احرار، خوارق‌ عادات‌ احرار تألیف‌ مولاناشیخ‌ ، چاپ‌ عارف‌ نوشاهی‌، تهران‌ 1380 ش‌؛ نسرین‌ احمدیان‌ شالچی‌، دیار آشنا: ویژگیهای‌ جغرافیایی‌ کشورهای‌ آسیای‌ مرکزی‌ ، مشهد 1378 ش‌؛ یوگنی‌ ادواردویچ‌ برتلس‌، تصوف‌ و ادبیات‌ تصوف‌ ، ترجمة‌ سیروس‌ ایزدی‌، تهران‌ 1356 ش‌؛ آلکساندر بنیگسن‌ و اندرز ویمبوش‌، صوفیان‌ و کمیسرها: تصوف‌ در اتحاد شوروی‌ ، ترجمة‌ افسانه‌ منفرد، تهران‌1378 ش‌؛ محمدبن‌ محمد پارسا، قدسیّه‌: کلمات‌ بهاءالدین‌ نقشبند ، چاپ‌ احمد طاهری‌عراقی‌، تهران‌ 1354 ش‌؛ عبدالرحمان‌بن‌ احمد جامی‌، نفحات‌ الانس‌ ، چاپ‌ محمود عابدی‌، تهران‌ 1370 ش‌؛ عبدالحی‌ حسنی‌، نزهة‌الخواطر و بهجة‌المسامع‌ و النواظر ، ج‌ 5، حیدرآباد دکن‌ 1396/ 1976؛ ارازمحمد سارلی‌، ترکستان‌ در تاریخ‌: نگرشی‌ بر ترکستان‌ در نیمة‌دوم‌ قرن‌ نوزدهم‌ ، تهران‌1364ش‌؛ زین‌العابدین‌بن‌اسکندر شیروانی‌، ریاض‌السیاحه‌ ، چاپ‌ اصغر حامد ربانی‌، تهران‌ ?[ 1361ش‌ ] ؛ محمدعالم‌ صدیقی‌ علوی‌، لمحات‌ من‌ نفحات‌ القدس‌ ، لاهور 1365 ش‌؛ ذبیح‌اللّه‌ صفا، تاریخ‌ ادبیات‌ در ایران‌ ، ج‌ 3ـ4، تهران‌ 1363 ش‌؛ عبدالخالق‌بن‌ عبدالجمیل‌ غجدوانی‌، رسالة‌ صاحبیه‌ ، چاپ‌ سعید نفیسی‌، در فرهنگ‌ ایران‌ زمین‌ ، ج‌ 1 (1332 ش‌)؛ علی‌بن‌ حسین‌ فخرالدین‌ صفی‌، رشحات‌ عین‌الحیات‌ ، چاپ‌ علی‌اصغر معینیان‌، تهران‌ 1356 ش‌؛ جمال‌ گوگچه‌، قفقاز و سیاست‌ امپراتوری‌ عثمانی‌ ، ترجمة‌ وهاب‌ ولی‌، تهران‌ 1373 ش‌؛ معین‌الدین‌ نطنزی‌، منتخب‌ التواریخ‌ معینی‌ ، چاپ‌ ژان‌ اوبن‌، تهران‌ 1336 ش‌؛ زین‌العابدین‌بن‌ اسکندر شیروانی‌، ریاض‌ السیاحه‌، چاپ‌ اصغر حامد ربانی‌، [ تهران‌ 1361 ش‌ ] ؛ فیتس‌ روی‌ مک‌لین‌، شیخ‌ شامل‌ داغستانی‌ ، ترجمه‌ و تلخیص‌ کاوه‌ بیات‌، تهران‌ 1370 ش‌؛ رینولد الین‌ نیکلسون‌، پیدایش‌ و سیر تصوف‌ ، ترجمة‌ محمدباقر معین‌، تهران‌ 1357 ش‌؛ آرمین‌ وامبری‌، سیاحت‌ درویشی‌ دروغین‌ در خانات‌ آسیای‌ میانه‌ ، ترجمة‌ فتحعلی‌ خواجه‌ نوریان‌، تهران‌ 1337 ش‌؛Hamid Algar, "From Kashghar to Eyدp: the lineages and legacy of Sheikh Abdullah Nida ¦ â ¦ ", in Naqshbandis in Western and Central Asia: change and continuity , ed. Elisabeth عzdalga, Istanbul 1999; Alexandre Bennigsen and S. Enders Wimbush, Muslims of the Soviet empire: a guide , London 1985; Devin De Weese, "Khojaga ¦ n ¦ â origins and the critique of Sufism: the rhetoric of communal uniqueness in the Mana ¦ qib of Khoja `Al ¦ â `Aziza ¦ n Ra ¦ m ¦ â tan ¦ â ", in Islamic mysticism contested: thriteen centuries of controversies and polemics, ed. Frederick de Jong and Bernd Radtke, Leiden: Brill, 1999; idem, "The masha ¦ 'ikh-i- Turk and the Khojaga ¦ n: rethinking the links between the Yasav ¦ â and Naqshband ¦ â Sufi traditions", Journal of Islamic studies , Vol. 7, no. 2 (July 1996); Encyclopaedia Iranica , s.v. "Dahb ¦ â d ¦ â ya" (by Hamid Algar); EI 2 , s.vv. "Sha ¦ mil" and "Ushurma, Mans ¤ u ¦ r" (both by A. Knysh); Jo-Ann Gross, "The polemic of `official' and `unofficial' Islam: Sufism in Soviet Central Asia", in Islamic mysticism contested , ibid, 1999a; idem, "The Waqf of Khoja ـ Ubayd Allah Ah ¤ ra ¦ r in nineteenth century Central Asia: a preliminary study of the Tsarist record", in Naqshbandis in Western and Central Asia , ibid, 1999 b ; Jدrgen Paul, "Forming a faction: the H ¤ ima ¦ yat system of Khwaja Ahrar", International journal of Middle East studies , vol. 23, no. 4 (Nov. 1991); Vernon Schubel, "Post-Soviet hagiography and the reconstruction of the Naqshband ¦ â tradition in contemporary Uzbekistan", in Naqshbandis in Western and Central Asia , ibid; Isenbike Togan, "The Khaf ¦ â , Jahr ¦ â controversy in Central Asia revisited", in ibid.5) تصوف‌ در شبه‌قارة‌ هندالف‌) تاریخ‌. تصوف‌ در شبه‌قارة‌ هند در قرن‌ دوم‌ و سوم‌ ظهور یافت‌. در بارة‌ دیدار ابوعلی‌ سِندی‌ با بایزید بسطامی‌ (متوفی‌ 261 یا 264؛ عزیزاحمد، ص‌ 51)، سفر تبلیغی‌ حلاّ ج‌ (متوفی‌ 309) به‌ هند (شیمل‌، 1983، ص‌ 67)، احتمالاً اقامت‌ اولین‌ صوفی‌ یعنی‌ شیخ‌صفی‌الدین‌ کازرونی‌ (متوفی‌ 398) به‌ دستور مرشدش‌ شیخ‌ابواسحاق‌ کازرونی‌ (ابراهیم‌بن‌ شهریار) در منطقة‌ سِند در ناحیة‌ اُچ‌ (اکرم‌، ص‌ 72)، سفر شیخ‌حسین‌ زنجانی‌ (متوفی‌ ح 420) به‌ پنجاب‌ و اقامت‌ وی‌ در آنجا برای‌ ترویج‌ تصوف‌ و تربیت‌ اهل‌ سلوک‌، و سفر علی‌بن‌ عثمان‌ هُجویری‌ به‌ پنجاب‌ به‌ دستور مرشدش‌ ابوالفضل‌ خَتْلی‌ گزارشهایی‌ وجود دارد (رضوی‌، ج‌ 1، ص‌ 112؛ رحمان‌علی‌، ص‌ 59). هجویری‌ در لاهور خانقاه‌ ساخت‌ و به‌ تعلیم‌ و ارشاد مشغول‌ شد و در همانجا نیز درگذشت‌ (رحمان‌علی‌، همانجا).ورود سلسله‌های‌ صوفیه‌ به‌ شبه‌قارة‌ هند. ورود این‌ سلسله‌ها به‌ شبه‌قارة‌ هند تقریباً معاصر با فتوحات‌ غوریان‌ (حک : 543 ـ612) بود. در قرن‌ ششم‌ برخی‌ از صوفیان‌ آسیای‌ مرکزی‌ به‌ هند مهاجرت‌ کردند. اولین‌ سلسله‌ها در این‌ دوره‌ چِشتیه‌ * و سهروردیه‌ * بودند. چشتیه‌ بیشتر در اَجْمیر و برخی‌ نقاط‌ پنجاب‌ و دهلی‌ و اوتارپرادش‌ و بهار/ بیهار، و سهروردیه‌ در سند و ملتان‌/ مولتان‌ و پنجاب‌ تبلیغ‌ می‌کردند. سلسله‌های‌ مهم‌ بعدی‌ نقشبندیه‌، قادریه‌ و شطاریه‌ بودند (تریمینگام‌، ص‌ 64؛ لال‌، ص‌ 123).ابتدا خواجه‌ معین‌الدین‌ حسن‌ سجزی‌ چشتی‌ * (متوفی‌ 633)، از سلسلة‌ چشتیه‌، در 561 در اجمیر ساکن‌ شد. جانشین‌ وی‌ قطب‌الدین‌ بختیارِ کاکی‌ * (متوفی‌ 634) و جانشین‌ کاکی‌، فریدالدینِ گنج‌شکر * (متوفی‌ 664) مشهور به‌ بابافرید، این‌ سلسله‌ را در دهلی‌ و پنجاب‌ گسترش‌ دادند (شیمل‌، 1983، ص‌ 345ـ347). مهمترین‌ خلیفة‌ بابافرید در هند، شیخ‌نظام‌الدین‌ اولیا * (متوفی‌ 725) بود و سلطان‌المشایخ‌ خوانده‌ می‌شد. دوشاعر پارسی‌گوی‌، امیرخسرو دهلوی‌ و امیرحسن‌ سجزی‌، که‌ از مریدان‌ نظام‌الدین‌ بودند، سبب‌ اشتهار نظام‌الدین‌ اولیا در تصوف‌ ایران‌ شدند (غلام‌ سرور لاهوری‌، ج‌ 1، ص‌ 328، 338؛ زرین‌کوب‌، 1362 ش‌ ب‌ ، ص‌ 218). مهمترین‌ خلیفة‌ نظام‌الدین‌ اولیا، شیخ‌نصیرالدین‌ محمود معروف‌ به‌ چراغ‌دهلی‌ * (متوفی‌ 757) بود (غلام‌ سرور لاهوری‌، ج‌ 1، ص‌ 338). وی‌ در دورانی‌ می‌زیست‌ که‌ شاگردان‌ ابن‌تیمیّه‌ فشارهای‌ مذهبی‌ و سلطان‌محمدبن‌ تغلق‌ فشارهای‌ سیاسی‌ بر صوفیه‌ وارد می‌آوردند. او مریدان‌ خود را به‌ رعایت‌ مبادی‌ شریعت‌ ملزم‌ کرد و توانست‌ سلسلة‌ خویش‌ را از تعرض‌ مصون‌ بدارد و به‌ همین‌ منظور بعضی‌ رسوم‌ صوفیه‌، نظیر زمین‌بوسی‌، را منسوخ‌ کرد (زرین‌کوب‌، 1362ش‌ ب‌ ، ص‌ 220). سلسلة‌ چشتیه‌ در زمان‌ دو شیخ‌ بزرگ‌، یعنی‌ نظام‌الدین‌ اولیا و نصیرالدین‌ چراغ‌ دهلی‌، از طریق‌ شیخ‌ سراج‌الدین‌ (متوفی‌ 758) تا بنگال‌ و از طریق‌ سیدمحمد گیسودراز (متوفی‌ 825) تا گلبرگه‌ (از شهرهای‌ قدیمی‌ شیعی‌ در هند) گسترش‌ یافت‌. دیگر عرفای‌ چشتی‌ در مالوِه‌ و گجرات‌ مقیم‌ شدند ( > دایرة‌المعارف‌ دین‌ < ، ج‌ 7، ص‌ 394).سلسلة‌ چشتیه‌ در هند دارای‌ چند شاخة‌ مهم‌، نظیر نظامیه‌ منسوب‌ به‌ نظام‌الدین‌ اولیا و صابریه‌ منسوب‌ به‌ شیخ‌علی‌ صابر (متوفی‌ 690)، است‌ و هر کدام‌ از آنها نیز زیرشاخه‌هایی‌ دارند (حسنی‌، الثقافة‌الاسلامیة‌ ، ص‌ 181). نمایندة‌ برجستة‌ شاخة‌ صابریه‌، شیخ‌ عبدالقدّوسِ گُنگوهی‌ * (متوفی‌ 945) بود که‌ این‌شاخه‌ را در قرن‌ نهم‌ در هند ترویج‌ نمود (عزیزاحمد، ص‌ 57). اساس‌ تعلیمات‌ این‌ شاخه‌، ذکر جلی‌، رابطة‌ قلبی‌ با شیخ‌، چله‌نشینی‌ همراه‌ با نماز و روزه‌، قلّت‌ طعام‌ و کلام‌ و منام‌ (خواب‌) و مواظبت‌ بر وضو بوده‌ است‌ (حسنی‌، الثقافة‌ الاسلامیة‌ ، ص‌ 180).مشایخ‌ چشتیه‌ از پذیرفتن‌ هدایای‌ سلاطین‌ خودداری‌ می‌کردند و فقط‌ «فتوح‌» (هدایای‌ مردم‌) را می‌پذیرفتند. بعضی‌ از صوفیان‌ چشتیه‌ به‌ آباد کردن‌ زمینهای‌ بایر می‌پرداختند و گاه‌ نظیر راهبان‌ بودایی‌ و هندو با زنبیل‌ خانه‌ به‌ خانه‌ گدایی‌ می‌کردند، اما پس‌ از گسترش‌ چشتیه‌ در ولایات‌، کمتر به‌ زهد روی‌ آوردند و دیگر از قبول‌ هدایای‌ حکام‌ ابایی‌ نداشتند. بعلاوه‌، داشتن‌ شغل‌ یا کسب‌ روزی‌ از طریق‌ خدمت‌ دیوانی‌ را برای‌ مریدانی‌ که‌ در مراتب‌ پایین‌ بودند، جایز می‌دانستند (عزیزاحمد، ص‌ 53، 57).چشتیه‌ در طول‌ قرون‌ متمادی‌ بانفوذترین‌ طریقت‌ شبه‌قاره‌ بوده‌ است‌ (شیمل‌، 1983، ص‌ 351).سهروردیه‌، منسوب‌ به‌ ابونجیب‌ عبدالقاهربن‌ عبداللّه‌ سهروردی‌ * یا منسوب‌ به‌ برادرزادة‌ وی‌، شهاب‌الدین‌ عمربن‌ محمد سهروردی‌ * ، دومین‌ سلسلة‌ مشهور صوفیه‌ در شبه‌قارة‌ هند است‌. مروج‌ آن‌ در هند بهاءالدین‌ زکریا (متوفی‌ 661)، معاصر معین‌الدین‌ چشتی‌، بود. تلاشهای‌ وی‌ برای‌ گسترش‌ اسلام‌ در پنجاب‌ بسیار مرجوع کنید بهثر بود. وی‌ در ملتان‌ اقامت‌ داشت‌ و خانقاهش‌ مرکز نشر معارف‌ صوفیه‌ بود و در پنجاب‌ و سند مریدان‌ فراوانی‌ پیدا کرد ( رجوع کنید به بهاءالدین‌ زکریا * ). پس‌ از او، پسرش‌ صدرالدین‌ محمدعارف‌ (متوفی‌ 684) و پس‌ از صدرالدین‌، پسر او رکن‌الدین‌ عالم‌ (متوفی‌ 735) خلیفه‌ شدند و حفظ‌ و نشر سهروردیه‌ را بر عهده‌ گرفتند. پس‌ از رکن‌الدین‌،خلافت‌ سهروردیه‌ بین‌ خویشان‌ و منسوبان‌ وی‌ دوام‌ یافت‌ (زرین‌کوب‌، 1362 ش‌ ب‌ ، ص‌ 215ـ217). سیدجلال‌الدین‌ سُرخپوش‌ بخاری‌ و نوة‌ او جلال‌الدین‌ مخدوم‌ جهانیان‌، سلسلة‌ سهروردیه‌ را در اچ‌ توسعه‌ دادند. جلال‌الدین‌ مخدوم‌ جهانیان‌ شاخة‌ جلالیه‌ را به‌ نام‌ پدربزرگش‌ رواج‌ داد (شیمل‌، 1983، ص‌ 354؛ > دایرة‌المعارف‌ دین‌ < ، همانجا). جلال‌الدینِ تبریزی‌ * (متوفی‌ ? 642)، یکی‌ از مشایخ‌ سهروردیه‌ و شاگرد ابوحفص‌ عمر سهروردی‌، در قرن‌ هفتم‌ به‌ بنگال‌ رفت‌ و به‌ ترویج‌ این‌ طریقت‌ پرداخت‌ و در همانجا درگذشت‌. سلسلة‌ سهروردیه‌ هنوز در بنگال‌ وجود دارد (شیمل‌، 1983، ص‌ 351). میرسید عثمان‌، مشهور به‌ لعل‌ شهباز قلندر * (متوفی‌ 650)، نیز یکی‌ دیگر از خلفای‌ بهاءالدین‌ زکریاست‌. وی‌ دارای‌ تمایلات‌ وحدت‌ وجودی‌ بود و سلسلة‌ سهروردیه‌ را با مشرب‌ قلندری‌ در آمیخت‌ (زرین‌کوب‌، 1362 ش‌ ب‌ ، ص‌ 216).سلسلة‌ کبرویه‌ * منسوب‌ به‌ نجم‌الدین‌ کبری‌'، در هند دارای‌ دو شاخة‌ مهم‌ است‌: یکی‌ همدانیه‌ و دیگری‌ فردوسیه‌. همدانیه‌، شاخة‌ کشمیری‌ از رکنیه‌ (شاخة‌ خراسانی‌ سلسلة‌ کبرویه‌) و منسوب‌ به‌ میرسیدعلی‌بن‌ شهاب‌ همدانی‌ (متوفی‌ 785) است‌ (تریمینگام‌، ص‌ 56 ـ57). میرسیدعلی‌ همدانی‌ طی‌ چند سفر به‌ کشمیر، سبب‌ رواج‌ کبرویه‌ در آنجا شد. او همچنین‌ زمینه‌ساز رواج‌ زبان‌ فارسی‌ و هنر ایرانی‌ در کشمیر بود. وی‌ شاگردانش‌ را برای‌ تبلیغ‌ به‌ جاهای‌ گوناگون‌ کشمیر می‌فرستاد و نوشته‌اند که‌ او در کشمیر 000 ، 37 تن‌ را مسلمان‌ کرد و در دورة‌ او مساجد و خانقاههای‌ بسیاری‌ در آنجا به‌ نام‌ «حضرت‌ امیر» ساخته‌ شد (حکمت‌، ص‌ 341ـ342؛ ریاض‌، ص‌ 48ـ50، 58 ، 60). میرسیدعلی‌ در کشمیر کتابخانه‌ای‌ تأسیس‌ کرد و کتابهای‌ فراوانی‌ به‌ عربی‌ و فارسی‌ به‌ آنجا برد (ریاض‌، ص‌ 59). فرزند وی‌ سیدمحمد همدانی‌ نیز برای‌ تبلیغ‌ اسلام‌ به‌ کشمیر رفت‌. مرید دیگر میرسیدعلی‌ همدانی‌، اشرف‌ جهانگیر سمنانی‌ (متوفی‌ 808)، نیز شاخة‌ اشرفیه‌ از سلسلة‌ کبرویه‌ را تأسیس‌ کرد (مظهر، ص‌ 35؛ تریمینگام‌، ص‌ 56 ـ57).نام‌ شاخة‌ فردوسیه‌ از رکن‌الدین‌ فردوسی‌، از مشایخ‌ کبرویه‌، گرفته‌ شده‌ است‌. این‌ شاخه‌ در بهارِ هند گسترش‌ یافت‌ (عزیزاحمد، ص‌ 62ـ63). از بزرگان‌ این‌ شاخه‌، شرف‌الدین‌ احمدبن‌ یحیی‌ مِنْیَری‌ (متوفی‌ 782) بود که‌ نزد سلاطین‌ تغلق‌ محترم‌ بود و سهم‌ مهمی‌ در رواج‌ نثر صوفیانه‌ در شبه‌قاره‌ و همچنین‌ شناساندن‌ مشایخ‌ ایران‌ به‌ هند داشت‌ ( رجوع کنید به مطیع‌ الامام‌، 1372 ش‌).قلندریه‌ * سلسلة‌ دیگری‌ بود که‌ در قرن‌ هفتم‌ در هند رواج‌ یافت‌. حکومت‌ مغول‌ در آسیای‌ مرکزی‌ و ایران‌ زمینة‌ حرکت‌ قلندرها را از ترکیه‌ به‌ هند فراهم‌ کرد. اغلب‌ مشایخ‌ قلندری‌ با چشتیه‌ یا سهروردیه‌ ارتباط‌ داشتند، مثلاً لعل‌ شهباز قلندر ابتدا از سهروردیه‌ بود و بعد به‌ قلندریه‌ پیوست‌. گروهی‌ از مریدان‌ صدرالدین‌ راجو قِتال‌، برادر جلال‌الدین‌ حسین‌ بخاری‌ (از مشایخ‌ سلسلة‌ بخاری‌، متوفی‌ 785)، نیز به‌ قلندری‌ ـ سهروردی‌ مشهور شدند. برخی‌ قلندران‌ نیز نسب‌ معنوی‌ خود را به‌ شاه‌نعمت‌اللّه‌ ولی‌ * (730 یا 731ـ834) می‌رساندند. تعدادی‌ از قلندران‌ این‌ سلسله‌، معروف‌ به‌ نعمتی‌ ـ قلندری‌، از قرن‌ نهم‌ تا یازدهم‌ در هند اهمیت‌ داشتند (رضوی‌، ج‌ 1، ص‌ 304ـ306؛ عزیزاحمد، ص‌ 66).از جمله‌ اشخاص‌ مهم‌ قلندری‌، شاعری‌ به‌ نام‌ محمدسعید سرمد کاشانی‌ * بود که‌ داراشکوه‌ از او حمایت‌ می‌کرد. سرمد در حال‌ وجد برهنه‌ می‌شد و اورنگ‌زیب‌ (حک : 1068ـ 1118) وی‌ را به‌ جرم‌ بدعت‌ اعدام‌ کرد (عزیزاحمد، همانجا).واژة‌ قلندر امروزه‌ در شمال‌ هند تنزل‌ معنا پیدا کرده‌ و به‌ معنای‌ گدا یا شخص‌ آواره‌ای‌ است‌ که‌ هزینة‌ زندگی‌ خود را از طریق‌ نمایش‌ دادن‌ با اسب‌ یا الاغ‌ تأمین‌ می‌کند (همانجا).حیدریها شاخه‌ای‌ از قلندریه‌اند. مشهورترین‌ حیدری‌ هند، شیخ‌ابوبکر توسی‌حیدری‌ بود که‌ در قرن‌ هفتم‌ در دهلی‌ می‌زیست‌. پس‌ از وی‌، شاخة‌ حیدری‌ به‌ سبب‌ فقدان‌ مشایخ‌ و اقطاب‌ زوال‌ یافت‌، اما افرادی‌ منسوب‌ به‌ این‌ سلسله‌ تا چند قرن‌ فعالیت‌ داشتند (رضوی‌، ج‌ 1، ص‌ 307، 309). میان‌ آداب‌ و اعمال‌ رایج‌ در این‌ شاخه‌ با شاخة‌ رفاعیه‌ * شباهتهایی‌ وجود داشت‌ (همان‌، ج‌ 1، ص‌ 310).مداریه‌ سلسلة‌ دیگری‌ است‌ که‌ بدیع‌الدینِ قطب‌ المدار * ، مشهور به‌ شاه‌مدار، آن‌ را بنیان‌ نهاد. وی‌ اهل‌ سوریه‌ بود و در قرن‌ نهم‌ به‌ هند رفت‌. پیروان‌ این‌ سلسله‌ مدعی‌ ارتباط‌ با چشتیه‌ بودند، اما آداب‌ و عقاید آنان‌ تلفیقی‌ از تصوف‌ اسلامی‌ و آیین‌ هندو بود. پیروان‌ این‌ طریقت‌ لباسی‌ مانند لباس‌ مرتاضان‌ هندی‌ می‌پوشیدند و به‌ تن‌ خود خاکستر می‌مالیدند. گفته‌ می‌شود که‌ آنان‌ حشیش‌ می‌کشیدند و نسبت‌ به‌ نماز خواندن‌ و روزه‌ گرفتن‌ بی‌اعتنا بودند ( رجوع کنید به همان‌، ج‌ 1، ص‌ 318ـ319؛ عزیزاحمد، ص‌ 67). به‌ اعضای‌ این‌ سلسله‌ به‌ سبب‌ حمل‌ طبلی‌ کوچک‌، «دَفْلی‌» می‌گفتند. این‌ سلسله‌ تا قرن‌ سیزدهم‌ وجود داشت‌ (عزیزاحمد، همانجا).شطاریه‌، سلسلة‌ منسوب‌ به‌ عبداللّه‌ شطاری‌ * است‌. وی‌ این‌ سلسله‌ را در قرن‌ هشتم‌ در جونپور و مالْوه‌ شناساند. برجسته‌ترین‌ صوفی‌ شطاریه‌، سیدمحمد غوث‌ گُوالْیاری‌ * (متوفی‌ 970) بود که‌ شطاریه‌ را در گجرات‌ گسترش‌ داد و توجه‌ ظهیرالدین‌ بابر و همایون‌ و اکبرشاه‌ (حک : 963ـ1014)، فرمانروایان‌ مغول‌، را جلب‌ کرد ( > دایرة‌المعارف‌ دین‌ < ، همانجا؛ عزیزاحمد، ص‌ 63). با توجه‌ به‌ مراسم‌ و ریاضتهای‌رایج‌ در آن‌، احتمالاً این‌ سلسله‌ بیش‌ از سلسله‌های‌ دیگر از آیین‌ هندو تأثیر پذیرفته‌ است‌ (عزیزاحمد، همانجا).صوفیان‌ نعمت‌اللهیه‌ از زمان‌ حیات‌ مرجوع کنید بهسس‌ آن‌، شاه‌ نعمت‌اللّه‌ ولی‌، در هند فعالیت‌ داشتند. شاه‌خلیل‌اللّه‌ (پسر شاه‌نعمت‌اللّه‌ ولی‌) و میرنوراللّه‌ (نوة‌ شاه‌نعمت‌اللّه‌) به‌ دعوت‌ سلطان‌ شهاب‌الدین‌ احمد اول‌ (از بهمنیانِ دکن‌ * ) به‌ دکن‌ سفر کردند. در آنجا بین‌ سلطان‌ و میرنوراللّه‌ پیوند خانوادگی‌ پدید آمد و آنان‌ مقیم‌ دکن‌ شدند و به‌ این‌ ترتیب‌ سلطان‌ از این‌ سلسله‌ حمایت‌ کرد (رضوی‌، ج‌ 2، ص‌ 57؛ تریمینگام‌، ص‌ 101ـ102).حضور پیروان‌ نعمت‌اللهیه‌ در دکن‌ سبب‌ کاهش‌ تأثیر پیروان‌ گیسودراز بر مردم‌ شد و زمینه‌ را برای‌ تغییر مذهب‌ سلاطین‌ دکن‌ فراهم‌ نمود (همانجاها). از اوایل‌ ظهور صفویه‌ (حک : ح 906ـ 1135)، نعمت‌اللهیه‌ در هند دارای‌ پایگاه‌ محکمی‌ شد و شاخة‌ هاشمشاهیة‌ آن‌، منسوب‌ به‌ میرهاشم‌ جهانگیر، در دهلی‌ به‌ وجود آمد و دوام‌ یافت‌ (زرین‌کوب‌، 1362 ش‌ ب‌ ، ص‌ 215).قادریه‌ را یکی‌ از اعقاب‌ عبدالقادر گیلانی‌ به‌ نام‌ محمدبن‌ شاه‌میر (متوفی‌ 923)، مشهور به‌ میان‌میر، به‌ هند برد. جانشین‌ وی‌، ملاشاه‌/ شاه‌محمد بدخشی‌ * (متوفی‌ 1072)، مرشد داراشکوه‌ بود. میان‌میر در اچ‌ خانقاه‌ قادریه‌ را بنا نهاد (حسنی‌، الثقافة‌الاسلامیة‌ ، ص‌ 180؛ عزیزاحمد، ص‌ 61ـ62؛ رضوی‌، ج‌ 2، ص‌ 57). برخی‌ اشخاص‌ مهم‌ این‌ سلسله‌ عبارت‌ بودند از: بهاءالدین‌ جنیدی‌ (متوفی‌ 921)، شیخ‌قمیص‌ (متوفی‌ 992) از اعقاب‌ عبدالقادر گیلانی‌ (حسنی‌، الثقافة‌الاسلامیة‌ ، همانجا)، ملاشاه‌ و علامه‌ مُحب‌اللّه‌ اللّه‌آبادی‌ (متوفی‌ 1058)، که‌ هر چهار تن‌ تحت‌تأثیر ابن‌عربی‌ بودند (عزیزاحمد، ص‌ 62). این‌ سلسله‌ در روزگار اورنگ‌زیب‌ موقتاً از رونق‌ افتاد، اما در مجموع‌، از دیگر سلسله‌ها محبوبتر است‌ (همانجا).خاستگاه‌ نقشبندیه‌ * آسیای‌ مرکزی‌ بود. احتمالاً استقرار این‌ طریقت‌ در هند از طریق‌ باقی‌باللّه‌ * (متوفی‌ 971) و در زمان‌ اکبرشاه‌ بوده‌ است‌ (همان‌، ص‌ 59). بابُر (حک : 899 ـ937) از این‌ سلسله‌ حمایت‌ می‌کرد. مشهورترین‌ صوفی‌ نقشبندی‌، احمد سِرهِندی‌ * (متوفی‌ 1035) معروف‌ به‌ مُجَدِّد اَلْفِ ثانی‌ بود. او مرید باقی‌باللّه‌ و سخت‌ پیرو سنّت‌ بود و تصوف‌ و علوم‌ کشفی‌ را فقط‌ در صورتی‌ می‌پذیرفت‌ که‌ مطابق‌ کتاب‌ و سنّت‌ باشد. سرهندی‌ پیروان‌ خود را نیز به‌ تبعیت‌ کامل‌ از سنّت‌ و مخالفت‌ با بدعت‌ دعوت‌ می‌کرد (فرمان‌، ص‌ 399ـ400، 405؛ عزیزاحمد، ص‌ 60). وی‌ از مخالفان‌ نظریة‌ وحدت‌ وجود ابن‌عربی‌ بود و عقیدة‌ برخی‌ مشایخ‌ را مبنی‌ بر برتری‌ ولایت‌ بر نبوت‌، خلاف‌ شریعت‌ می‌دانست‌ (فرمان‌، ص‌ 409؛ عزیزاحمد، همانجا). البته‌ گفته‌اند که‌ وی‌ در آخر عمر با نظریة‌ ابن‌عربی‌ موافقت‌ کرد (فخری‌ میلاپوری‌، ص‌221ـ222). او نامه‌های‌ بسیاری‌ برای‌ شخصیتهای‌ سیاسی‌ زمان‌ خود نوشت‌ و توانست‌ بسیاری‌ از اشراف‌ و درباریان‌ را در مخالفت‌ با روش‌ دربار تیموریان‌ هند (نزدیک‌ کردن‌ آیین‌ هندو به‌ دین‌ اسلام‌) با خود هم‌عقیده‌ کند ( رجوع کنید به > دایرة‌المعارف‌ جهان‌ اسلام‌ آکسفورد < ، ج‌ 4، ص‌ 129؛ فرمان‌، ص‌ 399). در این‌ دوره‌، مشایخ‌ نقشبندیه‌ برای‌ جدا کردن‌ عقاید هندو از عقاید اسلامی‌، در مقابل‌ وحدت‌ وجود ــ که‌ به‌ آیین‌ هندو نزدیک‌ بود ــ وحدت‌ شهود را مطرح‌ می‌کردند (چودهری‌، ص‌ 23).یکی‌ دیگر از اشخاص‌ مهم‌ نقشبندی‌، شاه‌ولی‌اللّه‌ دهلوی‌ (متوفی‌ 1176) بود. وی‌ در صدد بود که‌ میان‌ شریعت‌ و تصوف‌ سازگاری‌ ایجاد کند. او در نامه‌هایش‌، مقامات‌ حکومتی‌ را به‌ اصلاحات‌ مالی‌ و سیاسی‌ سفارش‌ می‌کرد. مدرسه‌ای‌ که‌ او تأسیس‌ نمود، مرکز نهضت‌ احیای‌ تفکر دینی‌ شناخته‌ می‌شد و محققان‌ از جاهای‌ گوناگون‌ هند به‌ آنجا می‌رفتند (اسمیت‌، ص‌ 206؛ تریمینگام‌، ص‌ 128).به‌ طور کلی‌ نقشبندیه‌ در هند می‌کوشیدند که‌ مسلمانان‌ را از تأثیرات‌ آیین‌ هندو دور نگه‌ دارند ( دائرة‌المعارف‌ بزرگ‌ اسلامی‌ ، ج‌ 8، ص‌ 578)، هر چند مظهر جان‌جانان‌ * (محمدشمس‌الدین‌ حبیب‌اللّه‌ جان‌جانان‌، صوفی‌ و شاعر نقشبندی‌، متوفی‌ 1195) تحت‌تأثیر آیین‌ هندو قرار گرفت‌ و از آن‌ اقتباسهایی‌ کرد (عزیزاحمد، ص‌ 61). مظهر جان‌جانان‌ و خلیفه‌اش‌، شاه‌عبداللّه‌ غلامعلی‌ دهلوی‌، در خارج‌ از هند هم‌ طرفدارانی‌ یافتند، به‌ طوری‌ که‌ بتدریج‌ این‌ سلسله‌ در آناطولی‌ نیز رایج‌ شد (همانجا). مولانا خالد نقشبندی‌ نیز این‌ سلسله‌ را در میان‌ کُردها و عربها گسترش‌ داد ( رجوع کنید به نقشبندی‌، ص‌ 36، 40ـ41).نقشبندیه‌ دارای‌ شاخه‌هایی‌ است‌، از جمله‌: باقیه‌ منسوب‌ به‌ باقی‌باللّه‌، مجدِّدیه‌ منسوب‌ به‌ احمد سرهندی‌، مظهریه‌ منسوب‌ به‌ مظهر جان‌جانان‌، اَحسنیه‌ منسوب‌ به‌ آدم‌بن‌ اسماعیل‌ بَنوری‌،علائیه‌ منسوب‌ به‌ ابی‌العلاءبن‌ ابی‌الوفا حسینی‌ اکبرآبادی‌ که‌ طریقت‌ نقشبندیه‌ را با چشتیه‌ در آمیخت‌. علائیه‌ دارای‌ شاخه‌هایی‌ چون‌ محمدیه‌ و منعمیه‌ و افضلیه‌ است‌ (حسنی‌، الثقافة‌الاسلامیة‌ ، ص‌ 182ـ183).تعالیم‌ عَیْدروسیه‌ * ، منسوب‌ به‌ سیدعفیف‌الدین‌ عبداللّه‌ عیدروس‌ کبیر، بر اساس‌ احیاء علوم‌الدین‌ غزالی‌ است‌. از مشاهیر این‌ سلسله‌، عبدالقادر عیدروسی‌ (متوفی‌ 1038)، نوة‌ عفیف‌الدین‌، بود که‌ از علما و عرفای‌ گجرات‌ به‌ شمار می‌آمد. این‌ سلسله‌ از طریق‌ نوادگان‌ عبداللّه‌ عیدروس‌ در گجرات‌ و اغلب‌ شهرهای‌ دکن‌ گسترش‌ یافت‌ (همان‌، ص‌ 186ـ187؛ رحمان‌علی‌، ص‌ 129).بخشی‌ از تاریخ‌ تصوف‌ در هند متعلق‌ به‌ اولیای‌ غازی‌ (عارفان‌ جنگجو) است‌. از اوایل‌ قرن‌ هشتم‌ داستانهایی‌ در بارة‌ آنان‌ به‌ وجود آمد. نخستین‌ فرد از این‌ دسته‌، سالار مسعود غازی‌ مشهور به‌ غازی‌میان‌ (متوفی‌ 555) بود. گفته‌اند که‌ او از غازیان‌ (جنگجویان‌) پادشاهان‌ پنجاب‌ یا از لشکریان‌ غزنوی‌ بود و در جنگی‌ با هندوها به‌ شهادت‌ رسید. مزار وی‌ در شرق‌ اوتارپرادش‌، زیارتگاه‌ است‌. شهادت‌ غازی‌میان‌ سبب‌ پیدایی‌ داستانهایی‌ در بارة‌ سوانح‌ زندگی‌ او بخصوص‌ در دورة‌ سلطان‌محمد تغلق‌ شد. در این‌ داستانها، او به‌ قهرمانی‌ اسطوره‌ای‌ یا یکی‌ از اولیای‌ بزرگ‌ بدل‌ شده‌ است‌ (رضوی‌، ج‌ 1، ص‌ 313؛ لال‌، ص‌ 126ـ127). وی‌ از اولیای‌ منطقة‌ شرق‌ هند به‌ شمار می‌آید و هنوز هم‌ هدایایی‌ به‌ مزار او تقدیم‌ می‌کنند. عُرس‌ (مراسم‌ سالگرد وفات‌) او از دوازدهم‌ تا چهاردهم‌ رجب‌ است‌. مقبره‌هایی‌ به‌نام‌ او از اوتارپرادش‌ غربی‌ تا بنگال‌ وجود دارد و کسانی‌ که‌ قادر نیستند به‌ زیارت‌ مزار اصلی‌ او بروند، این‌ مکانها را زیارت‌ می‌کنند (رضوی‌، ج‌ 1، ص‌ 314).شیخ‌جلال‌ سیلْهِتی‌ (متوفی‌ 748) از اولیای‌ غازی‌ بنگال‌ بود. گفته‌اند که‌ او از سلسلة‌ خواجگان‌ بود و در جنگی‌علیه‌ هندوها در سلهت‌/ سیلْهِت‌ شرکت‌ کرد. سیلهتی‌ در پی‌ حملة‌ مغولان‌ به‌ مولتان‌ و سپس‌ به‌ اچ‌ رفت‌ و احتمالاًدر آنجا به‌ سهروردیه‌ پیوست‌ و سپس‌ به‌ بنگال‌ بازگشت‌ و در همانجا درگذشت‌. مزار وی‌ در بنگال‌ است‌ (همان‌، ج‌ 1، ص‌ 314ـ 315). گویا وی‌ همان‌ کسی‌ است‌ که‌ ابن‌بطوطه‌ او را شیخ‌جلال‌الدین‌ نامیده‌ و در بنگال‌ وی‌ را ملاقات‌ کرده‌ و تحت‌تأثیر کرامات‌ بسیار او قرار گرفته‌ است‌ (ابن‌بطوطه‌، ج‌ 2، ص‌ 624ـ 625).شیخ‌بدرالدین‌ بدر عالَم‌ یا پیر بدر (متوفی‌ 844)، ازاولیای‌ غازی‌ در بنگال‌شرقی‌ ساکن‌ بود. سلطان‌ محمدبن‌تغلق‌، پدربزرگ‌ او، شیخ‌شهاب‌الدین‌ حق‌گو را به‌ جرم‌ اینکه‌ با سلطان‌ درشتی‌ کرده‌ بود، اعدام‌ کرد. پیر بدر به‌ دعوت‌یحیی‌ مِنیَری‌ به‌ بهار رفت‌ و در آنجا اقامت‌ گزید و در همانجا وفات‌ یافت‌. آرامگاه‌ او را «درگاه‌ کوچک‌» می‌نامند (رضوی‌، ج‌ 1، ص‌ 316ـ317). در بارة‌ زندگی‌ و نحوة‌ سلوک‌ او افسانه‌هایی‌ ساخته‌ شده‌، از جمله‌ اینکه‌ وی‌ بر رودخانه‌فرمان‌ می‌رانده‌ است‌. او را حافظ‌ ملاحان‌ نیز می‌دانستند. قایقرانان‌ اشعاری‌ می‌خوانند که‌ متضمن‌ استمداد از روح‌ وی‌ است‌. آرامگاههایی‌ نیز به‌ طور نمادین‌ در کنار رودخانة‌ بنگال‌شرقی‌ برای‌ پیر بدر بنا کرده‌اند. محل‌ چله‌نشینی‌ او در بنگال‌شرقی‌، زیارتگاه‌ است‌. هندوها و بوداییها نیز به‌ او احترام‌ می‌گذارند (همان‌، ج‌ 1، ص‌ 317؛ رجوع کنید به بدر ( پیر ) * ).برخی‌ سلسله‌های‌ صوفیة‌ هند، بخصوص‌ چشتیه‌ و نقشبندیه‌، از مرزهای‌ هند فراتر رفتند. این‌ امر از دو طریق‌ صورت‌ گرفت‌: یکی‌ از طریق‌ اروپاییانی‌ که‌ به‌ دیدن‌ صوفیان‌ می‌رفتند و به‌ تعالیم‌ آنان‌ علاقه‌مند می‌شدند، از جمله‌ تعالیم‌ عنایت‌خان‌ (از مشایخ‌ طریقت‌ چشتیه‌، متوفی‌ 1306 ش‌/ 1927) از طریق‌ پیروانی‌ چون‌ ربیعه‌ مارتین‌ و مارتین‌ ساموئل‌ لوئیس‌ به‌ اروپا و امریکا راه‌ یافت‌ و دوم‌ از طریق‌ دانشجویانی‌ که‌ از جنوب‌ آسیا به‌ اروپا و امریکا می‌رفتند و این‌ امر موجب‌ تأسیس‌ شاخه‌هایی‌ از چشتیه‌ و نقشبندیه‌ در آنجاها شد ( د. اسلام‌ ، چاپ‌ دوم‌، ج‌10، ص‌ 336ـ337). برخی‌ از اروپاییان‌ و امریکاییهایی‌ که‌ مسلمان‌ شده‌ بودند، به‌ این‌ شاخه‌ها پیوستند؛ مثلاً، خلیفة‌ ذوقی‌شاه‌ در پاکستان‌، شخصی‌ انگلیسی‌ به‌ نام‌ شهیداللّه‌ فَریدی‌ (متوفی‌ 1357 ش‌/ 1978) بود. آثار فریدی‌ به‌ زبان‌ اردو در کراچی‌ چاپ‌ شده‌ است‌ (همانجا).اجتماعات‌ صوفیه‌ در شبه‌قارة‌ هند. زندگی‌ صوفیه‌ در هند در خانقاهها و جماعتخانه‌ها و زاویه‌ها سپری‌ می‌شد. پیروان‌ سلسلة‌ چشتیه‌ جماعتخانه‌ها را ساختند که‌ اساساً محل‌ زندگی‌ مشایخ‌ و محل‌ آموزش‌ و انجام‌ دادن‌ مراسم‌ بود. مشایخ‌ اولیة‌ چشتیه‌، از جمله‌ گنج‌شکر، با اینگونه‌ تشکیلات‌ موافقت‌ نداشتند و پس‌ از گنج‌شکر، نظام‌الدین‌ به‌ ساده‌ بودن‌ جماعتخانه‌ها توصیه‌ می‌کرد، ولی‌ سهروردیه‌ خانقاه‌ را پدید آوردند و مردم‌ بتدریج‌ جماعتخانه‌ را نیز خانقاه‌ نامیدند (ارنست‌، ص‌ 132).ابن‌بطوطه‌ (ج‌ 2، ص‌ 575) در قرن‌ هشتم‌ از وجود خانقاه‌ در هند خبر داده‌ است‌. وی‌ در کالیکات‌/ کالیکوت‌ خانقاه‌ بزرگی‌ را دیده‌ بوده‌ که‌ شیخ‌شهاب‌الدین‌ کازرونی‌ آن‌ را اداره‌ می‌کرد، و نذریهایی‌ از هند و چین‌ به‌ آنجا می‌رسید.زیارتگاههای‌ صوفیه‌ در شبه‌قارة‌ هند. زیارتگاههای‌ صوفیه‌ در هند همواره‌ اهمیت‌ داشته‌ است‌. علاوه‌ بر مردم‌ عادی‌، امرا نیز به‌زیارت‌ قبور مشایخ‌ می‌رفتند تا از روح‌ مشایخ‌ برای‌ توسعة‌ قدرتشان‌ مدد جویند. مزار معین‌الدین‌ چشتی‌ در اَجمیر، مزارات‌ بلبل‌شاه‌ کشمیری‌ و حمزه‌ مخدوم‌ (متوفی‌ 984) در سَرینگر (شیمل‌، 1376 ش‌، ص‌ 435؛ آفاقی‌، ص‌ 69، 73)، آرامگاه‌ احمد سرهندی‌ در شرق‌ پنجاب‌، مزار غازی‌میان‌ در شرق‌ اوتارپرادش‌، مزار شاه‌مدار در کانپور، مزارات‌ احمدبن‌ یحیی‌ مِنیَری‌ (مشهور به‌ «درگاه‌ بزرگ‌») و بدرالدین‌ در بهار، از جمله‌ زیارتگاههای‌ مردم‌اند (رضوی‌، ج‌ 1، ص‌ 314، 317، 319).در این‌ مزارات‌، مراسم‌ عُرس‌ * برگزار می‌شود که‌ از مهمترین‌ مراسم‌ صوفیه‌ در شبه‌قاره‌ است‌. در هند و پاکستان‌، روزهای‌ عرس‌ اولیا در برخی‌ تقویمها ثبت‌ شده‌ است‌ و نزد بسیاری‌ از مردم‌، زیارت‌ مزار اولیا تقریباً هم‌ارز سفر به‌ مکه‌ است‌ (شیمل‌، 1376 ش‌، ص‌ 199؛ عزیزاحمد، ص‌ 68). برخی‌ از این‌ روزها، مانند روز عرس‌ عبدالقادر گیلانی‌ و شاه‌مدار و گیسودراز، آنچنان‌ اهمیت‌ دارد که‌ انگلیسیها هم‌ در دورة‌ حاکمیت‌ بر هند، این‌ روزها را به‌ سپاهیان‌ مسلمان‌ ارتش‌ هند مرخصی‌ می‌دادند (شیمل‌، 1376 ش‌، ص‌ 200). در این‌ روزها صوفیه‌، بخصوص‌ صوفیة‌ چشتی‌، مراسم‌ سماع‌ برگزار می‌کنند (عزیزاحمد، همانجا).تصوف‌ و سیاست‌ در شبه‌قارة‌ هند. صوفیه‌ در شبه‌قارة‌ هند از سالهای‌ اولیة‌ حکومت‌ مسلمانان‌ در آنجا، نفوذ داشتند. در برخی‌ دوره‌ها، نظیر عصر مغول‌، بر اثر نفوذ فقها تا حدی‌ از تأثیر آنان‌ کاسته‌ شد ( > دایرة‌المعارف‌ جهان‌ اسلام‌ آکسفورد < ، ج‌ 4، ص‌ 128). به‌ سبب‌ محبوبیت‌ مشایخ‌ نزد مردم‌، عموماً سلاطین‌ در جلب‌نظر آنان‌ می‌کوشیدند، اما بسیاری‌ از صوفیه‌ نظیر مشایخ‌ چشتیه‌ از نزدیک‌ شدن‌ به‌ دربار سلاطین‌ اجتناب‌ می‌کردند ( رجوع کنید به ارنست‌، ص‌ 191ـ194).صوفیه‌ خود را مسئول‌ سعادت‌ معنوی‌ مردم‌ می‌دانستند و به‌ موازات‌ حکومت‌ سیاسی‌ سلاطین‌ برای‌ خود حکومت‌ معنوی‌ قائل‌ بودند؛ مثلاً، معین‌الدین‌ چشتی‌ حکومت‌ معنویِ ناحیة‌ دهلی‌ را به‌ مریدش‌، بختیار کاکی‌، اختصاص‌ داد (عزیزاحمد، ص‌ 52).همچنین‌ برخی‌ سلسله‌های‌ صوفیه‌، اولیای‌ خود را حامی‌ حاکمان‌ مسلمان‌ می‌دانستند. عبدالرحمان‌ چشتی‌ معتقد بود که‌ چشتیه‌، محافظان‌ حیات‌شاه‌ و مسئول‌ حفظ‌ و بقای‌ حکومت‌ او هستند (رضوی‌، ج‌ 2، ص‌ 367).سلاطین‌ نیز به‌ صوفیه‌ احترام‌ می‌گذاشتند. قطب‌الدین‌ آیبَک‌ (الْتُتْمِش‌) ضمن‌ استقبال‌ گرم‌ از قطب‌الدین‌ بختیار کاکی‌، به‌ او مقام‌ شیخ‌الاسلامی‌ داد، اما او نپذیرفت‌ (شیمل‌، 1368 ش‌، ص‌ 65، 68). البته‌ گاهی‌ میان‌ صوفیه‌ و حکام‌ اختلافاتی‌ هم‌ به‌وجود می‌آمده‌ است‌؛ مثلاً، سلسلة‌ چشتیه‌ در عصر خلجی‌ها بسیار گسترش‌ یافت‌ و در عین‌حال‌ نسبت‌ به‌ آن‌ سوءظن‌ وجود داشت‌. محمدبن‌ تغلق‌ به‌ همان‌ اندازه‌ که‌ به‌ صوفیه‌ حرمت‌ می‌نهاد و به‌ زیارت‌ قبور معین‌الدین‌ چشتی‌ و سالار مسعود می‌رفت‌، از نفوذ روزافزون‌ صوفیان‌، بخصوص‌ چشتیه‌، بیمناک‌ بود (همان‌، ص‌70، 72).از دورة‌ بابر به‌ چشتیه‌ توجه‌ شد. چشتیه‌ نیز با فرمانروایان‌ مغول‌ پیوند نزدیکی‌ برقرار کردند و این‌ مشی‌ با بی‌اعتنایی‌ آنها نسبت‌ به‌ حاکمان‌ ناسازگار بود (همو، 1983، ص‌ 359). در زمان‌ اورنگ‌زیب‌ برخی‌ مشایخ‌ صوفیه‌ در قدرتمندان‌ محلی‌ نفوذ کردند؛ از جمله‌، خواجه‌ نورمحمد (شیخ‌ طریقة‌ چشتی‌ نظامی‌) تأثیر بسیاری‌ بر بهاءالحق‌، حاکم‌ بهاولپور، نهاد و همچنین‌ با سیکها مبارزه‌ کرد ( > دایرة‌المعارف‌ جهان‌ اسلام‌ آکسفورد < ، ج‌ 4، ص‌ 129).سهروردیه‌، بر خلاف‌ وضع‌ و مشی‌ اولیة‌ چشتیه‌، در امور سیاسی‌ دخالت‌ و با حکمرانان‌ مناسبات‌ دوستانه‌ای‌ برقرار می‌کردند. سیدنورالدین‌ مبارک‌ غزنوی‌ مقام‌ شیخ‌الاسلامی‌ را از شهاب‌الدین‌ غوری‌ پذیرفت‌. در سِند بهاءالدین‌ زکریا ملتانی‌، شیخ‌الاسلام‌ بود. وظیفة‌ شیخ‌الاسلام‌ مراقبت‌ از امور معنوی‌ حکومت‌ بود (حسنی‌، نزهة‌الخواطر ، ج‌ 1، ص‌ 155؛ شیمل‌، 1368 ش‌، ص‌ 68). بهاءالدین‌ زکریا در آزاد کردن‌ ملتان‌ از محاصرة‌ مغولان‌ تأثیری‌ بسزا داشت‌. اعضای‌ سلسلة‌ سهروردیه‌، به‌سبب‌ مناسبات‌ خوبشان‌ با حکام‌، در قرن‌ هشتم‌ به‌ عنوان‌ سفیر در دربارهای‌ خارجی‌ حضور می‌یافتند (رضوی‌، ج‌ 1، ص‌ 192).سهروردیه‌ در کشمیر نیز در حکمرانان‌ نفوذ داشتند، تا حدی‌ که‌ رِنْچَن‌شاه‌ تحت‌تأثیر بلبل‌شاه‌ کشمیری‌، از آیین‌ هندو به‌ اسلام‌ گروید و پس‌ از او، صدها تن‌ از مردم‌ کشمیر مسلمان‌ شدند ( رجوع کنید به بلبل‌شاه‌ کشمیری‌ * ).قادریه‌ از دخالت‌ در امور حکومتی‌ اجتناب‌ می‌کردند، اما نقشبندیه‌ بیشترین‌ اعتبار خود را به‌سبب‌ فعالیتهای‌ سیاسی‌ کسب‌ نمودند ( > دایرة‌المعارف‌ جهان‌ اسلام‌ آکسفورد < ، ج‌ 4، ص‌ 128). نقشبندیه‌ برای‌ مصلحت‌ خلق‌، ارتباط‌ با حاکمان‌ را جایز می‌دانستند و به‌ همین‌ دلیل‌ تأثیر آنان‌، از جمله‌ تأثیر احمد سرهندی‌ و شاه‌ولی‌اللّه‌ دهلوی‌، در احوال‌ و اعمال‌ حاکمان‌ هند بسیار بود (زرین‌کوب‌، 1362 ش‌ الف‌ ، ص‌ 174). قلندریه‌ نیز با دربار لودیها (حک : 855 ـ932) مناسبات‌ بسیار داشتند (رضوی‌، ج‌ 1، ص‌310ـ311).مشایخ‌ صوفیه‌ در تحولات‌ دوران‌ معاصر نیز مرجوع کنید بهثر بوده‌اند؛ از جمله‌، امداداللّه‌ فاروقی‌ تهانوی‌ (متوفی‌ 1317)، از طریقت‌ چشتیه‌ صابریه‌، در مبارزه‌ با انگلیس‌ بسیار فعال‌ بود (حسنی‌، نزهة‌الخواطر ، ج‌ 8، ص‌70ـ72) و شاه‌عبدالعزیز (متوفی‌ 1239)، فرزند شاه‌ولی‌اللّه‌ دهلوی‌، با فتوایی‌ علیه‌ انگلیسیها، هند را «دارالحرب‌» نامید (اسمیت‌، ص‌ 207). همچنین‌ برخی‌ صوفیه‌، مانند صوفیان‌ مکتب‌ بریلوی‌ ( رجوع کنید به بریلْوی‌ * ، احمدرضا)، حامیان‌ جدّی‌ و قاطع‌ نهضت‌ ملی‌گرایی‌ پاکستان‌ بوده‌اند ( د. اسلام‌ ، چاپ‌ دوم‌، ج‌10، ص‌ 335).نقد تصوف‌ در شبه‌قارة‌ هند. از تصوف‌ هند در گذشته‌ و حال‌ انتقادهایی‌ کرده‌اند. ظهور قلندرهای‌ بی‌مبالات‌ نسبت‌ به‌ عبادات‌ شرعی‌، رواج‌ نوشیدن‌ مسکرات‌ و سماع‌، شیوع‌ اعتقادات‌ خرافی‌ و توسل‌ به‌ تربت‌ قبور برای‌ شفا، برخی‌ از زمینه‌های‌ انتقاد از صوفیه‌ بوده‌ است‌ ( رجوع کنید به عزیزاحمد، ص‌ 66ـ70). از جمله‌ مخالفان‌ تصوف‌، حاجی‌ شریعت‌اللّه‌ (مرجوع کنید بهسس‌ نهضت‌ اسلامی‌ «فرائضیه‌»، متوفی‌ 1256) بود. او از تعالیم‌ شاه‌ولی‌اللّه‌ دهلوی‌ و وهابیان‌ تأثیر پذیرفته‌ بود. فرائضیها در بنگال‌ علیه‌ برخی‌ اعمال‌ صوفیان‌ ــ که‌ آنها را بدعت‌ می‌شمردند ــ قیام‌ کردند (اسمیت‌، ص‌ 209ـ210). از دیگر مخالفان‌ تصوف‌، سیداحمد شهید بَریلوی‌ * (از علمای‌ «نهضت‌ مجاهدین‌»، متوفی‌ 1246) بود که‌ در پنجاب‌ با برخی‌ آداب‌ صوفیه‌ و همچنین‌ با سیکها مبارزه‌ کرد (همان‌، ص‌ 208ـ209). ابوالاعلی‌ مودودی‌ (متوفی‌ 1358 ش‌/ 1979)، مرجوع کنید بهسس‌ جماعت‌الاسلامی‌ که‌ در خانواده‌ای‌ از پیروان‌ طریقت‌ چشتیه‌ به‌دنیا آمده‌ بود ( د. اسلام‌ ، چاپ‌ دوم‌، ج‌10، ص‌ 336)، تصوف‌ را یکی‌ از عوامل‌ انحطاط‌ مسلمانان‌ می‌دانست‌ (مودودی‌، ص‌ 58). اقبال‌ لاهوری‌ نیز در کتاب‌ احیای‌ فکر دینی‌ در اسلام‌ (ص‌ 172ـ173) آخرت‌گرایی‌ صوفیه‌ را سبب‌ غفلت‌ از وجوه‌ اجتماعی‌ اسلام‌ دانسته‌ است‌.منابع‌: صابر آفاقی‌، «صوفیان‌ کشمیر و نقش‌ آنان‌ در نشر فرهنگ‌ و ادب‌ فارسی‌»، هنر و مردم‌ ، دورة‌ جدید، ش‌ 112 و 113 (بهمن‌ و اسفند 1350)؛ ابن‌بطوطه‌، رحلة‌ ابن‌بطوطة‌ ، چاپ‌ محمدعبدالمنعم‌ عریان‌، بیروت‌ 1407/ 1987؛ محمد اقبال‌لاهوری‌، احیای‌ فکر دینی‌ در اسلام‌ ، ترجمة‌ احمد آرام‌، [ تهران‌ 1346 ش‌ ] ؛ محمد اکرم‌، آب‌ کوثر ، لاهور 1990؛ ممتازبیگم‌ چودهری‌، «تأثیر صوفیان‌ ایران‌ در تصوف‌ شبه‌قارة‌ پاکستان‌ و هند»، در تأثیر معنوی‌ ایران‌ در پاکستان‌ ، تألیف‌ جعفر قاسمی‌، لاهور: ادارة‌ اوقاف‌ پنجاب‌، 1350 ش‌؛ عبدالحی‌ حسنی‌، الثقافة‌ الاسلامیة‌ فی‌الهند ، چاپ‌ ابوالحسن‌ علی‌ حسنی‌ ندوی‌، دمشق‌ 1403/ 1983؛ همو، نزهة‌الخواطر و بهجة‌المسامع‌ و النواظر ، حیدرآباددکن‌، ج‌ 1، 1382/1962، ج‌ 8 ، 1402/ 1981؛ علی‌اصغر حکمت‌، «از همدان‌ تا کشمیر»، یغما ، سال‌ 4، ش‌ 8 (آبان‌ 1330)؛ دائرة‌المعارف‌ بزرگ‌ اسلامی‌ ، زیرنظر کاظم‌ موسوی‌ بجنوردی‌، تهران‌ 1367 ش‌ ـ ، ذیل‌ «اسلام‌. اسلام‌ در شبه‌قارة‌ هند و پاکستان‌» (از فتح‌اللّه‌ مجتبائی‌)؛ رحمان‌ علی‌، تذکرة‌ علمای‌ هند ، لکهنو 1914؛ محمد ریاض‌، احوال‌ و آثار و اشعار میرسیّدعلی‌ همدانی‌ ، اسلام‌آباد 1370 ش‌؛ عبدالحسین‌ زرین‌کوب‌، ارزش‌ میراث‌ صوفیه‌ ، تهران‌ 1362 ش‌ الف‌ ؛ همو، دنبالة‌ جستجو در تصوف‌ ایران‌ ، تهران‌ 1362 ش‌ ب‌ ؛ آنه‌ماری‌ شیمل‌، تبیین‌ آیات‌ خداوند: نگاهی‌ پدیدارشناسانه‌ به‌ اسلام‌ ، ترجمة‌ عبدالرحیم‌ گواهی‌، تهران‌ 1376 ش‌؛ همو، «ظهور و دوام‌ اسلام‌ در هند»، ترجمة‌ حسن‌ لاهوتی‌، کیهان‌ اندیشه‌ ، ش‌ 23 (فروردین‌ و اردیبهشت‌ 1368)؛ عزیزاحمد، تاریخ‌ تفکر اسلامی‌ در هند ، ترجمة‌ نقی‌ لطفی‌ و محمدجعفر یاحقی‌، تهران‌ 1367 ش‌؛ غلام‌ سرور لاهوری‌، خزینة‌ الاصفیا ، کانپور 1332/1914؛ عبدالقادر مهربان‌ فخری‌ میلاپوری‌، اصل‌ الاصول‌ فی‌ بیان‌ مطابقة‌الکشف‌ بالمعقول‌ و المنقول‌ ، چاپ‌ محمدیوسف‌ کوکن‌ عمری‌، مدراس‌ 1959؛ محمد فرمان‌، «شیخ‌احمد سرهندی‌»، ترجمة‌ نصراللّه‌ پورجوادی‌، در تاریخ‌ فلسفه‌ در اسلام‌ ، به‌کوشش‌ میان‌ محمدشریف‌، ج‌ 2، تهران‌: مرکز نشر دانشگاهی‌، 1365 ش‌؛ سیدمطیع‌ الامام‌، شیخ‌شرف‌الدین‌ احمدبن‌ یحیی‌ منیری‌ و سهم‌ او در نثر متصوفانة‌ فارسی‌ ، اسلام‌آباد 1372 ش‌؛ محمدسلیم‌ مظهر، «بررسی‌ احوال‌ و آثار پارسی‌گویان‌ ایرانی‌ در شبه‌قاره‌ از دورة‌ غزنوی‌ تا آغاز سدة‌ دهم‌ هجری‌ قمری‌»، پایان‌نامة‌ دکتری‌ ادبیات‌ فارسی‌، دانشکدة‌ ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌، دانشگاه‌ تهران‌، 1376 ش‌؛ خالد نقشبندی‌، نقشی‌ از مولانا خالد نقشبندی‌ و پیروان‌ طریقت‌ او ، تحقیق‌ و تصحیح‌ و ترجمة‌ مهیندخت‌ معتمدی‌، تهران‌ 1368 ش‌؛EI 2 , s.v. "Tas ¤ awwuf. 7: In Muslim India" (by C. Ernst); The Encyclopedia of religion , ed. Mircea Eliade, New York 1987, s.v. "Islam. Islam in South Asia" (by Peter Hardy); Carl W. Ernst, Eternal garden: mysticism, history, and politics at a South Asian Sufi center , Albany, N.Y. 1992; K. S. Lal, Early Muslims in India , New Delhi 1984; Abul A ف la Mawdudi, A short history of the revivalist movement in Islam , tr. A l-Ash ف ari, Delhi 1992; The Oxford encyclopedia of the modern Islamic world , ed. John L. Esposito, New York 1995, s.v. "Sufism and politics" (by J. E. A. Johansen); Athar Abbas Rizvi, A history of sufism in India , New Delhi 1978-1983; Annemarie Schimmel, Mystical dimensions of Islam , Chapel Hill, N. C. 1983; Wilfred Cantwell Smith, On understanding Islam: selected studies , Delhi 1985; J. Spencer Trimingham, The Sufi orders in Islam , London 1973.ب‌) مناسبات‌تصوف‌ و آیین‌ هندو. محققان‌ میان‌ عقاید و اعمال‌ صوفیه‌ با پیروان‌ آیین‌ هندو مشابهتهایی‌ یافته‌اند؛ از جمله‌، اشتغال‌ به‌ مراقبه‌ و تفکر، خدمت‌ به‌ پیر، روزه‌گرفتن‌، ذکر و تساهل‌ در بارة‌ پیروان‌ مذاهب‌ و ادیان‌ و شفقت‌ به‌ خلق‌ (چودهری‌، ص‌ 24ـ 26). ابوریحان‌ بیرونی‌ در تحقیق‌ ماللهند (ج‌ 1، ص‌ 59 ـ64) برخی‌ ریاضتهای‌ صوفیه‌ را که‌ در جهت‌ اشتغال‌ به‌حق‌ و ضبط‌ نفس‌ انجام‌ می‌دهند و همچنین‌ اقوالی‌ را که‌ در بارة‌ اتحاد دارند، مشابه‌ با تعالیم‌ پاتَنْجَلی‌ دانسته‌ است‌.برخی‌، گیاهخواریِ عده‌ای‌ از متصوفة‌ هند، نظیر حمیدالدین‌ ناگوری‌ * (متوفی‌ 673)، را به‌ تماس‌ با زهاد هندو نسبت‌ داده‌ ( رجوع کنید به شیمل‌، 1983، ص‌ 358) و آرای‌ عبدالقدّوس‌ گنگوهی‌ را نیز متأثر از نات‌یوگیها (ریاضت‌کشان‌ هندو) دانسته‌اند ( رجوع کنید به رضوی‌، 1978ـ1983، ج‌ 1، ص‌ 334ـ340). گفته‌اند که‌ بنیانگذار غوثیه‌ (شاخه‌ای‌ از شطاریه‌)، برخی‌ اعمال‌ این‌ شاخه‌ را از مکتب‌ یوگا گرفته‌ است‌ (تریمینگام‌، ص‌ 197). همچنین‌ گفته‌اند که‌ ترکیب‌ اعتقادات‌ صوفیه‌ با آرای‌ یک‌ کشمیری‌ شیواپرست‌ به‌ نام‌ لالا یوگیش‌واری‌ به‌ تأسیس‌ سلسله‌ای‌ مشهور به‌ ریشی‌ انجامید. مرجوع کنید بهسس‌ این‌ سلسله‌، نورالدین‌ ریشی‌ (متوفی‌ ? 842) بود. تعالیم‌ وی‌ را در اشعار کشمیری‌اش‌ با اشعار لالا بسیار شبیه‌ دانسته‌اند (رضوی‌، 1978ـ1983، ج‌ 1، ص‌ 349ـ351).ترجمة‌ برخی‌ کتابهای‌ دینی‌ و حِکْمی‌ هندوها توجه‌ صوفیان‌ را به‌خود جلب‌ کرد. فیضی‌ (متوفی‌ 1004)، شاعر و حکیم‌ دربار اکبرشاه‌، مهابهاراتا را از سنسکریت‌ به‌فارسی‌ ترجمه‌ کرد. داراشکوه‌ نیز قسمتی‌ از اوپانیشاد ها را از سنسکریت‌ به‌ فارسی‌ ترجمه‌ کرد. او در رسالة‌ فارسی‌ مجمع‌البحرین‌ توافق‌ عقاید هندوها را با آرای‌ صوفیه‌ نشان‌ داده‌ است‌. جوک‌ باشِست‌ و چند کتاب‌ دیگر هندوها نیز به‌ دستیاری‌ و تشویق‌ داراشکوه‌ به‌ فارسی‌ ترجمه‌ شد (زرین‌کوب‌، 1369 ش‌، ص‌ 367ـ 368). تأثیر جوک‌ باشست‌ چنان‌ بود که‌ میرابوالقاسم‌ فندرسکی‌ (متوفی‌ 1050)، حکیم‌ و عارف‌ عصر صفوی‌، بر آن‌ تعلیقه‌ نوشت‌ و منتخبی‌ از آن‌ فراهم‌ آورد (مدرس‌ تبریزی‌، ج‌ 4، ص‌ 358).به‌اعتقاد برخی‌ محققان‌، تأثیر آیین‌ هندو بر تصوف‌ اسلامی‌، نه‌ در دوران‌ اولیة‌ شکل‌گیری‌ تصوف‌، بلکه‌ در دوران‌ متأخر صورت‌ گرفته‌ است‌ ( رجوع کنید به شیمل‌، 1983، ص‌ 359).تصوف‌ اسلامی‌ نیز بر آیینهای‌ شبه‌قارة‌ هند تأثیر گذاشته‌، از جمله‌ آثار و خدمات‌ صوفیه‌ در شبه‌قاره‌، گسترش‌ اسلام‌ بوده‌ است‌. به‌عقیدة‌ اغلب‌ پژوهشگران‌، هرچند مسلمانان‌ در حدود 92ـ94 سند را گرفتند و در زمان‌ سلطان‌محمود غزنوی‌ (389ـ421) مناطقی‌ از هند را فتح‌ کردند، اما صوفیه‌ یکی‌ از عوامل‌ مهم‌ تبلیغ‌ اسلام‌ در آنجا بوده‌اند (همان‌، ص‌ 344ـ346؛ نصر، ص‌ 96). محبوبیت‌ مشایخ‌ صوفیه‌ در بین‌ مردم‌، برگزاری‌ مجالس‌ وعظ‌ و سماع‌ به‌ زبان‌ فارسی‌ و زبانهای‌ محلی‌ هند و اعتقاد به‌ برابری‌ همة‌ انسانها، اسباب‌ موفقیت‌ صوفیه‌ در این‌ امر بوده‌ است‌ (شیمل‌، 1983، ص‌ 345ـ346؛ نیز رجوع کنید به رضوی‌، 1978ـ1983، ج‌ 1، ص‌ 291ـ292، 326ـ327). فعالیتهای‌ مشایخ‌ چشتیه‌ و نقشبندیه‌ و شطاریه‌ در تبلیغ‌ اسلام‌ میان‌ هندوان‌ و اقوام‌ مالزی‌ بسیار بود. مواعظ‌ سادة‌ مشایخ‌، بخصوص‌ در بارة‌ محبت‌ به‌ خداوند و دوست‌ داشتن‌ همسایه‌، سبب‌ جذب‌ هندوان‌، خصوصاً جذب‌ افرادی‌ از طبقة‌ پایین‌ و حتی‌ افراد بی‌طبقة‌ هند (نجسها)، شد (اکرم‌، ص‌ 193ـ194؛ زرین‌کوب‌، 1362 ش‌ الف‌ ، ص‌ 164؛ شیمل‌، 1983، همانجا). صوفیة‌ کشمیر، از جمله‌ میرسیدعلی‌ همدانی‌ و بلبل‌شاه‌ کشمیری‌، در گسترش‌ اسلام‌ در این‌ منطقه‌ بسیار مرجوع کنید بهثر بوده‌اند (مظهر، ص‌ 35؛ اکرم‌، ص‌ 375؛ آفاقی‌، ص‌ 72). به‌گفتة‌ تاراچند رسوخ‌ تعالیم‌ اسلامی‌، مانند توحید و تساوی‌ آدمیان‌، در هند از طریق‌ صوفیه‌ موجب‌ پدیدآمدن‌ مکتب‌ بکتی‌/ بهکتی‌ (طریقة‌ عبادت‌ عاشقانه‌) شد (ص‌ 288).کار دیگر صوفیان‌، ترویج‌ زبان‌ فارسی‌ بود. میرسیدعلی‌ همدانی‌ و فرزند و اخلافش‌ به‌ ترویج‌ زبان‌ فارسی‌ در کشمیر پرداختند، تا حدی‌ که‌ این‌ زبان‌، زبان‌ دربار شد (مظهر، ص‌ 35، 305؛ زیدی‌، ص‌ 209).نگارش‌ متن‌ اصلی‌ اجازه‌نامة‌ خلافت‌ برخی‌ صوفیان‌ به‌ زبان‌ فارسی‌ از گذشته‌ تاکنون‌، حاکی‌ از نفوذ زبان‌ فارسی‌ در شبه‌قاره‌ است‌. صوفیان‌ شجره‌نامة‌ طریقت‌ خود را تا چند سال‌ قبل‌ به‌ نظم‌ و به‌ فارسی‌ می‌نوشتند. امروزه‌، قوالان‌ در عرس‌ اشعار فارسی‌ می‌خوانند (زیدی‌، ص‌210ـ211).تشیع‌ و تصوف‌ در شبه‌قارة‌ هند. صوفیان‌ سهروردیه‌ و چشتیه‌ گرچه‌ اهل‌ تسنن‌ بودند، به‌ اهل‌بیت‌ و دوازده‌ امام‌ علیهم‌السلام‌ ارادت‌ می‌ورزیدند. برخی‌ مشایخ‌ چشتیه‌، مانند نظام‌الدین‌ اولیا و نصیرالدین‌ چراغ‌ دهلی‌ و خواجه‌محمد گیسودراز، حضرت‌ علی‌ علیه‌السلام‌ را در عظمت‌ روحی‌ و جوانمردی‌ از سه‌ خلیفة‌ قبل‌ بالاتر دانسته‌اند (رضوی‌، 1376 ش‌، ج‌ 1، ص‌ 249ـ250). سیدجلال‌الدین‌ بخاری‌، از مشایخ‌ سهروردیه‌، نیز با آنکه‌ مخالف‌تشیع‌ بود، به‌ اهل‌بیت‌ ارادت‌ بسیار داشت‌ و علاقه‌ به‌ اهل‌بیت‌ از ویژگیهای‌ مهم‌ خانقاه‌ او در اچ‌ بود. در قرن‌ نهم‌ برخی‌ از شاگردان‌ مخدوم‌ جهانیان‌ ( رجوع کنید به جلال‌الدین‌ حسین‌ بخاری‌ * )، بویژه‌ در گجرات‌، به‌ مذهب‌ شیعة‌ دوازده‌ امامی‌ گرویدند (همان‌، ج‌ 1، ص‌ 251ـ252).شاه‌ولی‌اللّه‌ دهلوی‌ نیز با آنکه‌ تشیع‌ را قاطعانه‌ رد کرده‌، در ملفوظاتش‌ برای‌ حضرت‌ علی‌ و اهل‌بیت‌ علیهم‌السلام‌، بخصوص‌ امام‌ جعفرصادق‌ علیه‌السلام‌، مقام‌ و عظمت‌ بسیار قائل‌ شده‌ است‌ (ثبوت‌، ص‌ 55).قلندرها نیز آوازها و اشعاری‌ را که‌ در مدح‌ حضرت‌ علی‌ علیه‌السلام‌ بود دوست‌ داشتند. لعل‌ شهبازِ قلندر، در مدح‌ حضرت‌ علی‌ و اهل‌بیت‌ علیهم‌السلام‌ اشعاری‌ به‌ فارسی‌ و سندی‌ سروده‌ است‌. قلندرها بتدریج‌ مروّجان‌ دوستی‌ و عشق‌ به‌ اهل‌بیت‌ علیهم‌السلام‌ شدند (رضوی‌، 1376ش‌، ج‌1، ص‌252).با آمدن‌ مریدان‌ علاءالدوله‌ سمنانی‌ و میرسیدعلی‌ همدانی‌ و همچنین‌ شاگردان‌ شاه‌نعمت‌اللّه‌ولی‌ به‌ هند، تصوف‌ شیعی‌ در هند و کشمیر تقویت‌ شد ( رجوع کنید به همان‌، ج‌ 1، ص‌ 261، 264، 276).رابطة‌ تصوف‌ در شبه‌قارة‌ هند با تصوف‌ در ایران‌. مرجوع کنید بهسسان‌ سلسله‌های‌ مهم‌ و معروف‌ تصوف‌ در هند، یعنی‌ چشتیه‌ و سهروردیه‌ و قادریه‌ و نقشبندیه‌ و همدانیه‌ (شاخه‌ای‌ از کبرویه‌)، ایرانی‌ بودند (زیدی‌، ص‌ 203). همچنین‌ بر کتابهای‌ عرفانی‌ ایرانی‌ مانند لَمعات‌ عراقی‌، مثنوی‌ مولوی‌ و عوارف‌ سهروردی‌ بارها شرح‌ نوشته‌اند و این‌ کتابها در مدارس‌ دینی‌ هند تدریس‌ شده‌ است‌ (ثبوت‌، ص‌ 4، 17، 33ـ34).به‌طور کلی‌ تصوف‌ ایرانی‌ از سه‌ طریق‌ بر تصوف‌ هندی‌ تأثیر نهاد: 1) از طریق‌ صوفیان‌ ایرانی‌، نظیر هجویری‌ و معین‌الدین‌ چشتی‌ و سیدعلی‌ همدانی‌ و جلال‌الدین‌ تبریزی‌، که‌ برای‌ تبلیغ‌ اسلام‌ به‌ هند عزیمت‌ کردند. 2) از طریق‌ آن‌ دسته‌ از صوفیان‌ ایرانی‌ که‌ گرچه‌ به‌ هند نرفتند، افکارشان‌ به‌طور غیرمستقیم‌ بر مسلمانان‌ هند تأثیر گذاشت‌؛ کسانی‌ چون‌ ابوسعید ابوالخیر، باباطاهر، خواجه‌عبداللّه‌ انصاری‌، سنایی‌، عطار و مولوی‌. 3) از طریق‌ صوفیانی‌ چون‌ ابن‌عربی‌ که‌ ایرانی‌ نبودند، اما بر اندیشة‌ متصوفة‌ ایرانی‌ تأثیر نهادند و افکارشان‌ از طریق‌ ایرانیان‌ به‌ هند رسید (چودهری‌، ص‌ 4). از اواخر قرن‌ نهم‌، افکار و اندیشه‌های‌ ابن‌عربی‌ در هند نفوذ بسیار یافت‌؛ شروح‌ متعددی‌ که‌ بر فصوص‌الحکم‌ نوشته‌ شده‌، مرجوع کنید بهید این‌ مطلب‌ است‌ (شیمل‌، 1983، ص‌ 357). محب‌اللّه‌ اللّه‌آبادی‌، از مشایخ‌ چشتیه‌، از جمله‌ کسانی‌ بود که‌ فصوص‌الحکم‌ را به‌ فارسی‌ و عربی‌ شرح‌ کرد (حسنی‌، ج‌ 5، ص‌ 335). عبدالقدّوس‌ گنگوهی‌ نیز از صوفیانی‌ بود که‌ بسیار تحت‌تأثیر نظریة‌ وحدت‌ وجود ابن‌عربی‌ قرار گرفت‌ (شیمل‌، 1983، همانجا).ادبیات‌ صوفیانه‌ در شبه‌قارة‌ هند. یکی‌ از دستاوردهای‌ مهم‌ صوفیه‌ در شبه‌قارة‌ هند، ادبیات‌ صوفیانه‌ است‌ که‌ بسیاری‌ از این‌ آثار به‌ فارسی‌ و بقیه‌ به‌ زبانهای‌ محلی‌ هند است‌ (تفهیمی‌، ص‌ 13).برخی‌ از آثار صوفیة‌ هند عبارت‌اند از: 1) شروح‌ و حواشی‌ بر کتب‌ مهم‌ صوفیه‌ نظیر فصوص‌الحکم‌ ، مثنوی‌ مولوی‌، رسالة‌ قشیریه‌ ، و التَّعرُّف‌ ( رجوع کنید به همان‌، ص‌ 17؛ منزوی‌، ج‌ 3، ص‌ 1639ـ 1652، 1742ـ1744). 2) تألیف‌ کتابهایی‌ در معارف‌ صوفیانه‌ و سیروسلوک‌، نظیر کشف‌المحجوب‌ هجویری‌ و طوالع‌ الشموس‌ قاضی‌ حمیدالدین‌ دهلوی‌ ناگوری‌ (متوفی‌ 641) و سلک‌ السلوک‌ ضیاءالدین‌ نخشبی‌ (متوفی‌ 751؛ تفهیمی‌، ص‌ 15ـ 16). 3) تألیف‌ تذکره‌های‌ منظوم‌ و منثور در شرح‌ احوال‌ مشایخ‌ صوفیه‌، از جمله‌ سِیَرالاولیاء اثر سیدمحمدبن‌ مبارک‌ کرمانی‌ معروف‌ به‌ میرخورد (متوفی‌ 770)، سِیر العارفین‌ از حامدبن‌ فضل‌اللّه‌ جمالی‌ دهلوی‌ (متوفی‌ 942)، اخبارالاخیار فی‌ اسرارالابرار از عبدالحق‌ محدّث‌ دهلوی‌ (متوفی‌ 1052)، تذکره‌ گلزار ابرار از محمد غوثی‌ شطاری‌ (حدود قرن‌ یازدهم‌)، سفینة‌الاولیاء و سکینة‌الاولیاء هر دو از داراشکوه‌، حضرات‌ القدس‌ از بدرالدین‌ سرهندی‌ (متوفی‌ 1094؛ رجوع کنید به تفهیمی‌، ص‌ 41). 4) آثاری‌ با عنوان‌ «مکتوبات‌»، مشتمل‌ بر پاسخها و توصیه‌ها و توضیحات‌ کتبی‌ مشایخ‌ در بارة‌ سیروسلوک‌ یا امور دینی‌ و اجتماعی‌. بعضی‌ از مکتوبات‌ مهم‌ عبارت‌اند از: مکتوبات‌ حمیدالدین‌ صوفی‌ ناگوری‌ * ، مکتوبات‌ سرهندی‌، مکتوبات‌ ابوعلی‌ قلندر علی‌ پانی‌پتی‌ * و مکتوبات‌ شرف‌الدین‌ یحیی‌ منیری‌ * (همان‌، ص‌ 17ـ 18). 5) آثاری‌ با عنوان‌ «ملفوظات‌»، که‌ مجموعه‌ سخنان‌ مشایخ‌ در مجالس‌ خاص‌ با مریدان‌ است‌. ملفوظات‌ پاسخهای‌ شیخ‌ به‌ پرسشهایی‌ در بارة‌ مسائل‌ دینی‌ و اجتماعی‌ و عرفانی‌ بود (همان‌، ص‌ 18) که‌ پس‌ از چندی‌ یکی‌ از مریدان‌ آن‌ را مکتوب‌ می‌کرد. برخی‌ از ملفوظات‌ مهم‌ عبارت‌اند از: انیس‌ الارواح‌ (ملفوظات‌ خواجه‌ عثمان‌ هارونی‌، متوفی‌ 617)، دلیل‌ العارفین‌ (ملفوظات‌ معین‌الدین‌ حسن‌ سجزی‌ چشتی‌)، فوائد الفرجوع کنید بهاد (ملفوظات‌ نظام‌الدین‌ اولیا) که‌ امیرحسن‌ سجزی‌ آن‌ را مکتوب‌ کرده‌ است‌ (همان‌، ص‌ 18ـ19؛ منزوی‌، ج‌ 3، ص‌ 1294).بخشی‌ از ادبیات‌ صوفیانة‌ هند به‌ زبانهای‌ محلی‌ است‌. ملاداود (متوفی‌ 772) و محمد شَگْهیر در بنگال‌، صوفیانی‌ بودند که‌ به‌ زبان‌ محلی‌ شعر می‌گفتند (شیمل‌، 1376 ش‌، ص‌ 281). در پنجاب‌ و سند نیز شاعرانی‌ نظیر عبداللطیف‌ بیتابی‌ (متوفی‌ 1752) و بلّهی‌شاه‌ * به‌ لهجة‌ پنجابی‌ و سندی‌ شعر می‌گفتند. مظهرجان‌جانان‌ و خواجه‌ میردَرد (متوفی‌ 1199) نیز از شاعران‌ بزرگ‌ اردوزبان‌ بودند (همو، 1983، ص‌ 372، 388ـ389).منابع‌: صابر آفاقی‌، «صوفیان‌ کشمیر و نقش‌ آنان‌ در نشر فرهنگ‌ و ادب‌ فارسی‌»، هنر و مردم‌ ، دورة‌ جدید، ش‌ 112 و 113 (بهمن‌ و اسفند 1350)؛ ابوریحان‌ بیرونی‌، تحقیق‌ ماللهند ، ج‌ 1، ترجمة‌ منوچهر صدوقی‌سها، تهران‌ 1362 ش‌؛ محمد اکرم‌، آب‌ کوثر ، لاهور 1990؛ تاراچند، «نفوذ اسلام‌ در هند»، مهر ، سال‌ 8 ، ش‌ 5 (مرداد 1331)؛ ساجداللّه‌ تفهیمی‌، «نگاهی‌ کوتاه‌ بر تاریخچة‌ زبان‌ و ادبیات‌ فارسی‌ در شبه‌قاره‌»، ترجمة‌ علی‌ محمد مرجوع کنید بهذنی‌، در مجموعة‌ سخنرانیهای‌ نخستین‌ سمینار پیوستگیهای‌ فرهنگی‌ ایران‌ و شبه‌قاره‌ ، ج‌ 2، اسلام‌آباد: مرکز تحقیقات‌ فارسی‌ ایران‌ و پاکستان‌، 1372 ش‌؛ اکبر ثبوت‌، مدارس‌ اسلامی‌ هند در طول‌ تاریخ‌ و جایگاه‌ فرهنگی‌ ایران‌ در آنها ، [ دهلی‌نو: رایزنی‌ فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، 1376 ش‌ ] (جزوة‌ تکثیرشده‌)؛ ممتازبیگم‌ چودهری‌، «تأثیر صوفیان‌ ایران‌ در تصوف‌ شبه‌قارة‌ پاکستان‌ و هند»، در تأثیر معنوی‌ ایران‌ در پاکستان‌ ، تألیف‌ جعفر قاسمی‌، لاهور: ادارة‌ اوقاف‌ پنجاب‌، 1350 ش‌؛ عبدالحی‌ حسنی‌، نزهة‌الخواطرو بهجة‌المسامع‌ و النواظر ، حیدرآباد دکن‌، ج‌ 5، 1396/1976؛ اطهر عباس‌ رضوی‌، شیعه‌ در هند ، ترجمة‌ مرکز مطالعات‌ و تحقیقات‌ اسلامی‌ (واحد ترجمه‌)، ج‌ 1، قم‌ 1376 ش‌؛ عبدالحسین‌ زرین‌کوب‌، ارزش‌ میراث‌ صوفیه‌ ، تهران‌ 1362 ش‌؛ همو، در قلمرو وجدان‌: سیری‌ در عقاید، ادیان‌ و اساطیر ، تهران‌ 1369 ش‌؛ شمیم‌ محمود زیدی‌، «زبان‌ فارسی‌ و صوفیان‌ شبه‌قاره‌»، در مجموعة‌ سخنرانیهای‌ نخستین‌ سمینار پیوستگیهای‌ فرهنگی‌ ایران‌ و شبه‌قاره‌ ، ج‌ 2، تهران‌: مرکز تحقیقات‌ فارسی‌ ایران‌ و پاکستان‌، 1372 ش‌؛ آنه‌ماری‌ شیمل‌، تبیین‌ آیات‌ خداوند: نگاهی‌ پدیدارشناسانه‌ به‌ اسلام‌ ، ترجمة‌ عبدالرحیم‌ گواهی‌، تهران‌ 1376 ش‌؛ مدرس‌ تبریزی‌؛ محمدسلیم‌ مظهر، «بررسی‌ احوال‌ و آثار پارسی‌گویان‌ ایرانی‌ در شبه‌قاره‌ از دورة‌ غزنوی‌ تا آغاز سدة‌ دهم‌ هجری‌ قمری‌»، پایان‌نامة‌ دکتری‌ ادبیات‌ فارسی‌، دانشکدة‌ ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌، دانشگاه‌ تهران‌، 1376 ش‌؛ احمد منزوی‌، فهرست‌ مشترک‌ نسخه‌های‌ خطی‌ فارسی‌ پاکستان‌ ، اسلام‌آباد 1362ـ1370 ش‌؛ حسین‌ نصر، جوان‌ مسلمان‌ و دنیای‌ متجدد ، ترجمة‌ مرتضی‌ اسعدی‌، تهران‌ 1374 ش‌؛Athar Abbas Rizivi, A history of sufism in India , New Delhi 1978-1983; Annemarie Schimmel, Mystical dimensions of Islam , chapel Hill, N.C. 1983; J. Spencer Trimingham, The sufi orders in Islam, London 1973.6) تصوف‌ در جنوب‌شرقی‌ آسیا. تاریخ‌ تصوف‌ در فرهنگ‌وتمدن‌ آسیای‌ جنوب‌شرقی‌، خصوصاً اندونزی‌ و مالزی‌، با ظهور و گسترش‌ اسلام‌ در قرن‌ هفتم‌/ سیزدهم‌ در این‌ منطقه‌، پیوند خورده‌ است‌. به‌ نظر پژوهشگران‌، صوفیان‌ در اسلامی‌ شدن‌ این‌ حوزه‌، که‌ گویا تا قرن‌ نهم‌/ پانزدهم‌ طول‌ کشید، نقش‌ مهمی‌ داشته‌اند (ریکلفس‌، ص‌ 18ـ19؛ سدروث‌ ، ص‌ 265). به‌ عقیدة‌ آنان‌ صوفیان‌ پس‌ از سقوط‌ بغداد به‌ دست‌ مغولان‌، همراه‌ با تجار و کشتیهای‌ بازرگانی‌ تعالیم‌ اسلام‌ را همراه‌ با افکار صوفیانه‌ به‌ مالاکا (واقع‌ در مالزی‌ امروزی‌) آوردند. البته‌ در اسناد این‌ دوره‌، به‌طور مشخص‌ از هیچیک‌ از طریقتهای‌ تصوف‌ ذکری‌ به‌ میان‌ نیامده‌ است‌ (ریکلفس‌، ص‌ 18؛ سدروث‌، همانجا؛ لاپیدوس‌، ص‌ 248ـ249).ظاهراً در آغاز، حاکمان‌ و قدرتمندان‌ از صوفیان‌ حمایت‌ و برای‌ توجیه‌ قدرت‌ و مشروعیت‌ حکومت‌ خود از تعالیم‌ عرفانی‌ ابن‌عربی‌ و مکتب‌ او، مانند نظریة‌ انسان‌ کامل‌، استفاده‌ می‌کردند (عظیمردی‌ آزرا، 1999، ص‌ 666). با این‌ حال‌ بر لزوم‌ پیروی‌ از شریعت‌ نیز تأکید داشتند، ازینرو با صوفیانی‌ که‌ از نظر حاکمان‌ محلی‌ و عالمان‌ دینی‌ مرتد شناخته‌ می‌شدند بشدت‌ مقابله‌ می‌کردند، چنانکه‌ یکی‌ از این‌ صوفیان‌ به‌ نام‌ سیتی‌جنار ، که‌ زندگی‌ و سخنانش‌ را شبیه‌ حلاج‌ دانسته‌اند، در 922/ 1516 اعدام‌ شد. تا قرن‌ یازدهم‌ نیز چند تن‌ دیگر از این‌ گروه‌ صوفیان‌ محکوم‌ به‌ مرگ‌ شدند ( رجوع کنید به همان‌، ص‌ 671ـ672).اما مشهورترین‌ نمایندة‌ سلسلة‌ قادریه‌ و اندیشة‌ وحدت‌ وجود، در آسیای‌ جنوب‌شرقی‌ حمزه‌ فَنْصوری‌ * (قرن‌ دهم‌/ شانزدهم‌) است‌ (همان‌، ص‌ 672) که‌ از پیشروان‌ اشاعة‌ تفکر اسلامی‌ در این‌ منطقه‌ محسوب‌ می‌شود. مرید او، شمس‌الدین‌ سوماترانی‌ (متوفی‌ 1040)، نیز صاحب‌ آثاری‌ در کلام‌ و عرفان‌ بود (همان‌، ص‌ 672ـ673).مشابهتهای‌ موجود میان‌ اندیشة‌ وحدت‌وجود، آیین‌ هندو و بودا و تأثیر درازمدت‌ این‌ دو آیین‌ در آسیای‌ جنوب‌شرقی‌، سبب‌ شد اندیشة‌ وحدت‌وجود که‌ بیشتر از طریق‌ فنصوری‌ و سوماترانی‌ معرفی‌ شده‌ بود، بسرعت‌ انتشار یابد ( رجوع کنید به نوئر، ص‌ 25؛ لاپیدوس‌، همانجا؛ عظیمردی‌ آزرا، 1997، ص‌ 168).از دیگر صوفیان‌ مهم‌ این‌ منطقه‌، نورالدینِ رانیری‌ * (متوفی‌ 1068) است‌. وی‌ که‌ از پیروان‌ احمد سرهندی‌، صوفی‌ اصلاح‌طلب‌ هندی‌ بود، حدود 29 کتاب‌ نوشت‌ که‌ بیشتر آنها در نفی‌ تعالیم‌ وحدت‌وجودی‌ فنصوری‌ و سوماترانی‌ بود، آثار وی‌ هنوز در مراکز دینی‌ سنّتی‌ مالزی‌ تدریس‌ می‌شود (کنیش‌، ص‌ 286ـ287؛ اسماعیل‌ حمید، ص‌214ـ215). رانیری‌ در کتاب‌ تبیان‌ فی‌ معرفة‌الادیان‌ ، 72 گروه‌ را خارج‌ از اسلام‌ دانسته‌ است‌ که‌ پیروان‌ فنصوری‌ و سوماترانی‌ از آن‌ جمله‌اند (عظیمردی‌ آزرا، 1999، ص‌ 677). وی‌ که‌ معتقد بود اندیشة‌ وحدت‌وجود مردم‌ را دچار سر در گمی‌ و انحراف‌ از اسلام‌ کرده‌است‌، در دورة‌ هفت‌ سالة‌ قضاوت‌ و شیخ‌الاسلامی‌ خود در زمان‌ سلطان‌ اسکندر دوم‌ (1047ـ1051/ 1637ـ1641)، سلطان‌ را واداشت‌ نسبت‌ به‌ وحدت‌وجودیها شدت‌ عمل‌ نشان‌ دهد و آنها را وادار به‌ توبه‌ کند (همان‌، ص‌ 675). رانیری‌ بر هماهنگ‌ ساختن‌ شریعت‌ و طریقت‌ تأکید بسیار داشت‌. کتاب‌ الصراط‌المستقیم‌ او، اولین‌ کتاب‌ در بارة‌ مسائل‌ فقهی‌ در مالزی‌ است‌ (همان‌، ص‌ 676). وی‌ با از دست‌ دادن‌ حمایت‌ جانشینِ اسکندر دوم‌ به‌ هند رفت‌ و چهارده‌ سال‌ بعد در هند وفات‌ یافت‌ (ریکلفس‌، ص‌ 79).در قرن‌ یازدهم‌ و دوازدهم‌، میان‌ آن‌ دسته‌ از علمای‌ دینی‌ که‌ با تکیه‌ بر آثار غزالی‌ مدافع‌ سرسخت‌ عرفان‌ متشرعانه‌ بودند و صوفیانی‌ که‌ می‌کوشیدند عقاید عرفانی‌ اسلامی‌ را با اندیشه‌ها و مناسک‌ آیینهای‌ هندو و بودا تلفیق‌ کنند، بخصوص‌ در بارة‌ وحدت‌وجود بحثهایی‌ در گرفت‌ که‌ سبب‌ ابهام‌ و سر در گمی‌ دینی‌ مسلمانان‌ مالایایی‌ شد ( رجوع کنید به > دایرة‌المعارف‌ جهان‌ اسلام‌ آکسفورد < ، ج‌ 3، ص‌ 29ـ30). این‌ موضوع‌ توجه‌ عالمان‌ و صوفیان‌ مکه‌ و مدینه‌ را نیز جلب‌ کرد، چنانکه‌ ابراهیم‌ کورانی‌ (متوفی‌ 1102) با نوشتن‌ کتابهایی‌ سعی‌ کرد به‌ مشکلات‌ دینی‌ مردم‌ در این‌ باب‌ پاسخ‌ گوید ( رجوع کنید به عظیمردی‌ آزرا، 1997، ص‌170ـ172).به‌ نظر می‌رسد که‌ در اواخر قرن‌ یازدهم‌، اصلاح‌ دینی‌ و مبارزه‌ با آنچه‌ از نظر عالمان‌ دینی‌ در تعالیم‌ صوفیان‌ بدعت‌ شمرده‌ می‌شد، از طریق‌ عالمان‌ و صوفیانی‌ مانند احمد قُشاشی‌ * (متوفی‌ 1071)، ابراهیم‌ کورانی‌ * و عبدالکریم‌ سمّان‌ (متوفی‌ 1189) که‌ در مدارس‌ دینی‌ مکه‌ و مدینه‌ تحصیل‌ و تدریس‌ کرده‌ بودند، به‌ آسیای‌ جنوب‌شرقی‌ راه‌ یافت‌. اصولاً همة‌ مبلّغان‌ سلسله‌های‌ صوفیه‌ در این‌ منطقه‌، در مدارس‌ دینی‌ مکه‌ و مدینه‌ درس‌ خوانده‌ بودند؛ حتی‌ شطاریه‌ و نقشبندیه‌ نیز مستقیماً از هند به‌ این‌ مناطق‌ نرسیدند بلکه‌ از حرمَین‌ شریفَین‌ (مکه‌ و مدینه‌) به‌ آنجا راه‌ یافتند ( رجوع کنید به همان‌، ص‌ 171ـ172؛ کنیش‌، ص‌ 287؛ بروئینسن‌، ص‌ 706). از جمله‌ عبدالرئوف‌ سینکیلی‌ (متوفی‌ 1104/ 1105) که‌ در آچه‌ متولد شد و سپس‌ به‌ حجاز رفت‌. در آنجا به‌واسطه‌ کورانی‌ از تعالیم‌ احمد قشاشی‌ که‌ از مشایخ‌ شطاریه‌ ـ قادریه‌ بود، بهره‌مند شد (عظیمردی‌ آزرا، 1999، ص‌678؛ کنیش‌، همانجا). سینکیلی‌ قرآن‌ و تفسیر بیضاوی‌ را به‌ زبان‌ مالایی‌ ترجمه‌ کرد. تألیفاتی‌ در فقه‌ شافعی‌ نیز از او به‌جا مانده‌ است‌ ( د. اسلام‌ ، چاپ‌ دوم‌، ذیل‌ "Indonesia .IV" ؛ کنیش‌، همانجا). عمدة‌المحتاجین‌ ، رسالة‌ معروف‌ سینکیلی‌ در عرفان‌، شامل‌ آداب‌ طریقت‌ از جمله‌ در بارة‌ برگزاری‌ جلسات‌ ذکر و مناجات‌ است‌. مخالفت‌ وی‌ با ابن‌عربی‌ کمتر از رانیری‌ بود و حتی‌ نظریة‌ مراتب‌ هفت‌گانة‌ وجود و انسان‌ کاملِ ابن‌عربی‌ را در آثار خود منعکس‌ کرده‌ است‌ (کنیش‌، همانجا). سینکیلی‌ با اعتقاد به‌ اینکه‌ خداوند از نور محمد، صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌، اعیان‌ ثابته‌ و از اعیان‌ ثابته‌ جهان‌ (اعیان‌ خارجیه‌) را آفرید و اعیان‌ خارجیه‌ از خدا متمایزند، سعی‌ داشت‌ میان‌ خدا و خلق‌ تمایز قائل‌ شود (عظیمردی‌ آزرا، 1997، ص‌ 174). هدف‌ اصلی‌ او هماهنگ‌ کردن‌ شریعت‌ و طریقت‌ (تصوف‌) بود و تعالیم‌ شطاریه‌ را مطابق‌ با شریعت‌ می‌دانست‌ (اسماعیل‌حمید، ص‌ 251).یکی‌ دیگر از صوفیان‌ اصلاح‌طلب‌ که‌ شاگرد کورانی‌ نیز بود، محمدیوسف‌بن‌ عبداللّه‌ خلوتی‌ مَقاصِری‌ (متوفی‌ 1037) مشهور به‌ شیخ‌یوسف‌ است‌ (عظیمردی‌ آزرا، 1999، ص‌ 681). او تصوف‌ را ایمان‌ خالص‌ به‌ یگانگی‌ خداوند می‌دانست‌. به‌ نظر شیخ‌یوسف‌ وجود خدا حقیقی‌ و وجود مخلوقات‌ مجازی‌ است‌ و به‌زعم‌ او، این‌ عقیده‌ مشکلات‌ وحدت‌ وجود را حل‌ می‌کند (همانجا). شیخ‌یوسف‌ طریقت‌ خود را، که‌ تلفیقی‌ از تعلیمات‌ نقشبندیه‌ و خلوتیه‌ بود، طریقت‌ محمدیه‌ یا احمدیه‌ می‌خواند (همانجا؛ همو، 1997، همانجا).یکی‌ دیگر از تربیت‌یافتگان‌ مدینه‌، عبدالصمد پالیمبانی‌ (متوفی‌ 1203) است‌ که‌ از نمایندگان‌ تصوف‌ غزالی‌ بود و در هدایة‌السالکین‌ و سِیَرالسالکین‌ ، از آثار غزالی‌ بسیار اقتباس‌ کرده‌ است‌. وی‌ و شاگردانش‌ تلفیقی‌ از تعالیم‌ سمّانیه‌ (شاخه‌ای‌ از خلوتیه‌)، خلوتیه‌، نقشبندیه‌ و قادریه‌ را در آسیای‌ جنوب‌شرقی‌ گسترش‌ دادند و هدف‌ اصلی‌ آنها هماهنگ‌ کردن‌ طریقت‌ با شریعت‌ بود (عظیمردی‌ آزرا، 1999، ص‌ 682ـ683؛ همو، 1997، ص‌ 176).در قرن‌ سیزدهم‌ برخی‌ سلسله‌های‌ صوفیانه‌ مانند سمانیه‌، قادریه‌، نقشبندیه‌ و گاه‌ شطاریه‌، سازمانها و تشکیلاتی‌ برای‌ شورش‌ علیه‌ استعمارگران‌ تدارک‌ می‌دیدند، ازینرو در دوران‌ استعمار هلند این‌ سلسله‌ها مورد تهدید و ارعاب‌ قرار گرفتند. بتدریج‌ با رشد جریانات‌ ملی‌گرایانه‌ در آغاز قرن‌ چهاردهم‌، شورشهای‌ ضداستعماری‌ صوفیه‌ رو به‌ افول‌ نهاد و سلسله‌های‌ صوفیانه‌ موردحملة‌ جریانات‌ اصلاح‌طلب‌ اسلامی‌ قرار گرفتند (کنیش‌، ص‌ 288؛ بروئینسن‌، ص‌ 709). این‌ جریانات‌ بیشتر تحت‌تأثیر عقاید اصلاح‌طلبانة‌ مصر بودند و از آرای‌ شیخ‌محمد عبده‌ * و رشیدرضا * الهام‌ می‌گرفتند (نوئر، ص‌ 362ـ363). البته‌ برخی‌ شاخه‌های‌ صوفیه‌، مانند خالدیه‌ (از شاخه‌های‌ نقشبندیه‌) که‌ از اوایل‌ قرن‌ چهاردهم‌ در این‌ منطقه‌ گسترش‌ بسیار یافته‌، با گرایشهای‌ متشرعانة‌ خود تا حدی‌ با جریانات‌ اصلاح‌طلب‌ همراه‌ شده‌اند (بالدیک‌، ص‌ 163). در این‌ قرن‌ طریقة‌ تِجانیه‌ * از شمال‌ افریقا به‌ آسیای‌ جنوب‌شرقی‌ وارد شد. برخی‌ ادعاهای‌ بنیانگذار آن‌، از جمله‌ اینکه‌ طریقتش‌ را مستقیماً و بی‌واسطه‌ به‌ پیامبر می‌رساند، با مخالفت‌ صوفیان‌ و اصلاح‌طلبان‌ مواجه‌ شد، ولی‌ علی‌رغم‌ این‌ مخالفتها توانست‌ گسترش‌ یابد و حتی‌ از فقها تأیید رسمی‌ دریافت‌ کند (همانجا؛ بروئینسن‌، ص‌ 728).در قرن‌ چهاردهم‌/ بیستم‌، پیروان‌ بعضی‌ از سلسله‌ها با انجام‌ دادن‌ کارهایی‌ از قبیل‌ فروکردن‌ میخ‌ و میله‌های‌ آهنی‌ در قفسة‌سینه‌ و نواختن‌ طبل‌ در ملأعام‌ و رفتن‌ به‌ زیارت‌ اولیا و تقدیم‌ هدایا به‌ زیارتگاهها، که‌ به‌ نظر اصلاح‌طلبان‌ شرک‌ محسوب‌ می‌شود، موجب‌ تضعیف‌ تصوف‌ در این‌ منطقه‌ شدند (بالدیک‌، ص‌ 164؛ نیز رجوع کنید به نوئر، ص‌ 367،370ـ371). امروزه‌ بعضی‌ از سلسله‌ها خود را با نیازهای‌ روز همراه‌ ساخته‌اند و مهمترین‌ کارکرد آنها استفاده‌ از تعلیمات‌ عرفانی‌ برای‌ ترک‌ اعتیاد و درمان‌ بیماریهای‌ روانی‌ است‌ (کنیش‌، همانجا).تا به‌ امروز، تصوفِ منطبق‌ با شریعت‌ در آسیای‌ جنوب‌شرقی‌ موفقتر بوده‌ و آثار رانیری‌ و سینکیلی‌ رواج‌ بیشتری‌ داشته‌ و معمولاً عالمان‌ دینی‌ نیز طرفدار تصوف‌ جنید، قشیری‌ و غزالی‌ بوده‌اند. بعلاوه‌، تقریباً از ابتدای‌ گسترش‌ تصوف‌ در این‌ منطقه‌ تاکنون‌، فقهای‌ آن‌، خود از صوفیه‌ بوده‌اند، ازینرو مخالفتی‌ با تصوفِ سازگار با شریعت‌ ندارند ( رجوع کنید به عظیمردی‌ آزرا، 1999، ص‌ 682ـ683، 685ـ686). امروزه‌ گرایش‌ به‌ تصوف‌ در میان‌ مقامات‌ بالای‌ دولتی‌، روشنفکران‌، علمای‌ دینی‌ و حتی‌ اصلاح‌طلبان‌ وجود دارد ( رجوع کنید به بروئینسن‌، ص‌ 718ـ719، 728؛ نوئر، ص‌ 25، پانویس‌20؛ مظفری‌، ص‌ 32).منابع‌: مرل‌ کالوین‌ ریکلفس‌، تاریخ‌ جدید اندونزی‌ ، ترجمة‌ عبدالعظیم‌ هاشمی‌نیک‌، تهران‌ 1370 ش‌؛ محمدرضا مظفری‌، اندونزی‌ ، تهران‌: دفتر مطالعات‌ سیاسی‌ و بین‌المللی‌، 1374 ش‌؛ دلیارنوئر، نهضتهای‌ نوین‌ اسلامی‌ در اندونزی‌ ، ترجمة‌ ایرج‌ رزاقی‌ و محمدمهدی‌ حیدرپور، مشهد 1370 ش‌؛Azyumardi Azra, "Education, law, mysticism: constructing social realities", in Islamic civilization in the Malay world , ed. Mohd. Taib Osman, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997; idem, "Opposition to Sufism in the East Indies in the seventeenth and eighteenth centuries", in Islamic mysticism contested: thirteen centuries of controversies and polemics , ed. Frederick de Jong and Bernd Radtke, Leiden: Brill, 1999; Julian Baldick, Mystical Islam and introduction of Sufism , London 2000; Martin van Bruinessen, "Controversies and polemics involving the Sufi orders in twentieth-century Indonesia", in Islamic mysticism contested , ibid; Sven Cederroth, "Indonesia and Malaysia", in Islam outside the Arab world , ed. David Westerlund and Ingvar Svanberg, Richmond: Curzon, 1999; EI 2 , s.v. "Indonesia. IV: History. a: Islamic period" (by S.M.N. A l-Attas); Ismail Hamid, " Kitab Jawi : intellectualizing literary tradition", in Islamic civilization in the Malay world , ibid; Alexander Knysh, Islmic mysticism: a short history , Leiden 2000; Ira M. Lapidus, A history of Islamic societies , Cambridge 1991; The Oxford encyclopedia of the modern Islamic world , ed. John L. Esposito, New York 1995, s.v. "Malay and Indonesian literature" (by Hendrik M.J. Maier).7) تصوف‌ در چین‌. تاریخ‌ تصوف‌ در چین‌ تا حدودی‌ مبهم‌ و پژوهشهای‌ در بارة‌ آن‌ عمدتاً جدید است‌. تصوف‌ اسلامی‌ از سدة‌ دهم‌/ شانزدهم‌ از طریق‌ آسیای‌ مرکزی‌ و خاورمیانه‌ به‌ چین‌ راه‌یافت‌ و ترکستان‌ شرقی‌ در غرب‌ چین‌ (امروزه‌ ایالت‌ سین‌کیانگ‌/ شین‌جیانگ‌؛ در منابع‌ اسلامی‌: کاشغر و ختن‌) نخستین‌ و مهمترین‌ مرکز تصوف‌ در چین‌ بود (فنگ‌ جین‌ یوان‌ ، ص‌ 91، 94؛ قس‌ بن‌آدام‌، ص‌ 199 که‌ تاریخ‌ ورود تصوف‌ را به‌ این‌ نواحی‌ اواخر سدة‌ نهم‌/ پانزدهم‌ آورده‌است‌).بر طبق‌ روایات‌ محلی‌، در 940 یکی‌ از خواجگانِ [ ده‌بیدی‌ ] از سمرقند به‌ کاشغر رفت‌ تا در مذاکرات‌ خان‌ کاشغر با ازبکها شرکت‌ جوید (گروسه‌، ص‌ 819). وی‌ خواجه‌ احمد کاسانی‌ * (متوفی‌ 949) معروف‌ به‌ مخدوم‌ اعظم‌، اولین‌ شیخ‌ ده‌بیدی‌ ( رجوع کنید به بخش‌ 4: تصوف‌ در آسیای‌ مرکزی‌ و قفقاز؛ دهبیدیه‌ * )، بود که‌ بنیانگذار سلسلة‌ خواجگان‌ یا خوجه‌های‌ ترکستان‌ و نیای‌ روحانی‌ صوفیان‌ چین‌ محسوب‌ می‌شود (طوغان‌ ، ص‌ 37، پانویس‌ 125؛ ایرانیکا ، ذیل‌ " "Chinese Turkestan.v ). مخدوم‌ اعظم‌ مدتی‌ در کاشغر اقامت‌ کرد و از هر یک‌ از دو همسرش‌ ــ که‌ یکی‌ سمرقندی‌ و دیگری‌ کاشغری‌ بود ــ صاحب‌ پسری‌ به‌ نامهای‌ خواجه‌ اسحاق‌ولی‌ و محمدامین‌ شد. خواجه‌اسحاقِ ولی‌ مرجوع کنید بهسس‌ شاخة‌ اسحاقیه‌ یا قره‌داغلیک‌ (سلسلة‌ سیاهکوهی‌) و خواجه‌ هدایت‌اللّه‌ معروف‌ به‌ آفاق‌/ آپاق‌ و نیز مشهور به‌ «ایشانْ کلان‌» (حک : 1089ـ1106) نوة‌ محمدامین‌، بنیانگذار شاخة‌ آفاقیه‌ یا آق‌داغلیک‌ (سلسلة‌ سفیدکوهی‌) گردید (طوغان‌، ص‌ 33؛ فنگ‌ جین‌ یوان‌، ص‌ 95؛ گروسه‌، همانجا).دو تن‌ از تربیت‌یافتگان‌ مکتب‌ مخدوم‌ اعظم‌، به‌ نامهای‌ ما زونگ‌ شنگ‌ (1049ـ 1131/ 1639ـ1719) و ما تسوجن‌ (1043ـ1134/1633ـ1722)،بترتیب‌سلسله‌های‌بی‌جیاچانگ‌ و مفتی‌ را بنیان‌ نهادند (فنگ‌ جین‌ یوان‌، ص‌ 90). یکی‌ دیگر از پیروان‌ او، ما لای‌چی‌ (1092ـ1180/ 1681ـ 1766) که‌ مخدوم‌ اعظم‌ به‌ او لقب‌ ابوالفتوح‌ داده‌ بود، فرقة‌ هوا سی‌ را بنیان‌ نهاد (همانجا).قره‌داغلیکها، یارغند و یه‌چنگ‌ و آق‌داغلیکها، کاشغر و آرتوش‌ را مرکز فعالیت‌ خود قرار دادند (فنگ‌ جین‌ یوان‌، ص‌ 95). گروه‌ نخست‌ به‌ نیروی‌ قره‌ قرقیزهای‌ ناحیة‌ تین‌شان‌ جنوبی‌ و گروه‌ دوم‌ به‌ هواداران‌ قرقیز و قزاق‌ در ناحیة‌ ایلی‌ متکی‌ بودند (گروسه‌، همانجا). تفاوت‌ عمدة‌ این‌ دو سلسله‌ در اجرای‌ ذکر خفی‌ و جلی‌ بود. این‌ تفاوت‌، بر خلاف‌ سلسله‌های‌ خاورمیانه‌ و ماوراءالنهر که‌ هر دو شکل‌ ذکر در کنار یکدیگر وجود داشت‌، در ترکستان‌ چین‌ منشأ منازعه‌ و کشمکش‌ گردید (طوغان‌، ص‌ 39) تا آنجا که‌ هواداران‌ یک‌ گروه‌، دیگری‌ را دیوانه‌ خواندند (همان‌، ص‌ 33) و تمام‌ مناسبات‌ اقتصادی‌ و سیاسی‌ و خانوادگی‌ آنان‌ قطع‌ شد و مناقشات‌ خونینی‌ در گرفت‌ (فنگ‌ جین‌ یوان‌، همانجا) تا اینکه‌ در حدود 1089 هدایت‌اللّه‌ آفاق‌ به‌ قدرت‌ سیاسی‌ و حکومت‌ کاشغر رسید و از شدت‌ این‌ دشمنیها تا حدودی‌ کاسته‌ شد (طوغان‌، ص‌ 20، 33). در دورة‌ رهبری‌ سیاسی‌ آفاق‌ انشعاباتی‌ در سلسله‌ رخ‌ داد و سلسله‌های‌ دیگری‌، از جمله‌ قادریه‌ و سهروردیه‌، از سمرقند به‌ کاشغر و ختن‌ وارد شد (فنگ‌ جین‌ یوان‌، ص‌ 89، 96). بخصوص‌ با رونق‌ تجارت‌ و افزونی‌ رفت‌وآمد بازرگانان‌ و آزادی‌ سفر مسلمانان‌ به‌ مکه‌ و آشنایی‌ آنان‌ با اندیشه‌های‌ صوفیانه‌ در خاورمیانه‌، اشاعة‌ تصوف‌ در چین‌ شتاب‌ بیشتری‌ یافت‌ (همان‌، ص‌ 96ـ97).در 1089 آخرین‌ خان‌ کاشغر، اسماعیل‌، که‌ از گسترش‌ نفوذ خواجگان‌ آفاقی‌ بیمناک‌ شده‌ بود، آفاق‌ را از کاشغر راند، ولی‌ او به‌ کمک‌ مغولهای‌ قَلموق‌ * (کلموک‌) ساکن‌ زونگار/ جونکار به‌ کاشغر بازگشت‌ و پس‌ از شکست‌ دادن‌ اسماعیل‌ و تصرف‌ یارکند، پایتخت‌ کاشغر، قدرت‌ را در سین‌کیانگ‌ جنوبی‌ به‌ دست‌ گرفت‌ (گروسه‌، همانجا؛ فنگ‌ جین‌ یوان‌، ص‌ 95). در دورة‌ حکومت‌ او، جمعیت‌ نامتجانس‌ آلتی‌شهر، با تکیه‌ بر اسلام‌ و بویژه‌ تعالیم‌ سلسلة‌ نقشبندی‌ هویتی‌ مشترک‌ یافت‌ ( ایرانیکا ، همانجا). سیاستهای‌ او موجب‌ گسترش‌ بسیار تصوف‌ در چین‌ شد و هریک‌ از فِرَق‌ تصوف‌ در کاشغر و یارکند و تورفان‌ و دیگر مناطق‌ به‌ احداث‌ «گنبد» (تشکیلات‌ ادارة‌ طریقت‌) پرداختند(فنگ‌ جین‌ یوان‌، همانجا). وی‌ با وجود تحمیل‌ مالیاتهای‌ سنگین‌ بر اهالی‌ زونگار، پیروان‌ دو سلسلة‌ آفاقیه‌ و اسحاقیه‌ را از مالیات‌ معاف‌ کرد (طوغان‌، ص‌ 33).حکومت‌ یکپارچة‌ خواجگان‌ بر کاشغر با مرگ‌ دانیال‌، حاکم‌ یارکند، در 1149 میان‌ چهار پسر وی‌ تقسیم‌ شد (گروسه‌، ص‌ 881). یوسف‌، فرزند دانیال‌، تصمیم‌ داشت‌ با استفاده‌ از جنگهای‌ داخلی‌ بین‌ مدعیان‌ حکومت‌، تمام‌ کاشغر را تصاحب‌ کند (همانجا)، اما نتوانست‌ و کاشغر به‌ خانات‌ کوچک‌ تجزیه‌ شد؛ با این‌ حال‌ این‌ منطقه‌ همچنان‌ در تسلط‌ خواجگان‌ باقی‌ ماند و آنان‌ کوشیدند با حمایت‌ قلموقها از حکومت‌ چین‌ جدا شوند و استقلال‌ خود را به‌ دست‌ آورند ( رجوع کنید به همان‌، ص‌ 882).در 1168 لشکریان‌ سلسلة‌ منچویا چینگ‌ (حک : 1054ـ 1330/ 1644ـ1912) به‌ زونگار حمله‌ کردند و کوشیدند حمایت‌ دو برادر از خاندان‌ آفاقیه‌ (قلیچ‌ برهان‌الدین‌ معروف‌ به‌ خواجة‌ بزرگ‌، حاکم‌ کاشغر، و خواجه‌ جهان‌ معروف‌ به‌ خواجة‌ کوچک‌، حاکم‌ یارکند) را به‌ دست‌ آورند، اما آن‌ دو در برابر آنان‌ مقاومت‌ کردند و حکومت‌ مستقل‌ کوتاه‌ مدتی‌ به‌ وجود آوردند. سرانجام‌ چینیها، کاشغر را در 1173 تسخیر کردند و حکومت‌ خواجگان‌ به‌ پایان‌ رسید ( ایرانیکا ، همانجا). آن‌ دو برادر نیز به‌ بدخشان‌ گریختند، اما امیر آن‌ سامان‌ آنان‌ را کشت‌ (گروسه‌، همانجا).خواجگان‌ ترکستان‌ شرقی‌ عموماً جداگانه‌ و مستقل‌ از شیوخ‌ ده‌بیدی‌ در سمرقند و سپس‌ شمال‌شرقی‌ افغانستان‌ عمل‌ می‌کردند و با وجود نیای‌ مشترک‌، خانقاهها و مزاراتی‌ خاص‌ خود داشتند؛ با اینهمه‌، آنان‌ با شیوخ‌ ده‌بیدی‌ فیض‌آباد افغانستان‌ مناسباتی‌ برقرار کردند، چنانکه‌ جنازة‌ دانیال‌ و خواجه‌ مخدوم‌زاده‌ را به‌ ده‌بید فرستادند و در آنجا به‌ خاک‌ سپردند ( ایرانیکا ، ذیل‌ ya" â ¦ d â ¦ "Dahb ).در سده‌های‌ بعد اختلاف‌ سلسلة‌ اسحاقیه‌ و آفاقیه‌ در موردذکر از میان‌ رفت‌، اما میان‌ سلسلة‌ سنّتی‌ (قدیمی‌) صوفیانه‌ و طریقت‌ جدیدی‌ که‌ به‌ تازگی‌ سر بر آورده‌ بود، مناقشاتی‌ پدید آمد (طوغان‌، همانجا). رهبر سلسلة‌ جدید در قرن‌ دوازدهم‌، عالمی‌ اهل‌ کانسو به‌ نام‌ ما مینگ‌ ـ هسین‌ / مامین‌شین‌ ( رجوع کنید به فنگ‌ جین‌ یوان‌، ص‌100) بود که‌ در سرزمینهای‌ عربی‌ و آسیای‌ مرکزی‌ تحصیلات‌ دینی‌ خود را تمام‌ کرده‌ بود (ایزرائیلی‌، ص‌ 230،330). او بشدت‌ طرفدار ساده‌زیستی‌ بود و می‌خواست‌ آداب‌ دینی‌ را نیز ساده‌ کند. وی‌ با خود قرآن‌ کوچکی‌، منتخب‌ از سوره‌های‌ قرآن‌، به‌ کانسو برد و در سلسلة‌ نقشبندیه‌ نیز نوآوریهایی‌ کرد. اندیشه‌های‌ او الهام‌بخش‌ بسیاری‌ از حرکتهای‌ جهادی‌ در قرن‌ دوازدهم‌ و سیزدهم‌ در نواحی‌ غربی‌ چین‌ بود (فنگ‌ جین‌ یوان‌، همانجا؛ طوغان‌، ص‌ 34ـ 35).اندک‌اندک‌ در بافت‌ فرهنگی‌ سین‌کیانگ‌ در سدة‌ دوازدهم‌، اصطلاح‌ سلسلة‌ قدیمی‌ برای‌ نقشبندیانی‌ به‌ کار می‌رفت‌ که‌ ذکر خفی‌ می‌گفتند و چینیها آنان‌ را «خُفیه‌» می‌نامیدند که‌ به‌ گفتة‌ فلچر بتدریج‌ عنوانی‌ برای‌ تمام‌ نقشبندیان‌ آسیای‌ مرکزی‌ شد (طوغان‌، ص‌ 34). در مقابل‌ خفیه‌، جَهریه‌ قرار دارند که‌ هواداران‌ ذکر جلی‌اند. آنان‌ به‌ رهبری‌ یعقوب‌بیگ‌، در 1281ـ1294/ 1864ـ1877 علیه‌ حکومت‌ چینیان‌ شورشی‌ کردند که‌ تا مدتی‌ حکومت‌ چینیان‌ را در سین‌کیانگ‌ به‌ مخاطره‌ افکند (بن‌آدام‌، ص‌ 199).علاوه‌ بر تمایل‌ بیشتر به‌ ذکر خفی‌، افطار پس‌ از نماز و زیارت‌ شیوخ‌ از دیگر آداب‌ سنّتی‌ سلسله‌ بود که‌ ما مینگ‌ ـ هسین‌ با آن‌ مخالفت‌ می‌کرد، اما در این‌ مورد نیز همانند اختلافات‌ آفاقیه‌ و اسحاقیه‌ در روزگار گذشته‌، ظاهراً انگیزه‌های‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ زمینه‌ساز اختلافات‌ آیینی‌ بوده‌ است‌؛ برای‌ نمونه‌، ما مینگ‌ ـ هسین‌ بر این‌ باور بود که‌ باب‌ شیخوخیت‌ و رهبری‌ طریقت‌ باید به‌ روی‌ همه‌ گشوده‌ شود (طوغان‌، ص‌ 35). آموزه‌های‌ جدید، مقام‌ موروثی‌ شیوخ‌ خواجگان‌ و امتیازات‌ اقتصادی‌ آنان‌ را به‌ خطر می‌افکند.مناقشه‌ میان‌ پیروان‌ آموزه‌های‌ جدید و قدیم‌ متصوفه‌ در چین‌ یکی‌ از علل‌ ناآرامیهای‌ مسلمانانِ چین‌ در اواخر سدة‌ سیزدهم‌/ نوزدهم‌ به‌ شمار می‌آید (همانجا). اطلاعات‌ در بارة‌ فرقة‌ جدید و قدیم‌ اندک‌ و بسیار مبهم‌ است‌، چنانکه‌ حتی‌ در اینکه‌ این‌ شاخه‌ها انشعاباتی‌ از نقشبندیه‌ باشند، تردید کرده‌اند، مثلاً ایزرائیلی‌ (ص‌ 231ـ252) با وجود پذیرفتن‌ احتمال‌ نقشبندی‌ بودن‌ ما مینگ‌ ـ هسین‌، شاخة‌ جدید را منشعب‌ از سلسلة‌ نقشبندیه‌ ندانسته‌ است‌.شاخه‌ ایشانی‌ ( رجوع کنید به بخش‌ 4: تصوف‌ در آسیای‌ مرکزی‌ و قفقاز؛ نیز رجوع کنید به فنگ‌ جین‌ یوان‌، ص‌ 91، پانویس‌ 5) نیز در چین‌ از نفوذ و اعتبار برخوردار است‌ و تقریباً تمام‌ شیوخ‌ آن‌ در ابتدای‌ امر از آسیای‌ مرکزی‌ به‌ چین‌ رفتند و به‌ تبلیغ‌ افکار احمد سرهندی‌ * پرداختند (همان‌، ص‌ 101).سلسلة‌ کبرویه‌ نیز در استانهای‌ سین‌کیانگ‌، هدنان‌، چینگ‌های‌ و کانسو پیروانی‌ دارد. بنیانگذار آن‌ صوفی‌ای‌ ایرانی‌ به‌ نام‌ محیی‌الدین‌ بود که‌ نام‌ چینی‌جانک‌ را برگزید و بدین‌سبب‌ سلسلة‌ وی‌ به‌ سلسلة‌ خاندان‌ جانک‌ نیز شهرت‌ دارد (همان‌، ص‌ 91). کبرویه‌ یکی‌ از چهار سلسلة‌ بزرگ‌ صوفیانه‌ در چین‌ است‌ (امیدوارنیا، 1380 ش‌، ص‌ 40) و بیشترین‌ پیروان‌ آن‌ در این‌ سرزمین‌ از قوم‌ «دونگ‌ شیان‌»اند (برای‌ اطلاع‌ بیشتر در بارة‌ این‌ قوم‌ رجوع کنید به همان‌، ص‌ 42ـ44). ذکر جلی‌، توارث‌ در رهبری‌ طریقت‌ و فعالیت‌ در جنبشهای‌ سیاسی‌ و امور اجتماعی‌ از ویژگیهای‌ کبرویة‌ چین‌ است‌ (همان‌، ص‌ 45ـ46). مهمترین‌ زیارتگاهها و اماکن‌ مقدس‌ کبرویه‌ در شمال‌غربی‌ چین‌ قرار دارد (برای‌ اطلاع‌ بیشتر رجوع کنید به همان‌، ص‌ 48ـ51).سلسلة‌ قادریه‌ را شخصی‌ به‌ نام‌ خواجه‌عبداللّه‌ از آسیای‌ مرکزی‌ به‌ چین‌ برد. دو تن‌ از مریدان‌ وی‌، چی‌ جینگ‌یی‌ با کُنیة‌ طریقتی‌ هلال‌الدین‌ ( رجوع کنید به همان‌، ص‌ 44) و ما دائوزو ، اندیشه‌های‌ قادری‌ را اشاعه‌ دادند، اما بعدها میان‌ هواداران‌ ما دائوزو تفرقه‌ افتاد و به‌ دو گروه‌ جیوسای‌ پینگ‌ و خوزی‌خو تقسیم‌ شدند (فنگ‌ جین‌ یوان‌، ص‌ 89). بیشتر قادریان‌ خانقاهی‌ خاص‌ خود ندارند و در مورد مکان‌ عبادت‌، نسبت‌ به‌ مقابر صوفیان‌ (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به امیدوارنیا، 1380 ش‌، ص‌ 47) بیش‌ از مساجد تأکید می‌کنند (بن‌آدام‌، همانجا). گروه‌ دیگری‌ از آنان‌ که‌ «دان‌ جیا رن‌» نامیده‌ می‌شوند برای‌ اجرای‌ آیینهای‌ خود در خانقاه‌ حضور می‌یابند (امیدوارنیا، 1380 ش‌، ص‌ 46، پانویس‌3). انتخابی‌ بودن‌ رهبر سلسله‌ و تأکید بر ذکر خفی‌ از دیگر ویژگیهای‌ قادریان‌ چین‌ است‌ (همان‌، ص‌ 46).در سدة‌ چهاردهم‌/ بیستم‌ و در خلال‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ و در دورة‌ پس‌ از مائو و حکومت‌ «گروه‌ چهار نفره‌» که‌ نهادهای‌ رسمی‌ اسلامی‌ در چین‌ هدف‌ حمله‌ای‌ سخت‌ قرار گرفت‌، تصوف‌ رشد کرد، اما از 1357 ش‌/ 1978 به‌ بعد که‌ این‌ نهادها بتدریج‌ از حمایت‌ مقامات‌ رسمی‌ برخوردار گردید، از نفوذ سلسله‌های‌ صوفیانه‌ کاسته‌ شد (بنیگسن‌ و ویمبوش‌، ص‌ 153ـ 154). هم‌اکنون‌ در مینگ‌ سیا و کانسو و کین‌ قایی‌ میان‌ صوفیان‌ سنّتی‌ و «اخوان‌»ها یا «قرآنی‌»ها (طریقتی‌ که‌ فقط‌ به‌ قرآن‌ استناد می‌کند و بشدت‌ تحت‌تأثیر وهابیت‌ است‌) اختلافاتی‌ پدید آمده‌ است‌ (هیبر، ص‌ 114؛ فنگ‌ جین‌ یوان‌، ص‌ 88، 101ـ102).خانقاهها یا نهادهای‌ صوفیانه‌ در چین‌، ماهیتی‌ چندگانه‌ (مذهبی‌ و اقتصادی‌ و اجتماعی‌ و سیاسی‌) دارند و منهوان‌ نامیده‌ می‌شوند. این‌ نهادها به‌ همت‌ اخلافِ شیوخِ نخستین‌ صوفی‌ تشکیل‌ شده‌اند و مزارات‌ این‌ شیوخ‌ مرکز فعالیتهای‌ مذهبی‌ است‌ (بن‌آدام‌، ص‌ 199).معروفترین‌ پژوهشگر تاریخ‌ تصوف‌ در چین‌، فلچر است‌ و پس‌ از او شاگردانش‌ ایزنبک‌ طوغان‌ و جاناتان‌ لیپمن‌ در این‌ حوزه‌ معروف‌اند. ساگوچی‌ تزو از منظر تاریخی‌ و درو گلادنی‌ از نظر مردم‌شناسی‌ در این‌ باره‌ مطالعه‌ کرده‌اند. از میان‌ چینیان‌ ماتونگ‌ ، استاد مرجوع کنید بهسسة‌ قوم‌شناسی‌ کانسو، در اوایل‌ دهة‌ 1360 ش‌/1980 در بارة‌ تصوف‌ در چین‌ پژوهشهایی‌ کرد، از جمله‌ آثار او در این‌ حوزه‌ دو کتاب‌ به‌ زبان‌ چینی‌ است‌: > گروههای‌ اسلامی‌ و تشکیلات‌ صوفیه‌ در چین‌ < (انتشارات‌ خلق‌ استان‌ نینگ‌ شیا ، چاپ‌ دوم‌، 1995) و > ویژگیهای‌ اصلی‌ اسلام‌ در شمال‌غربی‌ چین‌ < (انتشارات‌ دانشگاه‌ لنجو ، 1990؛ امیدوارنیا، 1377 ش‌، ص‌ 86، 98). از دیگر تألیفات‌ چینیان‌ کتاب‌ > منتخبی‌ از مدارک‌ مطالعاتی‌ در بارة‌ تاریخ‌ اسلام‌ در چین‌ (1911ـ1949) < نوشتة‌ لی‌ شین‌ هوا و فنگ‌ جین‌یوان‌ است‌ که‌ شامل‌ مقالاتی‌ در بارة‌ سلسله‌های‌ صوفیانه‌ در چین‌ است‌ (فنگ‌ جین‌ یوان‌، ص‌ 83).منابع‌: محمدجواد امیدوارنیا، «طریقت‌ کبرویّه‌ در چین‌»، در مجموع‌ مقالات‌ همایش‌ علمی‌ ـ بین‌المللی‌ بزرگداشت‌ شیخ‌ نجم‌الدین‌ کبری‌ ، تدوین‌ و ویرایش‌ محمد تقوی‌، عشق‌آباد: رایزنی‌ فرهنگی‌ سفارت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در ترکمنستان‌، 1380 ش‌؛ همو، «مطالعات‌ اسلامی‌ در چین‌ طی‌ دو دهة‌ اخیر»، فصلنامة‌ مطالعات‌ آسیای‌ مرکزی‌ و قفقاز ، ش‌ 24 (زمستان‌ 1377)؛ رافائل‌ ایزرائیلی‌، مسلمانان‌ چین‌: رویارویی‌ دو فرهنگ‌ ، ترجمة‌ حسن‌ تقی‌زاده‌ طوسی‌، مشهد 1368 ش‌؛ آلکساندر بنیگسن‌ و اندرز ویمبوش‌، صوفیان‌ و کمیسرها: تصوف‌ در اتحاد شوروی‌ ، ترجمة‌ افسانه‌ منفرد، تهران‌ 1378 ش‌؛ فنگ‌ جین‌ یوان‌، فرهنگ‌ اسلامی‌ و ایرانی‌ در چین‌ ، ترجمة‌ محمدجواد امیدوارنیا، تهران‌ [ بی‌تا. ] ؛ رنه‌گروسه‌، امپراطوری‌ صحرانوردان‌ ، ترجمة‌ عبدالحسین‌ میکده‌، تهران‌ 1365 ش‌؛ زاسکیاهیبر، «سیاست‌ چین‌ در آسیای‌ مرکزی‌»، ترجمة‌ اردلان‌ مختاری‌، فصلنامة‌ مطالعات‌ آسیای‌ مرکزی‌ و قفقاز ، ش‌ 24 (زمستان‌ 1377)؛Justin Ben-Adam, "China", in Islam outside the Arabworld , ed. by David Weslerlund and Ingvar Svanberg, Richmond 1999; Encyclopaedia Iranica , s.vv. "Chinese Turkestan. V: Under the Khojas" (by Isenbike Togan), "Dahb ¦ â d ¦ â ya" (by Hamid Algar); Isenbike Togan, "The Kha ¦ f ¦ â , Jahr ¦ â controversy in Central Asia revisited", in Naqshbandis in western and Central Asia: change and continuity , ed. Elisabeth عzdalga, Istanbul 1999.8) تصوف‌ در آسیای‌ صغیر و بالکان‌. سرزمینی‌ که‌ در منابع‌ تاریخی‌ از آن‌ با نامهایی‌ مانند «آسیای‌ صغیر»، «دیار روم‌» یا «آناطولی‌» یاد شده‌ و امروزه‌ محل‌ استقرار حکومت‌ جمهوری‌ ترکیه‌ است‌، حتی‌ پیش‌ از فتح‌ آن‌ به‌دست‌ مسلمانان‌، سابقة‌ معنوی‌ طولانی‌ داشته‌ است‌. وجود صدها معبد، مذبح‌، صومعه‌ و مکانهای‌ ویژة‌ اعتکافِ کنده‌ شده‌ در صخره‌ها در سرزمین‌ آسیای‌ صغیر نشان‌ می‌دهد که‌ این‌ منطقه‌ مکان‌ مناسبی‌ برای‌ کسانی‌ بوده‌ است‌ که‌ تمایلات‌ عرفانی‌ و رهبانی‌ و روحانی‌ داشته‌اند. مسلمانان‌ نیز برای‌ فتح‌ این‌ مناطق‌، بویژه‌ استانبول‌، حملات‌ زیادی‌ کردند، اما تصرف‌ کامل‌ آسیای‌ صغیر از سوی‌ مسلمانان‌ به‌دست‌ سلجوقیان‌ و متعاقباً عثمانیان‌ صورت‌ پذیرفت‌. بنابراین‌، فعالیت‌ اولین‌ گروههای‌ صوفی‌ در آسیای‌ صغیر نیز پس‌ از 463 آغاز شد. در بارة‌ اینکه‌ اولین‌ گروههای‌ صوفی‌ در این‌ سرزمینها چه‌ کسانی‌ بوده‌اند اطلاعات‌ اندکی‌ در دست‌ است‌. اما ظاهراً نخستین‌ درویشان‌ بیشتر «آلپ‌ ـ اَرن‌»ها، یعنی‌ «صوفیان‌ مجاهد» بوده‌اند که‌ از جانب‌ شرق‌، یعنی‌ آسیای‌ مرکزی‌ و نواحی‌ خراسان‌، به‌ آناطولی‌ می‌آمدند و در ترویج‌ اسلام‌ در آنجا مرجوع کنید بهثر بوده‌اند. زبان‌ رسمی‌ سلاجقة‌ روم‌ فارسی‌ بود. از سوی‌ دیگر، چون‌ سلجوقیان‌ آناطولی‌ به‌ خلافت‌ عباسی‌ در بغداد وابسته‌ بودند، در نتیجه‌ فتوحات‌ [ مسلمانان‌ ] ، برخی‌ صوفیان‌ عرب‌زبان‌ نیز از آن‌ سرزمینها به‌ آناطولی‌ آمدند و آثاری‌ به‌ زبان‌ عربی‌ نوشتند.گروهی‌ از این‌ درویشان‌ به‌ نام‌ دراویش‌ وفایی‌ منتسب‌ به‌ سید ابوالوفای‌ بغدادی‌ (متوفی‌ 500) معروف‌ به‌ «تاج‌العارفین‌» بودند. هر چند در تحقیقات‌ راجع‌ به‌ تصوف‌ در آناطولی‌، اهمیت‌ این‌ موضوع‌ به‌ اندازة‌ کافی‌ مورد توجه‌ قرار نگرفته‌، اما تأثیرات‌ بعدی‌ این‌ مسلک‌ در آن‌ نواحی‌ بسیار زیاد بوده‌ است‌. بدینسان‌ که‌ در دوره‌های‌ بعد، صوفیان‌ یاد شده‌ با باباییان‌ آن‌ نواحی‌ همجوشی‌ یافتند ( رجوع کنید به بابایی‌ * ) و طریقه‌های‌ اَخی‌/اخیان‌، بکتاشیه‌ و قلندریه‌ را تشکیل‌ دادند. از سوی‌ دیگر، هجوم‌ مغولان‌ موجب‌ شد تا برخی‌ از مشایخ‌ کُبْرَویه‌ به‌ جانب‌ غرب‌ بیایند و آناطولی‌ را مسکن‌ خود سازند. در این‌ بین‌، بویژه‌ سه‌ شخصیت‌ مهم‌ جلب‌نظر می‌کنند: بهاءالدین‌ ولد، پدر مولانا جلال‌الدین‌ رومی‌، نجم‌الدین‌ رازی‌ و مَجْدالدین‌ بغدادی‌. شیخ‌ نجم‌الدین‌ رازی‌ ملقب‌ به‌ «نجم‌ رازی‌» یا «نجم‌دایه‌»، که‌ در پی‌ استیلای‌ مغول‌ در 617، همراه‌ برخی‌ از مریدان‌ از همدان‌ حرکت‌ کرد و باگذر از اربیل‌ و موصل‌ به‌ آناطولی‌ رفت‌، ابتدا در قیصریه‌ ساکن‌ شد و نگارش‌ اثر فارسی‌ خود، مرصادالعباد ، را آغاز کرد و در 628، هنگامی‌ که‌ در سیواس‌ اقامت‌ داشت‌، آن‌ را تمام‌ کرد. او در صفحات‌ آغاز این‌ اثر (ص‌ 20ـ21) در بارة‌ حمایت‌ بسیار پادشاهان‌ و امیران‌ آناطولی‌ از اهل‌ عرفان‌ و وجود خانقاهها خبر داده‌ است‌.احترامی‌ که‌ سلاطین‌ سلجوقی‌ برای‌ مشایخ‌ قائل‌ بودند مانند احترام‌ مرید به‌ شیخ‌ بود؛ برای‌ نمونه‌، وقتی‌ که‌ غیاث‌الدین‌ کیخسرو اول‌ (متوفی‌ 608) برای‌ دومین‌ بار بر تخت‌ نشست‌، نخستین‌ اقدامش‌ دعوت‌ از شیخ‌ مجدالدین‌ اسحاق‌ (متوفی‌ 616) بود. وی‌ به‌ شام‌ سفر کرده‌ بود و غیاث‌الدین‌ کیخسرو او را نه‌ تنها بهترین‌ مشاور خود، بلکه‌ مربی‌ فرزندانش‌ کرد. سالها بعد، زمانی‌ که‌ پسر او عزالدین‌ کیکاووس‌ جلوس‌ کرد، مربی‌ پدر و خودش‌، یعنی‌ شیخ‌مجدالدین‌ اسحاق‌ را نزد خلیفه‌الناصرلدین‌اللّه‌ فرستاد و مجدالدین‌ اسحاق‌ نیز پس‌ از بازگشت‌، بر کیکاووس‌ «سروال‌ فتوت‌» و «خرقة‌ درویشی‌» پوشاند. شیخ‌ مجدالدین‌ مذکور پدر صدرالدین‌ قونیوی‌ و دوست‌ محیی‌الدین‌ ابن‌عربی‌ معروف‌ به‌ «شیخ‌الاکبر» بود. ازینرو، پس‌ از درگذشت‌ وی‌، دوستش‌ ابن‌عربی‌ پرورش‌ صدرالدین‌ را به‌ عهده‌ گرفت‌ و زمینة‌ انتشار اندیشه‌های‌ ابن‌عربی‌ با واسطة‌ صدرالدین‌ قونیوی‌ در آناطولی‌ و ایران‌ فراهم‌ آمد.ابن‌عربی‌ که‌ خود در اوایل‌ 602 در قونیه‌ به‌ سر می‌برد، در همانجا با شیخ‌ اوحدالدین‌ کرمانی‌ ملاقات‌ کرد و بعدها رساله‌هایی‌ مانند رسالة‌الانوار ، کتاب‌العظمة‌ و الامرالمحکم‌ را نوشت‌. ابن‌عربی‌ به‌ شهر مَلَطیه‌، که‌ به‌ تمام‌ معنی‌ مرکز علم‌ و عرفان‌، و از مرکز [ حکومت‌ سلجوقی‌ ] نسبتاً دور بود، نیز رفت‌ و حدود پنج‌ سال‌ در آنجا اقامت‌ کرد. وی‌ رمضان‌ 612 را در سیواس‌ سپری‌ کرد و در آنجا ررجوع کنید بهیایی‌ دید. در بازگشت‌ به‌ ملطیه‌، ررجوع کنید بهیای‌ خود را به‌ صورت‌ مژده‌ای‌ برای‌ فتح‌ آتیِ انطاکیه‌ [ به‌ دست‌ کیکاووس‌ ] تعبیر کرد و آن‌ را در نامه‌ای‌ به‌ اطلاع‌ سلطان‌ عزالدین‌ کیکاووس‌ رساند.بدین‌ترتیب‌ در دوران‌ سلجوقی‌ و سپس‌ در عهد عثمانی‌، اندیشه‌ها و جریانهای‌ صوفیانه‌ در آناطولی‌ تأثیر از ابن‌عربی‌ پذیرفتند، تا آنجا که‌ آثار وی‌ نه‌ تنها در تکیه‌ها، بلکه‌ در مدارس‌ و حتی‌ در محافل‌ دربار نیز خوانده‌ می‌شد. شاگرد وی‌ صدرالدین‌ قونیوی‌ بیشتر به‌ زبان‌ فارسی‌ تدریس‌ می‌کرد، ازینرو در حلقة‌ درس‌ او کسانی‌ از نواحی‌ آسیای‌ مرکزی‌ و ایران‌ نیز حضور داشتند. از آن‌ جمله‌، سعیدالدین‌ فرغانی‌، مرجوع کنید بهیدالدین‌ جَنْدی‌، عبدالرزاق‌ کاشانی‌، فخرالدین‌ عراقی‌ و قطب‌الدین‌ شیرازی‌ را می‌توان‌ نام‌ برد که‌ در زمانهای‌ متفاوت‌ از مکتب‌ او بهره‌مند شدند. در میان‌ ایشان‌، قطب‌الدین‌ شیرازی‌ شخصیت‌ برجسته‌ای‌ است‌ که‌ مکتب‌ ابن‌عربی‌ و اشراقی‌ در وی‌ جمع‌ شده‌ بود. شیخ‌ اشراق‌ شهاب‌الدین‌ سهروردی‌ مقتول‌، نیز پیش‌ از عزیمت‌ به‌ حلب‌، مدتی‌ در آناطولی‌ به‌ سر برده‌ و اثر خود، الالواح‌العمادیة‌ را برای‌ امیر سلجوقیِ خَرپوت‌، عمادالدین‌ قره‌ ارسلان‌، در آنجا نوشته‌ بود. اندیشه‌های‌ وی‌ در آناطولی‌، بیش‌ از محافل‌ فلسفی‌، در محافل‌ صوفیانه‌ خوانده‌ می‌شد. بعدها اسماعیل‌ رسوخی‌ آنْقُرَوی‌ (متوفی‌ 1041)، شیخ‌ مولویه‌ و شارح‌ مشهور مثنوی‌ ، کتاب‌ حکمة‌الاشراق‌ وی‌ را، با برخی‌ توضیحات‌، به‌ ترکی‌ ترجمه‌ کرد. یکی‌ دیگر از صوفیان‌ مهم‌ [ آن‌ دوره‌ ] فخرالدین‌ عراقی‌ بود که‌ متأثر از تدریس‌ فصوص‌ قونیوی‌ در قونیه‌، اثر فارسی‌ خود لَمَعات‌ را نوشت‌. همچنین‌، اشخاصی‌ چون‌ سعیدالدین‌ فرغانی‌ و مرجوع کنید بهیدالدین‌ جندی‌، که‌ در درسهای‌ صدرالدین‌ قونیوی‌ شرکت‌ داشتند، آثار خود، یعنی‌ شرح‌ فصوص‌ و شرح‌ تائیه‌ را در آناطولی‌ نوشتند. آنانکه‌ از مکتب‌ ابن‌عربی‌، از طریق‌ درسهای‌ صدرالدین‌ قونیوی‌ و شاگردانش‌ آشنا شده‌ بودند خود از روشنفکران‌ دینی‌ در حکومت‌ عثمانی‌ شدند.یکی‌ دیگر از تشکلهای‌ صوفیانه‌ در آناطولی‌ آن‌ دوران‌، به‌ گفتة‌ ابن‌بطوطه‌ (ج‌ 1، ص‌ 318ـ319، 326ـ327)، به‌ دست‌ رفاعیه‌ به‌ وجود آمد. گسترش‌ این‌ گروه‌، که‌ آن‌ زمان‌، به‌ نام‌ احمدیه‌ شناخته‌ می‌شدند، مخصوصاً به‌ دست‌ نوة‌ مؤسس‌ طریقت‌ ایشان‌، پیر سیداحمد رفاعی‌، یعنی‌ سیداحمد کوچک‌ رفاعی‌، که‌ در شهرستان‌ لادیق‌ ایالت‌ آماسیه‌ خانقاه‌ داشت‌، صورت‌ گرفت‌. به‌ نقل‌ از برخی‌ منابع‌، این‌ شخص‌ با ابن‌عربی‌ ملاقات‌ داشته‌ و مرید او شده‌ بوده‌ است‌.حضور یوسف‌ خلوتی‌، نیز که‌ در قرن‌ هفتم‌ در نیغده‌ / نیکْده‌ تکیه‌ داشته‌ است‌، نشان‌ می‌دهد که‌ اندکی‌ پیش‌ از آغاز حکومت‌ عثمانی‌، طریقة‌ خلوتیه‌ در آناطولی‌ راه‌ یافته‌ بوده‌ است‌.تأثیر صوفی‌ بزرگ‌ مولانا جلال‌الدین‌ بلخی‌ در آناطولی‌ دو جنبه‌ داشته‌ است‌: نخست‌ تأثیری‌ که‌ وی‌ با بیان‌ اندیشه‌هایش‌ در قالب‌ اشعار پرسوز و عاشقانه‌، از آن‌ زمان‌ تا امروز، بر همه‌ اهل‌ عرفان‌ و عشق‌، از هر طریقت‌ و مسلکی‌ که‌ باشند، بر جای‌ گذاشت‌. اشعار مولانا منبع‌ الهام‌ شعر در آناطولی‌ بوده‌ است‌. اشعار وی‌ همواره‌ بیشترین‌ تأثیر را بر همه‌ شاعران‌ صوفی‌ و غیر صوفی‌ بر جای‌ گذاشته‌ است‌. از سویی‌، در آناطولی‌ و کشورهای‌ بالکان‌ شرحهای‌ بسیاری‌ بر تمام‌ و یا بخشی‌ از اشعار او، بویژه‌ مثنوی‌ ، نوشته‌ شده‌ است‌. مهمترین‌ آنها شرحهای‌ اسماعیل‌ آنقروی‌، صاری‌ عبداللّه‌ افندی‌، و آخرین‌ آنها نیز شرح‌ احمد عونی‌بیگ‌ است‌.دومین‌ تأثیر مولوی‌ در آناطولی‌ به‌ صورت‌ خاصتر، با طریقت‌ مولویه‌ تشخص‌ یافته‌ است‌ که‌ پسرش‌ ولد چَلَبی‌ (بهاءالدین‌ سلطان‌ولد) و نوه‌اش‌ اولوعارف‌بیگ‌ پدید آوردند. پس‌ از درگذشت‌ مولانا در 672، احتمالاً سلطان‌ ولد بنیانگذار نخستین‌ تکیة‌ مولویه‌ بوده‌ است‌. در پی‌ فوت‌ سلطان‌ ولد در 712، پسرش‌ اولوعارف‌چلبی‌، نه‌ تنها این‌ طریقه‌ را در مناطق‌ دورتر معرفی‌ کرد، بلکه‌ شرط‌ کرد که‌ هرکس‌ بر مسند شیخی‌می‌نشیند، باید از نسل‌ مولانا و ملقب‌ به‌ «چلبی‌» باشد. وی‌ قونیه‌ را مرکز این‌ طریقه‌ کرد. بدینسان‌، طریقة‌ مولویه‌ با شیوة‌ موروثی‌ و به‌ صورت‌ مرکزْمدار، به‌ دست‌ او قاعده‌مند شد. این‌ طریقه‌ که‌ حکومتهایی‌ چون‌ سلجوقیان‌، قره‌مانیان‌ و ساروخانیان‌/ صاروخانیان‌ از آن‌ حمایت‌ و پشتیبانی‌ می‌کردند، پس‌ از یک‌ دورة‌ کوتاه‌ فترت‌، مورد حمایت‌ عثمانیان‌ نیز قرار گرفت‌. حوزة‌ تأثیر دیدگاههای‌ مولانا به‌ صورت‌ سازماندهی‌ شده‌ در قالب‌ طریقه‌ای‌ که‌ پسر و نوه‌اش‌ بنیاد نهادند، فقط‌ به‌ مرزهای‌ امپراتوری‌ عثمانی‌ محدود شد.در این‌ دوران‌، در کنار همة‌ این‌ فعالیتهای‌ مهم‌ صوفیان‌، قیام‌ خونینی‌ نیز روی‌ داد که‌ آغازگر آن‌ درویشی‌ به‌ نام‌ بابا الیاسِ خراسانی‌ * (متوفی‌ 637) بود. امروزه‌ در خصوص‌ سیاسی‌ یا دینی‌ بودن‌ ریشة‌ بروز آن‌ اختلاف‌نظر هست‌؛ ضمناً هویت‌ صوفیانة‌ باباالیاس‌ نیز شناخته‌ نیست‌، چنانکه‌ احتمال‌ می‌رود از دراویش‌ وفایی‌، یا مجذوبی‌ مدعی‌ مهدویت‌، و یا از غالیان‌ طایفة‌ «اهل‌ حق‌» بوده‌ باشد. همچنین‌، برخورد مسامحه‌ کارانه‌ و محترمانة‌ سلاطین‌ سلجوقی‌ با عارفان‌، نه‌ تنها بسیاری‌ از اهل‌ عرفان‌ را به‌ آن‌ مناطق‌ جلب‌ کرد، بلکه‌ ناگزیر موجب‌ شد که‌ برخی‌ از افراد متفرقه‌ و بدعتگذار نیز با ایشان‌ به‌ آنجا بیایند. این‌ گروههای‌ کوچک‌ هر از گاه‌، باعث‌ ایجاد مشکلاتی‌ در آناطولی‌ می‌شدند. از منابع‌ چنین‌ برمی‌آید که‌ روش‌ خلفای‌ بابا الیاس‌، که‌ قیامش‌ با خونریزی‌ به‌ پایان‌ رسید، نسبتاً در حد قابل‌ قبولتری‌ بوده‌ است‌. در آناطولی‌ آن‌ روزگار، گروهی‌ به‌نام‌ حیدریه‌ بودند که‌ از پیروان‌ قطب‌الدین‌ حیدر محسوب‌ می‌شدند. ایشان‌ همان‌ عقاید و اندیشه‌های‌ قلندریه‌ را داشتند و طوقی‌ آهنین‌ بر گردن‌ می‌بستند که‌ «طوق‌ حیدری‌» نامیده‌ می‌شد. افلاکی‌ (ج‌ 1، ص‌ 467ـ 468) از یکی‌ از مشایخ‌ حیدری‌ به‌نام‌ حاجی‌ مبارک‌ حیدری‌ که‌ در تکیه‌اش‌ در قونیه‌ می‌زیست‌ و با مولانا آشنا بود، یاد کرده‌ است‌. این‌ گروه‌ و طریقة‌ بکتاشیه‌ مناسبترین‌ زمینة‌ ادغام‌ گروهها در یکدیگر را فراهم‌ کردند.یکی‌ از درویشانی‌ که‌ در قرن‌ هفتم‌ مرکز آناطولی‌ به‌ خود دید یونس‌ اَمره‌ * (متوفی‌ 720) بود. این‌ درویش‌ ترکمن‌، که‌ مظهر عقاید «مولانا خداوندگار» (مولوی‌) و نیز همتِ تَبْتوق‌/ طاپدق‌ اَمره‌ بود، با اشعار خود ــ که‌ به‌ شیوة‌ شعر «عاشق‌ * »ها [ شاعر ـ نوازنده‌های‌ مردمی‌ ] بود ــ پیشرو شعر عرفانی‌ ترک‌ در حوزة‌ آناطولی‌ شد. برای‌ اشعار این‌ شاعر صوفی‌ تا امروز، بیش‌ از اشعار دیگر [ شاعران‌ ] آهنگ‌ ساخته‌ شده‌ و این‌ اشعار را بیش‌ از اشعار دیگران‌ در محافل‌ صوفیانه‌ خوانده‌اند. تأثیر یونس‌ امره‌ [ بویژه‌ در شعر عرفانی‌ آناطولی‌ ] به‌ قدری‌ زیاد بود که‌ مانند دوران‌ پس‌ از عطار در زبان‌ فارسی‌ ــ که‌ یونس‌ نیز از آن‌ متأثر بود ــ پس‌ از او نیز شاعران‌ بسیاری‌ تخلص‌ «یونس‌» و «امره‌» را برگزیدند. چون‌ او نیز مانند دیگر شاعران‌ صوفی‌ آناطولی‌ از متصوفه‌ ایران‌ تأثیر گرفته‌ بود، تعجبی‌ ندارد که‌ اشعار مثنوی‌ خود را در قالب‌ عروضی‌ فارسی‌ سروده‌ است‌.یکی‌ دیگر از جریانهای‌ قوی‌ این‌ دوره‌، تشکیلات‌ اَخیان‌ [ = اهل‌ اخوت‌/ فتوت‌ ] بود. بنیانگذار این‌ تشکیلات‌ حرفه‌ای‌ ـ تصوفی‌ ــ که‌ پایه‌های‌ فکری‌ آن‌ بر عقاید ملامتیان‌ خراسان‌ و فِتْیان‌ بغداد استوار بود ــ در آناطولی‌ اَخی‌اِوْرَن‌ بود. به‌ گفته‌ برخی‌ از مورخان‌، اخی‌اورن‌ که‌ ادامه‌دهندة‌ عقاید جوانمردان‌ یا فتیان‌ در آناطولی‌ شمرده‌ می‌شود، در واقع‌، همان‌ نصیرالدین‌ محمودبن‌ احمد خویی‌ است‌ که‌ با صدرالدین‌ قونیوی‌ نامه‌نگاری‌ داشت‌. به‌ روایتی‌ نیز جوانمردی‌ را نخستین‌ بار، اخی‌ ترک‌ ارومیه‌ای‌، پدر نیای‌ حسام‌الدین‌ چلبی‌، مرید مولانا، در آناطولی‌ انتشار داد. به‌ گفتة‌ ابن‌بطوطه‌ (ج‌ 1، ص‌ 319ـ321) که‌ به‌ بیشتر نقاط‌ آناطولی‌ سفر کرده‌ بود، تکیه‌های‌ بسیار متعلق‌ به‌ اخیان‌ در آن‌ سرزمین‌ وجود داشته‌ است‌. ابن‌بطوطه‌ هر کدام‌ از آنها را صاحب‌ پیشه‌ای‌ معرفی‌ کرد. در بین‌ اخیان‌، زنها نیز جداگانه‌ و با عنوان‌ «باجیان‌ روم‌» تشکیلاتی‌ ایجاد کرده‌ بودند. طریقة‌ اخیان‌، که‌ به‌ عنوان‌ تشکیلات‌ صنفی‌ به‌وجود آمد، نقش‌ مهمی‌ در اقتصاد آناطولی‌ ایفا کرد. حتی‌ امروز نیز در بین‌ اصناف‌ آناطولی‌ می‌توان‌ ردپای‌ اصول‌ اخیان‌ را مشاهده‌ کرد.در کنار سلجوقیان‌، امیرنشینان‌ کوچک‌ و بزرگ‌ آناطولی‌ نیز با تصوف‌ ارتباط‌ مستقیم‌ داشتند. برای‌ نمونه‌، امیرنشین‌ ساروخانیان‌ در مانیسا [ = مَغْنیسا ] ، که‌ خاندانشان‌ حدود یک‌ قرن‌ حکمرانی‌ کردند، در واقع‌، یک‌ «دولت‌ مولوی‌» محسوب‌می‌شد. حاکم‌ این‌ امیرنشین‌، اسحاق‌ چلبی‌، هم‌ شیخ‌ مولوی‌ از تبار مولانا، و هم‌ امیر بود. قاضی‌ برهان‌الدین‌، مرجوع کنید بهسس‌ امیرنشینی‌ به‌ همین‌ نام‌ نیز، که‌ حدود هجده‌ سال‌ در اطراف‌ سیواس‌ حکمرانی‌ کرد، در عین‌ حال‌، شاعر صوفی‌ زبردستی‌ بود ( رجوع کنید به برهان‌الدین‌، قاضی‌احمد * ).در بارة‌ دوران‌ عثمانی‌ نیز، بسیاری‌ از مورخان‌، در میان‌ بنیانگذاران‌ آن‌ ، چهار گروه‌ درویشی‌ را با عنوانهای‌ «غازیان‌ روم‌»، «اخیان‌ روم‌»، «باجیان‌ روم‌» و «اَبدالان‌ روم‌» در ایجاد حکومت‌ بسیار مرجوع کنید بهثر دانسته‌اند. در نخستین‌ سالهای‌ تشکیل‌ دولت‌ عثمانی‌، بویژه‌ با صوفی‌ای‌ به‌ نام‌ شیخ‌ اده‌بالی‌ و مریدانش‌، از جمله‌، قومرالْ ابدال‌، گِییکْلی‌بابا/ گیکلوبابا و ابدالْموسی‌، روبرو می‌شویم‌. شیخ‌ اده‌بالی‌، که‌ در مرو به‌دنیا آمد و در اثنای‌ تحصیل‌ علوم‌ ظاهری‌ [ متعارف‌ ] در شام‌ به‌ تصوف‌ روی‌ آورد، گمان‌ می‌رود که‌ چند طریقه‌ را باهم‌ آمیخته‌ بود از جمله‌ طریقة‌ وفایی‌ و طریقه‌های‌ منتسب‌ به‌ فتوت‌. همچنین‌ به‌ احتمال‌ زیاد، وی‌ در اثنای‌ تحصیلاتش‌ در شام‌، از مکتب‌ ابن‌عربی‌ و صدرالدین‌ قونیوی‌ بهره‌مند شده‌ بود. عثمان‌ غازی‌ (عثمان‌ اول‌)، که‌ دولت‌ عثمانی‌ نام‌ خود را از وی‌ گرفته‌ بود، ررجوع کنید بهیایی‌ را که‌ دیده‌ بود برای‌ این‌ شیخ‌ بازگو کرد. وی‌ ررجوع کنید بهیای‌ عثمان‌ غازی‌ را چنین‌ تعبیر کرده‌ بود که‌ خداوند به‌ نسلی‌ که‌ از ازدواج‌ عثمان‌ غازی‌ و دختر شیخ‌ اده‌بالی‌ به‌وجود خواهد آمد سلطنت‌ عطا خواهد کرد. عثمان‌ غازی‌ همانگونه‌ که‌ شیخ‌ اده‌بالی‌ گفته‌ بود، با دختر او ازدواج‌ کرد. ازینرو، عثمانیان‌ همواره‌ شیخ‌ اده‌بالی‌ را مرجوع کنید بهسس‌ معنوی‌ سلسلة‌ خود معرفی‌ می‌کردند. از سوی‌ دیگر، چون‌ روایت‌ شده‌ است‌ که‌ شیخ‌ اده‌بالی‌ شاگرد ابن‌عربی‌ بوده‌ است‌، و نیز این‌ عقیده‌ وجود دارد که‌ در الشجرة‌النعمانیـّـة‌ (ص‌ 27) منسوب‌ به‌ ابن‌عربی‌، تأسیس‌ چنین‌ دولتی‌ نوید داده‌ شده‌، این‌ نظریه‌ نیز مطرح‌ شده‌ که‌ حامی‌ معنوی‌ دولت‌ عثمانی‌، ابن‌عربی‌ بوده‌ است‌. چنانکه‌ انتصاب‌ شیخ‌داود قیصری‌ به‌ عنوان‌ سرمدرس‌ اولین‌ مدرسة‌ عثمانی‌ در اِزْنیق‌ مرجوع کنید بهید همین‌ مطلب‌ است‌. زیرا در آن‌ دوران‌، سرمدرس‌ مدرسه‌ ازنیق‌ بودن‌ به‌ این‌ معنی‌ بود که‌ شخص‌ مذکور هم‌زمان‌، شیخ‌الاسلام‌ دولت‌ محسوب‌ می‌شد. همچنین‌ تعیین‌ شیخ‌ ملاحمزه‌ فَناری‌ به‌ عنوان‌ رئیس‌ تشکیلات‌ شیخ‌الاسلامی‌، که‌ پس‌ از داود قیصری‌ به‌صورت‌ رسمی‌ ایجاد شد مطلب‌ یاد شده‌ را بیشتر تأیید می‌کند. زیرا حمزه‌ فناری‌ شخصیت‌ کاملی‌ بود که‌ نه‌ تنها فقیهی‌ برجسته‌ محسوب‌ می‌شد بلکه‌ از مشایخ‌ طریقة‌ زینیّه‌ نیز بود.گذشته‌ از تشکلهای‌ صوفیانه‌ای‌ که‌ پس‌ از سلجوقیان‌ به‌ حیات‌ خود در قلمرو عثمانی‌ ادامه‌ دادند، در قرنهای‌ هشتم‌ و نهم‌ نیز مسلکهای‌ جدید صوفیانة‌ دیگری‌ از ماوراءالنهر و ایران‌ وارد این‌ قلمرو شدند. در میان‌ آنها، طریقة‌ اسحاقیه‌ یا کازرونیه‌، که‌ شیخ‌ ابواسحاق‌ کازرونی‌ (متوفی‌ 426) در ایران‌ تأسیس‌ کرده‌ بود، در رأس‌ قرار داشت‌. اولین‌ تکیة‌ کازرونی‌ در خاک‌ عثمانی‌ به‌ امر ایلدرم‌ بایزید در بورسه‌/ بروسه‌ افتتاح‌ شد. از کتیبه‌ای‌ به‌ تاریخ‌ 821 نیز برمی‌آید که‌ یک‌ خانقاه‌ اسحاقی‌ از سوی‌ قره‌مانیان‌ در قونیه‌ دایر شده‌ بود. درویشان‌ این‌ طریقه‌، که‌ ماهیتی‌ جنگجو و مبلّغ‌ داشتند، بویژه‌ در فتوحات‌ [ عثمانیان‌ ] ، نقش‌ مهمی‌ ایفا می‌کردند. این‌ طریقه‌ پس‌ از قرن‌ دهم‌، به‌ مرور، در سلسلة‌ نقشبندیه‌ حل‌ شد و از بین‌ رفت‌.در اواخر قرن‌ هشتم‌، یک‌ شیخ‌ نوربخشی‌ به‌ نام‌ شمس‌الدین‌ محمدبن‌ علی‌ حسینی‌ بخاری‌ معروف‌ به‌ امیرسلطان‌، که‌ شخصیت‌ معنوی‌ والایی‌ داشت‌، از راه‌ مکه‌ و بغداد به‌ بورسه‌ آمد؛ سلطان‌ ایلدرم‌ بایزید به‌ وی‌ انتساب‌ جست‌ و دختر خود را به‌ عقد او در آورد. پس‌ از بایزید، جانشین‌ وی‌ مراد دوم‌ نیز به‌ همان‌ اندازه‌ برای‌ شیخ‌ مذکور احترام‌ قائل‌ بود. مقام‌ معنوی‌ امیرسلطان‌، که‌ کراماتش‌ نسل‌ به‌ نسل‌ نقل‌ شده‌ است‌، و حتی‌ امروز نیز مقبرة‌ وی‌ زیارتگاه‌ است‌، موجب‌ شد که‌ جعفری‌ [ مذهب‌ ] بودنش‌ به‌ لحاظ‌ فقهی‌، در جوامع‌ اهل‌سنّت‌ بی‌اهمیت‌ جلوه‌ کند.طریقة‌ زینیّه‌ که‌ بنیانگذار آن‌ صوفی‌ مشهور زین‌الدین‌ خوافی‌ (متوفی‌ 839) مدفون‌ در هرات‌ است‌، از قرن‌ نهم‌ از طریق‌ سه‌ شاخة‌ جداگانه‌ در سرزمینهای‌ عثمانی‌ انتشار یافت‌؛ عبداللطیف‌ مقدسی‌ در بورسه‌، شیخ‌عبدالرحیم‌ در مرزیفون‌، و پیرالیاس‌ در آماسیه‌ پیشگامان‌ این‌ طریقت‌ در آناطولی‌ بودند. اما بعدها، پس‌ از درگذشت‌ شیخ‌وفا، که‌ نمایندة‌ این‌ طریقت‌ در استانبول‌ بود، این‌ طریقت‌ روی‌ به‌ ضعف‌ نهاد و از بین‌ رفت‌.یکی‌ دیگر از طریقه‌های‌ مهم‌ صوفیانة‌ آن‌ دوران‌، طریقت‌ بیرامیه‌ * است‌ که‌ بیرام‌ ولی‌ * (متوفی‌ 833)، متولد آنکارا بنیاد نهاد و پس‌ از درگذشت‌ وی‌ در 833، این‌ طریقت‌ را دو خلیفه‌اش‌ با دو شیوة‌ متفاوت‌ ادامه‌ دادند؛ خلیفه‌ آق‌شمس‌الدین‌ آن‌ را به‌صورتی‌ اصولی‌ رهبری‌ کرد و نه‌ تنها مورد توجه‌ سلطان‌ محمدخان‌ فاتح‌ (فاتح‌ استانبول‌) قرار گرفت‌، بلکه‌ مرشد او شد. شیخ‌ آق‌شمس‌الدین‌ در فتح‌ استانبول‌ نقش‌ معنوی‌ مهمی‌ ایفا کرد. خلیفة‌ دیگر حاجی‌ بیرام‌ ولی‌، عمردَده‌ سکّینی‌، بر خلاف‌ آق‌شمس‌الدین‌، این‌ طریقت‌ را به‌ شیوة‌ ملامتیان‌ اداره‌ کرد. چون‌ پیروان‌ این‌ طریقه‌ (ملامیة‌ بیرامیه‌) به‌ مرور زمان‌ نتوانستند اعتدال‌ را در عقاید و رفتار خود حفظ‌ کنند، برای‌ دولت‌ وقت‌ که‌ وابسته‌ به‌ شرع‌ مقدس‌ اسلام‌ بود، ایجاد مشکل‌ کردند. از این‌ طریقه‌ شیخ‌اسماعیل‌ معشوقی‌ و دوازده‌ مریدش‌ به‌ جرم‌ رواج‌ کفر و الحاد، با فتوای‌ شیخ‌الاسلام‌ وقت‌ اعدام‌ شدند. تقریباً بیست‌ سال‌ پس‌ از این‌ واقعه‌ (946)، این‌بار شیخ‌ حمزه‌ بالی‌ بوسنوی‌ ــ که‌ طریقه‌، پس‌ از او، حمزویه‌ خوانده‌ شد ــ همراه‌ مریدانش‌ اعدام‌ شد. از جمله‌ اتهاماتی‌ که‌ به‌ وی‌ نسبت‌ داده‌ شد این‌ بود که‌ بی‌نماز است‌، شریعت‌ را بی‌اهمیت‌ می‌شمارد و به‌ جای‌ پیروی‌ از سلطان‌، خود را سلطان‌ می‌خواند. لیکن‌ این‌ مورد، هنوز روشن‌ نشده‌ است‌ و نیاز به‌ تحقیق‌ دارد. عالمان‌ بزرگی‌ مانند صاری‌ عبداللّه‌ افندی‌ (متوفی‌ 1071) شارح‌ مثنوی‌ ، شیخ‌الاسلام‌ پاشمقچی‌زاده‌، علی‌افندی‌، عبداللّه‌ بوسنوی‌ (متوفی‌ 1054) شارح‌ فصوص‌ ، یازیجی‌زاده‌ محمد مرجوع کنید بهلف‌ کتاب‌ مشهور محمّدیه‌ و تعلیقه‌ای‌ عربی‌ به‌ نام‌ المنتهی‌ بر شرح‌ جَندی‌ بر فصوص‌الحکم‌ و احمد بیجان‌، مرجوع کنید بهلف‌ انورالعاشقین‌ و مترجم‌ ترکی‌ المنتهی‌ ؛ یعنی‌ تعلیقة‌ یازیجی‌زاده‌، که‌ عنوان‌ نخستین‌ مترجم‌ ترکی‌ فصوص‌ را گرفت‌، از جمله‌ شخصیتهای‌ مهم‌ بیرامیه‌ در آسیای‌ صغیر هستند. وجود این‌ شخصیتها و آثارشان‌ نشان‌ می‌دهد که‌ بعدها این‌ طریقه‌ در پیروی‌ از شریعت‌ می‌کوشیدند.در کنار این‌ دو شاخة‌ بیرامیة‌ نشئت‌ گرفته‌ از حاجی‌بیرام‌ ولی‌، طریقه‌ای‌ به‌ نام‌ اشرفیه‌ به‌وجود آمد که‌ آمیزه‌ای‌ از قادریه‌ و بیرامیه‌ است‌ و دامادِ حاجی‌ بیرام‌، اشرف‌ اوغلیِ رومی‌، آن‌ را بنیاد نهاده‌ است‌. نسب‌ اشرف‌ اوغلی‌ رومی‌، که‌ در بین‌ پیروان‌ این‌ شاخه‌ با لقب‌ «عبدالقادر گیلانی‌ ثانی‌» معروف‌ است‌، به‌ حضرت‌ علی‌ علیه‌السلام‌ می‌رسد. کتاب‌ مزکّی‌ النّفوس‌ وی‌ در باب‌ تزکیة‌ نفس‌، تا امروز، در آناطولی‌ بیش‌ از هر متن‌ کهنِ (کلاسیک‌) صوفیانه‌ خوانده‌ شده‌ است‌. طریقت‌نامة‌ او نیز اثر با ارزشی‌ است‌ که‌ در آن‌ اصول‌ و ارکان‌ اهل‌ طریقت‌ خلاصه‌ شده‌ است‌. وی‌ در این‌ اثر در باب‌ عقیدة‌ صحیح‌درویشان‌ می‌گوید که‌ آنان‌ باید خلفای‌ راشدین‌ را دوست‌ داشته‌ باشند، اما لازم‌ است‌ که‌ حبّ علی‌ علیه‌السلام‌ در آنها بیشتر باشد. اشرف‌ اوغلی‌ که‌ دیوانی‌ نیز دارد، در 874 در ازنیق‌ وفات‌ یافت‌. طریقة‌ اشرفیة‌ وی‌، که‌ شاخه‌ای‌ از قادریه‌ محسوب‌ می‌شود، تا ابتدای‌ عصر حاضر (قرن‌ چهاردهم‌/ بیستم‌) ادامه‌ داشت‌.طریقة‌ خلوتیه‌ بر حسب‌ تعداد پیروان‌ و پراکندگی‌ تکیه‌هایش‌ در نواحی‌ آناطولی‌ جایگاه‌ نخست‌ را دارد. ازینرو، عده‌ای‌ از محققان‌ معاصر، حتی‌ تعبیر «کارخانة‌ طریقت‌» را برای‌ آن‌، که‌ بیش‌ از پنجاه‌ شعبه‌ در آناطولی‌ داشته‌ است‌، به‌ کار برده‌اند. برخی‌ نیز آن‌ را به‌ درختی‌ پر شاخه‌ تشبیه‌ کرده‌اند، زیرا در طریقة‌ خلوتیه‌ هر شخصی‌ که‌ به‌ مقام‌ (ارشاد) رسیده‌ بود، شاخة‌ وی‌ به‌ نام‌ خود او خوانده‌ می‌شد. گر چه‌ خانقاه‌ اخی‌ یوسف‌ خلوتی‌ در نیغده‌/ نیکده‌، و تقریباً یک‌ قرن‌ بعد نیز خانقاه‌ پیر الیاس‌ آماسیه‌ای‌ (متوفی‌ 837) در آماسیه‌ آغازگر فعالیت‌ طریقت‌ خلوتیه‌ در آناطولی‌ ــ که‌ بنیانگذار آن‌ ابوعبداللّه‌ عمر خلوتی‌ لاهیجی‌ (متوفی‌ 750)، در ایران‌ بود ــ محسوب‌ می‌شوند؛ گسترش‌ واقعی‌ طریقة‌ خلوتیه‌ در آنجا به‌ سعی‌«پیر ثانی‌» خلوتیان‌، یعنی‌ سید یحیی‌ شیروانی‌ باکُویی‌ (متوفی‌ 869)، صورت‌ پذیرفت‌. خلفای‌ شیروانی‌ بسیار زیاد بودند؛ از آن‌ میان‌ کسانی‌ را که‌ وی‌ به‌ سرزمینهای‌ آذربایجان‌ تا آناطولی‌ فرستاده‌ بود، می‌توان‌ به‌ چهار گروه‌ تقسیم‌ کرد:1. شاخة‌ ملاحبیب‌ قره‌مانی‌ (متوفی‌ 902). بعدها، شاخه‌های‌ «شمسیه‌» و «سیواسیه‌» از این‌ شعبه‌ پدید آمدند. مهمترین‌ تأثیر این‌ دو شاخه‌ بر اندیشة‌ دوران‌ عثمانی‌ این‌ بود که‌ برای‌ دفاع‌ از تصوف‌ و صوفیان‌ در مقابل‌ گروهی‌ از علما، که‌ می‌توان‌ ایشان‌ را ابن‌تیمیّه‌های‌ عهد عثمانی‌ نامید، بسیار کوشیدند.2. شاخة‌ جمال‌الدین‌ اسحاق‌ قره‌مانی‌ (متوفی‌ 933). وی‌ که‌ فقیهی‌ متبحر بود، در مدرسة‌ علوم‌ دینی‌ تدریس‌ می‌کرد. بنا بر روایات‌، به‌ سبب‌ صمیمیت‌ و رأفتی‌ که‌ در حرفهای‌ او احساس‌ می‌شد، بسیاری‌ از گناهکاران‌ توبه‌ کردند و حتی‌ بسیاری‌ غیرمسلمانان‌ اسلام‌ آوردند. وی‌ که‌ در عین‌ حال‌ خطاط‌ ماهری‌ بود، آثاری‌ به‌ نامهای‌ > شرح‌ چهل‌ حدیث‌ < ، رسالة‌ فی‌ اطوار السلوک‌ و رسالة‌ وحدت‌ وجود از خود به‌ جای‌ گذاشت‌. از این‌ شعبه‌، بعدها، شاخه‌های‌ «سنبلیه‌» و «شعبانیه‌» پدید آمدند. شاخه‌ای‌ نیز از شاخه‌های‌ شعبانیه‌، بویژه‌ در جهان‌ عرب‌ گسترش‌ یافت‌ و با نامهایی‌ مانند «بکریّه‌»، «حِفْنیّه‌»، «ساویّه‌»، «رحمانیّه‌» و «تجانیّه‌» تا امروز ادامه‌ داشته‌ است‌.3. شاخه‌ای‌ که‌ مرجوع کنید بهسس‌ آن‌ دَده‌ عمر روشنی‌ (متوفی‌ 829) مدفون‌ در تبریز است‌. بعدها شاخه‌های‌ «گلشنیه‌» و «دَمیرداشیه‌» از این‌ شعبه‌ پدید آمدند.4. شاخة‌ «احمدیه‌» که‌ مرجوع کنید بهسس‌ آن‌ یگیت‌باشی‌ احمد شمس‌الدین‌ مَرمَروی‌ (متوفی‌ 910) است‌ که‌ از خلفای‌ پیر بهاءالدین‌ارزنجانی‌ (متوفی‌ 869)، خلیفة‌ یحیی‌ شیروانی‌ بود. می‌توان‌ گفت‌ که‌ این‌ شاخه‌ در عثمانی‌ بیشترین‌ تعداد زیرشاخه‌ را داشت‌ و تقریباً تمام‌ سرزمینهای‌ امپراتوری‌ را در بر می‌گرفت‌. از این‌ شاخه‌ زیرشاخه‌های‌ «سِنانیه‌»، «عُشّاقیه‌»، «مصریه‌» و «جراحیه‌» پدید آمدند. ازینرو به‌ شیخ‌ احمد لقب‌ «یگیت‌ باشی‌» (سرور جوانمردان‌) داده‌اند که‌ سلطان‌ عثمانی‌ وی‌ را به‌ استانبول‌ دعوت‌ کرد تا دیگر مشایخ‌ را در معرض‌ آزمایش‌ معنوی‌ قرار دهد. در طریقة‌ خلوتیه‌ شخصیتهایی‌ مانند نیازی‌ مصری‌ مرجوع کنید بهلف‌ و شاعر واسماعیل‌ حقی‌ بروسوی‌ عالم‌ و صوفی‌ و شارح‌ مثنوی‌، شیخ‌عبداللّه‌ صلاح‌الدین‌ عشاقی‌ معروف‌به‌ ابن‌عربی‌ عثمانی‌ به‌ظهور رسیده‌اند.از آنجا که‌ فتح‌ استانبول‌ به‌ رهبری‌ سلطان‌محمد فاتح‌ (محمد دوم‌) نیز هم‌ جنبة‌ دینی‌ و هم‌ جنبة‌ صوفیانه‌ داشت‌، بسیاری‌ از درویشان‌ در آن‌ جنگ‌ شرکت‌ داشتند. محمد فاتح‌ پادشاهی‌ روشنفکر، و در عین‌ حال‌، درویش‌ مسلک‌ بود. او از عبدالرحمان‌ جامی‌ خواسته‌ بود تا در باب‌ وجوه‌ اشتراک‌ سه‌ مکتب‌ فکری‌ اسلامی‌، یعنی‌ تصوف‌، کلام‌ و فلسفه‌، کتابی‌ بنویسد. در نتیجه‌، جامی‌ کتاب‌ مشهور خود به‌ نام‌ الدُّرّةُالفاخرة‌ را نوشت‌ (طاشکوپری‌زاده‌، ص‌ 262). مرشـد و شیـخِسلطان‌ محمد فاتح‌ شیخ‌ آق‌ شمس‌الدینِ مذکور بود ( رجوع کنید به سطور قبلی‌) که‌ پس‌ فتح‌ استانبول‌ که‌ شخصاً در آن‌ شرکت‌ کرده‌ بود ــ محلّ دفن‌ ابوایوب‌ انصاری‌ را پیدا کرد ــ موضوع‌ شرکت‌ بسیاری‌ از «غیبْ اَرَن‌»ها (واصلان‌ به‌ غیب‌) و «اَرَن‌» (واصل‌)های‌ خراسان‌ در فتح‌ استانبول‌ در «مناقب‌نامه‌»ها آمده‌ است‌. حتی‌ امروزه‌ قبور و «مقام‌» (زیارتگاه‌)های‌ بسیاری‌ با نامهای‌ «یدی‌ امیرلر» (هفت‌ امیران‌) و یا «خراسانی‌ بابا» در استانبول‌ وجود دارد که‌ بنا به‌ روایات‌، برای‌ فتح‌ استانبول‌ از عالم‌ غیب‌ بشارت‌ گرفته‌ و بی‌درنگ‌ به‌ راه‌ افتاده‌ بوده‌اند. اغلب‌ ایشان‌ مانند «هفت‌تنان‌» شیراز، اشخاص‌ بی‌نام‌ و نشانی‌ بودند که‌ بنا به‌ روایات‌، از شرق‌، یعنی‌ از خراسان‌ می‌آمدند. پس‌ از فتح‌ استانبول‌، نخستین‌ تکیه‌ای‌ که‌ در آن‌ شهر آغاز به‌ کار کرد تکیة‌ خلوتیه‌ بود.تا قرن‌ دهم‌ بین‌ اهل‌ تکیه‌ و اهل‌ مدرسه‌ اختلاف‌ جدّی‌ نبود، یعنی‌ همانگونه‌ که‌ اهل‌ تصوف‌ عارفان‌ عالمی‌ بودند که‌ بیشترِ علوم‌ ظاهر را نیز می‌دانستند، اهل‌ مدرسه‌ نیز عالمان‌ عارفی‌ بودند که‌ از عرفان‌ نصیب‌ داشتند. تا آنجا که‌ تقریباً همه‌ شیخ‌الاسلامهای‌ عثمانی‌ پیرو طریقه‌ای‌ بودند. حتی‌ سلاطین‌ و دولتمردان‌ نیز یا به‌ طریقه‌ای‌ منسوب‌ بودند یا به‌ منسوبان‌ طریقه‌ها بسیار احترام‌ می‌گذاشتند (سلطان‌ سلیمان‌ قانونی‌ در شعری‌ ارزش‌ بندگی‌ «ولی‌» را از سلطان‌ جهان‌ بودن‌ بیشتر دانسته‌ است‌). همچنین‌، سلاطین‌ صوفیان‌ را به‌ منظور تبلیغ‌ اسلام‌، تعلیم‌ اشخاص‌ و تأمین‌ صلح‌ و امنیت‌ به‌ دورترین‌ نقاط‌ امپراتوری‌ عثمانی‌ می‌فرستادند. اعضای‌ تکیه‌ از مالیات‌ و خدمت‌ سربازی‌ معاف‌ بودند. در مقابل‌، برخی‌ از مشایخ‌ و مریدان‌ نیز گاهی‌ داوطلبانه‌ در جنگها شرکت‌ می‌کردند. اما از قرن‌ دهم‌، این‌ انسجام‌ از هم‌ پاشید و مجادلات‌ بین‌ صوفیان‌ و برخی‌ علما ــ موسوم‌ به‌ قاضی‌زادگان‌ ــ آغاز شد. این‌ گروه‌ یعنی‌ قاضی‌زادگان‌ جمعاً در 21 موضوع‌، از صوفیان‌ انتقاد و گاهی‌ آنها را تکفیر می‌کردند. اختلافات‌ ایشان‌ را موضوعاتی‌ از این‌ قبیل‌ تشکیل‌ می‌داد: چرخ‌زدن‌ و سماع‌ صوفیه‌ بدعت‌ است‌؛ خواندن‌ نعت‌، مولودی‌ و سرودهای‌ مذهبی‌ («الاهی‌») جایز نیست‌؛ قرائت‌ قرآن‌ با صوت‌ آهنگین‌ بدعت‌ است‌؛ خواندن‌ نمازهای‌ نافله‌ در شبهای‌ رغایب‌ و برات‌ و قدر بدعت‌ است‌؛ حضرت‌ خضر علیه‌السلام‌ زنده‌ نیست‌؛ مصرف‌ سیگار و قهوه‌ جایز نیست‌؛ زیارت‌ قبور و تربتهای‌ مقدس‌ جایز نیست‌؛ بلند شدن‌ به‌ پای‌ بزرگان‌ برای‌ احترام‌ به‌ ایشان‌ نوعی‌ شرک‌ است‌؛ فرعون‌ در حال‌ کفر از دنیا رفته‌ است‌؛ ابوین‌ رسول‌اللّه‌ صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌و سلم‌ در حال‌ کفر از دنیا رفته‌اند؛ لعن‌ بر یزید جایز نیست‌؛ امام‌ حسن‌ و امام‌ حسین‌ علیهماالسلام‌ با شمشیر جد خودشان‌ به‌ شهادت‌ رسیده‌اند. قاضی‌زادگان‌ گاهی‌ تا آنجا پیش‌ رفتند که‌ به‌ تکیه‌های‌ خلوتیه‌ هجوم‌ بردند و دراویش‌ را ضرب‌ و شتم‌ کردند و تکیه‌های‌ ایشان‌ را به‌ آتش‌ کشیدند؛ به‌ قهوه‌خانه‌ها نیز هجوم‌ بردند و کسانی‌ را که‌ قهوه‌ می‌نوشیدند کتک‌ زدند. در بین‌ مخالفان‌ قاضی‌زادگان‌ عده‌ای‌ از مشایخ‌ و نیز علما یافت‌ می‌شدند. در این‌ میان‌، کسی‌ که‌ با نوشته‌ها و وعظهایش‌ بیش‌ از همه‌ با این‌ گروه‌ مجادله‌ کرد، شیخِ خلوتیه‌ عبدالمجید سیواسی‌ (متوفی‌ 1049) بود. او از یک‌ سو با این‌ اهل‌ ظاهر مجادله‌ می‌کرد و از سوی‌ دیگر، با اقلیتی‌ از صوفی‌نمایان‌ افراطی‌، که‌ با رفتارهای‌ اباحی‌گرایانة‌ خود بر ادعاهای‌ گروه‌ یاد شده‌ (قاضی‌زادگان‌) صحه‌ می‌گذاشتند. به‌ هر حال‌، مجادله‌ بین‌ این‌ دو گروه‌ یک‌ قرن‌ طول‌ کشید، تا اینکه‌ عاقبت‌، دولت‌ مداخله‌ کرد. به‌ درخواست‌ پادشاه‌، عالم‌ بزرگ‌ شیخ‌الاسلام‌ کمال‌ پاشازاده‌ * (متوفی‌ 940) فتوایی‌ صادر و اعلام‌ کرد که‌ عالمی‌ چون‌ ابن‌عربی‌ را، هر چند که‌ برخی‌ از دیدگاههایش‌ برای‌ همگان‌ قابل‌ درک‌ نباشد، نمی‌توان‌ تکفیر کرد و هر کس‌ که‌ چنین‌ کند، خود کافر است‌ ( رجوع کنید به د. اسلام‌ ، چاپ‌ دوم‌، ذیل‌ «کمال‌ پاشازاده‌»).در دوران‌ عثمانیان‌، دومین‌ طریقه‌ای‌ که‌ پس‌ از خلوتیه‌، بیش‌ از بقیه‌ گسترش‌ یافته‌ بود نقشبندیه‌ بود. ظاهراً، یکی‌ از خلفای‌ شاه‌ نقشبند به‌ نام‌ خواجه‌ رکن‌الدین‌ محمود بخاری‌ به‌ آناطولی‌ آمد و خانقاه‌ محمود چلبی‌ را در 807 در آماسیه‌ بنیان‌ نهاد. پس‌ از آن‌، یکی‌ از خلفای‌ عبیداللّه‌ احرار به‌ نام‌ ملاعبداللّه‌ الهی‌ سِماوی‌ (متوفی‌ 896) به‌ دیار خود، یعنی‌ به‌ بخش‌ سِماو در ایالت‌ کوتاهیه‌ بازگشت‌ و در آنجا دومین‌ تکیة‌ نقشبندی‌ را تأسیس‌ کرد. آوازة‌ ملاعبداللّه‌ سماوی‌ موجب‌ شد که‌ وی‌ به‌ استانبول‌ دعوت‌ شود و در نتیجه‌، او دومین‌ تکیة‌ خود را در استانبول‌ تأسیس‌ کرد و یکی‌ از خلفای‌ خود به‌ نام‌ سیدامیر احمد بخاری‌ نقشبندی‌ (متوفی‌ 922) را، که‌ سلسله‌ نسبش‌ به‌ امام‌ حسین‌ علیه‌السلام‌ می‌رسید، در رأس‌ آن‌ قرار داد. خود نیز به‌ [ ناحیه‌ ] ینیجه‌ (ینیتسا ی‌ کنونی‌ یونان‌) در واردار رفت‌ و تکیه‌ای‌ هم‌ در آنجا بر پا کرد. در آنجا شرحی‌ عربی‌ بر واردات‌ «بدرالدین‌بن‌ قاضی‌ سَماوْنه‌ * » نوشت‌. هنگامی‌ که‌ تعداد مریدان‌ سید امیر احمد بخاری‌ در استانبول‌ افزون‌ گشت‌، وی‌ تکیة‌ دیگری‌ افتتاح‌ کرد. پس‌ از فوت‌ او، به‌ ترتیب‌، محمود چلبی‌ (متوفی‌ 938) و عبداللطیف‌ افندی‌ (متوفی‌ 971) مسندنشین‌ تکیه‌ شدند. یکی‌ از خلفای‌ عبداللطیف‌ افندی‌ شیخ‌ نعمت‌اللّه‌ (متوفی‌ 969) بود که‌ لغت‌ فارسی‌ را تدوین‌ کرد و یکی‌ دیگر از خلفایش‌ شیخ‌ عبدالرحمان‌ غباری‌ (متوفی‌ 974) بود که‌ نظیرة‌ شبستان‌ خیال‌ را به‌ فارسی‌ نوشت‌؛ وی‌ در عین‌ حال‌، یک‌ خطاط‌ بود. نام‌ بابا نعمت‌اللّه‌ نخجوانی‌ (متوفی‌ 920) نیز در بین‌ نقشبندیان‌ آن‌ دوران‌ جایگاه‌ ویژه‌ای‌ دارد. وی‌ هنگام‌ اقامتش‌ در تبریز، تفسیر دو جلدی‌ صوفیانة‌ الفواتح‌الالهیة‌ را نوشت‌ و پس‌ از آن‌، عازم‌ آق‌شهر و در آنجا ساکن‌ شد و تا زمان‌ مرگش‌ در آن‌ شهر فعالیت‌ کرد. در آن‌ دوران‌، نام‌ شیخ‌ محمود افندی‌، که‌ اصلاً ارومیه‌ای‌ بود و اندیشه‌های‌ نقشبندی‌ و نوربخشی‌ را در خود جمع‌ کرده‌ بود، جلب‌ توجه‌ می‌کند. وی‌ بسیاری‌ را به‌ خودجذب‌ کرد، و ازینرو به‌ این‌ اتهام‌ که‌ ممکن‌ است‌ قیام‌ کند، در 1048 اعدام‌ شد. سلطان‌ مراد چهارم‌ پس‌ از دریافتن‌ اینکه‌ اتهام‌ شیخ‌ ناوارد، و ناشی‌ از افترای‌ دشمنانش‌ بوده‌ است‌، از شدت‌ اندوه‌ فلج‌ شد. در این‌ دوران‌، سید مراد بخاری‌ (متوفی‌ 1132) به‌ عنوان‌ خلیفة‌ حاج‌محمدمعصوم‌ (متوفی‌ 1079) پسر شیخ‌ احمد فاروق‌ سرهندی‌، به‌ استانبول‌ رفت‌ و بانفوذترین‌ شاخة‌ نقشبندیه‌، یعنی‌ شاخة‌ مجددیه‌ را در آنجا تأسیس‌ کرد. سلطان‌ محمد چهارم‌ از وی‌ حمایت‌ نمود و برخی‌ از رجال‌ عالی‌رتبة‌ دولت‌، بویژه‌ از علما، مانند شیخ‌الاسلام‌ فیض‌اللّه‌ افندی‌، به‌ وی‌ منتسب‌ شدند. انتساب‌ لعلی‌زاده‌ عبدالباقی‌ افندی‌ از ملامتیان‌ به‌ وی‌، همچنین‌ انتساب‌ مراد بخاری‌ به‌ باشمقچی‌زاده‌ علی‌ افندی‌، شیخ‌ ملامتی‌، موجب‌ شد که‌ اندیشه‌های‌ نقشبندی‌ و ملامی‌ در طریقة‌ یاد شده‌ در هم‌ آمیزد. مدتی‌ بعد نیز، سیدسلیمان‌ بلخی‌ مرجوع کنید بهلف‌ کتاب‌ مشهور ینابیع‌ المودة‌ ، مجموعة‌ احادیث‌ مربوط‌ به‌ فضائل‌ اهل‌ بیت‌ علیهم‌السلام‌، همراه‌ پسرش‌ سید عبدالقادر بلخی‌، که‌ از افغانستان‌ به‌ استانبول‌ آمده‌ بودند، از مشایخ‌ این‌ طریقه‌ شدند. حتی‌ سید جمال‌الدین‌ استرابادی‌ نیز به‌ سید عبدالقادر بلخی‌ انتساب‌ جست‌ و در تکیة‌ او اقامت‌ کرد. از دیگر صوفیان‌ نقشبندیة‌ آناطولی‌، حمزه‌ نگاری‌ افندی‌ قره‌ باغی‌ و احمد حسام‌الدین‌ افندی‌ داغستانی‌ بودند که‌ معتقد به‌ وحدت‌ وجود و به‌شدت‌ محب‌ اهل‌ بیت‌ علیهم‌السلام‌ بودند.طریقة‌ مولویه‌ نسبتاً دیرتر وارد قلمرو عثمانی‌ شد و به‌ مرور جایگاه‌ سوم‌ را بین‌ طریقه‌های‌ آنجا کسب‌ کرد. مولویه‌ از نظر عقیده‌ نیز به‌ دو شاخه‌ تقسیم‌ شد. یکی‌ شاخة‌ ولد بود که‌ منسوبانش‌ زهد و احکام‌ شریعت‌ را اساس‌ قرار می‌دادند، و دیگری‌ شاخة‌ شمس‌ بود که‌ منسوبانش‌ مانند قلندریان‌، منش‌ باطنیان‌ را داشتند، یعنی‌ به‌ شریعت‌ چندان‌ پای‌بند نبودند سبیلهایشان‌ را بلند نگه‌ می‌داشتند، اما موی‌ سر و ریش‌ و ابرو را تماماً می‌تراشیدند ( رجوع کنید به چارضرب‌ * ). بهترین‌ نمونه‌ برای‌ گروه‌ دوم‌ در آن‌ دوران‌، دیوانه‌ محمد چلبی‌ (متوفی‌ پس‌ از 951)، شیخ‌ مولویخانة‌ آفیون‌ قره‌حصار بود. وی‌ با عبای‌ قلندری‌ و کلاه‌ مولویان‌ و با وضع‌ چارضرب‌، مانند دیوانه‌ای‌ در دشتها و بیشه‌ها می‌گشت‌. او با این‌ وضع‌، و با شیشه‌ شرابی‌ که‌ در دست‌ داشت‌، از سوی‌ مردم‌ تقبیح‌ می‌شد و بدین‌وسیله‌، مقام‌ خود را از مردم‌ پنهان‌ می‌داشت‌. وی‌ با چنین‌ وضعی‌ به‌ همراه‌ مریدانش‌ پس‌ از زیارت‌ مدفن‌ امامان‌ اهل‌ بیت‌ علیهم‌السلام‌ در نجف‌، کربلا و سامرا، به‌ زیارت‌ امام‌ رضا علیه‌السلام‌ در مشهد رفت‌. در این‌ بین‌، مولویخانة‌ غَلَطه‌/ گالاتا به‌ عنوان‌ نخستین‌ مولویخانة‌ استانبول‌ نیز با کوشش‌ وی‌ تأسیس‌ شد. یکی‌ از برجسته‌ترین‌ مشایخ‌ این‌ مولویخانه‌ اسماعیل‌ رسوخی‌ آنقروی‌ دده‌ شارح‌ مثنوی‌ بود که‌ 22 سال‌ مسندنشینی‌ آنجا را به‌ عهده‌ داشت‌. شرح‌ مثنوی‌ او به‌ اندازه‌ای‌ مقبول‌ افتاده‌ بود که‌ پس‌ از آن‌، مهمترین‌ شرط‌ صدور مجوز تدریس‌ مثنوی‌ این‌ بود که‌ مدرسان‌ از شیوه‌ و اصول‌ او پیروی‌ کنند. او نیز در مقابل‌ قاضی‌زادگان‌، رساله‌ای‌ در باب‌ جایز بودن‌ سماع‌ نوشته‌ است‌. شیخ‌ غالب‌ (متوفی‌ 1213)، بیست‌ و سومین‌ «پوست‌نشین‌» [ = مرشد ] آن‌ تکیه‌، نیز از شاعران‌ برجستة‌ عثمانی‌ بود. او مثنوی‌ 2101 بیتی‌ خود به‌ نام‌ حسن‌ عشق‌ را در حالی‌ سرود که‌ هنوز 26 سال‌ داشت‌. دومین‌ مرکز مولویة‌ استانبول‌ مولویخانة‌ یِنی‌قاپی‌ بود که‌ تا سالهای‌ اخیر باقی‌مانده‌ بود و در 1377 ش‌/ 1998، در حالت‌ متروکه‌ در آتش‌ سوخت‌. مولویخانه‌های‌ دیگر استانبول‌ مولویخانه‌های‌ بِشیک‌تاش‌، بهاریه‌ و قاسم‌ پاشاست‌. این‌ مکانها به‌ مثابه‌ مراکز هنری‌ فعال‌ بودند؛ بجز استانبول‌ و البته‌ قونیه‌، تقریباً در پنجاه‌ شهر مولویخانه‌ وجود داشت‌ که‌ بورسه‌، مغنیسا، کوتاهیه‌، توقات‌ و حلب‌ در رأس‌ آنها بودند.یکی‌ دیگر از طریقه‌هایی‌ که‌ تأثیرات‌ عمیق‌ بر تاریخ‌ و فرهنگ‌ عثمانی‌ نهاده‌، بی‌تردید طریقة‌ بکتاشیه‌ است‌. رابطة‌ مطلوب‌ این‌ طریقه‌ با حکومت‌، پس‌ از مرگ‌ بایزید دوم‌ به‌ مرور تیره‌ شد. بویژه‌ سلطان‌ سلیم‌ (یاووز) که‌ با صفویان‌ در تعارض‌ بود، در مقابل‌ چندین‌ گروه‌ رافضی‌، که‌ ایشان‌ را جاسوسان‌ شاه‌ ایران‌ در آناطولی‌ تلقی‌ می‌کرد، تدابیر سختی‌ اتخاذ نمود. این‌ گروههای‌ باطنی‌، که‌ از لحاظ‌ عقیده‌، بیشتر به‌ گروههای‌ «اهل‌ حق‌» در ایران‌ شبیه‌ بودند، در تکیه‌های‌ بکتاشی‌ نفوذ کردند و به‌ مرور، این‌ طریقه‌ را از آن‌ خود نمودند، پس‌ از آن‌ دیگر به‌ تعالیم‌ حاجی‌ بکتاشِ ولی‌ توجه‌ نمی‌شد. بعدها منسوبان‌ این‌ طریقه‌ در لشکر نفوذ کردند که‌ با سرپیچی‌ از مقررات‌ و ارتکاب‌ کارهای‌ خلاف‌ شرع‌ همراه‌ بود، در نتیجه‌، سلطان‌محمود دوم‌ شورایی‌ برای‌ رسیدگی‌ به‌ اتهامات‌ آنها تشکیل‌ داد. این‌ شورا سرانجام‌ نظر خود را، مبنی‌ بر حفظ‌ تکیه‌های‌ بکتاشیِ بالای‌ شصت‌ سال‌ قدمت‌ و تخریب‌ بقیة‌ آنها، و نیز مرجوع کنید بهاخذة‌ برخی‌ از «بابا * »های‌ بکتاشی‌، به‌ اطلاع‌ سلطان‌ رساند. اما سلطان‌ این‌ رأی‌ را کافی‌ ندانست‌ و مصمم‌ شد که‌ بدون‌ احتساب‌ قدمتشان‌، همة‌ تکیه‌های‌ کوچک‌ تخریب‌ و اموالشان‌ ضبط‌ و یا به‌ افراد مستحق‌ وا گذار شود و تکیه‌هایی‌ که‌ ساختمانشان‌ قابل‌ استفاده‌ است‌ برای‌ «عبّاد مسلمین‌» به‌ مسجدجامع‌، مساجد محلی‌، مکتب‌ و یا مدرسه‌ تبدیل‌ گردد. در اجرای‌ این‌ «خط‌ همایونی‌»، تخریب‌ تکیه‌های‌ بکتاشی‌ آغاز شد. در اسناد تاریخی‌، این‌ واقعه‌ را «وقعه‌ خیریه‌» نامیده‌اند. بکتاشیهای‌ دستگیر شده‌ را دو تا دو تا محاکمه‌ کردند. گرچه‌ بسیاری‌ از آنها اظهار کردند که‌ اهل‌ سنّت‌ و وابسته‌ به‌ شرع‌ شریف‌ هستند و نماز می‌خوانند و روزه‌ می‌گیرند، به‌ حسب‌ وضع‌ ظاهریشان‌ و گواهی‌ شاهدان‌، به‌ شهرهای‌ مذهبی‌ قلمرو عثمانی‌ تبعید یا به‌ جزاهای‌ مختلف‌ محکوم‌ شدند. برخی‌ از باباهای‌ بکتاشی‌ را نیز گردن‌ زدند. تکیه‌های‌ بکتاشیه‌، که‌ آستانة‌ مرکزی‌ حاجی‌ بکتاش‌ در رأس‌ آنها بود، به‌ نقشبندیها واگذار شد، که‌ به‌ نظر می‌رسید بیش‌ از طریقه‌های‌ دیگر به‌ رعایت‌ احکام‌ شریعت‌ مقیدند. در کنار این‌ تدابیر سخت‌ برای‌ مهار بکتاشیها، که‌ ظاهراً فراتر از حد متعارف‌ بود، محمود دوم‌ گروه‌ دیگری‌ از درویشان‌ افراطی‌ را نیز از استانبول‌ خارج‌ کرد. این‌ گروه‌ شعبه‌ای‌ از نقشبندیه‌ به‌ نام‌ خالدیها بودند که‌ سنّیان‌ متعصب‌ بودند و احکام‌ شریعت‌ را مانند اهل‌ ظاهر رعایت‌ می‌کردند. اینان‌، که‌ از تأدیب‌ بکتاشیها بسیار خشنود شده‌ بودند، با ادعای‌ حقانیت‌ طریقة‌ خود عده‌ای‌ را به‌ ستوه‌ آوردند. منسوبان‌ این‌ گروه‌ نه‌ تنها بکتاشیان‌ بلکه‌ دیگر طریقه‌های‌ صوفیه‌ را نیز تکفیر می‌کردند و مدعی‌ بودند که‌ آنها از دین‌ خارج‌ شده‌اند و تنها خودشان‌ را در صراط‌ مستقیم‌ می‌دانستند. این‌ مشایخ‌ که‌ بیشتر روستایی‌ بودند، در پایتختی‌ مانند استانبول‌، که‌ مردمش‌ سطح‌ فرهنگی‌ بالایی‌ داشتند، شروع‌ به‌ آزار مردم‌ کردند. تقریباً بیست‌ سال‌ پس‌ از تبعید بکتاشیان‌، این‌ مشایخ‌ نیز که‌ پا از حد فراتر گذاشته‌ بودند، به‌ دستور سلطان‌ تبعید شدند. با مرگ‌ سلطان‌ محمود دوم‌ در 1225، از شدت‌ تدابیر سخت‌ در حق‌ بکتاشیان‌ کاسته‌ شد و به‌ مرور، برخی‌ از تکیه‌های‌ بکتاشیه‌ فعالیت‌ خود را از سر گرفتند و حتی‌، با حفظ‌ حس‌ انتقامجویی‌، از جریانهای‌ سیاسی‌ ضد خاندان‌ عثمانی‌ در سالهای‌ بعد، همواره‌ حمایت‌ کردند. اینگونه‌ جبهه‌گیریها موجب‌ شد که‌ در پی‌ سقوط‌ عثمانیان‌، بکتاشیان‌ برترین‌ مدافعان‌ رژیم‌ جمهوری‌ (1302 ش‌/ 1923) و نهضتهای‌ وابسته‌ به‌ مصطفی‌ کمال‌ (کمالیسم‌) بشوند.در دوران‌ عثمانی‌، علاوه‌ بر طریقه‌های‌ مشهور، طریقه‌های‌ دیگری‌ نیز با پیروان‌ کمتر و به‌ ترتیبِ حجم‌ و گسترة‌ فعالیت‌، شامل‌ قادریه‌ و رفاعیه‌ و شاذلیه‌ و بدویه‌ و سعدیه‌ و ملامیه‌ دارای‌ نفوذ بودند.در بارة‌ ساختار اعتقادی‌ گروه‌ دیگری‌ به‌ نام‌ «علویها»، که‌ امروز نیز وجود دارند، اختلاف‌نظر هست‌؛ برخی‌ از محققان‌ علوی‌شناس‌ عقاید این‌ گروه‌ را تأویلی‌ از مکتب‌ اهل‌ بیت‌ و عده‌ای‌ دیگر شیعة‌ جعفری‌ یا غیرجعفری‌، و بعضی‌ نُصیری‌ دانسته‌اند؛ و بعضی‌ علوی‌پژوهان‌ نیز آنان‌ را خارج‌ از اسلام‌ و پیرو عقاید استوار بر زردشتیگری‌ و مزداپرستی‌ دانسته‌ و گفته‌اند که‌ عقایدشان‌ هیچگونه‌ ربطی‌ به‌ اسلام‌ ندارد. با توجه‌ به‌ اسناد تاریخی‌ و تجربیات‌ عامه‌، این‌ گروه‌ یکی‌ از گروههای‌ پرطرفدار در بین‌ ترکمنهای‌ آناطولی‌، از قبیل‌ حیدریان‌، قلندریان‌ و جولقیان‌، بوده‌اند که‌ بعدها، در نتیجة‌ تعالیمی‌ که‌ از «داعی‌» (مرشد)های‌ صفویه‌ گرفته‌اند، ماهیت‌ باطنیان‌ و غلاة‌ شیعه‌ را یافته‌اند و بیشتر شبیه‌ خاکساریه‌ و یا اهل‌ حق‌ در ایران‌اند. آیین‌ آنها بیش‌ از دین‌ یا مذهب‌، به‌ طریقه‌ شبیه‌ است‌، مرشدِ خود را «دده‌» خطاب‌ می‌کنند و جایی‌ را که‌ در آن‌ گرد می‌آیند «درگاه‌» یا «جمع‌ اِوی‌» (جمع‌ خانه‌) می‌خوانند. نام‌ مراسم‌ آیینی‌ آنها «آیین‌ جمع‌» و «سماع‌» است‌. هر از گاه‌، و حتی‌ در زمانهای‌ غیر معمول‌، نمازی‌ می‌خوانند یا روزه‌ای‌ می‌گیرند. ایشان‌ زکاتی‌ می‌پردازند که‌ به‌ آن‌ «دده‌ حقّی‌» (حقِّ دده‌) می‌گویند. امروزه‌ اقلیتی‌ از این‌ گروه‌ وجود دارند که‌ ادعا می‌کنند جعفری‌مذهب‌اند و گروه‌ کوچک‌ دیگری‌ نیز که‌ بیشتر در روستاهای‌ اطراف‌ سوریه‌ زندگی‌ می‌کنند خود را نُصیری‌ می‌خوانند. برخی‌ از ایشان‌ نیز خود را بکتاشیان‌ روستا می‌نامند ازینرو نام‌ بکتاشی‌ و علوی‌ همواره‌ باهم‌ به‌کار رفته‌ است‌. البته‌ عده‌ای‌ از باباهای‌ بکتاشی‌ از این‌ موضوع‌ بسیار ناخشنودند و ادعا می‌کنند که‌ علویها از نام‌ آنها سوءاستفاده‌ کرده‌اند.در اواخر سلطنت‌ عثمانی‌، طریقه‌ها و تکیه‌ها نیز وارد دوره‌ای‌ از انحطاط‌ شد. موروثی‌بودن‌ مقام‌ شیخی‌ و بی‌اعتنایی‌ برخی‌ از مشایخ‌ به‌ علوم‌ متعارف‌،پیروان‌ ایشان‌ را براحتی‌ به‌ سوی‌ اعمال‌ غیر شرعی‌ سوق‌ داد، تا آنجا که‌ فروختن‌ اجازت‌ شیخی‌ رواج‌ یافت‌ و گروههای‌ درویشان‌ بی‌مایه‌ با یکدیگر وارد مجادله‌ شدند. معافیت‌ اعضای‌ تکیه‌ از مالیات‌ و خدمت‌ سربازی‌، برخی‌ از تکیه‌ها را عملاً به‌صورت‌ محل‌ تجمع‌ فراریان‌ از سربازی‌، سرباران‌ جامعه‌، راهزنان‌ و یا افراد تنبل‌ و ولگرد در آورد. بدینسان‌، رفتارهایی‌ از این‌ قبیل‌ نخستین‌ نشانه‌های‌ روند شیوع‌ فساد در این‌ مراکز بود. ازینرو رجال‌ دولت‌ و بیشتر اهل‌ تصوف‌، به‌ مرور از این‌ وضع‌ ناخوشنود شدند و عاقبت‌، نظر خود، مبنی‌ بر ضرورت‌ اصلاحات‌ در تکیه‌ها، را ابراز کردند. در نتیجه‌ در مجلاتی‌ چون‌ محبّان‌ ، جریدة‌ صوفیه‌ ، حکمة‌ ، محراب‌ و تصوف‌ ، و یا در انجمنهای‌ تازه‌ تأسیسی‌ چون‌ «جمعیّت‌ صوفیّه‌ اتحادیّه‌»، برای‌ فعالیتهای‌ اصلاحی‌ جایگاه‌ ویژه‌ای‌ قائل‌ شدند.خواسته‌های‌ مطرح‌ شده‌ در نظامنامه‌های‌ چنین‌ انجمنهایی‌ را می‌توان‌ در این‌ چند مادّه‌ خلاصه‌ کرد: 1) مشیخت‌ و خلافت‌ نمی‌تواند مانند اموال‌ و املاک‌ از پدر به‌ پسر به‌ ارث‌ برسد، بلکه‌ اهلیت‌ و لیاقت‌ می‌خواهد. اگر فرزند یک‌ شیخ‌ کامل‌ در راه‌ راست‌ نباشد، نمی‌تواند وارث‌ فیض‌ و کمال‌ پدرش‌ شود و جانشین‌ او گردد. 2) برای‌ حفظ‌ نظم‌ داخلی‌ تکیه‌ها باید مفتّشان‌ مقتدر و مستعد از بین‌ اهل‌ طریقه‌ تعیین‌ شوند. اینها نه‌ تنها تکیه‌های‌ استانبول‌، بلکه‌ باید تکیه‌های‌ تمام‌ سرزمین‌ عثمانی‌ را مراقبت‌ و تفتیش‌ کنند و بکوشند تا کمبودهای‌ موجود رفع‌ شود. 3) ضروری‌ است‌ که‌ «مجلس‌ مشایخ‌» تشکیل‌ شود و اهل‌ طریق‌ در تکیه‌های‌ سرزمینهای‌ امپراتوری‌ ظاهراً و باطناً، آن‌ را مرجع‌ ویژة‌ خود بدانند. 4) برای‌ اینکه‌ مشایخ‌ طریقه‌ها علوم‌ ظاهری‌ نیز کسب‌ کنند، تأسیس‌ «مدرسة‌المشایخ‌» الزامی‌ است‌.در نتیجة‌ فعالیتهای‌ اصلاحی‌ یاد شده‌، در 1280، تشکیل‌ «مجلس‌ مشایخ‌» وابسته‌ به‌ کانون‌ شیخ‌الاسلامی‌ تصویب‌ شد. این‌ تشکل‌ نه‌ تنها مسئولیت‌ ادارة‌ امور تکیه‌ها و طریقه‌ها در تمام‌ سرزمینهای‌ امپراتوری‌ و نیز نظارت‌ بر آنها را به‌ عهده‌ گرفت‌، بلکه‌ در راه‌ گسترش‌ اندیشه‌های‌ صوفیانه‌ و توسعة‌ ساختار طریقه‌ها و نظام‌درونی‌ آنها می‌کوشید، حتی‌انتخاب‌مشایخ‌ را نظم‌ می‌بخشید. این‌ مجلس‌ از هفت‌ تن‌ از با سابقه‌ترین‌ و متشخصترین‌ اعضای‌ طریقه‌های‌ مختلف‌ تشکیل‌ شده‌ بود، که‌ یک‌ تن‌ را از بین‌ خود به‌ عنوان‌ رئیس‌ انتخاب‌ می‌کردند. کسانی‌ که‌ مورد تأیید این‌ مجلس‌ نبودندنمی‌توانستند تکیه‌تأسیس‌ کنند. تکیه‌های‌ استانبول‌ و نیز تکیه‌های‌ آناطولی‌ و روم‌ ایلی‌، گاهگاهی‌، مورد بازرسی‌ این‌ مجلس‌ قرار می‌گرفتند. بدینسان‌ کوششی‌ در جهت‌ اصلاح‌ برخی‌از معایب‌ تکیه‌ها و نظام‌مندی‌ آنها آغاز شد. گرچه‌این‌ مجلس‌ با نیّات‌ خیرخواهانه‌ تشکیل‌ شده‌ بود، به‌ دلیل‌ وابسته‌ بودن‌ به‌ تشکیلات‌ شیخ‌الاسلامی‌ مشکلاتی‌ از قبیل‌ مداخلات‌ علما را در امور اهل‌ طریقه‌ به‌بار آورد. برخی‌ از مشایخِ استقلال‌طلب‌ با شکایت‌ از اینکه‌ دولت‌ ایشان‌ را سخت‌ تحت‌نظر دارد و فعالیتهایشان‌ را محدود می‌کند، شروع‌ به‌ مخالفت‌ با این‌ مجلس‌ کردند. در 1334، تعداد طریقه‌های‌ زیر پوشش‌ مجلس‌ مشایخ‌ به‌ پانزده‌ طریقه‌ محدود و به‌ این‌ تکیه‌ها عنوان‌ تکیه‌های‌ مرکزی‌ داده‌ شد. یعنی‌ تکیه‌های‌ استانبول‌ و دیگر نقاط‌ قلمرو عثمانی‌ موظف‌ بودند به‌ این‌ تکیه‌های‌ مرکزی‌ وابسته‌ باشند.هنگامی‌ که‌ دولت‌ عثمانی‌ کاملاً ضعیف‌ شده‌ بود و دولتهای‌ بیگانه‌ با استفاده‌ از فرصت‌ و برای‌ تجزیة‌ امپراتوری‌ با آن‌ وارد نبرد شدند، ارباب‌ تصوف‌ نیز برای‌ دفاع‌ از وطن‌ با سلاح‌ خود در جنگهای‌ موسوم‌ به‌ جنگهای‌ آزادیبخش‌ شرکت‌ کردند. دولت‌ عثمانی‌ سرزمینهای‌ وسیع‌ خود را که‌ در سه‌ قارة‌ آسیا و اروپا و افریقا پراکنده‌ بودند، یکی‌ پس‌ از دیگری‌ از دست‌ داد و حکومت‌ عثمانی‌ پایان‌ یافت‌ و به‌ جای‌ آن‌، مصطفی‌ کمال‌پاشا آتاترک‌ دولت‌ جمهوری‌ ترکیه‌ را در 1302 ش‌/ 1923، با بهره‌ برداری‌ فراوان‌ از یاری‌ و نفوذ مشایخ‌ طریقه‌ها تأسیس‌ کرد. در نخستین‌ مجلس‌ مرجوع کنید بهسسان‌ جمهوری‌ تازه‌ تأسیس‌ ترکیه‌، بسیاری‌ از مشایخ‌ طریقه‌ها به‌ عنوان‌ عضو فعال‌ بودند. پس‌ از افتتاح‌ مجلس‌ با خواندن‌ برخی‌ دعاها، اعضای‌ آن‌ به‌ زیارت‌ آرامگاه‌ حاجی‌ بیرام‌ ولی‌، پیر طریقة‌ بیرامیه‌، در آنکارا رفتند. مصطفی‌ کمال‌، که‌ ابراز کرده‌ بود که‌ دولت‌ جدید حامی‌ سیاست‌ تجددطلبی‌ خواهد بود، به‌ مرور انقلابهای‌ بنیادین‌ فرهنگی‌ خود را آغاز کرد. برخی‌ افراد دیندار با اظهار اینکه‌ برنامه‌های‌ او جامعه‌ را به‌ بی‌دینی‌ خواهد کشید، با اقدامات‌ وی‌ مخالفت‌ کردند.در اواخر 1304 ش‌/ اوایل‌ 1925، یکی‌ از مشایخ‌ خالدی‌ به‌ نام‌ شیخ‌ سعید کُرد، با اعلام‌ اینکه‌ دین‌ در خطر است‌، همراه‌ مریدانش‌ قیام‌ کرد، اما با خونریزی‌ سرکوب‌ شد و او را با 49 تن‌ مریدش‌ به‌ دار آویختند. به‌ دنبال‌ این‌ حوادث‌، مخالفت‌ با صوفیه‌ شدت‌ یافت‌ و تقریباً ده‌ ماه‌ پس‌ از آن‌ واقعه‌، در نهم‌ دی‌ 1304/ سی‌ام‌ نوامبر 1925 با اجرای‌ مادّه‌ قانون‌ 677، پایان‌ کار تکیه‌ها، که‌ با نفوذ و اعتبار خود نقش‌ مهمی‌ در تاریخ‌ هزار سالة‌ ترکها به‌ عهده‌ داشتند، فرا رسید. اموال‌ آنها مصادره‌ شد و استفاده‌ از عناوینی‌ چون‌ شیخ‌، خلیفه‌ و یا مرید ممنوع‌ گشت‌. در آن‌ زمان‌، فقط‌ در استانبول‌ بیش‌ از سیصد تکیه‌ فعال‌ بودند. پنج‌ سال‌ بعد (1309 ش‌/ 1930)، در نتیجة‌ کشته‌ شدن‌ یک‌ افسر به‌ دست‌ منسوبان‌ به‌ تصوف‌ در شهر منه‌من‌ برخوردهایی‌ صورت‌ گرفت‌ و صدها تن‌ بازداشت‌ و 28 تن‌ نیز اعدام‌ شدند. امروزه‌ نیز همان‌ قانون‌ باقی‌ است‌ و فعالیت‌ طریقه‌ها در کشور جمهوری‌ ترکیه‌ از لحاظ‌ حقوقی‌ جرم‌ است‌. با وجود این‌ ممنوعیت‌ قانونی‌، از جراید برمی‌آید که‌ اینان‌ عملاً از بین‌ نرفته‌اند و به‌ صورت‌ مخفی‌ به‌ فعالیتهای‌ خود ادامه‌ می‌دهند و چون‌ فعالیتهای‌ ایشان‌ صورت‌ رسمی‌ ندارد، نظارت‌ بر آنها ممکن‌ نیست‌. در نتیجه‌، مکانهایی‌ که‌ ایشان‌ در آنجاها فعالیت‌ می‌کنند به‌ مکانهایی‌ تبدیل‌ شده‌ است‌ که‌ در آنها عده‌ای‌ حقه‌باز و دعانویس‌ برای‌ کسب‌ منافع‌ شخصی‌، مردم‌ را اغفال‌ می‌کنند. در برنامه‌های‌ تلویزیونی‌، همواره‌ به‌ رسواییهای‌ اینگونه‌ مشایخ‌ قلابی‌ پرداخته‌ می‌شود. همچنین‌ هر سال‌، چند افسر با اتهام‌ انتساب‌ به‌ یکی‌ از طریقه‌ها از ارتش‌ اخراج‌ می‌شوند. در این‌ بین‌، جشنهای‌ سماع‌ مولویان‌ و بکتاشیان‌، که‌ جنبة‌ جهانگردی‌ دارد، هر سال‌ از سوی‌ وزارت‌ فرهنگ‌ برگزار می‌شود. بنا بر جراید، برخی‌ از دَده‌های‌ مولویه‌ در تکیه‌های‌ خود، آشکارا «آیین‌ جمع‌» [ = مراسم‌ اجتماع‌ دراویش‌ ] برگزار می‌کنند. همه‌ اینها نشان‌ می‌دهد که‌ در قانون‌ مصوبه‌1303 ش‌/ 1925، که‌ هنوز معتبر است‌، رخنه‌ ایجاد شده‌ است‌.بالکان‌. گر چه‌ نقل‌ کرده‌اند که‌ ورود تصوف‌ به‌ سرزمینهای‌ بالکان‌ در دوران‌ پیش‌ از عثمانیان‌ و به‌ توسط‌ تجار عرب‌ شمال‌ افریقا و یا درویشان‌ دوره‌گرد، که‌ به‌ صورت‌ فردی‌ به‌ آن‌ مناطق‌ سفر می‌کردند، صورت‌ گرفته‌ است‌، فقط‌ یکی‌ دو مثال‌ برای‌ این‌ مدعا وجود دارد. حال‌ آنکه‌ ورود تصوف‌ در قالب‌ اجتماعی‌ و به‌ صورت‌ گروههای‌ مختلف‌ با نفوذ در سرزمینهای‌ بالکان‌، پس‌ از فتح‌ آن‌ مناطق‌ به‌ دست‌ عثمانیان‌ رخ‌ داد. برای‌ نمونه‌، در برخی‌ از مناقب‌ نیمه‌ افسانه‌ای‌ رایج‌ در نواحی‌ بالکان‌ از یک‌ «ولی‌» به‌ نام‌ صاری‌سالتوق‌/ صالتوق‌ سخن‌ به‌ میان‌ آمده‌ که‌ در آن‌ مناطق‌ سفر می‌کرده‌ و بسیاری‌ از مسیحیان‌ را مسلمان‌ می‌کرده‌ است‌. آنچه‌ در مناقب‌ آمده‌ است‌، مبنی‌ بر اینکه‌ وی‌ را پس‌ از مرگش‌ در هفت‌ محل‌ متفاوت‌ دفن‌ کردند، نشان‌ می‌دهد که‌ تأثیر او در بین‌ ملل‌ بالکان‌ تا چه‌ اندازه‌ گسترده‌ بوده‌ است‌. امروزه‌، مقبرة‌ منسوب‌ به‌ وی‌ در حظیرة‌ تکیة‌ بلاگاژ در ایالت‌ موستار در بوسنی‌ و هرزگوین‌، همچنین‌ مقبره‌ای‌ در دوبریجه‌ در کشور رومانی‌، مهمترین‌ زیارتگاههای‌ صاری‌سالتوق‌ هستند. تکیة‌ بلاگاژ با ویژگیهایی‌ از قبیل‌ این‌ که‌ در دل‌ صخره‌ها فرو رفته‌ است‌، و در کنار سرچشمة‌ رود بونا قرار دارد، شاید یکی‌ از مکانهایی‌ محسوب‌ شود که‌ زیباترین‌ موقعیت‌ را در بین‌ تکیه‌ها از آن‌ خود کرده‌ است‌. این‌ تکیه‌ که‌ با وجود همة‌ جنگها، خوشبختانه‌ تا امروز حفظ‌ شده‌ است‌، ابتدا یک‌ صومعه‌ مسیحی‌ بود، اما پس‌ از فتح‌ آن‌ مناطق‌ به‌ دست‌ عثمانیان‌، به‌ ترتیب‌، به‌ تکیه‌های‌ بکتاشیه‌، خلوتیه‌ و نقشبندیه‌ تبدیل‌ شد.مردم‌ مناطق‌ بالکان‌ پیش‌ از آن‌، مذهبی‌ آمیخته‌ از مزداپرستی‌ و مسیحیت‌ داشتند که‌ آن‌ را بوگومیلی‌ می‌خواندند؛ و این‌ باعث‌ شد که‌ ایشان‌ به‌ دست‌ دراویش‌ سیاح‌، که‌ ساختار توحید در اسلام‌ را برایشان‌ بیان‌ می‌کردند، به‌ آسانی‌ اسلام‌ بیاورند. پس‌ از فتح‌ اسکوب‌ (اسکوپیه‌) در 795، و بوسنی‌ در 864، به‌ دست‌ عثمانیها، و در نتیجه‌، تکمیل‌ حاکمیت‌ ایشان‌ در منطقه‌، حاکمان‌ عثمانی‌ برای‌ مسلمان‌ کردن‌ مردم‌ مناطق‌ جدید از درویشان‌ بهره‌ می‌بردند. تکیه‌های‌ ایجاد شده‌ در دورترین‌ نقاط‌ سرزمینهای‌ یاد شده‌ نه‌ تنها مکانهایی‌ برای‌ تبلیغ‌ اسلام‌ در بین‌ مردم‌ آن‌ نواحی‌ بودند، بلکه‌ [ در مقابل‌ همسایگان‌ جانب‌ غرب‌ امپراتوری‌ ] پاسگاههای‌ مرزی‌ نیز محسوب‌ می‌شدند. با تثبیت‌ حاکمیت‌ عثمانیها در سرزمینهای‌ بالکان‌، به‌ مرور طریقه‌های‌ ترک‌ از قبیل‌ خلوتیه‌، بکتاشیه‌ و نقشبندیه‌ و سپس‌ طریقه‌هایی‌ مانند قادریه‌، رفاعیه‌ و سعدیه‌ در آنجا شروع‌ به‌ گسترش‌ کردند. در این‌ بین‌، خوی‌ ملایم‌ مردمان‌ نواحی‌ بالکان‌ به‌ گسترش‌ اسلام‌ در آن‌ مناطق‌ به‌ وسیلة‌ طریقه‌ها کمک‌ کرد.شهرت‌ بسیاری‌ از متصوفه‌ای‌ که‌ از سرزمینهای‌ بالکان‌ برخاستند تنها در همان‌ سرزمینها محدود نماند، بلکه‌ آوازه‌ ایشان‌ به‌ استانبول‌ و تمام‌ مناطق‌ دیگر رسید. در واقع‌، بسیاری‌ از ایشان‌ پس‌ از تحصیلات‌ مقدماتی‌، برای‌ آموزشهای‌ بالاتر به‌ استانبول‌ می‌رفتند. مشایخی‌ چون‌ شیخ‌ بدرالدین‌، عبداللّه‌ بوسنوی‌، اسماعیل‌ حقی‌ بروسوی‌، عبداللّه‌ صلاح‌الدین‌ عشّاقی‌ و سودی‌ بوسنوی‌، که‌ صدها اثر با ارزش‌ در زمینة‌ تصوف‌ به‌ جا گذاشته‌اند، همگی‌ کسانی‌ بودند که‌ در محیط‌ فرهنگی‌ بالکان‌ رشد کردند. برای‌ نمونه‌، عبداللّه‌ بوسنوی‌ با دو فصوص‌الحکم‌ ، یکی‌ به‌ عثمانی‌ و دیگری‌ به‌ عربی‌، و بیش‌ از بیست‌ رسالة‌ عربی‌ در باب‌ عرفان‌ و ماوراءالطبیعه‌ اسلامی‌، مشهور است‌. وی‌ را پس‌ از فوتش‌ در 1054، در کنار صدرالدین‌ قونیوی‌ در قونیه‌ دفن‌ کردند. بوسنوی‌ به‌ طریقة‌ ملامیة‌ حمزویه‌ منسوب‌ بود که‌ پیر آن‌، حمزه‌ بالی‌ افندی‌، نیز اهل‌ بوسنی‌ بود. اسماعیل‌ حقی‌ بوسنوی‌ (متوفی‌ 1137) شیخ‌ طریقة‌ خلوتیه‌، که‌ در شهر آیدوس‌ بلغارستانِ امروزی‌ به‌ دنیا آمده‌ بود، با نگارش‌ بیش‌ از صد اثر صوفیانه‌، از مرجوع کنید بهلفان‌ صوفی‌ محسوب‌ می‌شود که‌ بیشترین‌ تعداد آثار را به‌ جا گذاشته‌ است‌. بویژه‌ تفسیر روح‌البیان‌ وی‌ به‌ زبان‌ عربی‌ از مهمترین‌ تفاسیر با مذاق‌ صوفیانه‌ است‌. عبداللّه‌ صلاح‌الدین‌ عشّاقی‌ (متوفی‌ 1197)، که‌ در خانواده‌ای‌ اهل‌ بوشناق‌ در شهر کاستوریا ی‌ یونان‌ امروز به‌ دنیا آمد، بجز آثاری‌ در وادی‌ تصوف‌، دیوان‌ کاملی‌ نیز از خود به‌ جا گذاشته‌ است‌. سودی‌ بوسنوی‌ شرحهایی‌ بر دیوان‌ حافظ‌ و بوستان‌ و گلستان‌ سعدی‌ نوشت‌. شرح‌ دیگری‌ نیز که‌ شمعی‌ پرزرینی‌ بر مثنوی‌ مولوی‌ نوشته‌ است‌ اثری‌ پرارزش‌ است‌. شیخ‌ سلیمان‌ افندی‌ کوستندیلی‌ (متوفی‌ 1235) با آثار با ارزشی‌ که‌ به‌ جا گذاشته‌ است‌، یکی‌ از برجسته‌ترین‌ مشایخ‌ نقشبندیه‌ بود.حکومت‌ عثمانی‌ به‌ سرزمینهای‌ آباد و منابع‌ غنی‌ انسانی‌ در منطقة‌ بالکان‌ بیش‌ از مناطق‌ دیگر توجه‌ داشت‌. چون‌ بیشتر صدراعظمها اهل‌ سرزمینهای‌ بالکان‌ بودند، بیشتر طرحهای‌ عمرانی‌ را در آنجا انجام‌ دادند. ازینرو برخی‌ از مورخان‌، امپراتوری‌ عثمانی‌ را به‌ امپراتوری‌ بالکان‌ نیز تعبیر کرده‌اند. به‌ همین‌ دلیل‌ نیز بررسی‌ محیط‌ صوفیانة‌ مناطق‌ بالکان‌ تا سالهای‌ دهة‌ نخست‌ 1900، که‌ مناطق‌ یاد شده‌ از دست‌ عثمانیها خارج‌ شد، به‌ صورت‌ جدا ممکن‌ نیست‌. در بررسی‌ گسترش‌ هر یک‌ از طریقه‌ها معلوم‌ می‌شود که‌ هر یک‌ از آنها (برای‌ نمونه‌،مولویه‌) از طریقه‌های‌ مهم‌ مناطق‌ بالکان‌ بوده‌ است‌. مولویخانه‌هایی‌ در شهرهای‌ بالکان‌ از قبیل‌ اسکوب‌، تیران‌ / تیرانا، پچوی‌ / پچ‌، بلگراد، فِلِبه‌ (پلوودیف‌ )، کِرِت‌، نیش‌ ، سیروز (سیکلاد)، سارایوو، موستار، سلانیک‌، ژانیتسا و ادرنه‌ ایجاد شدند. مثلاً مولویخانة‌ سارایوو مکان‌ بسیار زیبایی‌ در کنار سد آب‌ و رودخانه‌ بوده‌، و به‌ دستور عیسی‌بیگ‌ ساخته‌ شده‌ بوده‌ است‌. در وقفنامة‌ آن‌ شرط‌ خدمت‌ به‌ سادات‌، طلاب‌، ابناءالسّبیل‌، فقرا و غازیان‌، نیز «اطعام‌ ایشان‌ با گوشت‌ و برنج‌ و روغن‌ و آش‌» قید شده‌ است‌. این‌ تکیه‌ دارای‌ عمارت‌ کلاه‌ فرنگی‌ بسیار زیبایی‌ بوده‌ است‌ که‌ اصناف‌ و پیشه‌وران‌ بوسنه‌سرای‌ (سارایوو)، شبها در آنجا گرد می‌آمده‌ و ضمن‌ صحبت‌ با یکدیگر، به‌ کمر پیشه‌وران‌ جدید «شَدّ» [ = دستار ] می‌بسته‌اند. این‌ [ مجلس‌ ] صحبت‌، که‌ آن‌ را «قوشانمه‌» [ کمربستن‌ ] می‌خواندند، تا جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ ادامه‌ داشت‌. یکی‌ دیگر از طریقه‌هایی‌ که‌ در سرزمینهای‌ بالکان‌، بویژه‌ در بین‌ مردم‌ آلبانی‌ گسترش‌ یافته‌ بود، طریقة‌ بکتاشیه‌ بود. این‌ طریقه‌ که‌ ابتدا در شرق‌ یونان‌، شرق‌ بلغارستان‌ و جنوب‌ رومانی‌ گسترش‌ یافته‌ بود، بعدها تا شهر بوداپست‌ در مجارستان‌ گسترده‌ شد. تکیه‌ای‌ که‌ یکی‌ از باباهای‌ بکتاشی‌ به‌ نام‌ گُل‌بابا در مجارستان‌ تأسیس‌ کرد، هنوز زیارتگاه‌ مردم‌ است‌. تکیه‌ای‌ که‌ یکی‌ دیگر از باباهای‌ بکتاشی‌ در دیمتوقه‌ بنا کرد، پس‌ از «خانة‌ پیر» در [ ناحیة‌ ] حاجی‌ بکتاش‌، مهمترین‌ تکیة‌ بکتاشیه‌ محسوب‌ می‌شود. تکیة‌ خراباتی‌بابا در تدووا در مقدونیه‌ نیز یکی‌ دیگر از تکیه‌های‌ مهم‌ بکتاشیه‌ است‌. سرزمین‌ آلبانی‌ به‌ سبب‌ دور بودن‌ از نظارت‌ مرکز، به‌ پناهگاه‌ بکتاشیان‌ تبعیدشده‌ تبدیل‌ شد، تا آنجا که‌ هنگام‌ افول‌ عثمانیها، باباهای‌ بکتاشیه‌ به‌ این‌ فکر افتادند که‌ در خاک‌ آلبانی‌ یک‌ دولت‌ بکتاشی‌ تأسیس‌ کنند. در 1304 ش‌/ 1925 که‌ مصطفی‌ کمال‌ آتاترک‌ همة‌ تکیه‌ها را بست‌، بکتاشیان‌ آلبانی‌، با این‌ ادعا که‌ ویژگی‌ تکیه‌ مرکزی‌ بودن‌ از تکیه‌ حاجی‌بکتاش‌ به‌ تکیه‌ تیران‌ بکتاش‌ منتقل‌ شده‌ است‌، مدعی‌ شدند که‌ دیگر تمام‌ مسئولیت‌ و مرکزیت‌ طریقه‌ در دست‌ ایشان‌ است‌.یکی‌ دیگر از طریقه‌های‌ مهم‌ در بالکان‌ ملامیه‌ بود. این‌ طریقه‌ را ملامیة‌ دورة‌ سوم‌ یا ملامیة‌ روم‌ ایلی‌ خوانده‌اند. یکی‌ از طلاب‌ الازهر به‌ نام‌ محمد نورالعربی‌ (متوفی‌ 1305)، اهل‌ مصر، که‌ استادش‌ او را برای‌ مأموریت‌ به‌ روم‌ ایلی‌ فرستاده‌ بود، در اثنای‌ تدریس‌ در مدارس‌، با برخی‌ از مشایخ‌ نقشبندیه‌، خلوتیه‌ و اکبریه‌ آشنا شد و عاقبت‌ به‌ مقام‌ شیخی‌ رسید و شعبة‌ منسوب‌ به‌ خودش‌، به‌ نام‌ «مسلک‌ ملامت‌» را تأسیس‌ کرد. وی‌ آثار بسیاری‌ نوشت‌ و جانشینان‌ بسیاری‌ تربیت‌ کرد و بدینسان‌، طریقة‌ او از روم‌ ایلی‌ تا استانبول‌ و غرب‌ آناطولی‌ گسترش‌ یافت‌، و امروز نیز فعال‌ است‌.پس‌ از عثمانیان‌، مناطق‌ یاد شده‌ یکی‌ پس‌ از دیگری‌ تجزیه‌ شدند و محیط‌ صوفیانة‌ آنها نیز مطابق‌ با سیاستهای‌ دولتهای‌ جدید آن‌ مناطق‌ تغییر شکل‌ داد. وقتی‌ که‌ دولتهای‌ قومی‌ تازه‌ تأسیسِ مناطق‌ بالکان‌ تحت‌ حاکمیت‌ کمونیستی‌ قرار گرفتند، برخی‌ از مشایخ‌ ترجیح‌ دادند که‌ به‌ ترکیه‌ مهاجرت‌ کنند و فعالیتهای‌ خود را به‌ طور مخفیانه‌ در آنجا ادامه‌ دهند. اما آنان‌ که‌ در آن‌ سرزمینها باقی‌ ماندند، پس‌ از یک‌ دورة‌ پنجاه‌ ساله‌، به‌ مرور، تکیه‌های‌ خود را بازگشایی‌ و شروع‌ به‌ فعالیت‌ کردند. از آنجا که‌ ایشان‌ زمانی‌ طولانی‌ تحت‌ حکومت‌ کمونیستی‌ و در نتیجه‌، از تعلیمات‌ دینی‌ دور مانده‌ بودند، فعالیتهای‌ صوفیانة‌ برخی‌ از آنها، که‌ دانش‌ دینی‌ و تصوفی‌ کاملی‌ ندارند، اغلب‌ معروض‌ انتقاد جوانانی‌ است‌ که‌ پس‌ از اتمام‌ تحصیلات‌ در کشورهای‌ عربی‌ به‌ مملکت‌ خود بازگشته‌اند. این‌ اختلافات‌، گاهگاهی‌ نیز سبب‌ بروز حوادث‌ ناگوار می‌شود.منابع‌: ابن‌بطوطه‌، رحلة‌ ابن‌بطوطة‌ ، چاپ‌ علی‌ منتصر کتانی‌، بیروت‌ 1395/ 1975؛ ابن‌عربی‌، الشجرة‌النعمانیة‌ ، چاپ‌ ابن‌قومی‌، قاهره‌ 1996؛ احمدبن‌ اخی‌ ناطور افلاکی‌، مناقب‌ العارفین‌ ، چاپ‌ تحسین‌ یازیجی‌، آنکارا 1959ـ1961؛ اولیا چلبی‌؛ احمد منیب‌ باندرمه‌لی‌زاده‌، مجموعة‌ تکایا ، استانبول‌ 1307؛ احمدبن‌ مصطفی‌ طاشکوپری‌زاده‌، الشقائق‌ النعمانیة‌ ، چاپ‌ احمد صبحی‌ فرات‌، استانبول‌ 1405؛ سیدمحمد شکری‌ طبیب‌زاده‌، سلسله‌ نامة‌العلیّة‌ السادات‌ الصوفیة‌ ، 1291، گ‌ 17؛ عبداللّه‌بن‌ محمد نجم‌رازی‌، مرصادالعباد ، چاپ‌ محمدامین‌ ریاحی‌، تهران‌ 1352 ش‌؛ حسین‌ وصاف‌، سفینة‌ اولیاء ، نسخة‌ خطی‌ کتابخانة‌ سلیمانیه‌، کتابهای‌ خطی‌ اهدایی‌، ش‌ 2309؛Yahya ª A ª ga ª h Hfendi, Tarikat k  yafetlerinde sembolizm , ed. M. Serhan Tay í i, Istanbul 2002; Samuel Anderson, "Dervish orders of Constantinople", The Mئslem world , vol. 12 (1922), 53-61; Mustafa A í kar, "Bir Tدrk tarikat â olarak Halvetiyye'nin tarih ª â geli í imi ve Halvetiyye silsilesinin tahlili", Ankara غniversitesi Ilahiyat Fakدltesi dergisi , vol. 39 (1999), 535-563; Nurhan Atasoy, Dervi í ´eyizi" Tدrkiye'de tarikat giyim - ku í am tarihi , Istanbul 2000; Bilgin Aydin, "Osmanl â develetinde tekkeler reformu ve meclis-i me í ہyihlin í eyhدlisla ª ml â k'a baj § l â olarak kurulu í u, faaliyetleri ve ar í ivi", Istanbul ara í t  rmalar  , vol.7 (1998), 93-109; Mikail Bayram, Evhadiyye tarikati , Konya 1995; EI 2 , s.v. "Kema ¦ l Pasha-Za ¦ de" (by V. Mإnage); Abdدlbaki Gخlpinarli, Mela ª m  ª lik ve Mela ª m  ª ler , Istanbul 1992; Irfan Gدndدz, Osmanlilarda devlet-tekke mدna ª sebetleri , Istanbul 1984; Mustafa Kara, Metinlerle gدnدmدz tasavvuf hareketleri , Istanbul 2002; Mahmud Erol K â l â µ, "Ad â n â u í í a ª k í ehrinden alan bir Osmanl â tasavvuf okulu: P ª â r Hدsa ª mدdd ª â n Hasan-i U í í a ª kive U í í a ª k â lik", 21. Yدzy  l e í ig § inde u í ak sempozyumu vol.1 (25-27 oct. 2001), 435-450; idem, "Yedi tepeli í ehrin tekkeleri ve Muhyidd ª â n Efendi'nin Toma ª r- â teka ª ya ª s â ", Istanbul Armag § an  , vol.3 (1997) 259-274; M. Fuad Kخprدlد, Anadolu'da Isla ª miyet, ed . Mehmed Kanar, Istanbul 1996; idem, Tدrk edebiyatinda ilk mutasavv  flar , Ankara 1966; Cema ª l Kurnaz, Anadolu'daOrta Asyal â í airler, Ankara 1997; B.G. Martin, "A short history of the Khalwati order of dervishes", in Scholars, saints and sufis , ed. N.R. Keddie Berkeley: University of California Press, 1972, 275-305; Hans Georg Mayer, "I µ tima ª â ª ta ª rih a â µ s â ndan osmanl â devleti'nde ulema ª -me í a ª yih mدna ª sebetleri", tr. Hدseyin Zamant â l â , Kubbeahlt  , vol 9, no 4(1980), 48-68; Ramazan Muslu, Osmanl  toplumunda tasavvuf ) XVII. yدzy  l ), Istanbul 2003; Bedri Noyan, Bدtدn yخnleriyle Bekta í ª رlik ve Alevرlik , vol. 1-4, Istanbul 1998-2000; Sہdeddرn Nدzher Ergun, Bekta í i edebiyati antolojisi , vol. 1-2: Bektہ í ر sairleri ve nefesleri ( XIX asra kadar ), 2 nd ed. Istanbul 1955, vol. 3; XIX. As  rdanberi Bektہ í ر-K  z  lba í Alev  sہirleri ve nefesleri , 2nd ed. Istanbul 1956; Ahmet Ya í ar Ocak, Babailer Isyan  , Istanbul 1996; idem, Osmanl  toplumunda z  ndiklar ve mدlhidler ( 15.-17. yدzy  llar ), Istanbul 1998; Re í at عngخren, Osmanl â larda tasavvuf ) XVI. yدzy  l ), Istanbul 2000; Alexandre Popoviµ, Le derviches balkaniques hier et d'aujourd'hui , Istanbul 1994; Cemہleddرn Server; Revnakoglu, "Eski Muharremlerde mersiye ve A í أre", En son dakika , 6/11 (1951); Baha Said Bey, Turkiye'de Alevر-Bekta í ر, Ahi ve Nusayrر zدmreleri , ed. Ismail Gخrkem, Ankara 2000; Enver Behnہn Sapolyo, Mezhepler ve tarikatlar tarihi , Istanbul 1964; Rahmi Serin, Istanbul ve Anadolu evilyalar  , Istanbul 1999; Murat Sertog § lu, Bekta í ilik, Istanbul 1969; Osman Turan, Selµuklular zaman â nda Tدrkiye, Istanbul 1993; TDVIA , s.vv. "Ibn al-Arabر, Muhyiddin" and "Fusأsد'l-Hikem", (by Mahmud Erol K â l â µ); Tahsin Yaz â c â , "Fetihten sonra Istanbul'da ilk Halvetر í eyhleri: µelebi Muhammed Cema ª leddرn, Sدnbدl Sina ª n ve Merkez Efendi", Istanbul Enstitدsد dergisi vol.2 (1956), 87-113; Necdet Y â lmaz, Osmanl  toplumunda tasavvuf ( XVII. Yدzy  l ), Istanbul 2001; Hدr Mahmud Yدcer, Osmanl  toplumunda tasavvuf ( XIX. yدzy  l ), Istanbul 2003.9) تصوف‌ در اندلس‌. مسلمانان‌ در سال‌ 92، در زمان‌ خلافت‌ ولیدبن‌ عبدالملک‌ اموی‌، اندلس‌ را فتح‌ کردند و تا 138 والیانی‌ از طرف‌ حکومت‌ مرکزی‌ آنجا را اداره‌ می‌کردند. در این‌ دوره‌ هنوز فرهنگ‌ و تمدن‌ اسلامی‌ در اندلس‌، بخصوص‌ در زمینه‌های‌ فکری‌، به‌ مرحلة‌ ظهور نرسیده‌ بود ( رجوع کنید به عنان‌، ج‌1، ص‌ 35ـ39). با تأسیس‌ حکومت‌ مستقل‌ در اندلس‌ در 139 بتدریج‌ حوزه‌های‌ علمی‌ در این‌ سرزمین‌ پدید آمد ( رجوع کنید به همان‌، ج‌ 1، ص‌ 206، 210ـ211، 245ـ246)، اما تا قرن‌ سوم‌ هنوز علوم‌ عقلی‌ و عرفانی‌ به‌ اندلس‌ راه‌ نیافته‌ بود و بیشتر تلاشها متوجه‌ علوم‌ نقلی‌ و ادبیات‌ عرب‌ بود. از اواخر قرن‌ سوم‌ افکار فلسفی‌ و عرفانی‌، به‌رغم‌ سختگیریهای‌ فرمانروایان‌ و علمای‌ دینی‌ اندلس‌، رشد کرد و تا سدة‌ ششم‌ یعنی‌ دورة‌ ابن‌عربی‌ به‌ اوج‌ خود رسید ( رجوع کنید به جهانگیری‌، ص‌ 124، 126).تاریخ‌ تصوف‌ و نیز فلسفه‌ در اندلس‌ با محمدبن‌ عبداللّه‌ جبلی‌ مشهور به‌ ابن‌مَسَرَّه‌ * (متوفی‌ 319) شروع‌ می‌شود (کروز هرناندز ، ص‌ 777؛ آداس‌ ، ص‌ 913)، اما آسین‌ پالاسیوس‌ ( رجوع کنید به ص‌ XII ، 30) مدعی‌ شده‌ که‌ در قرن‌ چهارم‌ در اسپانیا عقاید پریسیلین‌ ، که‌ نزدیک‌ به‌ عرفان‌ است‌، رایج‌ بوده‌ و برخی‌ از این‌ عقاید در عرفان‌ ابن‌مسرّه‌ وجود دارد؛ ازینرو، به‌ نظر وی‌ مکتب‌ ابن‌مسرّه‌ ادامه‌دهندة‌ مکتب‌ پریسیلین‌ است‌ (کوربن‌، ص‌ 330).ابن‌مسرّه‌ در سفری‌ به‌ سرزمینهای‌ شرقی‌ اسلام‌ (مصر و شام‌، حجاز و ایران‌) باطنیان‌ آن‌ ناحیه‌ را ملاقات‌ و با بعضی‌مریدان‌ سهل‌ تستری‌ گفتگو کرد و از تعالیم‌ آنان‌ آگاه‌ شد. وی‌ پس‌ از بازگشت‌، از مردم‌ کناره‌گیری‌ کرد و در عزلتگاه‌ خود، در کنار کوهی‌ در قرطبه‌، به‌ تربیت‌ گروه‌ کوچکی‌ از مریدان‌ پرداخت‌. با اینکه‌ او در نشر افکار خود سخت‌ محتاط‌ بود، چندی‌ بعد عقایدش‌ از حلقة‌ مریدانش‌ فراتر رفت‌ و متهم‌ به‌ کفر و الحاد شد (همان‌، ص‌330ـ331؛ آداس‌، ص‌ 914ـ 915).صرف‌نظر از گرایش‌ اعتزالیِ ابن‌مسرّه‌، بسیاری‌ از مستشرقان‌ او را پیرو فلسفة‌ نوافلاطونی‌ و انباذقلس‌/ امپدوکلس‌ می‌دانند (پالنثیا ، ص‌ 328ـ329). البته‌ در کتابهای‌ مهم‌ ابن‌مسرّه‌، مانند رسالة‌ خواص‌الحروف‌ و حقائقها و اصولها و همچنین‌ التبصرة‌ یا الاعتبار ، تأثیرات‌ فلسفة‌ نوافلاطونی‌ و امپدوکلسی‌ چندان‌ آشکار نیست‌، اما تأثیر باطنیان‌ و همچنین‌ عقاید سهل‌ تستری‌ واضح‌ است‌ (آداس‌، ص‌913، 917ـ 918). برخی‌ ابن‌مسرّه‌ را اهل‌ بدعت‌ و تأویل‌ قرآن‌ کریم‌ دانسته‌ و گفته‌اند که‌ سخنانی‌ همچون‌ سخنان‌ ذوالنون‌ مصری‌ و ابویعقوب‌ نَهرْجوری‌ بر زبان‌ رانده‌ (ابن‌فرضی‌، ج‌2، ص‌ 687ـ 688) و برخی‌ هم‌ گفته‌اند که‌ او اهل‌ زهد و دقت‌ در غوامض‌ اشارات‌ صوفیه‌ بوده‌ است‌ (حمیدی‌، ج‌ 1، ص‌ 109ـ110).در حدود 370، قاضی‌ قرطبه‌ به‌ تعقیب‌ پیروان‌ ابن‌مسرّه‌ پرداخت‌ و بسیاری‌ از مَسَرّیه‌ (پیروان‌ ابن‌مسرّه‌) توبه‌ کردند و کتابهای‌ آنان‌ نیز سوزانده‌ شد (عباس‌، ص‌ 32ـ33؛ جهانگیری‌، ص‌ 128).مرکز عرفای‌ سلسلة‌ ابن‌مسرّه‌ در بَجّانه‌ * (پچینا )، مرکز قرطبه‌ (کوردوبا)، بود. این‌ مرکز اولین‌ محلّ اجتماع‌ صوفیانه‌ در اندلس‌ محسوب‌ می‌شود. مهمترین‌ مرید و پیرو ابن‌مسرّه‌ در قرن‌ پنجم‌، از نسل‌ دوم‌ پیروان‌ او، اسماعیل‌بن‌ عبداللّه‌ رُعَینی‌ بود. او خود را «امام‌» می‌نامید و از پیروانش‌ زکات‌ می‌گرفت‌. گفته‌اند که‌ رعینی‌ همة‌ آنچه‌ را که‌ در زمین‌ است‌، حرام‌ می‌دانست‌، جز آنچه‌ قوت‌ لایموت‌ انسان‌ باشد (وات‌، ص‌ 153؛ کوربن‌، ص‌ 334؛ جهانگیری‌، همانجا).مکتب‌ ابن‌مسرّه‌ تا دو قرن‌ پس‌ از او همچنان‌ تنها مکتب‌ مسلط‌ بر تفکر عارفان‌ اندلسی‌ بود (آداس‌، ص‌ 918). در فاصلة‌ این‌ دو قرن‌، خلافت‌ اموی‌ در اندلس‌ برافتاد و دولت‌ مرابطون‌ بر سراسر اندلس‌ و مغرب‌ تسلط‌ یافت‌. در اوایل‌ قرن‌ ششم‌، با ورود اندیشه‌های‌ ابوحامد غزالی‌ به‌ اندلس‌، در تصوف‌ اندلسی‌ تحولی‌ پدید آمد و ابوالعباس‌ بن‌ العَریف‌ الصَّنهاجی‌، مشهور به‌ ابن‌عریف‌ * (متوفی‌ 536)، طریقت‌ جدیدی‌ بر مبنای‌ طریقت‌ ابن‌مسرّه‌ به‌ وجود آورد. شهر المِریه‌، مرکزی‌ برای‌ این‌ صوفیان‌ شد. بدین‌ ترتیب‌، افکار ابن‌مسرّه‌ و غزالی‌ و مخصوصاً کتاب‌ احیاءعلوم‌ الدینِ وی‌ محلّ اقبال‌ و توجه‌ محافل‌ عرفانی‌ آن‌ شهر شد (آسین‌ پالاسیوس‌، ص‌121؛ کوربن‌، ص‌ 335). اما در 503، دومین‌ امیر مرابطی‌ به‌ فتوای‌ فقیه‌ مالکی‌ قرطبه‌، احیاء العلومِ غزالی‌ را از سراسر مغرب‌ و اندلس‌ جمع‌آوری‌ کرد و سوزاند. علما و فقیهان‌ المریه‌ بشدت‌ با این‌ کار مخالفت‌ کردند ( رجوع کنید به ابن‌ابّار، 1410، ص‌ 278؛ مراکشی‌، ص‌172ـ173؛ عنان‌، ج‌ 3، ص‌ 32ـ 35).ابن‌عریف‌ شاگردان‌ بسیاری‌ داشت‌، از جمله‌ ابوعبداللّه‌ غزال‌ که‌ از مرشدان‌ ابن‌عربی‌ بود (جامی‌، ص‌531) و ابن‌بَرَّجان‌ * (متوفی‌ 536) که‌ در اشبیلیه‌ (سویل‌) مرید ابن‌عریف‌ بود. ابن‌برّجان‌ نیز شاگردان‌ و مریدان‌ بسیار داشت‌. برخی‌ او را غزالی‌ اندلس‌ لقب‌ داده‌اند (کوربن‌، همانجا؛ آداس‌، ص‌ 921). حکمرانان‌ مرابطی‌ ظاهراً از عواقب‌ سیاسی‌ افکار ابن‌عریف‌ و ابن‌برّجان‌ بیمناک‌ شدند و آن‌ دو را به‌ مراکش‌ تبعید کردند (وات‌، ص‌153، 170؛ کوربن‌، همانجا).مکتب‌ ابن‌عریف‌ حاصل‌ تعالیم‌ و افکار ابن‌مسرّه‌ و غزالی‌ و تأملات‌ شخصی‌ خود اوست‌. تأثیر این‌ افکار را می‌توان‌ در طریقت‌ شاذلیه‌ دید (پالنثیا، ص‌ 369).از نظر ابن‌عریف‌ زهد و بی‌نیازی‌ از ماسوی‌اللّه‌ از منازل‌ صوفیه‌ و از عطایای‌ الاهی‌ است‌ و در سیر تکاملی‌ انسان‌ نقشی‌ اساسی‌ دارد (همانجا). اثر دعوت‌ ابن‌عریف‌ در انقلاب‌ مریدین‌ ( رجوع کنید به ادامة‌ مقاله‌) علیه‌ مرابطون‌ به‌ رهبری‌ ابن‌قَسیّ نمایان‌ شد (همان‌، ص‌ 371).ابوالقاسم‌ احمدبن‌ حسین‌ قسیّ، معروف‌ به‌ ابن‌قسیّ * (متوفی‌ 546)، از شاگردان‌ ابن‌عریف‌ بود. وی‌ در روستای‌ جلّه‌ در غرب‌ اندلس‌ مستقر شد و در آنجا مریدان‌ بسیار یافت‌ (ابن‌ابّار، 1963ـ1964، ج‌ 2، ص‌ 197؛ عنان‌، ج‌3، ص‌ 315). ابن‌قسیّ به‌ مطالعة‌ کتابهای‌ غزالی‌ پرداخت‌ و یاران‌ خود را به‌ خواندن‌ کتابهای‌ او و باطنیه‌ و اخوان‌الصفا سفارش‌ می‌کرد (ابن‌ابّار؛ عنان‌، همانجاها).یاران‌ ابن‌قسیّ، که‌ روزبروز شمارشان‌ در غرب‌ اندلس‌ فزونی‌ می‌یافت‌، به‌ «مریدین‌» معروف‌ شدند. دولت‌ مرابطون‌ نیز در برابر نهضت‌ عبدالمرجوع کنید بهمن‌ موحدی‌ عقب‌نشینی‌ می‌کرد. ابن‌قسیّ از فرصت‌ استفاده‌ کرد و در غرب‌ اندلس‌ با لقب‌ «المهدی‌» مردم‌ را به‌ نهضت‌ خود دعوت‌ کرد (ابن‌ابّار، 1963ـ1964، ج‌ 2، ص‌ 197ـ 198؛ عنان‌، ج‌ 3، ص‌317ـ319). نهضت‌ وی‌ ده‌ سال‌ طول‌ کشید. ابن‌قسیّ هم‌زمان‌ با برافتادن‌ دولت‌ مرابطون‌ و شورشهای‌ متعدد در اندلس‌، به‌ مراکش‌ رفت‌ و با عبدالمرجوع کنید بهمن‌ موحدی‌ دیدار کرد و او را به‌ دخالت‌ در اندلس‌ فراخواند، اما پس‌ از ورود قوای‌ موحدون‌ به‌ اندلس‌، از اطاعت‌ آنان‌ سر باز زد و با روی‌ آوردن‌ به‌ پادشاه‌ پرتغال‌، خشم‌ مردم‌ را برانگیخت‌ و بر اثر شورش‌ مردم‌ کشته‌ شد (عنان‌، ج‌ 3، ص‌ 317ـ319، 342ـ 343). قیام‌ مریدین‌ به‌ رهبری‌ ابن‌قسیّ، بدان‌ سبب‌ که‌ تنها نمونة‌ پیوند تصوف‌ و سیاست‌ در اندلس‌ است‌، اهمیت‌ دارد ( رجوع کنید به جهانگیری‌، ص‌ 148).اندلس‌ در قرن‌ ششم‌، بعد از ابن‌عریف‌ و ابن‌برّجان‌ و تصفیة‌ شورش‌ مریدین‌، شاهد ظهور عارف‌ بزرگی‌ به‌ نام‌ ابومَدیَن‌ شُعَیب‌بن‌ حسین‌ انصاری‌ (متوفی‌ 594)، معروف‌ به‌ ابومدینِ تِلِمْسانی‌ * یا مغربی‌، بود. ابومدین‌ در مکه‌ از دست‌ عبدالقادر گیلانی‌ خرقه‌ گرفته‌ بود و در بازگشت‌ به‌ اندلس‌ طریقت‌ مَدیَنیه‌ را تأسیس‌ کرد (مقّری‌، ج‌ 7، ص‌ 136، 138، 142؛ علم‌الدین‌، ص‌ 377).شیوة‌ ابومدین‌ جمع‌ میان‌ طریقت‌ و شریعت‌ بود (ابن‌زَیّات‌، ص‌324). وی‌ استاد ابویعقوب‌ یوسف‌بن‌ یَخْلَف‌ قمی‌ بود (ابن‌عربی‌، 1977، ص‌ 69). ابن‌عربی‌ (همان‌، ص‌ 69ـ70) در بارة‌ او گفته‌ که‌ ابویعقوب‌ متمایل‌ به‌ ملامتیه‌ بوده‌ است‌. از دیگر شاگردان‌ ابومدین‌، عبدالسلام‌بن‌ مشیش‌ (ابن‌مشیش‌ * ) استاد ابوالحسن‌ شاذِلی‌، شیخ‌ طریقة‌ شاذلیه‌، بود (علم‌الدین‌، ص‌376). بدین‌ ترتیب‌، ابومدین‌ به‌ تأسیس‌ سلسلة‌ شاذلیه‌ کمک‌ کرد، شاید به‌ همین‌ سبب‌ است‌ که‌ گاهی‌ او را همراه‌ با شاذلی‌، مرجوع کنید بهسس‌ سلسلة‌ شاذلیه‌ می‌دانند ( رجوع کنید به وات‌، ص‌ 153ـ154). ابومدین‌ همچنین‌ استاد ابن‌عربی‌ بود و ابن‌عربی‌ در تألیفات‌ خود بسیاری‌ از سخنان‌ و معارف‌ او را آورده‌ است‌ (جامی‌، ص‌ 528).ابن‌عربی‌ * بزرگترین‌ صوفی‌ اندلسی‌ است‌. در دورة‌ او حکمت‌ و فلسفه‌ رواج‌ داشت‌ و متصوفان‌ اندلس‌ از ابن‌مسرّه‌ تا ابومدین‌ درصدد آمیختن‌ تصوف‌ و فلسفه‌ بودند، اما هیچکدام‌ به‌ اندازة‌ ابن‌عربی‌ در این‌ راه‌ توفیق‌ نیافتند (جهانگیری‌، ص‌136، 138، 148).دوران‌ ابن‌عربی‌ نیز مصادف‌ با ضعف‌ روزافزون‌ دولت‌ مرابطون‌ در اندلس‌ بود ( رجوع کنید به عنان‌، ج‌4، ص‌220ـ270). این‌ دولت‌ را، که‌ به‌ سبب‌ نفوذ فقیهان‌ مالکی‌ با تصوف‌ میانه‌ای‌ نداشت‌، موحدون‌ بر انداختند. دولت‌ موحدون‌ با تصوف‌ مخالفت‌ نداشت‌، حتی‌ گفته‌ می‌شود که‌ مهدی‌بن‌ تومرت‌، رهبر موحدون‌، تحت‌تأثیر افکار غزالی‌ بوده‌ است‌ (عنان‌، ج‌ 3، ص‌ 163؛ وات‌، ص‌ 145ـ146، 148). تصوف‌ در این‌ دوران‌ دیگر معرفتی‌ حاشیه‌ای‌ یا مورد طعن‌ نبود، بلکه‌ رشته‌ای‌ از معارف‌ بود که‌ بسیاری‌ از اهل‌ ذوق‌ و حتی‌ زنان‌ به‌ فراگیری‌ آن‌ اهتمام‌ می‌ورزیدند. ابن‌عربی‌ در اندلس‌ به‌ ملاقات‌ سی‌ تن‌ از عارفان‌ اندلسی‌، از جمله‌ دو زن‌ عارف‌ به‌ نامهای‌ ام‌الزهرا و فاطمه‌ قرطبی‌، رفت‌ (جهانگیری‌، ص‌ 19ـ 45). وی‌ در اشبیلیه‌ با ابویحیی‌ صنهاجی‌، صالح‌ بربری‌ و ابوعبداللّه‌ شرفی‌، سه‌ تن‌ از صوفیانِ ملامتیه‌، ملاقات‌ کرد و مشرب‌ آنان‌ را ستود (ابن‌عربی‌، الفتوحات‌ ، ج‌ 1، ص‌ 206). وی‌ شرح‌ احوال‌ آنان‌ را در کتاب‌ روح‌القدس‌ آورده‌ است‌. ابن‌عربی‌ خود طریقتی‌ بنیان‌ ننهاد، اما مشرب‌ عرفانی‌ او تا به‌ امروز یکی‌ از تأثیرگذارترین‌ مکاتب‌ عرفانی‌ بوده‌ است‌. عقاید وی‌ در اروپای‌ قرون‌ وسطا، بویژه‌ در افکار متفکرانی‌ همچون‌ رامون‌ لول‌ (فیلسوف‌ و مبلّغ‌ مسیحی‌) و دانته‌، تأثیر گذاشته‌ و گفته‌ شده‌ که‌ دانته‌ کمدی‌ الهی‌ را از روی‌ وصف‌ ابن‌عربی‌ از معراج‌ پیامبر اکرم‌ نوشته‌ است‌ (پالنثیا، ص‌ 386؛ د. اسلام‌ ، چاپ‌ دوم‌، ذیل‌ «ابن‌عربی‌»).پس‌ از ابن‌عربی‌، ابومحمد قطب‌الدین‌ عبدالحق‌بن‌ ابراهیم‌بن‌ محمدبن‌ سَبعین‌ معروف‌ به‌ ابن‌سبعین‌ * (متوفی‌ 669) بزرگترین‌ عارف‌ اندلسی‌ قرن‌ هفتم‌ بود. او از افکار ابن‌دَهاق‌، عارف‌ و متکلم‌ اندلسی‌ (متوفی‌ 611)، تأثیر گرفته‌ بود (پالنثیا، ص‌ 386ـ387؛ مقّری‌، ج‌ 2، ص‌202). عرفان‌ ابن‌سبعین‌ با فلسفه‌ آمیخته‌ است‌. اشتهار او به‌ فلسفه‌ سبب‌ شد یکی‌ از خلفای‌ موحدی‌، او را مأمور پاسخگویی‌ به‌ سرجوع کنید بهالات‌ فردریک‌ دوم‌، امپراتور سیسیل‌، کند (ابن‌خطیب‌، ج‌ 4، ص‌ 34؛ وات‌، ص‌ 152).پس‌ از ابن‌سبعین‌ شاگرد وی‌ علی‌بن‌ عبداللّه‌ نمیری‌ شُشتری‌ (متوفی‌ 668)، صوفی‌ و عالم‌ و شاعر اندلسی‌، تلاش‌ کرد طریقت‌ سبعینیه‌ را در مصر رواج‌ دهد، اما این‌ طریقه‌ نه‌ در مصر نه‌ در اندلس‌ رواج‌ چندانی‌ نیافت‌ (زین‌، ص‌ 544). عقاید این‌ سلسله‌، به‌ علت‌ آمیختگی‌ با فلسفه‌، پیچیده‌ بود. همچنین‌ سبعینیه‌، برخلاف‌ دیگر طریقه‌ها که‌ سلسلة‌ خود را به‌ رسول‌ اکرم‌ و سایر بزرگان‌ دین‌ می‌رسانند، کسانی‌ چون‌ هِرمِس‌، سقراط‌، ارسطو و اسکندر را در سلسلة‌ نَسَب‌ خود آورده‌ بودند (ابن‌خطیب‌، ج‌ 4، ص‌ 210ـ211).در این‌ دوران‌ مسیحیان‌ جنگ‌ صلیبی‌ با مسلمانان‌ را اعلام‌ کردند و با حملات‌ پیاپی‌ درصدد بیرون‌ راندن‌ آنان‌ بودند. سرانجام‌، دو شهر مرسیه‌ و اشبیلیه‌، که‌ پایگاه‌ فرهنگ‌ و تمدن‌ اسلامی‌ بود، به‌ دست‌ مسیحیان‌ افتاد ( رجوع کنید به عنان‌، ج‌ 4، ص‌ 339ـ 374) و با انقراض‌ دولت‌ موحدون‌ در 668 و بی‌ثباتی‌ سیاسی‌ در آن‌ سرزمین‌، بسیاری‌ از اهل‌ علم‌ از اندلس‌ به‌ مغرب‌ رفتند. اگرچه‌ دولت‌ بنونصر در غرناطه‌ حدود دویست‌ سال‌ در برابر مسیحیان‌ مقاومت‌ کرد، اما بتدریج‌ میراث‌ علمی‌ و فرهنگی‌ اندلس‌ به‌ شمال‌ افریقا منتقل‌ شد ( رجوع کنید به عنان‌، ج‌ 5، ص‌ 437ـ 496). در این‌ دوره‌، که‌ می‌توان‌ آن‌ را دورة‌ انتقال‌ نامید، دو شخصیت‌ اندلسی‌ در عرصة‌ تصوف‌ اندلس‌ ظاهر شدند: ابوالعباس‌ احمدبن‌ عمر معروف‌ به‌ ابن‌عاشر (متوفی‌ 765؛مقّری‌، ج‌ 5، ص‌354؛ وات‌، ص‌157ـ159) و مرید وی‌، محمدبن‌ ابراهیم‌ رُندی‌ (متوفی‌ 792) معروف‌ به‌ ابن‌عَبَّاد رُندی‌. ابن‌عبّاد فقیه‌ و خطیب‌ و صوفی‌ بود و به‌ طریقة‌ شاذلیه‌ گرایش‌ داشت‌ (مقّری‌، ج‌ 5، ص‌341، 346؛ پالنثیا، ص‌ 390). او به‌ سبب‌ شرحی‌ که‌ بر الحِکَم‌ العطائیة‌ ابن‌عطاءاللّه‌ اسکندری‌ نوشت‌ و همچنین‌ مکتوباتش‌، شهرت‌ دارد (حاجی‌خلیفه‌، ج‌ 2، ستون‌ 675؛ پالنثیا، همانجا).منابع‌: ابن‌ابّار، کتاب‌ الحلة‌ السیراء ، چاپ‌ حسین‌ مرجوع کنید بهنس‌، قاهره‌ 1963ـ1964؛ همو، المعجم‌ فی‌ اصحاب‌ القاضی‌ الصدفی‌ ، چاپ‌ ابراهیم‌ ابیاری‌، قاهره‌ 1410/ 1989؛ ابن‌خطیب‌، الاحاطة‌ فی‌ اخبار غرناطة‌ ، چاپ‌ محمد عبداللّه‌ عنان‌، قاهره‌ 1393ـ1397/ 1973ـ1977؛ ابن‌زیات‌، التشوف‌ الی‌ رجال‌ التصوف‌ ، چاپ‌ آدولف‌ فور، رباط‌ 1958؛ ابن‌عربی‌، الفتوحات‌ المکیة‌ ، بیروت‌: دارصادر، [ بی‌تا. ] ؛ ابن‌فرضی‌، تاریخ‌ العلماء الاندلس‌ ، چاپ‌ ابراهیم‌ ابیاری‌، قاهره‌ 1410/ 1989؛ آنخل‌ گونثالث‌ پالنثیا، تاریخ‌ الفکر الاندلسی‌ ، نقله‌ عن‌ الاسپانیة‌ حسین‌ مرجوع کنید بهنس‌، قاهره‌ 1955؛ عبدالرحمان‌بن‌ احمد جامی‌، نفحات‌ الانس‌ ، چاپ‌ محمود عابدی‌، تهران‌ 1370 ش‌؛ محسن‌ جهانگیری‌، محیی‌الدین‌بن‌ عربی‌: چهرة‌ برجستة‌ عرفان‌ اسلامی‌ ، تهران‌ 1359 ش‌؛ حاجی‌خلیفه‌؛ محمدبن‌ فتوح‌ حمیدی‌، جذوة‌ المقتبس‌ فی‌ تاریخ‌ علماء الاندلس‌ ، چاپ‌ ابراهیم‌ ابیاری‌، قاهره‌ 1410/ 1989؛ سمیح‌ زین‌، الصوفیة‌ فی‌ نظر الاسلام‌ ، بیروت‌ 1405/ 1985؛ احسان‌ عباس‌، تاریخ‌ الادب‌ الاندلسی‌: عصر سیادة‌ قرطبة‌ ، عمان‌ 1997؛ سلیمان‌ سلیم‌ علم‌الدین‌، التصوف‌ الاسلامی‌: تاریخ‌، عقائد، طرق‌، اعلام‌ ، بیروت‌ 1999؛ محمدعبداللّه‌ عنان‌، تاریخ‌ دولت‌ اسلامی‌ در اندلس‌ ، ترجمة‌ عبدالمحمد آیتی‌، تهران‌ 1366ـ1371 ش‌؛ هانری‌ کوربن‌، تاریخ‌ الفلسفة‌ الاسلامیة‌ ، ترجمة‌ نصیر مروة‌ و حسن‌ قبیسی‌، بیروت‌ 1983؛ عبدالواحدبن‌ علی‌ مراکشی‌، المعجب‌ فی‌ تلخیص‌ اخبار المغرب‌ ، چاپ‌ محمدسعید عریان‌، قاهره‌ 1368/ 1949؛ احمدبن‌ محمد مقّری‌، نفح‌ الطیب‌ ، چاپ‌ احسان‌ عباس‌، بیروت‌ 1388/ 1968؛ ویلیام‌ مونتگمری‌وات‌، فی‌ تاریخ‌ اسبانیا الاسلامیة‌ ، ترجمة‌ محمدرضا مصری‌، بیروت‌ 1994؛Claude Addas, "Andalus ¦ â mysticism and the rise of Ibn ـ Arab ¦ â ", tr. Christopher Tingtey, in The Legacy of Muslim Spain , ed. Salma Khadra Jayyusi, vol.2, Leiden: Brill, 1994; Miguel Asin Palacios, The mystical philosophy of Ibn Masarra and his followers , tr. Elmer H. Douglas and Howard W. Yoder, Leiden 1978; Miguel Cruz Hernرجوع کنید بهndez, "Islamic thought in the Iberian Peninsula", tr. Thomas F. Glick, in The Legacy of Muslim Spain, ibid ; EI 2 , "Ibn A l - ـ Arab ¦ â " (by A. Ate í ); Ibn ـ Arab ¦ â , Sufis of Andalusia , translated with introduction and notes by R. W. J. Austin, Los Angeles, Calif. 1977.10) تصوف‌ در مصر. مسلمانان‌ در سال‌ 21، در زمان‌ خلافت‌ عمربن‌ خطاب‌، مصر را فتح‌ کردند. سوابق‌ دینی‌ مصر، از جمله‌ آمدن‌ نام‌ آن‌ در قرآن‌ ( رجوع کنید به یونس‌: 87؛ یوسف‌: 21؛ زخرف‌: 51) و روایاتی‌ مبنی‌ بر اینکه‌ مصر مَسکن‌ یا مدفن‌ بسیاری‌ از انبیا، از جمله‌ ادریس‌ و ابراهیم‌ و اسماعیل‌ و یعقوب‌ و یوسف‌ علیهم‌السلام‌، بوده‌ است‌ و همچنین‌ سخنانی‌ از پیامبر اکرم‌ و صحابه‌ ــ که‌ در آنها مصر «فردوس‌الدنیا» و «ام‌البرکات‌» خوانده‌ شده‌ ــ سبب‌ شد که‌ برخی‌ از فرزندان‌ ائمه‌ علیهم‌السلام‌ و بسیاری‌ از صحابه‌ و تابعین‌ به‌ این‌ سرزمین‌ سفر کنند یا در آن‌ مسکن‌ گزینند (ابن‌جبیر، ص‌ 19ـ20؛ نیز رجوع کنید به سیوطی‌، ج‌ 1، ص‌20ـ22، 52، 106، 166ـ254، 294). مقبرة‌ برخی‌ از آنان‌ در قبرستان‌ دارالقُرافه‌ وجود دارد (ابن‌جبیر، ص‌20) که‌ خود یکی‌ از عوامل‌ توجه‌ علما و زاهدان‌ و بَکایین‌ به‌ این‌ سرزمین‌ بوده‌ است‌ (همانجا؛ زین‌، ص‌ 543). در منابع‌، بسیاری‌ از مردان‌ و زنان‌ زاهد و عابد و حتی‌ عقلای‌ مجانین‌، به‌ مصر منسوب‌اند (برای‌ دانستن‌ نام‌ آنها رجوع کنید به ابن‌جوزی‌، ج‌ 4، ص‌ 309ـ323؛ سیوطی‌، ج‌ 1، ص‌ 511 ـ 515). بدین‌ترتیب‌، با ظهور زهد در مصر زمینة‌ تصوف‌ در آنجا از قرن‌ دوم‌ فراهم‌ شد (سعاد ماهر محمد، ج‌ 1، ص‌ 25؛ نیز رجوع کنید به شیبی‌، ج‌ 1، ص‌ 362ـ363). البته‌ زهد کوفه‌ که‌ در مصر مَثَل‌ بود، تأثیر بسیاری‌ در زهد مصر داشت‌. گفته‌اند وقتی‌ که‌ کلمة‌ صوفی‌ در کوفه‌ به‌کار رفت‌، هیچکس‌ در هیچ‌ سرزمینی‌، جز مصر، آن‌ را نمی‌شناخت‌ (شیبی‌، ج‌ 1، ص‌ 363ـ 364). در مصر لفظ‌ صوفی‌ مترادف‌ با زاهد و آمر به‌ معروف‌ و ناهی‌ازمنکر بود، زیرا برخی‌ علویان‌ که‌ زاهد و اهل‌ امر به‌ معروف‌ و نهی‌ازمنکر بودند، صوف‌ (جامة‌ پشمین‌) می‌پوشیدند ( رجوع کنید به همان‌، ج‌ 1، ص‌ 364، 374).از قرن‌ سوم‌ تا هفتم‌ بتدریج‌ برخی‌ صوفیه‌ به‌ علت‌ قداستی‌ که‌ برای‌ این‌ سرزمین‌ قائل‌ بودند یا برای‌ ملاقات‌ با صوفیان‌ بزرگی‌ چون‌ ذوالنونِ مصری‌ * ، شیبان‌ راعی‌، ابوبکر مصری‌، ابوعلی‌ کاتب‌، روزبهان‌ کبیر مصری‌ و ابوالخیرِ اقطع‌ * به‌ مصر عزیمت‌ کردند (ابن‌جبیر، ص‌ 23؛ جامی‌، ص‌ 28ـ31، 72، 214، 421، 425؛ سیوطی‌، ج‌ 1، ص‌ 512، 514).اولین‌ صوفیان‌ ایرانی‌ در زمان‌ ذوالنون‌ به‌ مصر رفتند (رزق‌، ج‌ 1، ص‌60) و برخی‌ نیز در آنجا ساکن‌ شدند، از جمله‌ ابوالعباس‌ نسائی‌ و بنان‌ حمال‌ * . بنان‌، شیخ‌الاسلام‌ مصر نیز شد (جامی‌، ص‌ 151؛ سیوطی‌، ج‌ 1، ص‌ 512 ـ513). سفر صوفیان‌ به‌ مصر تا قرن‌ هفتم‌ ادامه‌ یافت‌ و تصوف‌ را در مصر تقویت‌ کرد و صوفیان‌ و عارفان‌ مشهوری‌ در آنجا پرورش‌ یافتند، از جمله‌ ابوعلی‌ رودباری‌ * (متوفی‌ 322)، ابن‌فارض‌ * (متوفی‌ 632)، یحیی‌بن‌ موسی‌ قناوی‌ (متوفی‌ 625)، ابوالقاسم‌ اسکندری‌ قَبّاری‌ (متوفی‌ 662) و عفیف‌الدین‌ تلمسانی‌ * (متوفی‌ 690؛ جامی‌، ص‌ 539، 568؛ سیوطی‌، ج‌ 1، ص‌ 513، 517، 520).از قرن‌ دوم‌ تا قرن‌ هفتم‌ صوفیان‌ نزد امیران‌ و مردم‌ مصر محترم‌ بودند. برخی‌ از آنان‌ امیران‌ را امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر می‌کردند، مانند ابوالحسن‌ بُنان‌ حمال‌ (متوفی‌ 312) که‌ ابن‌طولون‌ (مرجوع کنید بهسس‌ خاندان‌ طولونیان‌ در مصر، حک : 254ـ270) را امر به‌ معروف‌ کرد، ابوالحسن‌ علی‌بن‌ محمد دینوری‌ (متوفی‌ 331) که‌ از امیران‌ سلسلة‌ اِخشیدی‌ انتقاد می‌کرد، و ابوبکر محمدبن‌ احمدبن‌ سهل‌ رَملی‌ نابلسی‌ که‌ به‌علت‌ سخنانش‌ علیه‌ فاطمیان‌، به‌دستور المعزّ در 263 به‌ قتل‌ رسید (سیوطی‌، ج‌ 1، ص‌ 512 ـ 515).تقریباً تا پایان‌ دورة‌ فاطمیان‌ مصر (364ـ567)، زاهدان‌ و عارفان‌ یا حلقه‌های‌ کوچکی‌ از مریدان‌ داشتند و به‌ تعلیم‌ و ارشاد آنان‌ می‌پرداختند، مانند عبدالرحیم‌ قناوی‌ (متوفی‌ 592؛ زین‌، همانجا؛ فاروق‌ احمد مصطفی‌، ص‌ 75) یا به‌طور انفرادی‌ در کوه‌ و بیابان‌ به‌ عبادت‌ و ریاضت‌ مشغول‌ بودند. کوههای‌ «مُقَطَّم‌» و بیابان‌ «مستضعفین‌» در مصر از این‌ حیث‌ شهرت‌ داشتند (سعاد ماهر محمد، ج‌ 1، ص‌50 ـ51).از نیمة‌ دوم‌ قرن‌ ششم‌ در مصر خانقاه‌ برپا شد و در آنجا، تصوف‌ جمعی‌ پدید آمد. صلاح‌الدین‌ ایوبی‌ در 569 برای‌ اقامت‌ صوفیانی‌ که‌ از سرزمینهای‌ دیگر به‌ مصر می‌آمدند، خانه‌ای‌ را خانقاه‌ کرد و برای‌ تأمین‌ مخارج‌ آن‌ املاکی‌ وقف‌ نمود (مبارک‌، ج‌ 2، ص‌ 218؛ سعاد ماهر محمد، ج‌ 1، ص‌ 25ـ26). این‌ خانه‌ که‌ در دورة‌ فاطمیان‌ متعلق‌ به‌ شخصی‌ به‌ نام‌ سعیدالسعداء بود، به‌ خانقاه‌ سعیدالسعداء یا صلاحیه‌ مشهور شد و این‌ اولین‌ بار بود که‌ واژة‌ خانقاه‌ در مصر به‌کار رفت‌. بقایای‌ این‌ خانقاه‌ در مصر وجود دارد (مبارک‌، ج‌ 1، ص‌ 225؛ رزق‌، ج‌ 1، ص‌ 24؛ نیز رجوع کنید به خانقاه‌ * ). صلاح‌الدین‌، صدرالدین‌ محمدبن‌ عمادالدین‌ محمودبن‌ حمویه‌ جوینی‌ (فقیه‌ و مدرّس‌ و صوفی‌، متوفی‌ 617) را شیخ‌الشیوخ‌ این‌ خانقاه‌ کرد تا بر امور صوفیان‌ نظارت‌ کند و این‌ اولین‌ بار بود که‌ چنین‌ لقب‌ و منصبی‌ در مصر به‌ وجود آمد. البته‌ در دورة‌ فاطمیان‌ لقب‌ «شیخ‌الصوفیه‌» وجود داشت‌، مثلاً ابن‌ترجمان‌ (متوفی‌ 448) دارای‌ این‌ لقب‌ بود (عبدالرحمان‌ ابوراس‌، ص‌ 47، 53؛ لاپیدوس‌، ص‌ 358)، اما این‌ لقب‌ به‌ معنای‌ داشتن‌ منصب‌ و مسئولیت‌ نبود.حکومتهای‌ بعدی‌ نیز با انتصاب‌ شیخ‌الشیوخ‌ برای‌ حمایت‌ از صوفیان‌، نظام‌ نظارت‌ دولتی‌ بر امور صوفیان‌ را پدید آوردند (لاپیدوس‌، همانجا). دولتهای‌ ایوبی‌ (حک : اواخر قرن‌ ششم‌ ـ نیمة‌ اول‌ قرن‌ هفتم‌) برای‌ صوفیه‌ خانقاهها و زوایای‌ متعددی‌ ساختند و زمینهای‌ بسیاری‌ برای‌ تأمین‌ هزینة‌ این‌ مکانها وقف‌ کردند (سعاد ماهر محمد، ج‌ 2، ص‌ 302؛ برای‌ زوایا رجوع کنید به عبدالرحمان‌ ابوراس‌، ص‌ 25). ساختن‌ مسجد به‌ نام‌ مشایخ‌ صوفیه‌ نیز در دورة‌ ایوبی‌ رواج‌ یافت‌، از جملة‌ آنها، مسجد عمربن‌ فارِض‌ (متوفی‌ 632) بود (سعاد ماهر محمد، ج‌ 2، ص‌ 212). ساختن‌ مقبره‌ (ضریح‌) برای‌ صوفیه‌ نیز در آن‌ دوره‌ گسترش‌ یافت‌. برخی‌ از این‌ ضریحها بعدها مدرسه‌ و خانقاه‌ شد (همان‌، ج‌ 1، ص‌ 26ـ27). چون‌ ضریح‌ یکی‌ از راههای‌ تشویق‌ و ترویج‌ عقاید دینی‌ محسوب‌ می‌شد، برای‌ برخی‌ از آنها، مانند ضریح‌ ابوالحسن‌ علی‌ شاذلی‌ * (متوفی‌ 656)، اموالی‌ وقف‌ می‌شد (همان‌، ج‌ 2، ص‌ 9، 267).در دورة‌ ایوبی‌، صوفیان‌ به‌ تحصیل‌ علوم‌ دینی‌ همت‌ گماشتند و گاه‌ خود این‌ علوم‌ را تدریس‌ می‌کردند و حتی‌ برخی‌ مدارس‌، مخصوص‌ صوفیه‌ بود (مبارک‌، ج‌ 1، ص‌ 219ـ220).بدین‌ترتیب‌، قرن‌ هفتم‌ دورة‌ شکوفایی‌ تصوف‌ در مصر بود، زیرا علاوه‌ بر حمایت‌ ایوبیان‌ و سپس‌ ممالیک‌ از تصوف‌، دور بودن‌ مصر از مواضع‌ خطر، مانند حملة‌ صلیبیها از غرب‌ و حملة‌ مغول‌ از شرق‌، موجب‌ شد که‌ بسیاری‌ از صوفیه‌ از غرب‌ و شرق‌ بخصوص‌ سرزمین‌ مغرب‌ به‌ مصر بروند. برخی‌ از این‌ صوفیان‌ خود بنیانگذار طرق‌ صوفیه‌ یا مروّج‌ آن‌ بودند (عبدالرحمان‌ ابوراس‌، ص‌ 18ـ21؛ نورتروپ‌، ص‌ 266ـ267)، از جمله‌ ابوالفتح‌ واسطی‌ از عراق‌ از مرجوع کنید بهسسان‌ طریقة‌ رفاعیه‌، احمد بدوی‌ * از مغرب‌ مرجوع کنید بهسس‌ طریقة‌ احمدیه‌ یا بَدَویه‌، ابراهیم‌ دَسوقی‌ * از مغرب‌ که‌ طریقة‌ بَرهانیه‌ منسوب‌ به‌ اوست‌، و ابوالحسن‌ شاذلی‌ از مغرب‌ مرجوع کنید بهسس‌ طریقت‌ شاذلیه‌ (فاروق‌ احمد مصطفی‌، ص‌ 75).در دورة‌ ممالیک‌ (648ـ922) حمایت‌ از صوفیه‌ و ساختن‌ خانقاه‌ ادامه‌ یافت‌، زیرا ساختن‌ خانقاه‌ نشانة‌ تدین‌ فرمانروا و اعتقاد کامل‌ او به‌ اسلام‌ بود (لاپیدوس‌، همانجا) و ازینرو امرا در ساختن‌ خانقاه‌ با هم‌ رقابت‌ می‌کردند (عبدالرحمان‌ ابوراس‌، ص‌ 56 ـ57؛ زین‌، ص‌ 544). تأسیسات‌ صوفیه‌ در خانقاه‌ بتدریج‌ افزایش‌ یافت‌، چنانکه‌ خانقاه‌ دارای‌ آشپزخانه‌، حمام‌، کتابخانه‌، محل‌ خلوت‌ مشایخ‌، تدریس‌ و محل‌ سکونت‌ مدرّسان‌ شد و در آنجا طبیب‌ و چشم‌پزشک‌ و قاری‌ و مرجوع کنید بهذن‌ ساکن‌ شدند. حتی‌ گفته‌اند در خانقاه‌ ملزوماتی‌ فراهم‌ آمده‌ بود که‌ فقط‌ در قصر امیران‌ یافت‌ می‌شد (فاروق‌ احمد مصطفی‌، ص‌ 78؛ رزق‌، ج‌ 1، ص‌ 31، 77ـ 78).در قرن‌ هشتم‌، تدریس‌ علوم‌ دینی‌ نیز از وظایف‌ خانقاه‌ شد، مثلاً در خانقاه‌ جاولیه‌ فقه‌ شافعی‌، در خانقاه‌ جمالیه‌ فقه‌ حنفی‌، و در خانقاه‌ شیخونیه‌ فقه‌ چهار مذهب‌، همچنین‌ تفسیر و قرائت‌ قرآن‌ (سعاد ماهر محمد، ج‌ 3، ص‌ 12ـ13) و گاه‌ علم‌ لغت‌ و نحو و تاریخ‌ تدریس‌ می‌شد (رزق‌، ج‌ 1، ص‌ 28) و خواندن‌ احیاء علوم‌الدین‌ ، رسالة‌ قشیریه‌ و عوارف‌ المعارف‌ و فتوحات‌ مکیه‌ نیز رایج‌ بود (طویل‌، ج‌ 1، ص‌ 151ـ152). برخی‌ عرفا،از جمله‌ اسماعیل‌بن‌ ابراهیم‌ مَنوفی‌ (متوفی‌ 820)، در این‌ خانقاهها به‌ تألیف‌ و تدریس‌ می‌پرداختند (رزق‌، ج‌ 1، ص‌150).مقام‌ شیخ‌الشیوخی‌ تا زمان‌ سلطان‌ ملک‌ ناصرمحمدبن‌ قَلاوون‌ (متوفی‌ 741) فقط‌ در خانقاه‌ صلاحیه‌ وجود داشت‌، ولی‌ وقتی‌ ملک‌ناصر در 727 خانقاه‌ ناصریه‌ را ساخت‌ و مجدالدین‌ موسی‌بن‌ احمدبن‌ محمود اَقصَرائی‌/ آقسرایی‌ (متوفی‌ 740) را شیخ‌الشیوخ‌ آنجا کرد، مقام‌ شیخ‌الشیوخی‌ به‌ خانقاه‌ ناصریه‌ منتقل‌ شد (عبدالرحمان‌ ابوراس‌، ص‌ 63ـ64). این‌ مقام‌ تا زمان‌ ملک‌اشرف‌ ناصرالدین‌ فقط‌ در خانقاه‌ ناصریه‌ وجود داشت‌، اما ملک‌اشرف‌ بعد از ساختن‌ مدرسة‌ اشرفیه‌ در 778، ضیاءالدین‌ قزوینی‌ را شیخ‌الشیوخ‌ آنجا کرد، حال‌ آنکه‌ نظام‌الدین‌ اصبهانی‌ (متوفی‌ 783)، مفتی‌ و مدرّس‌ و صوفی‌ بزرگ‌ آن‌ زمان‌، هنوز شیخ‌الشیوخ‌ ناصریه‌ بود. ناصرالدین‌ با این‌ کار می‌خواست‌ مدرسه‌ را بر خانقاه‌ ترجیح‌ دهد (همان‌، ص‌ 81 ـ83، 86؛ نیز رجوع کنید به ابن‌تغری‌ بردی‌، ج‌11، ص‌217). با اینحال‌ ممالیک‌ توجه‌ بسیاری‌ به‌ عرفا داشتند. ابن‌بطوطه‌ (ج‌ 1، ص‌ 59 ـ60) در سفرنامه‌اش‌ از بخشش‌ ملک‌ناصر به‌ صوفیان‌ یاد کرده‌ است‌ (نیز رجوع کنید به داج‌، ص‌ 63). همچنین‌ ملک‌مظفر بَیبَرسِ دوم‌ * ، ابراهیم‌ دسوقی‌ را شیخ‌الاسلام‌ کرد، با اینکه‌ او به‌ حکام‌ ممالیک‌ احترام‌ نمی‌گذاشت‌ و آنان‌ را ملامت‌ می‌کرد (سعاد ماهر محمد، ج‌ 2، ص‌ 307ـ 308) و زُهوری‌ احمدبن‌ احمد عَجمی‌ (متوفی‌ 801) نزد ملک‌ظاهر سیف‌الدین‌ بَرقوق‌ * (حک : 784ـ 801) محترم‌ بود، با اینکه‌ برقوق‌ را سبّ می‌کرد (سیوطی‌، ج‌ 1، ص‌ 527).در این‌ دوره‌، درگیری‌ جدّی‌ بین‌ صوفیان‌ و علمای‌ دین‌ وجود نداشت‌ و ضدیت‌ طرفداران‌ ابن‌تیمیّه‌ * با صوفیه‌ چندان‌ نبود، زیرا از عقاید پیروان‌ ابن‌تیمیّه‌ علیه‌ صوفیه‌ حمایت‌ نمی‌شد. گفته‌اند که‌ ابن‌عطاءاللّه‌ اسکندرانی‌، از مشایخ‌ شاذلیه‌، با عدة‌ بسیاری‌ از مردم‌ عادی‌ به‌ قاهره‌ رفت‌ و آنان‌ همراه‌ با مشایخ‌ سعیدالسعداء به‌ بحثهای‌ ابن‌تیمیّه‌ اعتراض‌ جمعی‌ کردند ( رجوع کنید به نورتروپ‌، ص‌ 267ـ 268). بدین‌ترتیب‌، هنوز میان‌ علما و صوفیه‌ شکافی‌ وجود نداشت‌ و متصوفه‌ از نظر علمای‌ دین‌ محترم‌ بودند. در دورة‌ ممالیک‌، صوفیه‌ و علمای‌ اهل‌ سنّت‌ مناسبات‌ مسالمت‌آمیز داشتند و حتی‌ گاهی‌ علما به‌ ریاست‌ خانقاه‌ گماشته‌ می‌شدند و تعالیم‌ صوفیه‌ نیز تا پایان‌ قرن‌ هفتم‌، در مدارس‌ علوم‌ دینی‌ پذیرفته‌ بود و برخی‌ صوفیه‌، مانند ابن‌عطاءاللّه‌ اسکندرانی‌ در مدرسة‌ علوم‌ دینی‌ منصوریه‌ تدریس‌ می‌کردند (همان‌، ص‌ 270ـ271). برخی‌ هم‌ در الازهر درس‌ می‌خواندند و در همانجا به‌تدریس‌ می‌پرداختند (داج‌، ص‌ 86). عده‌ای‌ از مشایخ‌ الازهر خود جزو صوفیه‌ بودند و فقها آنان‌ را از اولیا و ارباب‌ احوال‌ می‌شمردند (طویل‌، ج‌ 1، ص‌180ـ181). در بارة‌ استقبال‌ مردم‌ عادی‌ و علما از صوفیه‌ گفته‌اند که‌ وقتی‌ مصطفی‌ بکری‌ * و عبدالغنی‌ نابلسی‌ به‌ قاهره‌ رفتند، فقها و طلاب‌ الازهر از آنان‌ بگرمی‌ استقبال‌ کردند و از آنان‌ خواستند که‌ برایشان‌ تدریس‌ کنند (همان‌، ج‌ 1، ص‌ 180ـ182).در دورة‌ ممالیک‌، علما و صوفیه‌ تأثیر سیاسی‌ و اجتماعی‌ مهمی‌ داشتند؛ آنان‌ واسطة‌ مردم‌ با امرای‌ مملوک‌ بودند. اما بتدریج‌ تصوف‌ درمصر رو به‌ انحطاط‌ نهاد و اشخاص‌ نالایق‌ شیخ‌الشیوخ‌ شدند (لاپیدوس‌، ص‌ 360؛ طویل‌، ج‌ 1، ص‌ 47؛ نیز رجوع کنید به عبدالرحمان‌ ابوراس‌، ص‌ 88 ـ93). یکی‌ از این‌ شیوخ‌، کریم‌الدین‌ عبدالکریم‌ آملی‌ (متوفی‌ 710) بود که‌ متهم‌ به‌ فسق‌ شد و با آنکه‌ جرمش‌ اثبات‌ گردید، به‌ علت‌ حمایت‌ اشراف‌، در مقامش‌ باقی‌ ماند. از جمله‌ مخالفان‌ او، ابن‌تیمیّه‌ بود (عبدالرحمان‌ ابوراس‌، ص‌ 128ـ129). مشایخ‌ خانقاه‌ ناصریة‌ سَریاقوس‌ نیز منزلت‌ علمی‌ سابق‌ خود را از دست‌ دادند. در اواخر قرن‌ نهم‌ و اوایل‌ قرن‌ دهم‌ ضعف‌ و انحطاط‌ تصوف‌ به‌ نهایت‌ رسید. بعلاوه‌ سیلی‌ که‌ در 806 در مصر جاری‌ شد، اوضاع‌ اقتصادی‌ را وخیم‌ کرد و کمک‌ به‌ خانقاهها کم‌ شد. بتدریج‌ هر شیخی‌ در هر خانقاهی‌ خود را شیخ‌المشایخ‌ نامید و این‌ وضع‌ تا 922، یعنی‌ قبل‌ از آنکه‌ عثمانی‌ مصر را فتح‌ کند (923) ادامه‌ یافت‌ ( رجوع کنید به همان‌، ص‌ 37ـ 38، 105ـ 108).در اواخر دورة‌ ممالیک‌، منتقدان‌ صوفیه‌ فقط‌ طرفداران‌ ابن‌تیمیّه‌ و فقها نبودند، بلکه‌ متصوفه‌ خود نیز به‌ اَعمالِ افراطیِ برخی‌ از صوفیان‌ اعتراض‌ داشتند (طویل‌، ج‌ 1، ص‌ 174ـ 175). برخی‌ امرا نیز با برخی‌ اعمال‌ صوفیه‌ مخالفت‌ کردند. ملک‌ظاهر ابوسعید جَقْمَق‌ (متوفی‌ 857) در اواخر 852 گروهی‌ را نزد صوفیه‌ فرستاد و از آنان‌ خواست‌ تا آلات‌ موسیقی‌ در زاویه‌ها به‌ کار نبرند و مریدان‌ در مجالس‌ سماع‌ نرقصند ( رجوع کنید به سخاوی‌، ج‌ 3، ص‌ 71ـ74؛ عبدالرحمان‌ ابوراس‌، ص‌ 27). از قرن‌ پنجم‌ رقص‌ و غنا در مراسم‌ «حضرة‌» (ذکر) بتدریج‌ چنان‌ رونق‌ یافت‌ که‌ تصور می‌شد این‌ امور از مقتضیات‌ تصوف‌ است‌ (رزق‌، ج‌ 1، ص‌ 63؛ در بارة‌ حضرة‌ رجوع کنید به تریمینگام‌، ص‌ 204).در اواخر دورة‌ ممالیک‌، برخی‌ اعمال‌ غیراخلاقی‌ و غیردینی‌ هم‌ صورت‌ می‌گرفت‌؛ مثلاً مشایخ‌، مریدان‌ خود را به‌ قصد تأدیب‌ فلک‌ می‌کردند (داج‌، همانجا). برخی‌ بزرگان‌ متصوفه‌ نیز نماز نمی‌خواندند و مدعی‌ بودند که‌ در اوقات‌ نماز با استفاده‌ از کرامات‌، خود را به‌ مکانهای‌ مقدس‌ می‌رسانند و در آنجا نماز می‌خوانند (طویل‌، ج‌ 1، ص‌ 48؛ برای‌ دلایل‌ آنان‌ رجوع کنید به شعرانی‌، ج‌ 1، ص‌ 125).با اینحال‌ صوفیه‌ هنوز قدرت‌ داشتند. هنگامی‌ که‌ عثمانیها به‌ مصر حمله‌ کردند، امرای‌ محلی‌، طومان‌بای‌ را برای‌ حکومت‌ برگزیدند، اما او امتناع‌ کرد، زیرا به‌ حمایت‌ امرا اطمینان‌ نداشت‌. امرا نزد ابوالسعود جارِحی‌، یکی‌ از مشایخ‌ تصوف‌ که‌ شیخ‌الاسلام‌ هم‌ بود، رفتند و او امرا را به‌ اطاعت‌ از طومان‌بای‌ قسم‌ داد و طومان‌بای‌ حکومت‌ را پذیرفت‌ (ابن‌ایاس‌، ج‌ 5، ص‌ 103ـ104؛ طویل‌، ج‌ 1، ص‌ 48).پس‌ از فتح‌ مصر، بسیاری‌ از خانقاهها و مدارس‌ بتدریج‌ به‌علت‌ نداشتن‌ امکانات‌ مالی‌ ویران‌ یا تبدیل‌ به‌ تکیه‌ شدند (مبارک‌، ج‌ 1، ص‌ 225؛ رزق‌، ج‌ 1، ص‌ 103). البته‌ با آمدن‌ عثمانیها، تعداد طریقه‌ها رو به‌ افزایش‌ نهاد، اما ارزش‌ معنوی‌ آنها کاهش‌ یافت‌. بسیاری‌ از درویشان‌ به‌ مصر رفتند و بخصوص‌ بر تعداد زوایا و تکایای‌ بکتاشیه‌ * افزوده‌ شد ( رجوع کنید به طویل‌، ج‌ 1، ص‌ 158، 163ـ164، ج‌ 2، ص‌ 8 ـ9).در دورة‌ عثمانیها، شیوخ‌ سجاده‌ (مشایخ‌ طریقه‌ها) معمولاً از کسانی‌ انتخاب‌ می‌شدند که‌ نسبشان‌ به‌ خلیفة‌ اول‌ یا دوم‌ یا امام‌ علی‌ علیه‌السلام‌ می‌رسید. به‌ کسی‌ که‌ نسلش‌ به‌ خلیفة‌ اول‌ می‌رسید، «شیخ‌ بکری‌» می‌گفتند که‌ صاحب‌مقام‌ نقیب‌ الاَشراف‌ نیز بود و از وظایف‌ او، بررسی‌ صحت‌ انتساب‌ افراد به‌ پیامبر و صحابه‌ و همچنین‌ نظارت‌ بر امور آنان‌ بود. به‌ کسی‌ که‌ نسلش‌ به‌ خلیفة‌ دوم‌ می‌رسید، «شیخ‌ عِنانیه‌» یا «اولاد عِنان‌» می‌گفتند و کسی‌ را که‌ نسلش‌ به‌ امام‌ علی‌ علیه‌السلام‌ می‌رسید، «شیخ‌ سادات‌» می‌نامیدند و مقام‌ چنین‌ شخصی‌ با شیخ‌بکری‌ همپایه‌ بود (طویل‌، ج‌ 1، ص‌ 102؛ لین‌، ص‌240ـ241).طریقه‌های‌ مهم‌ این‌ دوره‌ در مصر عبارت‌ بودند از: رفاعیه‌، قادریه‌، احمدیه‌ (با شاخه‌های‌ بَیّومیه‌ و شَعراویه‌ و شَناویه‌)، و برهانیه‌ (لین‌، ص‌ 241ـ242).سلاطین‌ عثمانی‌ به‌ صوفیه‌ احترام‌ می‌گذاشتند؛ نزد آنان‌ می‌رفتند و طلب‌ دعا و شفاعت‌ می‌کردند و دست‌ آنان‌ را می‌بوسیدند (طویل‌، ج‌ 1، ص‌ 163). از جمله‌ سلطان‌سلیم‌ اول‌ (حک : 872ـ926) برای‌ برخی‌ از صوفیه‌ ــ که‌ در فتح‌ مصر از او حمایت‌ کرده‌ بودند ــ اموالی‌ فرستاد و آنان‌ را از مالیاتهای‌ دولتی‌ معاف‌ کرد (همان‌، ج‌ 2، ص‌90ـ91؛ نیز رجوع کنید به نابلسی‌، ص‌ 261).صوفیه‌ نزد مردم‌ نیز بسیار محترم‌ بودند و مردم‌ فرمان‌ آنان‌ را فوق‌ قانون‌ و حتی‌ شرع‌ می‌دانستند. عقلای‌ مجانین‌ نیز، که‌ معمولاًبرهنه‌ ظاهر می‌شدند، به‌ نظر مردم‌ برترین‌ صوفیه‌ بودند (طویل‌، ج‌ 1، ص‌ 108، 113). صوفیه‌ مصر را بین‌ خود تقسیم‌ کرده‌ بودند؛ هر ولی‌ (شیخ‌) مناطقی‌ را تحت‌ نفوذ خود داشت‌ و در بارة‌ امور مردمِ آن‌ منطقه‌ تصمیم‌ می‌گرفت‌. مریدان‌ مناطقِ تحت‌ نفوذ آن‌ شیخ‌ نیز دوست‌ نداشتند که‌ مریدِ شیخ‌ دیگری‌ در محدودة‌ آنان‌ باشد یا نام‌ شیخ‌ دیگری‌ در آنجا برده‌ شود (همان‌، ج‌ 1، ص‌ 125ـ126).یکی‌ از موضوعاتی‌ که‌ صوفیه‌ در مصرِ دورة‌ عثمانی‌ بر سر آن‌ اختلاف‌نظر داشتند، اهمیت‌ ذکر خداوند و تلاوت‌ قرآن‌ بود؛ مثلاً، برخی‌ ذکر را برای‌ مبتدیان‌، و خواندن‌ قرآن‌ را برای‌ کاملان‌ مناسب‌ می‌دانستند، ولی‌ به‌طور کلی‌ همه‌ اتفاق‌نظر داشتند که‌ ذکر و ریاضت‌نفس‌ از اشتغال‌ به‌ علوم‌ دینی‌ بالاتر است‌ (همان‌، ج‌1، ص‌ 62ـ63). بدین‌ترتیب‌، نسبت‌ به‌ علوم‌ دینی‌ بی‌توجهی‌ وجود داشت‌ و برخی‌ عرفا با وجود توانایی‌ تدریس‌ این‌ علوم‌، از این‌ کار سر باز می‌زدند، از جمله‌ عبدالغنی‌ نابلسی‌ از تدریس‌ حدیث‌ در الازهر، به‌ عذر آنکه‌ چنین‌ کاری‌ صفای‌ روح‌ را از بین‌ می‌برد، خودداری‌ کرد (همان‌، ج‌ 1، ص‌ 192ـ193).از دیگر بحثهای‌ این‌ دوره‌ بحث‌ بر سر ذکر جلی‌ و خفی‌ بود و فتواهای‌ بسیاری‌ در تأیید یکی‌ از این‌ دو نوشته‌ شد. حتی‌ برخی‌ عرفا در این‌ باره‌ به‌ بعضی‌ امرا متوسل‌ شدند، مثلاً با توسل‌ به‌ امرا سعی‌ شد تا علی‌ بَیّومی‌ * را از اقامة‌ ذکر جلی‌ در مسجد مشهد حسینی‌ باز دارند. با اینحال‌، مجالس‌ ذکر جلی‌ ادامه‌ داشت‌ و بتدریج‌ اشعاری‌ از ابن‌عربی‌ * و عفیف‌الدین‌ تلمسانی‌ * هم‌ در این‌ مجالس‌ خوانده‌ شد (همان‌، ج‌ 1، ص‌ 64ـ66).در قرن‌ دهم‌ مخالفت‌ با تصوف‌ شدت‌ یافت‌. علما بخصوص‌ با «غش‌ و صَعْق‌»، انداختن‌ عمامه‌ و کندن‌ پیراهن‌ در مجالس‌ ذکر مخالفت‌ می‌کردند. دنیاطلبی‌ و کارهای‌ خلاف‌ شرع‌ صوفیه‌ نیز اعتراض‌ علما را برمی‌انگیخت‌ (داج‌، ص‌ 85؛ طویل‌، ج‌ 1، ص‌ 166ـ167، 190ـ191).عبدالوهاب‌ شَعرانی‌ * (متوفی‌ 973)، از صوفیان‌ مشهور و محترم‌ این‌ دوره‌، خود از جمله‌ منتقدان‌ صوفیه‌ بود. او حتی‌ عقاید طرفداران‌ برخی‌ طریقه‌ها، مانند احمدیه‌ و اَدهَمیه‌ و دسوقیه‌ و رفاعیه‌، را خارج‌ از شریعت‌ و افعال‌ آنان‌ را مخالف‌ افعال‌ شیوخ‌ اولیه‌ می‌دانست‌ (تریمینگام‌، ص‌ 222ـ223؛ طویل‌، ج‌ 1، ص‌ 189). شاگرد او، عبدالرئوف‌ مُناوی‌ * (متوفی‌ 1031)، نیز با صوفیانی‌ که‌ ادعای‌ اسقاط‌ تکلیف‌ داشتند، مخالفت‌ می‌کرد (طویل‌، ج‌ 2، ص‌ 138).در قرن‌ سیزدهم‌ که‌ فرانسه‌، عثمانیها را از مصر بیرون‌ راند و مصر را اشغال‌ کرد (1212ـ1216/ 1797ـ1801)، ناپلئون‌ وزارتخانه‌ای‌ با حضور دَه‌ تن‌ از مشایخ‌ و علما تشکیل‌ داد. یکی‌ از این‌ اعضا، خلیل‌ بکری‌، نقیب‌الاشراف‌ و شیخ‌ سجادة‌ بکریه‌، بود. وظیفة‌ این‌ وزارتخانه‌ حفظ‌ امنیت‌ عمومی‌، تهیة‌ خواربار و تأمین‌ امکانات‌ بهداشتی‌ بود (اسکندری‌ و سلیم‌حسن‌، ص‌ 99ـ 101؛ قس‌ لویس‌عوض‌، ج‌ 1، ص‌ 103، 115 که‌ به‌ نُه‌ عضو اشاره‌ کرده‌ است‌).بعد از آنکه‌ عثمانیها به‌ کمک‌ انگلیسیها، فرانسویها را بیرون‌ راندند، مدتی‌ میان‌ عثمانیها و ممالیک‌ جنگ‌ و گریز ادامه‌ داشت‌ تا آنکه‌ محمدعلی‌پاشا با حمایت‌ مردم‌ و تشویق‌ شیوخی‌ چون‌ عبداللّه‌ شَرقاوی‌، در 1220/ 1805 حکومت‌ را پذیرفت‌ ( رجوع کنید به لویس‌ عوض‌، ج‌ 1، ص‌ 118ـ121). او خلیل‌ بکری‌ را ــ که‌ با فرانسه‌ همکاری‌ کرده‌ بود ــ از مقامهایش‌ برکنار و محمد ابوسعود بکری‌ را شیخ‌ سجادة‌ بکریه‌ و شیخ‌المشایخ‌ کرد. او از 1216 تا 1227/ 1801ـ1812 شیخ‌الشیوخ‌ بود (یونگ‌، 2000، ص‌ 81 ـ82).بعد از ابوسعود، پسرش‌ (محمد بکری‌) شیخ‌ سجاده‌ شد و محمدعلی‌ پاشا فرمانی‌ مبنی‌ بر نظارت‌ محمد بکری‌ بر طریقه‌های‌ صوفیه‌ در مصر و همچنین‌ نظارت‌ بر تکیه‌ها و زاویه‌ها و ضریحهای‌ آنجا صادر کرد (همان‌، ص‌ 83). از آن‌ پس‌، طریقه‌ها در مصر تحت‌ نظارت‌ سازمانی‌ مرکزی‌ عمل‌ می‌کردند و همة‌ طریقه‌هایی‌ که‌ منصب‌ بکری‌ را به‌ رسمیت‌ می‌شناختند و ادارة‌ طریقه‌های‌ صوفیه‌ نیز آنها را به‌رسمیت‌ می‌شناخت‌، تحت‌ حمایت‌ حکومت‌ قرار گرفتند ( > دایرة‌المعارف‌ جهان‌ اسلام‌ آکسفورد < ، ج‌ 4، ص‌ 124؛ یونگ‌، 2000، ص‌ 92).از زمان‌ محمدعلی‌ پاشا نظارت‌ بر طریقه‌های‌ صوفیه‌ حول‌ اصل‌ «حقِ قِدَم‌» شکل‌ گرفت‌؛ به‌ معنای‌ حق‌ تقدم‌ حضور در اجتماع‌ و تبلیغ‌ برای‌ طریقه‌هایی‌ بود که‌ زودتر از دیگر طریقه‌ها به‌ ناحیه‌ای‌ وارد شده‌ بودند. چنین‌ طریقه‌هایی‌ از امکانات‌ و منافع‌ مادّی‌ و آزادی‌ بیشتر و طرفداران‌ زیادتر برخوردار می‌شدند. این‌ حق‌ مدتها مانع‌ ورود و تبلیغ‌ طریقه‌های‌ غیرمصری‌ بود. حکومت‌، حق‌ قدم‌ را به‌رسمیت‌ می‌شناخت‌ ( > دایرة‌المعارف‌ جهان‌ اسلام‌ آکسفورد < ، همانجا؛ یونگ‌، 2000، ص‌ 90، 148).در دورة‌ اسماعیل‌پاشا (1280ـ1296/ 1863ـ1879)، اختیارات‌ شیخ‌المشایخ‌ علی‌ بکری‌ (متوفی‌ 1297/1880) افزایش‌ یافت‌. فعالیت‌ سیاسی‌ او در حمایت‌ از اسماعیل‌پاشا، در برابر مداخلات‌ اروپاییان‌، به‌ او موقعیتی‌ برجسته‌ در میان‌ ملی‌گرایان‌ داد. وجهة‌ علمی‌ او نیز چندان‌ بود که‌ توفیق‌پاشا، جانشین‌ اسماعیل‌پاشا، در برابر فشار اصلاح‌طلبان‌ و مخالفان‌ صوفیه‌ برای‌ تغییراتی‌ در آیینهای‌ صوفیه‌، همواره‌ می‌گفت‌ که‌ بدون‌ همکاری‌ و رضایت‌ علی‌ بکری‌ هیچ‌ اصلاحی‌ نمی‌توان‌ کرد (یونگ‌، 2000، ص‌90ـ91، 149). پس‌ از درگذشت‌ علی‌ بکری‌ فشار اصلاح‌طلبان‌ سبب‌ شد که‌ توفیق‌پاشا، عبدالباقی‌ بکری‌ (شیخ‌المشایخ‌ طریقتهای‌ صوفیه‌) را مجبور کند از برخی‌ اعمال‌ صوفیه‌، که‌ اصلاح‌طلبان‌ آنها را بدعت‌ می‌دانستند، ممانعت‌ کند. از جملة‌ این‌ اعمال‌، دوشَه‌ (گذشتن‌ شیخ‌ با مَرکب‌ از روی‌ بدن‌ مریدان‌) و حَضرَة‌ بود (همان‌، ص‌ 91؛ در بارة‌ دوشه‌ رجوع کنید به لین‌، ص‌ 451ـ453). بنابراین‌، عبدالباقی‌ در 1298/ 1881 اعلامیه‌ای‌ صادر کرد که‌ بر اساس‌ آن‌ همة‌ طریقه‌هایی‌ که‌ منصب‌ بکری‌ را به‌رسمیت‌ می‌شناختند، ملزم‌ بودند این‌ آیینها را از مراسم‌ خود حذف‌ کنند. همین‌ موضوع‌ سبب‌ شد که‌ برخی‌ طریقه‌ها ترجیح‌ دهند استقلال‌ خود را حفظ‌ کنند و نخواهند که‌ بکری‌ طریقتشان‌ را به‌رسمیت‌ بشناسد (یونگ‌، 2000، ص‌ 152ـ153).در این‌ دوره‌، طریقه‌هایی‌ که‌ زیرنظر شیخ‌المشایخ‌ قرار داشتند، اغلب‌ در امور سیاسی‌ دخالت‌ نمی‌کردند، اما طریقه‌های‌ غیررسمی‌ فعالیتهای‌ سیاسی‌ داشتند، مثلاً برخی‌ مشایخ‌ شاذلیه‌ و خلوتیه‌ در شورش‌ احمد عرابی‌پاشا ــ که‌ خواستار استقلال‌سیاسی‌ مصر در برابر مداخلات‌ اروپاییان‌ بود ــ از او جانبداری‌ کردند و این‌ شورشها سبب‌ شد که‌ برخی‌ مشایخ‌ شاذلی‌ و خلوتی‌ پس‌ از اشغال‌ مصر به‌وسیلة‌ انگلیس‌، دستگیر و تبعید شوند (همان‌، ص‌ 149ـ151)، اما شورش‌ خلوتیها ادامه‌ داشت‌ تا اینکه‌ در1307ـ 1308/1980، برخی‌ اصلاحات‌ اقتصادی‌ انگلیسیها، اتحاد مخالفان‌ را از بین‌ برد و شورشها را متوقف‌ کرد (همان‌، ص‌ 151ـ152).پس‌ از فوت‌ عبدالباقی‌ (1309/ 1892)، برادرش‌ محمد توفیق‌ بکری‌ * شیخ‌المشایخ‌ و شیخ‌ سجادة‌ بکریه‌ شد. در دورة‌ وی‌، مخالفت‌ اصلاح‌طلبان‌ با صوفیه‌ افزایش‌ یافت‌ ( رجوع کنید به زین‌، ص‌ 561؛ یونگ‌، 2000، ص‌ 92، 153). محمد عبده‌ که‌ از 1317/ 1899 مفتی‌ مصر شده‌ بود، به‌ برخی‌ آداب‌ صوفیه‌، از جمله‌ موالید (جشن‌ زادروز پیامبر اکرم‌ و مشایخ‌ طریقتها)، اعتراض‌ کرد. عبدالعزیز جاویش‌، از دیگر اصلاح‌طلبان‌، نیز در 1309/ 1892 در نامه‌ای‌ سرگشاده‌، به‌ توفیق‌ بکری‌ بشدت‌ انتقاد نمود (یونگ‌، 2000، ص‌ 155، 158؛ برای‌ موالید رجوع کنید به لین‌، ص‌ 239). رشیدرضا (شاگرد محمد عبده‌) و طرفدارانش‌ که‌ خود را سَلَفیه‌ می‌نامیدند، در مجلة‌ المنار مقالاتی‌ از رشیدرضا و کسانی‌ که‌ از صوفیه‌ به‌سبب‌ ادعای‌ داشتن‌ علم‌ باطن‌ و بزرگداشت‌ قبور اولیا و به‌کار بردن‌ آلات‌ غنا و گفتن‌ ذکر همراه‌ با رقص‌ انتقاد می‌کردند، منتشر می‌نمودند (هوفمان‌، ص‌ 7؛ ابوحمدان‌، ص‌40ـ41؛ برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به المنار ، ج‌ 3، ش‌ 21، جمادی‌الثانیه‌ 1318، ص‌ 481ـ490، ج‌ 17، ش‌ 4، ربیع‌الا´خر 1332، ص‌ 273ـ292). رشیدرضا، محمد توفیق‌ را برای‌ اصلاح‌ کردن‌ فرق‌ صوفیه‌ تحت‌ فشار می‌گذاشت‌ (یونگ‌، 2000، ص‌ 186). سرانجام‌ در 1313/ 1895، خدیو عباس‌ دوم‌ حلمی‌ لایحه‌ای‌ به‌ نام‌ «لایحة‌ الطرق‌ الصوفیة‌» صادر کرد و محمد توفیق‌ بکری‌ مسئول‌ اجرای‌ آن‌ گردید. در این‌ لایحه‌ انتصاب‌ شیوخ‌ سجاده‌ و زوایا به‌ دیوان‌ اوقاف‌ سپرده‌ شده‌ بود. بند دیگری‌ از این‌ لایحه‌ در بارة‌ تشکیل‌ «المجلس‌ الصوفی‌» بود، که‌ بنا بر آن‌ می‌بایست‌ شورایی‌ از بیست‌ تن‌ از مشایخ‌ برگزیدة‌ طریقه‌ها تشکیل‌ می‌شد و آنان‌ از میان‌ خود هشت‌ تن‌ را انتخاب‌ می‌کردند. شیخ‌المشایخ‌ از این‌ هشت‌ تن‌ می‌بایست‌ چهار تن‌ را انتخاب‌ کند تا عضو دائمی‌ شورایی‌ شوند که‌ با شیخ‌المشایخ‌ در سرپرستی‌ امور طریقه‌ها همکاری‌ می‌کرد. تصمیمات‌ شورا در صورتی‌ که‌ به‌ اتفاق‌ آرا بود، اجرا می‌شد. مفاد این‌ فرمان‌ اختیارات‌ بکری‌ را محدود می‌کرد و قدرت‌ بیشتری‌ به‌ دیوان‌ اوقاف‌ و شیوخ‌ تکایا می‌داد (همان‌، ص‌ 93ـ94؛ نیز رجوع کنید به فاروق‌ احمد مصطفی‌، ص‌ 89 ـ90، برای‌ آگاهی‌ از مفاد این‌ لایحه‌ رجوع کنید به فاروق‌احمد مصطفی‌، ص‌ 313ـ316).محمد توفیق‌ تلاش‌ کرد که‌ نظارت‌ دیوان‌ اوقاف‌ بر تکایا و زوایا و ضرایح‌ را از این‌ لایحه‌ حذف‌ کند و سرانجام‌ به‌رغم‌ مخالفتهای‌ نخست‌وزیر، دولت‌ مصطفی‌ فهمی‌ در 1321/ 1903 لایحه‌ را اصلاح‌ کرد (فاروق‌ احمدمصطفی‌، ص‌ 85 ـ86؛ یونگ‌، 2000، ص‌ 95). همچنین‌ وی‌ بر اثر فشار اصلاح‌طلبان‌، در 1323/ 1905 لایحه‌ای‌ داخلی‌ برای‌ طریقه‌های‌ صوفیه‌ صادر کرد که‌ بر اساس‌ آن‌ برخی‌ آداب‌ صوفیه‌ ــ که‌ از نظر مخالفان‌ بدعت‌ به‌شمار می‌آمد ــ و همچنین‌ حق‌ قدم‌ کنار گذاشته‌ شد. این‌ لایحه‌ به‌ تصویب‌ مجلس‌ صوفی‌ رسید (زین‌، همانجا؛ یونگ‌، 2000، ص‌ 96، 108). این‌ لایحه‌ از طریقه‌های‌ تحت‌ نظارت‌ شیخ‌المشایخ‌ در برابر مخالفان‌ صوفیه‌ حمایت‌ می‌کرد و آنها را نیز از همراهی‌ با فعالیتهای‌ ملی‌گرایانه‌ و اصلاح‌طلبانة‌ برخی‌ اجتماعات‌ سرّی‌ بازمی‌داشت‌ (یونگ‌، 2000، ص‌ 154، 159).در این‌ دوره‌، بسیاری‌ از طریقه‌ها مشروعیت‌ شیخ‌المشایخ‌ را پذیرفتند و بدینسان‌ بر اعتبار و قدرت‌ محمد توفیق‌ بکری‌ افزوده‌ شد. همین‌ موقعیت‌ سبب‌ شد که‌ وی‌ بتواند در برابر حضور انگلیسیها در مصر، موضع‌گیریهای‌ ضد استعماری‌ نشان‌ دهد (همان‌، ص‌ 154ـ 155). او، به‌ عنوان‌ میانجی‌، در فعالیتهای‌ سیاسی‌ خدیو شرکت‌ می‌کرد و از خدیو در برابر انگلیسیها حمایت‌ می‌نمود. بکری‌ همچنین‌ به‌ خدیو کمک‌ کرد تا محمد عبده‌ را از مقامش‌، مفتی‌ مصر، عزل‌ کند (همان‌، ص‌ 155). موقعیت‌ سیاسی‌ بکری‌ سبب‌ شد که‌ در 1324/ 1906 به‌ جرج‌ ششم‌، ولیعهد انگلیس‌، نامه‌ بنویسد و خواستار اصلاحات‌ سیاسی‌ شود. او در جنبش‌ اتحاد اسلام‌ نیز مرجوع کنید بهثر بود و ریاست‌ همایش‌ جهانی‌ اسلام‌ (المرجوع کنید بهتمرالاسلامی‌ العالمی‌) را برعهده‌ داشت‌ (همان‌، ص‌ 155 و پانویس‌ 6).موضع‌گیریهای‌ سیاسی‌ بکری‌ سبب‌ شد که‌ وی‌ در 1329/ 1911 مجبور به‌ کناره‌گیری‌ شود (همان‌، ص‌ 155). جانشین‌ وی‌، عبدالحمید بکری‌، نسبت‌ به‌ انگلیس‌ هیچ‌ موضع‌ سیاسی‌ای‌ اتخاذ نکرد (همان‌، ص‌ 158). در این‌ دوره‌، چند طریقه‌، از جمله‌ عظیمیه‌ (از شاخه‌های‌ شاذلیه‌) و حبیبیه‌ (از شاخه‌های‌ رفاعیه‌)، با پشتیبانی‌ احزاب‌ سیاسی‌ به‌رسمیت‌ شناخته‌ شدند (همان‌، ص‌ 163، 166). برخی‌ طریقه‌ها، مانند دَمرداشیه‌ و ادریسیه‌، نیز با حمایت‌ انگلیس‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شدند (همان‌، ص‌ 168،170؛ برای‌ اطلاع‌ بیشتر در بارة‌ مشایخ‌ تحت‌ حمایت‌ انگلیس‌ رجوع کنید به همان‌، ص‌ 157).در دوران‌ عبدالحمید بکری‌، دو گروه‌ دیگر به‌ مخالفان‌صوفیه‌ پیوستند: جنبش‌ اخوان‌المسلمین‌ که‌ حسن‌البنّا ( رجوع کنید به البنّاء، حسن‌) آن‌ را در 1307 ش‌/ 1928 تأسیس‌ کرد، و جنبش‌ وهابیه‌ ( رجوع کنید به هوفمان‌، ص‌ 6ـ 8). جنبش‌ وهابیه‌ که‌ تا 1331/ 1913 سازماندهی‌ نداشت‌، از 1332/ 1914 مبارزه‌ با تصوف‌ را به‌ شکل‌ سازمان‌ یافته‌ای‌ با عنوان‌ «جامعة‌ الشریعة‌ لتعاون‌ العاملین‌ بالکتاب‌ والسُنّة‌المُحَمّدیة‌» آغاز کرد (یونگ‌، 2000، ص‌ 189ـ190). محمود خَطّاب‌ سُبکی‌، از مشایخ‌ الازهر و مرجوع کنید بهسس‌ جامعة‌الشریعة‌، در نقد صوفیه‌ از عقاید ابن‌تیمیّه‌ و ابن‌قَیّم‌ جوزیّه‌ * استفاده‌ می‌کرد (همان‌، ص‌190؛ نیز رجوع کنید به هوفمان‌، ص‌ 7).شورای‌ صوفیه‌ و طریقه‌های‌ وابسته‌ به‌ آن‌ در برابر این‌ مخالفان‌ عکس‌العملی‌ نشان‌ ندادند، اما مشایخ‌ طریقه‌های‌ غیررسمی‌، کتابهایی‌ در رد مخالفان‌ نوشتند. آنان‌ اصلاح‌طلبی‌ را بدعت‌ می‌دانستند و سیدجمال‌الدین‌ اسدآبادی‌ و محمد عبده‌ را وهابی‌ می‌نامیدند ( رجوع کنید به یونگ‌، 2000، ص‌ 189ـ191).محمد مصطفی‌ مراغی‌، رئیس‌ دانشگاه‌ الازهر از 1307 تا 1308 ش‌/ 1928ـ1929، طرحی‌ پیشنهاد کرد که‌ بر اساس‌ آن‌ مشایخی‌ که‌ تحصیلات‌ دانشگاهی‌ نداشتند، می‌بایست‌ از سرپرستی‌ طریقه‌های‌ صوفیه‌ برکنار می‌شدند و به‌جای‌ آنان‌ علما و مشایخی‌ می‌آمدند که‌ در الازهر تحصیل‌ کرده‌ بودند (همان‌، ص‌ 191). این‌ پیشنهاد که‌ منافع‌ شیوخ‌ طریقه‌ها را به‌ خطر می‌انداخت‌، با مخالفت‌ مشایخ‌ صوفیه‌ و حتی‌ عبدالحمید بکری‌، شیخ‌المشایخ‌، روبرو شد و بکری‌ و دیگر مشایخ‌ بیانیه‌ای‌ علیه‌ مراغی‌ صادر کردند ( رجوع کنید به همان‌، ص‌ 191ـ192). سرانجام‌، مراغی‌ نتوانست‌ مقاصد خویش‌ را محقق‌ سازد، اما در 1325 ش‌/ 1946 ملک‌ فاروق‌، احمدمراد بکری‌ (آخرین‌ شیخ‌المشایخ‌ از خاندان‌ بکری‌ و فرزند عبدالحمید) را به‌ علت‌ فعالیتهایش‌ در حمایت‌ از جدایی‌طلبان‌ سودانی‌، از مقام‌ شیخ‌المشایخی‌ برکنار کرد و احمد ساوی‌، از علمای‌ الازهر و شاگرد محمد عبده‌، را شیخ‌المشایخ‌ نمود (همان‌، ص‌ 168، 192؛ طویل‌،ج‌ 1، ص‌ 185).احمد ساوی‌ که‌ از حمایت‌ مفتی‌ مصر و علمای‌ الازهر برخوردار بود، از ابتدا با مشایخ‌ طریقه‌ها مناسبات‌ خوبی‌ نداشت‌ ( رجوع کنید به یونگ‌، 2000، همانجاها). او بندهایی‌ از لایحة‌ 1323/ 1905 را که‌ در بارة‌ رهبری‌ موروثی‌ طریقه‌ها بود، اصلاح‌ کرد و این‌ اصلاح‌ راه‌ را برای‌ انتخاب‌ کسانی‌ که‌ در الازهر تحصیل‌ کرده‌ بودند، به‌ مقام‌ شیخی‌ باز کرد. مشایخ‌ با اقدامات‌ ساوی‌ مخالفت‌ کردند، ازینرو وی‌ با به‌رسمیت‌ شناختن‌ تعدادی‌ از طریقه‌هایی‌ که‌ با او موافق‌ بودند، سعی‌ کرد حمایت‌ اکثر طریقه‌های‌ عضو شورای‌ صوفیه‌ را برای‌ اصلاحات‌ جلب‌ کند (همان‌، ص‌ 192ـ193). ساوی‌ برای‌ اجرای‌ طرحهای‌ خود شورایی‌ متشکل‌ از مرجوع کنید بهسسات‌ اسلامی‌ ــ که‌ اغلب‌ آنها زیر نفوذ اخوان‌المسلمین‌ بودند ــ به‌وجود آورد (همان‌، ص‌ 193ـ194).این‌ شورا اعلام‌ کرد که‌ می‌خواهد فعالیتهای‌ طریقه‌های‌ صوفیه‌ را ممنوع‌ کند و در این‌ خصوص‌ طرحی‌ به‌ وزارت‌ کشور داده‌ است‌ (همان‌، ص‌ 194). اجرای‌ این‌ طرح‌ با کودتای‌ نظامیان‌ در 1331 ش‌/ 1952، متوقف‌ ماند (همان‌، ص‌ 193). کشمکش‌ این‌ شورا و صوفیه‌ ادامه‌ داشت‌ تا اینکه‌ با میانجیگری‌ جمال‌ عبدالناصر فرمان‌ انحلال‌ شورا صادر شد و شورای‌ دیگری‌ که‌ آن‌ هم‌ زیر نفوذ اخوان‌المسلمین‌ بود، برای‌ حل‌ اختلاف‌ با صوفیه‌ تشکیل‌ گردید. درگیری‌ این‌ شورا با صوفیه‌ تا 1333 ش‌/ 1954 که‌ فعالیت‌ اخوان‌المسلمین‌ ممنوع‌ شد، ادامه‌ یافت‌ و در همان‌ سال‌ جمال‌عبدالناصر شورا را منحل‌ کرد ( رجوع کنید به همان‌، ص‌ 193ـ 194).در 1334 ش‌/ 1955، حکومت‌ که‌ رابطة‌ خود را با اخوان‌المسلمین‌ قطع‌ کرده‌ بود، علاقه‌مند به‌ استفاده‌ از طریقه‌های‌ صوفیه‌ شد، زیرا رشد اسلام‌خواهی‌ منجر به‌ برخوردهای‌ خشونت‌آمیز با دولت‌ شده‌ بود؛ بنابراین‌، دولت‌ می‌کوشید با حمایت‌ از تصوف‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از مواریث‌ ملی‌، مانع‌ گسترش‌ «بنیادگرایی‌ اسلامی‌» شود. به‌ این‌ منظور ابتدا می‌بایست‌ حرکت‌ اصلاحی‌ ــ که‌ تحت‌تأثیر اخوان‌المسلمین‌ از 1326 ش‌/ 1947 در بین‌ طریقه‌های‌ صوفیه‌ شروع‌ شده‌ بود ــ خنثی‌ می‌شد؛ ازینرو، احمد ساوی‌ در 1336 ش‌/ 1957 مجبور به‌ استعفا گردید و به‌ جای‌ او محمدمحمود علوان‌ (شیخ‌ علوانیة‌ خلوتیه‌، متوفی‌ 1348 ش‌/ 1969)، شیخ‌المشایخ‌ شد (همان‌، ص‌ 174، 194ـ 195؛ نیز رجوع کنید به هوفمان‌، ص‌ 362).در دورة‌ محمد علوان‌، مجله‌ای‌ ادواری‌ به‌ نام‌ الاسلام‌ و التصوف‌ زیرنظر شورای‌ صوفیه‌ منتشر شد، چند طریقه‌ به‌رسمیت‌ شناخته‌ شد، هواداران‌ طریقه‌ها افزایش‌ یافتند و نقش‌ متصوفه‌ در اجرای‌ مراسم‌ و اعیاد مذهبی‌، از جمله‌ مراسم‌ موالید، بیشتر شد (یونگ‌، 2000، ص‌ 174). شورای‌ صوفیه‌ به‌ سرپرستی‌ علوان‌، به‌ نفع‌ اتحادیة‌ سوسیالیستهای‌ عرب‌ تبلیغات‌ سیاسی‌ و عقیدتی‌ می‌کرد (همان‌، ص‌ 175).در این‌ دوره‌ نیز بحث‌ میان‌ مخالفان‌ و موافقان‌ تصوف‌ ادامه‌ داشت‌ که‌ عمدتاً در دو ماهنامه‌ منعکس‌ می‌شد: 1) ماهنامة‌ المسلم‌ ، ترجمان‌ (ارگان‌) سازمان‌ عشیرة‌ محمدیه‌ وابسته‌ به‌ طریقة‌ محمدیة‌ شاذلیه‌. 2) الاعتصام‌ ، ماهنامة‌ جامعة‌ الشریعة‌ (همان‌، ص‌ 195).از مشایخ‌ مشهور این‌ دوره‌، احمد ابوالوفا شَرقاوی‌ (متوفی‌ 1340 ش‌/ 1961) بود. پدر ابوالوفا، ابوالمعارف‌ شَرقاوی‌ (متوفی‌ 1317/ 1899)، نیز از مشایخ‌ بنام‌ و از مریدان‌ ابوالبرکات‌ احمد بن‌محمد دَردیر (شیخ‌ اصلاح‌طلب‌ طریقت‌ خلوتیه‌، متوفی‌ 1200/ 1786) و دوست‌ نزدیک‌ محمد عبده‌ بود (هوفمان‌، ص‌ 276ـ 278، 283).احمد رضوان‌ (متوفی‌ 1346 ش‌/ 1967) نیز از مشایخ‌ بسیار مشهور و محترم‌ در مصر علیا بود و حکومت‌ جمال‌ عبدالناصر می‌کوشید که‌ قدرت‌ و نفوذ او را تقویت‌ کند ( رجوع کنید به همان‌، ص‌ 258، 266ـ267). گفته‌اند که‌ جمال‌عبدالناصر برای‌ آغاز جنگ‌ شش‌ روزه‌ (1346 ش‌/ 1967) با او مشورت‌ کرد و رضوان‌ او را از این‌ کار منع‌ نمود، اما پیش‌بینی‌ کرد که‌ جمال‌عبدالناصر وارد این‌ جنگ‌ خواهد شد (همان‌، ص‌ 266ـ 267).در دوران‌ جمال‌عبدالناصر برخی‌ طریقه‌ها به‌ دلایل‌ سیاسی‌ ضعیف‌ شدند و برای‌ لغو اجازة‌ فعالیت‌ آنها تلاشهایی‌ صورت‌ گرفت‌، مثلاً طریقة‌ بکتاشیه‌ که‌ در دوران‌ احمد فرجوع کنید بهاد و ملک‌ فاروق‌ تحت‌ حمایت‌ دربار و خاندان‌ سلطنتی‌ بود، ضعیف‌ شد، به‌طوری‌ که‌ به‌ علت‌ فقدان‌ کمکهای‌ مالی‌ اوقاف‌، اعضا و هواداران‌ و روحانیان‌ آن‌ مجبور به‌ ترک‌ مصر شدند (یونگ‌، 2000، ص‌ 171ـ173، 176). بیشتر درویشان‌ دمرداشیه‌ نیز به‌سبب‌ لغو اجازة‌ فعالیتشان‌ مصر را ترک‌ کردند (همان‌، ص‌ 176).حصافیه‌ نیز به‌ علت‌ آنکه‌ حسن‌البنّا قبلاً عضو این‌ طریقت‌ بود، بشدت‌ زیر نظر قرار داشت‌ و مشکلاتی‌ برای‌ اعضای‌ آن‌ به‌وجود آمد، زیرا با آنکه‌ عبدالوهاب‌ هیساوی‌ (متوفی‌ 1328 ش‌/ 1949)، مرجوع کنید بهسس‌ طریقه‌، حسن‌البنّا را از طریقه‌ اخراج‌ و ارتباط‌ اعضا را با او و اخوان‌المسلمین‌ ممنوع‌ کرده‌ بود، برخی‌ اعضا ارتباطشان‌ را با اخوان‌المسلمین‌ حفظ‌ کردند ( رجوع کنید به همان‌، ص‌ 177).شاخه‌ای‌ از نقشبندیه‌ به‌ رهبری‌ نجم‌الدین‌ کردی‌ نیز متهم‌ بود که‌ با اعضای‌ جمعیت‌ اخوان‌المسلمین‌ ارتباط‌ دارد و نیز گفته‌ شده‌ بود که‌ نجم‌الدین‌ کردی‌ با نهضت‌ سوسیالیستهای‌ کُرد عراق‌ همکاری‌ می‌کند، ازینرو جلسات‌ و ملاقاتهای‌ او به‌طور کلی‌ ممنوع‌ شد (همان‌، ص‌ 178).با اینهمه‌، برخی‌ طریقه‌ها به‌ علتهای‌ سیاسی‌ از حمایت‌ دولت‌ برخوردار شدند، مانند طریقة‌ کتانیه‌ شاذلیه‌ که‌ ابتدا محدود به‌ مراکش‌ بود، اما دولت‌ برای‌ آنکه‌ از حمایت‌ خانوادة‌ قدرتمند حسن‌ کتانی‌، شیخ‌ کتانیه‌، برخوردار شود، شورای‌ صوفیه‌ را واداشت‌ که‌ این‌ طریقه‌ را به‌ رسمیت‌ بشناسد (همان‌، ص‌ 179). از بَرهانیه‌ و دسوقیه‌ نیز برای‌ تحکیم‌ روابط‌ مصر با سودان‌ حمایت‌ می‌شد (همان‌، ص‌ 179ـ180). در این‌ دوره‌، برخی‌ فرق‌ در امور سیاسی‌ فعالیت‌ می‌کردند، مانند جنیدیه‌ که‌ شیخ‌ آن‌ عضو فعال‌ اتحادیة‌ سوسیالیستهای‌ عرب‌ بود (همان‌، ص‌ 181). شاخة‌ حسینیه‌ از طریقة‌ شاذلیه‌ نیز قدرتش‌ را مرهون‌ ارتباطات‌ سیاسی‌ با احزاب‌ بود (همان‌، ص‌ 183).بعد از مرگ‌ جمال‌ عبدالناصر در 1349 ش‌/ 1970، تصوف‌ در برابر تمایلات‌ ضدتصوف‌ در مصر تقویت‌ و تجهیز شد (همو، 1999، ص‌ 322ـ323). امروزه‌ شورای‌ عالی‌ صوفیه‌، مهمترین‌ عامل‌ در اجرای‌ اهداف‌ فرهنگی‌ و سیاسی‌ دولت‌ است‌ ( رجوع کنید به هوفمان‌، ص‌ 362).ادارة‌ طریقه‌های‌ صوفیه‌ را سازمانی‌ به‌نام‌ «المشیخة‌ العامة‌ لطرق‌ الصوفیة‌» برعهده‌ دارد و رئیس‌جمهور از میان‌ ده‌ شیخ‌ برگزیدة‌ شورای‌ صوفیه‌، شیخ‌المشایخ‌ را انتخاب‌ می‌کند (همان‌، ص‌ 10؛ فاروق‌ احمدمصطفی‌، ص‌ 87). شیخ‌المشایخ‌ نیز به‌ کمک‌ شورایی‌ متشکل‌ از چهار عضو که‌ به‌ مدت‌ سه‌ سال‌ انتخاب‌ می‌شوند، بر امور طریقه‌ها نظارت‌ دارد (طویل‌، ج‌ 1، ص‌ 91؛ فاروق‌ احمد مصطفی‌، ص‌ 313ـ314). وظایف‌ این‌ شورا حل‌وفصل‌ منازعات‌ طریقه‌ها، اجرای‌ مراسم‌ و جشنهای‌ صوفیه‌ مانند موالید و حضرة‌، و عزل‌ و نصب‌ مشایخ‌ ضرایح‌ و تکایا و سجاده‌هایی‌ است‌ که‌ تحت‌ نظارت‌ این‌ سازمان‌اند و شورای‌ صوفیه‌ آنها را به‌رسمیت‌ شناخته‌ است‌ (طویل‌، همانجا؛ فاروق‌احمد مصطفی‌، ص‌ 89). تا 1368 ش‌/ 1989، این‌ شورا 73 طریقه‌ را به‌رسمیت‌ شناخت‌ (هوفمان‌، ص‌ 14). این‌ طریقه‌ها موظف‌اند که‌ طبق‌ لوایح‌ 1321 و 1323/ 1903 و 1905 عمل‌ کنند. بر اساس‌ این‌ لوایح‌، همة‌ اعمال‌ خلاف‌ شرع‌، از جمله‌ دوشه‌، گفتن‌ ذکر همراه‌ با رقص‌، استفاده‌ از برخی‌ آلات‌ موسیقی‌، مجروح‌ کردن‌ بدن‌ با سیخ‌، خوردن‌ حشرات‌ به‌ عنوان‌ کرامت‌ و همچنین‌ اعتقاد به‌ سقوط‌ تکلیف‌ و حلول‌ و اتحاد ممنوع‌ است‌ (طویل‌، ج‌ 1، ص‌ 86 ـ 88؛ زین‌، ص‌ 561؛ فاروق‌احمد مصطفی‌، ص‌ 323، نیز رجوع کنید به فاروق‌ احمد مصطفی‌، ص‌ 85 ـ86).از 1361 ش‌/ 1982، ابوالوفا غُنَیمی‌ تفتازانی‌، از شیوخ‌ طریقة‌ غُنیمیة‌ خلوتیه‌ و استاد فلسفة‌ دانشگاه‌ قاهره‌، شیخ‌المشایخ‌ مصر شد (هوفمان‌، ص‌10؛ زین‌، ص‌560). به‌ نظر او، خصایص‌ تصوف‌ مصر دوری‌ از افراط‌ و تفریط‌ و غلوگویی‌ و شطح‌ است‌ و عقاید کسانی‌ که‌ فلسفه‌ را با تصوف‌ آمیختند و به‌ وحدت‌ وجود و فنا معتقد شدند در مصر طرفداران‌ جدّی‌ ندارد (زین‌، همانجا). بنابراین‌، شورای‌ صوفیه‌ طرفدار تصوف‌ عملی‌ است‌ و آثار ابن‌عربی‌ را ممنوع‌ کرده‌ است‌ (هوفمان‌، ص‌ 8)، اما برخی‌ شاخه‌های‌ شاذلیه‌ آشکارا از آرای‌ ابن‌عربی‌ طرفداری‌ می‌کنند ( رجوع کنید به همان‌، ص‌ 369، 372).امروزه‌ تصوف‌ با بنیادگرایی‌ اسلامی‌ اختلافهای‌ بسیار دارد. بنیادگرایی‌ نقش‌ تصوف‌ را منفی‌ می‌داند و در مسائل‌ سیاسی‌ آن‌ را عامل‌ اقدامات‌ انفعالی‌، در مسائل‌ شرعی‌ آن‌ را عامل‌ اهمال‌، در مقابل‌ مسلکهای‌ غربی‌ آن‌ را بی‌اعتنا، و نیز آن‌ را عامل‌ ترویج‌ خرافات‌ می‌داند، ازینرو بنیادگرایان‌ و صوفیه‌ در جذب‌ افراد به‌ سوی‌ خود رقابت‌ دارند (همان‌، ص‌360ـ361). تحت‌تأثیر مخالفان‌، طریقه‌هایی‌ هماهنگ‌ با آرای‌ اصلاح‌طلبان‌ به‌وجود آمد، از جمله‌ طریقة‌ دردیریة‌ سباعیه‌ از شاخه‌های‌ خلوتیه‌ منتسب‌ به‌ ابوالبرکات‌ احمد دردیر، عظمیه‌، سنوسیه‌، محمدیة‌ شاذلیه‌ و رحمانیه‌. این‌ طریقه‌ها به‌ تصوف‌ عملیِ موافق‌ اسلام‌ روی‌ آورده‌اند و از بحثهای‌ مربوط‌ به‌ عرفان‌ نظری‌ خودداری‌ می‌کنند (همان‌، ص‌ 357؛ نیز رجوع کنید به زین‌، ص‌ 562، 572 ـ573).صوفیه‌ برای‌ مبارزه‌ با مخالفان‌ و هماهنگ‌شدن‌ با جهان‌ جدید، در عین‌ سیروسلوک‌ عرفانی‌، به‌ تحصیلات‌ دانشگاهی‌ روی‌ آوردند ( رجوع کنید به هوفمان‌، ص‌ 364ـ 365؛ زیدان‌، ص‌ 203)؛ ازینرو طریقه‌های‌ صوفیه‌ در جذب‌ جوانان‌ تحصیل‌کرده‌ بسیار موفق‌ بودند (هوفمان‌، ص‌ 358). بعلاوه‌، برخی‌ مشایخ‌ به‌ شاگردانشان‌ روشهای‌ بحث‌ با طرفداران‌ وهابیت‌ را آموزش‌ می‌دادند، از جمله‌ عبدالحلیم‌ محمود از طریقة‌ شاذلیه‌ و رئیس‌ دانشگاه‌ اسلامی‌ الازهر در 1349 ش‌/ 1970، شیخ‌محمد زکی‌ابراهیم‌ مرجوع کنید بهسس‌ سازمان‌ عشیریة‌ محمدیه‌ (تاریخ‌ تأسیس‌: 1309 ش‌/1930) وابسته‌ به‌ طریقة‌ شاذلیة‌ محمدیه‌، و شیخ‌ محمدعثمان‌ عبده‌ از طریقة‌ برهانیه‌ (هوفمان‌، ص‌ 361، 368، 429).باوجود مخالفتهایی‌ که‌ با صوفیه‌ شد، مصریها، علاوه‌ بر مقابر منسوب‌ به‌ فرزندان‌ پیامبر، به‌ مقابر صوفیه‌ بسیار احترام‌ می‌گذارند و زیارت‌ حرم‌ مشایخ‌ از سنن‌ عادی‌ زندگی‌ مردم‌ است‌ ( رجوع کنید به همان‌، ص‌ 76ـ77؛ لاپیدوس‌، ص‌ 475). تحصیل‌کردگان‌ مصری‌ حتی‌ اگر به‌ زیارت‌ قبور صوفیه‌ نروند و در مراسم‌ موالید شرکت‌ نکنند، به‌ مشایخ‌ علاقه‌ و ارادت‌ دارند و به‌ قدرت‌ و کرامت‌ آنان‌ معتقدند ( رجوع کنید به هوفمان‌، ص‌ 373ـ374؛ طویل‌، ج‌ 1، ص‌ 203). طبقات‌ فقیر و متوسط‌، به‌ مراسم‌ صوفیه‌ ــ از جمله‌ حضرة‌ که‌ در مزار عرفا برگزار می‌شود ــ علاقه‌ نشان‌ می‌دهند. شهر طَنْطا به‌ علت‌ وجود مقبرة‌ احمد بدوی‌ و شهر دسوق‌ به‌ علت‌ وجود مقبرة‌ ابراهیم‌ دسوقی‌ متبرک‌ به‌شمار می‌آیند ( رجوع کنید به هوفمان‌، ص‌ 95، 373ـ374، 377). همچنین‌ گفته‌اند که‌ طریقه‌های‌ صوفیه‌ تقریباً در همه‌ جای‌ مصر پراکنده‌اند و در مصر دهکده‌ای‌ وجود ندارد که‌ طریقه‌های‌ صوفیه‌ در آن‌ وابستگانی‌ نداشته‌ باشند (همان‌، ص‌ 14).طریقه‌های‌ صوفیه‌ در مصر. تاریخ‌ دقیق‌ تأسیس‌ طریقه‌ها در مصر یا ورودشان‌ به‌ آنجا دانسته‌ نیست‌، اما به‌طورکلی‌ طریقه‌های‌ صوفیه‌ بعد از تأسیس‌ خانقاه‌ در مصر به‌ظهور رسیدند. تفاوت‌ آنها با یکدیگر چندان‌ اساسی‌ نیست‌ و بیشتر به‌ تفاوت‌ عَلَمها، اذکار روزانه‌ (احزاب‌) و رویکردشان‌ به‌ ذکر و اعتزال‌ یا حضور در اجتماع‌ بر می‌گردد؛ مثلاً، خلوتیه‌ عموماً طرفدار ذکر و اعتزال‌، و شاذلیه‌ علاقه‌مند به‌ حضور در اجتماع‌اند (طویل‌، ج‌ 1، ص‌ 74ـ 75؛ برای‌ اطلاع‌ در بارة‌ حزب‌ رجوع کنید به تریمینگام‌، ص‌ 215ـ 216).طریقه‌های‌ مهم‌ مصر عبارت‌اند از: رفاعیه‌، احمدیه‌ یا بدویه‌، شاذلیه‌، خلوتیه‌، دسوقیه‌ یا ابراهیمیه‌ یا برهانیه‌، بکتاشیه‌، نقشبندیه‌، قادریه‌، و میرغانیه‌.رفاعیه‌. تأسیس‌ آن‌ منسوب‌ به‌ احمد رفاعی‌ است‌ و از طریقه‌های‌ دیگر زودتر وارد مصر شد. ورود این‌ طریقه‌ به‌ دورة‌ ایوبی‌ برمی‌گردد. این‌ طریقه‌ را عمدتاً ترکها در مصر و سوریه‌ گسترش‌ دادند. اعمال‌ این‌ طریقه‌ گاه‌ شبیه‌ سحر و جادو بود؛ مثلاً، پیروان‌ یکی‌ از شاخه‌های‌ آن‌ به‌ نام‌ سعدیه‌، منسوب‌ به‌ سعدالدین‌ جَباوی‌، زغال‌ گداخته‌ و شیشه‌ و مار می‌خوردند و آسیبی‌ نمی‌دیدند یا سر و اعضای‌ خود را قطع‌ و بعد به‌ هم‌ وصل‌ می‌کردند. مراسم‌ دوشه‌ را هم‌ آنان‌ در زادروز پیامبر برگزار می‌کردند (لین‌، ص‌ 241ـ242؛ هیسکت‌، ص‌ 59؛ فاروق‌ احمدمصطفی‌، ص‌ 81)، اما شورای‌ صوفیه‌ برگزاری‌ آن‌ را ممنوع‌ کرد (فاروق‌احمدمصطفی‌، ص‌ 82، پانویس‌؛ تریمینگام‌، ص‌ 73، پانویس‌ 2، ص‌ 247). برخی‌ از شاخه‌های‌ رفاعیه‌ عبارت‌اند از: عِلوانیه‌ منسوب‌ به‌ محمدبن‌ احمد عِلوان‌، حنیفیه‌ منسوب‌ به‌ شمس‌الدین‌ حنفی‌، و حبیبیه‌ منسوب‌ به‌ محمد حبیب‌ (لین‌، ص‌ 241؛ تریمینگام‌، ص‌280). عَلَم‌ و عمامه‌های‌ شاخه‌های‌ این‌ طریقت‌ سبز، سیاه‌ و کبود است‌ (لین‌، همانجا؛ فاروق‌ احمد مصطفی‌، ص‌ 81).احمدیه‌ یا بدویه‌. مرجوع کنید بهسس‌ آن‌ احمد بدوی‌ است‌. عَلَم‌ و دستار آنان‌ سرخ‌ است‌. شاخه‌های‌ آن‌ عبارت‌اند از: بیّومیه‌، شَنّاویه‌ منسوب‌ به‌ محمدبن‌ عبداللّه‌ شَنّاوی‌، حلبیه‌ منسوب‌ به‌ ابوالعباس‌ احمد حلبی‌ و سَطوحیه‌ منسوب‌ به‌ جمال‌الدین‌ عمر (مبارک‌، ج‌ 3، ص‌ 436ـ437؛ تریمینگام‌، ص‌ 79ـ80، 274).شاذلیه‌. منسوب‌ به‌ ابوالعباس‌ شاذلی‌ است‌. عَلَمهایی‌ به‌ رنگهای‌ گوناگون‌ دارند. شاخه‌های‌ آن‌ عبارت‌اند از: ادریسیه‌ منسوب‌ به‌ احمدبن‌ ادریس‌، عروسیه‌ منسوب‌ به‌ ابوالعباس‌ احمد عروسی‌ صوفی‌ قرن‌ نهم‌، وَفائیه‌ منسوب‌ به‌ محمدبن‌ احمد وفا (متوفی‌ 760)، سَبْتیه‌ منسوب‌ به‌ ابوالعباس‌ احمدبن‌ جعفر سَبتی‌ (متوفی‌ 901)، محمدیة‌ شاذلیه‌، و درقاویه‌ * منسوب‌ به‌ احمد درقاوی‌ (متوفی‌ 1313 ش‌/ 1934؛ مبارک‌، ج‌ 3، ص‌ 436؛ فاروق‌احمد مصطفی‌، ص‌120ـ121؛ تریمینگام‌، ص‌ 47ـ 48، 111، 278ـ279؛ یونگ‌، 2000، ص‌30).خلوتیه‌. وقتی‌ صفویه‌ تبریز را گرفتند، این‌ طریقه‌ بتدریج‌ از آنجا به‌ مصر رفت‌. اولین‌ زاویة‌ خلوتی‌ را در مصر ابراهیم‌ گلشنی‌ (متوفی‌ 892)، مرید عمر روشنی‌، برپا کرد. این‌ طریقه‌ عَلَم‌ ندارد و شاخه‌های‌ آن‌ عبارت‌اند از: منسوبان‌ به‌ محمدبن‌ سالم‌ حَفناوی‌/ حِفْنی‌ (متوفی‌ 1181)، بکریه‌، بیرامیه‌ * ، شرقاویه‌ منسوب‌ به‌ عبداللّه‌ شرقاوی‌، تِجانیه‌ * ، دَمرداشیه‌ * منسوب‌ به‌ شمس‌الدین‌ محمد دمرداشی‌ (متوفی‌ 932)، و دردیریه‌ * یا سباعیه‌ منسوب‌ به‌ احمد دردیر (تریمینگام‌، ص‌ 76ـ 78؛ مبارک‌، ج‌ 3، ص‌ 437؛ طویل‌، ج‌ 1، ص‌ 77).دسوقیه‌ یا ابراهیمیه‌ یا برهانیه‌. عَلَم‌ آنان‌ سبز است‌ (مبارک‌، همانجا؛ تریمینگام‌، ص‌ 45ـ46). این‌ طریقه‌ در مصر چند شاخه‌ دارد: بَرهامیه‌ که‌ مصری‌ است‌ و بَرهانیه‌ که‌ از سودان‌ به‌ مصر وارد شده‌ است‌. برهانیه‌، به‌ علت‌ موافقت‌ عقاید محمد عثمان‌ عبده‌ (متوفی‌ 1362 ش‌/ 1983)، مرجوع کنید بهسس‌ آن‌، با عقاید ابن‌عربی‌ و همچنین‌ نداشتن‌ شیخ‌ مصری‌، تحت‌ فشار قرار گرفته‌ است‌ تا به‌ شاخة‌ مصری‌ برهامیه‌ بپیوندد (هوفمان‌، ص‌300، 311، 315ـ316). یکی‌ دیگر از شاخه‌های‌ دسوقیه‌، شُرنوبیه‌ منسوب‌ به‌ احمدعثمان‌ شُرنوبی‌ (متوفی‌ 994) است‌ (مبارک‌، ج‌ 3، ص‌ 436، تریمینگام‌، ص‌ 275).بکتاشیه‌. عبداللّه‌ مَقاویری‌ آن‌ را در اواخر قرن‌ چهاردهم‌ به‌ مصر برد. این‌ طریقه‌ همواره‌ از حمایت‌ عثمانیها و از حمایت‌ دربار مصر برخوردار بود. بعد از سرنگونی‌ فاروق‌ (1331 ش‌/ 1952) این‌ طریقه‌ وضع‌ سابق‌ خود را از دست‌ داد و از کمکهای‌ اوقاف‌ محروم‌ شد. بالاخره‌ با مرگ‌ احمد سیری‌، آخرین‌ شیخ‌ بکتاشیه‌ در مصر، این‌ طریقه‌ به‌ پایان‌ راه‌ خود رسید و اعضای‌ تکیة‌ احمد سیری‌ به‌ امریکا مهاجرت‌ کردند (یونگ‌، 2000، ص‌ 40، 45؛ تریمینگام‌، ص‌ 254، پانویس‌ 1).نقشبندیه‌. این‌ طریقه‌ تا قرن‌ سیزدهم‌/ نوزدهم‌ در مصر وجود نداشت‌. از زمانی‌ که‌ حق‌ قِدَم‌ لغو شد، شاخه‌ای‌ از نقشبندیه‌ به‌ نام‌ خالدیه‌ در مصر حضور یافت‌. محمدامین‌ کردی‌، عالم‌ و صوفی‌ قرن‌ سیزدهم‌/ نوزدهم‌، آن‌ را در مصر گسترش‌ داد (یونگ‌، 2000، ص‌ 131).قادریه‌. محمدبن‌ عبدالصمد در قرن‌ هفتم‌ آن‌ را به‌ مصر برد. قبل‌ از او فرزندان‌ عبدالقادر گیلانی‌، مرجوع کنید بهسس‌ طریقة‌ قادریه‌، به‌ مصر رفته‌ بودند، از جمله‌ علاءالدین‌ بغدادی‌. مزار فرزندان‌ گیلانی‌ در دارالقرافه‌ است‌ (زیدان‌، ص‌ 178، 185ـ187،190). عمامه‌ و علمهای‌ قادریه‌ بیشتر سفید و سرخ‌ است‌. قدیمترین‌ شاخة‌ قادریه‌ در مصر، فارضیه‌ است‌ که‌ شیخ‌ محمد فارضی‌ مرجوع کنید بهسس‌ آن‌ بود و دومین‌ شاخة‌ آن‌، قاسمیه‌ است‌ که‌ قاسم‌بن‌ محمد کبیر آن‌ را تأسیس‌ کرد (همان‌، ص‌ 185، 191، 197؛ فاروق‌احمد مصطفی‌، ص‌ 82).میرغانیه‌/ میرغینیه‌. منسوب‌ به‌ محمدعثمان‌ میرغنی‌ است‌. این‌ طریقه‌ را ترکها گسترش‌ دادند و مرکز اصلی‌ آن‌ در سودان‌ است‌ (مبارک‌، ج‌ 3، ص‌ 437؛ کوک‌، ص‌ 473ـ474).منابع‌: علاوه‌ بر قرآن‌؛ ابن‌ایاس‌، بدائع‌الزهو رفی‌ وقائع‌ الدهور ، چاپ‌ محمد مصطفی‌، قاهره‌ 1402ـ1404/ 1982ـ1984؛ ابن‌بطوطه‌، رحلة‌ ابن‌بطوطة‌ ، چاپ‌ علی‌ منتصر کتانی‌، بیروت‌ 1395/1975؛ ابن‌تغری‌ بردی‌، النجوم‌ الزاهرة‌ فی‌ ملوک‌ مصر والقاهرة‌ ، قاهره‌ ?[ 1383/ 1963 ] ؛ ابن‌جبیر، رحلة‌ ابن‌جبیر ، بیروت‌ 1404/1984؛ ابن‌جوزی‌، صفة‌الصفوة‌ ، چاپ‌ محمد فاخوری‌ و محمد روّاس‌ قلعه‌جی‌، بیروت‌ 1399/ 1979؛ سمیرابوحمدان‌، الشیخ‌ رشید رضا و الخطاب‌ الاسلامی‌ المعتدل‌ ، بیروت‌ 1992/ 1413؛ عمر اسکندری‌ و سلیم‌حسن‌، تاریخ‌ مصر من‌ الفتح‌ العثمانی‌ ( الی‌ قبیل‌ الوقت‌ الحاضر )، قاهره‌ 1410/ 1990؛ عبدالرحمان‌بن‌ احمد جامی‌، نفحات‌ الانس‌ ، چاپ‌ محمود عابدی‌، تهران‌ 1370 ش‌؛ بایارد داج‌، دانشگاه‌ الازهر: تاریخ‌ هزارسالة‌ تعلیمات‌ عالی‌ اسلامی‌ ، ترجمة‌ آذرمیدخت‌ مشایخ‌ فریدنی‌، تهران‌ 1367 ش‌؛ عاصم‌ محمد رزق‌، خانقاوات‌ الصوفیة‌ فی‌ مصر فی‌ العصرین‌ الایوبی‌ و المملوکی‌ ( 567 ـ923 ه / 1171ـ 1517 م‌ )، قاهره‌ 1417/ 1997؛ یوسف‌ محمد طه‌ زیدان‌، الطریق‌ الصوفی‌ و فروع‌ القادریة‌ بمصر ، بیروت‌ 1411/1991؛ سمیح‌ زین‌، الصوفیة‌ فی‌ نظر الاسلام‌ ، بیروت‌ 1405/ 1985؛ محمدبن‌ عبدالرحمان‌ سخاوی‌، الضوء اللامع‌ لاهل‌ القرن‌ التاسع‌ ، قاهره‌ [ 1354ـ 1355 ] ؛ سعاد ماهر محمد، مساجد مصر و اولیارجوع کنید بهها الصالحون‌ ، [ قاهره‌ ] ، ج‌ 1، ?[ 1391/ 1971 ] ، ج‌ 2، ?[ 1393/1973 ] ، ج‌ 3، ?[ 1399/ 1979 ] ؛ عبدالرحمان‌بن‌ ابی‌بکر سیوطی‌، حسن‌ المحاضرة‌ فی‌ تاریخ‌ مصر و القاهرة‌ ، چاپ‌ محمدابوالفضل‌ ابراهیم‌، ج‌ 1، [ قاهره‌ ] 1387/ 1967؛ عبدالوهاب‌بن‌ محمد شعرانی‌، الطبقات‌ الکبری‌ ، مصر 1343/ 1925؛ کامل‌ مصطفی‌ شیبی‌، الصلة‌ بین‌ التصوف‌ و التشیع‌ ، بیروت‌ 1982؛ توفیق‌ طویل‌، التصوف‌ فی‌ مصر إبان‌ العصر العثمانی‌ ، مصر 1988؛ عبدالرحمان‌ ابوراس‌، شیخ‌ الشیوخ‌ بالدیارالمصریة‌ فی‌الدولتین‌ الایوبیة‌ و المملوکیة‌ ، قاهره‌ 1407/1987؛ فاروق‌ احمد مصطفی‌، البناء الاجتماعی‌ للطریقة‌ الشاذلیة‌ فی‌ مصر ، اسکندریه‌ 1980؛ ژوزف‌ کوک‌، مسلمانان‌ افریقا ، ترجمة‌ اسداللّه‌ علوی‌، مشهد 1373 ش‌؛ لویس‌ عوض‌، تاریخ‌ الفکر المصری‌ الحدیث‌ ، [ قاهره‌ ] 1388ـ1389؛ علی‌باشا مبارک‌، الخطط‌ التوفیقیة‌ الجدیدة‌ لمصر القاهرة‌ ، قاهره‌ 1980ـ1983؛ عبدالغنی‌بن‌ اسماعیل‌ نابلسی‌، الحقیقة‌ و المجاز فی‌الرحلة‌ الی‌ بلاد الشام‌ و مصر و الحجاز ، چاپ‌ احمد عبدالمجید هریدی‌، مصر 1986؛Mervyn Hiskett, The course of Islam in Africa , Edinburgh 1994; Valerie J. Hoffman, Sufism, mystics, and saints in modern Egypt , Columbia S. C. 1995; Frederick de Jong, "Opposition to sufism in twentieth - century Egypt (1900-1970)", in Islamic mysticism contested: thirteen centuries of controversies and polemics , ed. Frederick de Jong and Bernd Radtke, Leiden: Brill, 1999; idem, Sufi orders in Ottoman and post - Ottoman Egypt and the Middle East , Istanbul: The Isis Press, ]2000 ?[; Edward William Lane, An account of the manners and customs of the modern Egyptians , 5th ed. by Edward Stanley Poole, New York 1973; Ira M. Lapidus, A history of Islamic societies , Cambridge 1991; Linda S. Northrup, "The Bah ¤ r ¦ â Mamlu ¦ k sultanate, 1250-1390", in The Cambridge history of Egypt , vol. 1 , ed. Carl. F. Petry, Cambridge 1998; The Oxford encyclopedia of the modern Islamic world , ed. John L. Esposito, New York 1995, s.v. "Sufism and politics" (by J. E. A. Johansen); J. Spencer Trimingham, The sufi orders in Islam , London 1973.11) تصوف‌ در افریقا. تصوف‌ در قرن‌ پنجم‌ از طریق‌ اندلس‌ وارد مغرب‌ (مراکش‌) شد و از آنجا به‌ دیگر سرزمینهای‌ افریقایی‌ راه‌ یافت‌ (بل‌، ص‌ 377؛ غنیمی‌، ج‌ 6، ص‌ 93). به‌رغم‌ تحریم‌ آثار متصوفه‌، بخصوص‌ آثار غزالی‌ در شمال‌ افریقا، تصوف‌ در دورة‌ مرابطون‌ (447ـ541/ 1055ـ1146) در این‌ سرزمین‌ گسترش‌ یافت‌ و در دورة‌ موحدون‌ (515 ـ 668/ 1121ـ1269) صوفیان‌ بزرگی‌ بخصوص‌ در مغرب‌ ظهور یافتند (بل‌، همانجا؛ هیسکت‌، ص‌40). برخی‌ دلایل‌ عمدة‌ نفوذ و گسترش‌ تصوف‌ در افریقا عبارت‌اند از: بیزاری‌ مردم‌ از خشونت‌ و فساد و اوضاع‌ آشفتة‌ اقتصادی‌ در دورة‌ مرابطون‌ و موحدون‌، اشتغال‌ علما و فقها به‌ امور دنیوی‌ و اعمال‌ و رفتار مقبول‌ شیوخ‌ صوفیه‌ و نفوذ معنوی‌ آنان‌ ( رجوع کنید به بل‌، ص‌ 378ـ391؛ ناصری‌طاهری‌، ص‌ 313ـ317، 342).توجه‌ و اقبال‌ به‌ صوفیان‌ چندان‌ بود که‌ مردم‌ در هنگام‌ وقوع‌ بلایا و حوادث‌ طبیعی‌، برای‌ شفای‌ بیماریها و رفع‌ گرفتاریها و نیز برای‌ تظلم‌ از حاکمان‌، به‌ صوفیان‌ رو می‌آوردند؛ ازینرو، سالانه‌ فتوح‌ و هدایای‌ بسیاری‌ به‌ آنان‌ داده‌ می‌شد و بدین‌ترتیب‌، صوفیه‌ گاه‌ به‌ مال‌ بسیار دست‌ می‌یافتند (بل‌؛ غنیمی‌، همانجاها؛ حسن‌علی‌ حسن‌، ص‌ 476ـ477).جایگاه‌ خاص‌ صوفیان‌ نزد مردم‌، موجب‌ شد که‌ حکام‌ نیز در ایام‌ صلح‌ درصدد جلب‌ حمایت‌ و توجه‌ مشایخ‌ برآیند و به‌ هنگام‌ جنگ‌ به‌ آنان‌ متوسل‌ شوند (حسن‌علی‌ حسن‌، ص‌ 477ـ 478). این‌ محبوبیت‌ و نقش‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ صوفیان‌، موجب‌ ترس‌ و نگرانی‌ حکام‌ و فقها می‌شد، زیرا برخی‌ صوفیان‌ از آن‌ برای‌ دعوت‌ به‌ خود و ادعای‌ مهدویت‌ استفاده‌ می‌کردند (همان‌، ص‌ 479؛ د. اسلام‌ ، چاپ‌ دوم‌، ذیل‌ «طریقت‌»). اوج‌ مخالفت‌ با صوفیه‌ در مغرب‌ و اندلس‌، آتش‌ زدن‌ آثار آنان‌ در مساجد بود ( رجوع کنید به حسن‌علی‌حسن‌، ص‌ 451ـ452). البته‌ در سِجِلماسه‌ و فاس‌، علمایی‌ مانند ابوالفضل‌ یوسف‌بن‌ محمدبن‌ یوسف‌ (متوفی‌ 513) معروف‌ به‌ نحوی‌، با این‌ عمل‌ مخالفت‌ کردند (همان‌، ص‌ 453).به‌رغم‌ مخالفت‌ برخی‌ فقها با صوفیان‌، از همان‌ ابتدا در افریقا بخصوص‌ در مراکش‌، متون‌ صوفیانه‌ در مدارس‌ و دیگر علوم‌ دینی‌ در زوایا (خانقاهها) تدریس‌ می‌شد ( د. اسلام‌ ، همانجا). به‌ نوشتة‌ ابن‌بطوطه‌ (ج‌ 2، ص‌ 744) در سدة‌ هشتم‌، در دربار پادشاه‌ مراکش‌ تفسیر و حدیث‌ و فقه‌ مالکی‌ و کتب‌ صوفیه‌ تدریس‌ می‌شد. متصوفه‌ خصوصاً در اوایل‌ رواج‌ تصوف‌ در افریقا، کاملاً به‌ انجام‌ دادن‌ فرایض‌ دینی‌ ملتزم‌ بودند (بل‌، ص‌ 386) و مریدان‌ و متعلمان‌ در محضرِ صوفیانی‌ که‌ جامع‌ تصوف‌ و فقاهت‌ بودند، جمع‌ می‌شدند. برخی‌ از این‌ صوفیان‌ عبارت‌ بودند از: احمدبن‌ مخلوف‌ شابی‌ اهل‌ تونس‌، مرجوع کنید بهسس‌ طریقة‌ شابیه‌ در قرن‌ نهم‌؛ احمدبن‌ قاسم‌ تادْلی‌ (متوفی‌ 1013) مرجوع کنید بهلف‌ حدود هفتاد کتاب‌ در تصوف‌ و مناقب‌ صالحان‌؛ عبدالرحمان‌بن‌ محمد فاسی‌ (متوفی‌ 1036)، مرجوع کنید بهسس‌ یکی‌ از زوایای‌ مهم‌ فاس‌ که‌ مرکز تعلیم‌ و تربیت‌ علما و صوفیه‌ بوده‌ است‌؛ محمدبن‌ ابی‌بکر دَلاّ ئی‌ (متوفی‌ 1046) پیرو طریقة‌ شاذلیه‌ که‌ از محدّثان‌ بود و علمای‌ مراکش‌ در محضر وی‌ حاضر می‌شدند؛ محمدبن‌ ناصر دَرعی‌ (متوفی‌ 1085) که‌ مریدان‌ و متعلمان‌ بسیاری‌ از صحرا و سودان‌ به‌ زاویة‌ او می‌رفتند (حجّی‌، ج‌ 2، ص‌ 484ـ 485؛ ولی‌، ص‌ 104؛ بل‌، ص‌ 393).صوفیان‌ در تبلیغ‌ اسلام‌ در میان‌ قبایل‌ افریقایی‌ بسیار مرجوع کنید بهثر بوده‌اند، به‌طوری‌ که‌ در برخی‌ کشورهای‌ افریقایی‌، اسلام‌ رنگی‌ از تصوف‌ دارد (کوک‌، ص‌ 228). برخی‌ از صوفیان‌ برای‌ مسلمان‌ کردن‌ قبایل‌ حتی‌ اقدامات‌ نظامی‌ کردند، از جمله‌ عثمان‌ دان‌ فودیو * (متوفی‌ 1232/ 1817) با اعلام‌ جهاد مقدّس‌ علیه‌ کفار، بر بخشهایی‌ از نیجریه‌ دست‌ یافت‌ و پس‌ از او پسرش‌ محمدبِلّو * (حک : 1232ـ1253/ 1817ـ1837) حاکمِ همان‌ مناطقی‌ شد که‌ پدرش‌ گرفته‌ بود و بتدریج‌ قلمرو خود را گسترش‌ داد (همان‌، ص‌310ـ320).زوایای‌ صوفیه‌ مراکز علوم‌ دینی‌ به‌شمار می‌آمدند و در آنها زبان‌ عربی‌ و فقه‌ و کلام‌ تدریس‌ می‌شد (ملک‌ شهمیرزادی‌، ص‌ 79). صوفیه‌ بخصوص‌ در شمال‌ افریقا، مبلّغ‌ عقیدة‌ مهدویت‌ بودند. این‌ عقیده‌ که‌ از طریق‌ فاطمیان‌ مصر به‌ صوفیه‌ رسیده‌ بود، منجر به‌ ظهور بسیاری‌ از مدعیان‌ مهدویت‌ در سودان‌ و سومالی‌ و سنگال‌ و نیجریه‌ و کامرون‌ شد (بل‌، ص‌ 391ـ392؛ کوک‌، ص‌ 382ـ383). از جمله‌ در حوادثی‌ که‌ به‌ تأسیس‌ دولت‌ مهدی‌ در سودان‌ به‌ رهبری‌ محمداحمدبن‌ عبداللّه‌ (حک : 1298ـ1302/ 1881ـ 1885)، یکی‌ از مریدان‌ طریقة‌سَمّانیه‌، انجامید، نقش‌ مرجوع کنید بهثری‌ داشتند (ابوسلیم‌، ص‌ 55؛ د. اسلام‌ ، همانجا).طریقه‌ها و زوایای‌ صوفیه‌ در تحولات‌ سیاسی‌ افریقا نیز نقش‌ تعیین‌کننده‌ای‌ داشتند، از جمله‌ زاویة‌ «دَلاء» یا «تادْلا * » که‌ حرکت‌ مرابطون‌ از آنجا آغاز شد. فرقة‌ مُریدین‌ نیز از اتباع‌ طریقه‌های‌ صوفیه‌ در مغرب‌ بودند (زبیب‌، ج‌ 4، ص‌ 387؛ مونس‌، ج‌ 2، جزء 3، ص‌ 82).صوفیان‌ از مردم‌ در برابر جور حکام‌ و استعمارگران‌ دفاع‌ می‌کردند. سلطان‌ تونس‌ در 713 قیام‌ یکی‌ از مریدان‌ شیخ‌ عبدالرحمان‌ تَسولی‌ را سرکوب‌ کرد، ولی‌ دو قرن‌ بعد شیخ‌ طریقة‌ شابیه‌ در قیروان‌ قیام‌ کرد و حاکم‌ آنجا شد. قیام‌ صوفیان‌ ریف‌ در مراکش‌ نیز سبب‌ شد که‌ ابویوسف‌ یعقوب‌، پادشاه‌ مَرینیان‌ در فاس‌ (656ـ 685)، برای‌ جلوگیری‌ از قیام‌ مردم‌ برضد سلطنتش‌، اقدام‌ کند (بل‌، ص‌ 390ـ391، 394؛ نیز رجوع کنید به حسن‌علی‌ حسن‌، ص‌ 478ـ479). طریقه‌هایی‌ مانند قادریه‌ و شاذلیه‌ نیز سابقه‌ای‌ طولانی‌ در درگیری‌ با استعمارگران‌ داشتند. این‌ دو طریقه‌ در مراکش‌ و الجزایر با فرانسه‌ و در اتیوپی‌ و سومالی‌ با ایتالیا و انگلیس‌ مبارزه‌ کردند. امیرعبدالقادر (متوفی‌ 1300/ 1883) که‌ در الجزایر با فرانسه‌ مبارزه‌ کرد، یکی‌ از مریدان‌ طریقة‌ قادریه‌ بود ( > دایرة‌المعارف‌ جهان‌ اسلام‌ آکسفورد < ، ج‌ 4، ص‌ 129ـ130، 132). طریقه‌های‌ دیگری‌ چون‌ جَزولیه‌ و احمدیه‌ و دَندراویه‌ و دَرقاویه‌ نیز در غرب‌ و شاخ‌ افریقا با ایتالیا و انگلیس‌ مبارزه‌ کردند (همان‌، ج‌ 4، ص‌130، 132؛ مونس‌، ج‌ 2، جزء 3، ص‌ 84). در مغرب‌ تمام‌ زوایای‌ صوفیه‌ مراکز دفاعی‌ در برابر هجوم‌ و اشغالگری‌ اسپانیا و پرتغال‌ بودند (زبیب‌، ج‌ 4، ص‌ 356). برخی‌ از مریدان‌ احمدبن‌ ادریس‌ مرجوع کنید بهسس‌ طریقة‌ ادریسیه‌ با استعمارگران‌ شمال‌غرب‌ و غرب‌ افریقا، و احمدبن‌ شریف‌ سَنوسی‌ (1290ـ1351/ 1873ـ1933) از مشایخ‌ طریقة‌ سنوسیه‌، از 1320 تا 1330/ 1902ـ1912 در صحرا با فرانسه‌ و در 1329/ 1911 در لیبی‌ با ایتالیاییها مبارزه‌ کردند. محمدبن‌ عبداللّه‌ حسن‌ (متوفی‌ 1301 ش‌/ 1922) از سومالی‌، در برابر اشغالگران‌ اتیوپیایی‌ و ایتالیایی‌ و انگلیسی‌ ایستادگی‌ کرد ( د. اسلام‌ ، چاپ‌ دوم‌، ذیل‌ «طریقت‌» و «السنوسی‌»). در عین‌ حال‌، برخی‌ طریقه‌ها در سنگال‌ و سودان‌ و موریتانی‌ هنگام‌ درگیری‌ میان‌ استعمارگران‌ و مردم‌، بین‌ آنها میانجیگری‌ می‌کردند و حتی‌ برخی‌ مشایخ‌ با استعمارگران‌ همکاری‌ می‌نمودند، مثلاً چند تن‌ از مشایخ‌ قادریه‌ به‌ گسترش‌ نفوذ فرانسه‌ در صحرا کمک‌ کردند ( > دایرة‌المعارف‌ جهان‌ اسلام‌ آکسفورد < ، ج‌ 4، ص‌130).اندیشة‌ اتحاد اسلامی‌ نیز از طریق‌ برخی‌ طریقه‌های‌ اصلاح‌طلب‌، مانند قادریه‌ و شاذلیه‌، در افریقا گسترش‌ یافت‌ و زوایای‌ صوفیه‌ با استفاده‌ از تعالیم‌ اسلامی‌ برای‌ متحدکردن‌ قبایل‌ افریقایی‌ در برابر استعمارگران‌ بسیار کوشیدند (مونس‌، ج‌ 2، جزء 3؛ > دایرة‌المعارف‌ جهان‌ اسلام‌ آکسفورد < ، ج‌ 4، ص‌130ـ131).طریقه‌های‌ صوفیه‌ در افریقا. این‌ طریقه‌ها در افریقا ابتدا در خاندان‌ وَزّانی‌ (ساکن‌ وَزّان‌ در شمال‌ مغرب‌)، شکل‌ گرفتند. عبدالسلام‌بن‌ مَشیش‌، مرجوع کنید بهسس‌ طریقة‌ مَدْینیه‌ و مرید ابومَدْین‌ تلمسانی‌، از مشاهیر این‌ خاندان‌ بود (مونس‌، همانجا؛ زبیب‌، ج‌ 4، ص‌ 355) و هر دو آنها از بزرگترین‌ شیوخ‌ صوفیه‌ در مغرب‌ بودند (همانجاها).طریقة‌ قادریه‌ و شاذلیه‌ زودتر و طریقه‌های‌ دیگر مانند تجانیه‌ و جزولیه‌ و ختمیه‌ و سنوسیه‌ دیرتر از طریقه‌های‌ دیگر در افریقا رواج‌ یافتند. چهار طریقة‌ اخیر اغلب‌ تحت‌تأثیر قادریه‌ و شاذلیه‌ بودند (بل‌، ص‌ 421ـ422؛ د. اسلام‌ ، چاپ‌ دوم‌، ذیل‌ «طریقت‌»؛ غنیمی‌، ج‌ 6، ص‌ 95). پرطرفدارترین‌ طریقه‌های‌ صوفیه‌ نیز قادریه‌ و شاذلیه‌ و تجانیه‌اند و بسیاری‌ از طریقه‌ها از آنها منشعب‌ شده‌اند (مونس‌، همانجا).قادریه‌. گفته‌ می‌شود که‌ این‌ طریقه‌ از یمن‌ یا حَضْرَموت‌ ابتدا به‌ اتیوپی‌ وارد شد. احتمالاً ابوبکرعبداللّه‌ العَیْدَروس‌ (متوفی‌ 909/ 1503) اول‌ بار آن‌ را به‌ اتیوپی‌ برد (کوک‌، ص‌ 472). این‌ طریقه‌ در انتشار اسلام‌ در افریقا نقش‌ مهمی‌ داشته‌ است‌. از برنامه‌های‌ کنونی‌ آن‌ تعلیم‌ قرآن‌ به‌ اطفال‌ و فرستادن‌ پیروان‌، به‌ سرمایة‌ زوایا، برای‌ تحصیل‌ در مراکز علمی‌ جهان‌ اسلام‌ و مراجعت‌ به‌ وطنشان‌ برای‌ تبلیغ‌ دین‌ اسلام‌ در برابر تبلیغات‌ مسیحیان‌ است‌ (عقبی‌، ص‌ 144ـ145). برخی‌ شیوخ‌ مهم‌ قادری‌ این‌ اشخاص‌ بودند: محمد بقّاعی‌ که‌ موجب‌ رواج‌ طریقة‌ قادریه‌ در غرب‌ افریقا شد؛ مختار کُنْتی‌ (متوفی‌ 1226/ 1811) و شیخ‌عثمان‌ دان‌ فودیو هر دو از مبلّغان‌ اندیشة‌ اتحاد مسلمین‌ و اصلاحات‌؛ احمدبن‌ محمدبن‌ ابوبکر، مرید عثمان‌ دان‌ فودیو، که‌ او را مجدِّد (احیاکننده‌) می‌دانستند و در غرب‌ افریقا نهضتهای‌ جهادی‌ را رهبری‌ می‌کرد؛ عبدالرحمان‌بن‌ عبداللّه‌ شاشی‌، سرایندة‌ نعت‌ مشهوری‌ به‌ نام‌ شجرة‌الیقین‌ ( > دایرة‌المعارف‌ جهان‌ اسلام‌ آکسفورد < ، ج‌ 4، ص‌ 130؛ علم‌الدین‌، ص‌ 604ـ 605؛ کوک‌، ص‌ 502).از قرن‌ دوازدهم‌/ هجدهم‌ طریقة‌ قادریه‌ تحت‌الشعاع‌ تجانیه‌ قرار گرفت‌، اما تأثیر معنوی‌ این‌ طریقه‌، بخصوص‌ مرجوع کنید بهسس‌ آن‌ عبدالقادر گیلانی‌ * ، باقی‌ مانده‌ است‌. عبدالقادر هیچگاه‌ به‌ افریقا نرفت‌، اما به‌ عقیدة‌ مسلمانان‌ این‌ سرزمین‌، او تلاش‌ بسیار کرد تا کفارِ منطقة‌ شاخ‌ افریقا را مسلمان‌ کند. در داستانی‌ گفته‌ شده‌ است‌ که‌ عبدالقادر گیلانی‌ چهل‌ جان‌ داشته‌ است‌ و بدین‌ترتیب‌، وجود قبرهای‌ او را در برخی‌ شهرهای‌ افریقا توجیه‌ می‌کنند ( د. اسلام‌ ، همانجا؛ ملک‌ شهمیرزادی‌، ص‌ 75). برخی‌ طریقه‌ها در افریقا، ادعا می‌کنند که‌ با عبدالقادر گیلانی‌ پیوند معنوی‌ دارند ( د. اسلام‌ ، همانجا).بعضی‌ از شاخه‌های‌ منشعب‌ از قادریه‌ عبارت‌اند از: مُریدیه‌ * ، که‌ آن‌ را احمدو بامبا (1267ـ1346/ 1851ـ1927)، از مخالفان‌ مشهور استعمار فرانسه‌، در 1304/ 1887 در سنگال‌ بنیان‌ نهاد (علم‌الدین‌، ص‌ 607؛ کوک‌، ص‌170ـ171؛ > دایرة‌المعارف‌ جهان‌ اسلام‌ آکسفورد < ، ج‌ 4، ص‌ 131)؛ بهاریه‌، از شاخه‌های‌ قادریه‌ در سودان‌ و منسوب‌ به‌ تاج‌الدین‌ بهاری‌، این‌ طریقه‌ در 1155/ 1742 متشتت‌ شد و بسیاری‌ از پیروان‌ آن‌ بتدریج‌ به‌ طریقة‌ ختمیه‌ پیوستند (علم‌الدین‌، ص‌ 588)؛ فاضلیه‌ ، شعبه‌ای‌ از قادریه‌ در موریتانی‌ که‌ مرجوع کنید بهسس‌ آن‌ محمد فاضل‌ (1194ـ1286/ 1780ـ1869) بود (کوک‌، ص‌ 141ـ142).شاذلیه‌. ابوالحسن‌ شاذِلی‌ (متوفی‌ 656/ 1258)، مرید عبدالسلام‌ مَشیش‌، این‌ طریقه‌ را ــ که‌ از جمله‌ طریقه‌های‌ اصلاح‌طلب‌ است‌ ــ در تونس‌ بنیان‌ نهاد (مونس‌، همانجا). گفته‌اند که‌ حَمْدا بُودونانه‌ این‌ طریقه‌ را به‌ سودان‌ برد. از مبلّغان‌ مشهور آن‌ شیخ‌ خُوجَلی‌بن‌ عبدالرحمان‌بن‌ ابراهیم‌ (متوفی‌ 1155/ 1742) بود (کوک‌، ص‌ 428). یکی‌ از شعب‌ مهم‌ این‌ طریقه‌ در افریقا، درقاویه‌ * است‌ که‌ ابتدا در تِلِمسان‌ در قرن‌ یازدهم‌/ هفدهم‌ ظهور کرد (عقبی‌، ص‌ 230، 232).طَیبیه‌. یکی‌ از شاخه‌های‌ شاذلیه‌ است‌ و وزانیه‌ و تهامیه‌ نیز نامیده‌ می‌شود (کوک‌، ص‌ 105). این‌ طریقه‌ منسوب‌ به‌ عبداللّه‌بن‌ ابراهیم‌ وزانی‌ (متوفی‌ 1089) است‌ و از مشایخ‌ آن‌ عبدالحی‌ کتانی‌ است‌. او از استادان‌ مسجدجامع‌ قَرَویین‌ بود و به‌ خروج‌ از دین‌ متهم‌ شد. این‌ طریقه‌ از اوایل‌ قرن‌ دوازدهم‌/ اواخر قرن‌ هفدهم‌ وارد امور سیاسی‌ شد و تا قرن‌ سیزدهم‌/ نوزدهم‌ پیروانی‌ داشت‌ (زبیب‌، ج‌ 4، ص‌ 357؛ عقبی‌، ص‌ 227).زَروقیه‌. یکی‌ دیگر از شاخه‌های‌ شاذلیه‌ است‌ و منسوب‌ است‌ به‌ احمد بُرنسی‌ مشهور به‌ زَرّوق‌ (متوفی‌ 899/ 1494)، عالِم‌ مراکشی‌. شاخه‌هایی‌ که‌ نَسَب‌ معنوی‌ خود را به‌ او می‌رسانند عبارت‌اند از: رُشدیه‌ یا یوسفیه‌ هر دو در مراکش‌ در قرن‌ دهم‌؛ ناصریه‌ در مراکش‌، شیخیه‌ در الجزایر و شابیه‌ در تونس‌، همه‌ در قرن‌ یازدهم‌ ( د. اسلام‌ ، همانجا) و دَرقاویه‌ * منسوب‌ به‌ ابوحمید عرب‌ دَرقاوی‌ (متوفی‌ 1238/ 1823) در قرن‌ دوازدهم‌. از مشایخ‌ معروف‌ درقاویه‌، احمد علوی‌ (متوفی‌ 1303 ش‌/ 1924) بود که‌ طریقة‌ علویة‌ منسوب‌ به‌ او در الجزایر رواج‌ دارد. شهرت‌ و نفوذ معنوی‌ وی‌ چنان‌ است‌ که‌ حتی‌ در میان‌ پژوهشگران‌ اروپاییِ علاقه‌مند به‌ عرفان‌ پیروانی‌ دارد (مونس‌؛ د. اسلام‌ ، همانجاها؛ زبیب‌، ج‌ 4، ص‌ 357؛ برای‌ زندگی‌ شیخ‌احمد علوی‌ رجوع کنید به لینگز، 1360 ش‌).ختمیه‌ یا مَرغانیه‌. پس‌ از وفات‌ سیداحمدبن‌ ادریس‌ فاسی‌ (متوفی‌ 1253/ 1837)، میان‌ مریدان‌ او بر سر تعیین‌ خلیفه‌ اختلاف‌ افتاد. سیدمحمد عثمان‌ میرغَنی‌ (1208ـ 1268/ 1794ـ1852)، که‌ سیداحمد او را برای‌ تبلیغ‌ از مصر به‌ سودان‌ فرستاده‌ بود، طریقة‌ خود را جدا کرد. محمد عثمان‌ ادعا داشت‌ که‌ تعالیم‌ طریقه‌هایی‌ مانند قادریه‌ و نقشبندیه‌ و شاذلیه‌ را با هم‌ جمع‌ کرده‌ و طریقة‌ او خاتم‌ طرق‌ است‌. وی‌ تلاش‌ می‌کرد تا این‌ طریقه‌ها را یکی‌ کند، اما در نهایت‌ این‌ طریقه‌ نیز طریقه‌ای‌ در کنار آن‌ طریقه‌ها شد (ولت‌، ص‌ 77ـ 78). محمد عثمان‌ فرزند و جانشین‌ خود، محمد سرّالختم‌ (متوفی‌ 1280)، را مسئول‌ طریقه‌ در یمن‌ کرد و دو فرزند دیگرش‌، جعفر در حجاز و حسن‌ در سودان‌، مسئول‌ تبلیغ‌ طریقه‌ شدند. بعد از مرگ‌ محمد عثمان‌ هر کدام‌ از پسران‌ او به‌ استقلال‌، در منطقة‌ خود زعامت‌ طریقه‌ را بر عهده‌ گرفتند (همان‌، ص‌ 134). بدین‌ترتیب‌ ختمیه‌ به‌ شاخه‌های‌ مختلفی‌ تقسیم‌ شد. مهمترین‌ مرکز آن‌ در سودان‌ است‌ و بیش‌ از همة‌ طریقه‌ها در آنجا پیروانی‌ دارد، چنانکه‌ برخی‌ طرفداران‌ شاذلیه‌ در سودان‌ به‌ ختمیه‌ پیوستند ( رجوع کنید به علم‌الدین‌، ص‌540 ـ541؛ کوک‌، ص‌ 473). علی‌مایه‌ دورُگْبا این‌ طریقه‌ را در سومالی‌ معرفی‌ کرد. ختمیه‌ در حوالی‌ موگادیشو و منطقه‌ای‌ در ناحیة‌ اُوگادِن‌ اتیوپی‌ نیز پیروانی‌ دارد (ملک‌شهمیرزادی‌، ص‌ 76ـ77).طریقة‌ ختمیه‌ از مصر و عثمانی‌ کمکهای‌ مالی‌ دریافت‌ می‌کرد و در درگیریها از حمایت‌ آنها برخوردار بود و برای‌ گسترش‌ خود از نفوذ آنها سود می‌جست‌. هنگام‌ قیام‌ مهدی‌ سودانی‌ در سودان‌، ختمیه‌ در زمرة‌ مخالفان‌ او بودند و حرکت‌ وی‌ را فتنه‌ای‌ بر ضد اسلام‌ می‌دانستند. گرچه‌ قوای‌ مهدی‌ مقاومت‌ نظامی‌ ختمیه‌ را در هم‌ شکستند، پس‌ از سرکوبی‌ قیام‌ مهدی‌ و پس‌ از آنکه‌ سربازان‌ مصری‌ و انگلیسی‌ در 1316/ 1898 سودان‌ را اشغال‌ کردند، این‌ طریقه‌ دو باره‌ قوّت‌ گرفت‌ ( > دایرة‌المعارف‌ جهان‌ اسلام‌ آکسفورد < ، ج‌ 4، ص‌ 131؛ ولت‌، ص‌ 148، 296).جَزولیه‌. این‌ طریقه‌ را ابوعبداللّه‌ محمد جَزولی‌ * ، صوفی‌ مراکشی‌، در قرن‌ نهم‌ تأسیس‌ کرد. زاویه‌های‌ آن‌ از تلمسان‌ تا سوس‌الاقصی‌ گسترده‌ است‌ و از طریقه‌های‌ مهم‌ شمال‌ افریقا محسوب‌ می‌شود. جزولیه‌، در حوادث‌ سیاسی‌ تأثیر داشتند و با استعمار پرتغال‌ و اسپانیا در شمال‌غربی‌ افریقا مبارزه‌ کردند (بل‌، ص‌ 421). عبداللّه‌بن‌ مبارک‌، مرید جزولی‌، در مبارزه‌ با پرتغالیها در برابر درخواست‌ بزرگان‌ سوس‌ برای‌ تصدی‌ رهبری‌، شریف‌ سعدی‌ (متوفی‌ 923) را معرفی‌ کرد. سعدی‌ با لقب‌ القائم‌ بامراللّه‌ با مردم‌ بیعت‌ و دولت‌ سعدیه‌ را تأسیس‌ کرد ( رجوع کنید به بل‌، ص‌ 421ـ427؛ غنیمی‌، ج‌ 6، ص‌113ـ 115؛ حجی‌، ج‌ 2، ص‌ 483ـ 485).عیساویه‌ * یا عیسویه‌ یکی‌ از شاخه‌های‌ جزولیه‌ و منسوب‌ به‌ محمدبن‌ عیسی‌ فهدی‌ (متوفی‌ 931/ 1525)، صوفی‌ مراکشی‌، است‌. عیساویه‌ به‌ زیارت‌ قبور شیوخ‌ و سماع‌ اهمیت‌ می‌دادند، ولی‌ علمای‌ دینی‌ با آنان‌ مخالف‌ بودند و آنان‌ را عامل‌ انحطاط‌ اسلام‌ در شمال‌ افریقا می‌دانستند ( د. اسلام‌ ، همانجا). ملک‌محمد پنجم‌، پادشاه‌ مغرب‌، مجالس‌ سماع‌ آنها را ممنوع‌ کرد و این‌ طریقه‌ را باطل‌ خواند (زبیب‌، ج‌ 4، ص‌ 357ـ 358؛ د. اسلام‌ ، همانجا)، با اینحال‌ عیساویه‌ هنوز در الجزایر و تونس‌ وجود دارند (کوک‌، ص‌ 83، 105).سَمّانیه‌. این‌ طریقه‌ یکی‌ از شاخه‌های‌ خلوتیه‌ است‌. بنیانگذار آن‌ محمدبن‌ عبدالکریم‌ سمّانی‌ (1130ـ1189/ 1718ـ 1775) است‌. این‌ طریقه‌ را احمدبن‌ طبیب‌بن‌ بَشیر (متوفی‌ 1239/ 1824) در اتیوپی‌ و سودان‌ رواج‌ داد. محمد احمد (مهدی‌) از مریدان‌ سمّانیه‌ بود و شاخه‌ای‌ از این‌ طریقه‌ در به‌ قدرت‌ رساندن‌ او سهم‌ مهمی‌ داشت‌ ( د. اسلام‌ ، همانجا؛ ولت‌، ص‌ 153ـ154). امروزه‌ سمّانیه‌ از طریقه‌های‌ دیگر پیروان‌ کمتری‌ دارد (علم‌الدین‌، ص‌ 594).رحمانیه‌. این‌ طریقت‌ یکی‌ از شاخه‌های‌ طریقة‌ خلوتیه‌ است‌. بنیانگذار آن‌ محمدبن‌ عبدالرحمان‌ ادریسی‌ (متوفی‌ 1208) است‌. این‌ طریقه‌، مبارزاتی‌ بر ضد استعمار فرانسه‌، بخصوص‌ در الجزایر، داشت‌. بیشترین‌ مریدان‌ آن‌ در الجزایر و تونس‌اند (عقبی‌، ص‌ 155، 157).مجذوبیه‌. پیش‌ از آنکه‌ طریقة‌ مجذوبیه‌ به‌وجود آید، در مغرب‌ به‌ کسانی‌ که‌ به‌ واسطة‌ جذبة‌ الاهی‌ به‌ مقام‌ قرب‌ می‌رسیدند و صاحب‌ کرامات‌ و باخبر از غیب‌ می‌شدند، مجذوب‌ می‌گفتند. از جملة‌ مجذوبان‌، علی‌بن‌ احمد صنهاجی‌ دوار (متوفی‌ 949/ 1542) بود که‌ در قصر بزرگان‌ بنی‌وطاس‌ (حک : 831ـ957/ 1428ـ1550) از او استقبال‌ می‌شد و او هرچه‌ از آنان‌ می‌گرفت‌ به‌ فقرا می‌داد. یکی‌ دیگر از این‌ مجذوبان‌ در مغرب‌، عبدالرحمان‌ مجذوب‌ (متوفی‌ 976/ 1568) مرید صنهاجی‌ بود، هرچند که‌ حالت‌ جذبة‌ وی‌ دائمی‌ نبود. وی‌ مریدان‌ را از اقتدا کردن‌ به‌ افعال‌ خود در هنگام‌ جذب‌ نهی‌ می‌کرد. در بارة‌ سیرت‌ و مناقب‌ او آثار بسیاری‌ وجود دارد، دیوانهایی‌ به‌ او منسوب‌ است‌ و سخنانی‌ شبیه‌ به‌ سخنان‌ حلّاج‌ و ابن‌عربی‌ از او نقل‌ کرده‌اند (حجی‌، ج‌ 2، ص‌ 485ـ486).طریقة‌ مجذوبیه‌ را، که‌ شاخه‌ای‌ از شاذلیه‌ محسوب‌ می‌شود، حمدبن‌ محمد مجذوب‌ (متوفی‌ 1190/ 1776) بنیان‌ نهاد. جانشین‌ وی‌، پسرش‌ قمرالدین‌ (متوفی‌ 1155) معروف‌ به‌ محمد صغیر، مدارس‌ و مساجد بسیاری‌ در سودان‌ بنا کرد. در هنگام‌ انقلاب‌ مهدی‌ سودانی‌، مجذوبان‌ به‌ او پیوستند و در جنگ‌ با ترکها با قوای‌ مهدی‌ همراه‌ بودند، ولی‌ بعد از دوران‌ مهدی‌ این‌ گروه‌ به‌ اجتماعات‌ کوچک‌ محدود شد (علم‌الدین‌، ص‌599 ـ601؛ برای‌ زندگی‌ حمدبن‌ مجذوب‌ رجوع کنید به درنیقه‌، ص‌ 97).نیز رجوع کنید به تجانیه‌ * ، سنوسیه‌ * ، صالحیه‌ *منابع‌: ابن‌بطوطه‌، سفرنامة‌ ابن‌بطوطه‌ ، ترجمة‌ محمدعلی‌ موحد، تهران‌ 1361 ش‌؛ محمدابراهیم‌ ابوسلیم‌، الحرکة‌ الفکریّة‌ فی‌المهدیّة‌ ، بیروت‌ 1981؛ آلفرد بل‌، الفرق‌ الاسلامیّة‌ فی‌الشمال‌ الافریقی‌ من‌الفتح‌ العربی‌ حتی‌ الیوم‌ ، ترجمه‌ عن‌ الفرنسیة‌ عبدالرحمان‌ بدوی‌، بیروت‌ 1987؛ محمد حجی‌، جولات‌ تاریخیّة‌ ، بیروت‌ 1995؛ حسن‌علی‌حسن‌، الحضارة‌الاسلامیة‌ فی‌المغرب‌ و الاندلس‌: عصر المرابطین‌ و الموحدین‌ ، قاهره‌ 1980؛ محمداحمد درنیقه‌، الطریقة‌ الشّاذلّیة‌ و اعلامها ، بیروت‌ 1410/ 1990؛ نجیب‌ زبیب‌، الموسوعة‌ العامة‌ لتاریخ‌ المغرب‌ و الاندلس‌ ، بیروت‌ 1415/ 1995؛ صلاح‌ مرجوع کنید بهید عقبی‌، الطرق‌ الصوفیة‌ و الزوایا بالجزائر: تاریخها و نشاطها ، بیروت‌ 2002؛ سلیمان‌سلیم‌ علم‌الدین‌، التصوف‌ الاسلامی‌: تاریخ‌ ـ عقائد ـ طریق‌ ـ اعلام‌ ، بیروت‌ 1999؛ عبدالفتاح‌ مقلد غنیمی‌، موسوعة‌ تاریخ‌ المغرب‌ العربی‌ ، قاهره‌ 1414/ 1994؛ ژوزف‌ کوک‌، مسلمانان‌ افریقا ، ترجمة‌ اسداللّه‌ علوی‌، مشهد 1373 ش‌؛ مارتین‌ لینگز، عارفی‌ از الجزایر ، ترجمة‌ نصراللّه‌ پورجوادی‌، تهران‌ 1360 ش‌؛ صادق‌ ملک‌ شهمیرزادی‌، «صوفیان‌ افریقا»، چشم‌انداز ، سال‌ 1، ش‌ 9 (آذر 1376)؛ حسین‌ مونس‌، تاریخ‌ المغرب‌ و حضارته‌ ، بیروت‌ 1412/ 1992؛ عبداللّه‌ ناصری‌ طاهری‌، مقدمه‌ای‌ بر تاریخ‌ سیاسی‌ اجتماعی‌ شمال‌ افریقا: از آغاز تا ظهور عثمانیها : تهران‌ 1375 ش‌؛ جان‌ اوبرت‌ ولت‌، تاریخ‌ الطریقة‌ الختمیة‌ فی‌ السودان‌ ، ترجمة‌ محمدسعید قدال‌، قاهره‌ 2002؛ محمدطه‌ ولی‌، المساجد فی‌ الاسلام‌ ، بیروت‌ 1409/ 1988؛EI 2 , svv. " A l-Sanu ¦ s ¦ â " (by A. H. D e Groot), "T ¤ ar ¦ â k ¤ a. 2: In North Africa" (by P. Lory); Mervyn Hiskett, The course of Islam in Africa , Edinburgh 1994; The Oxford encyclopedia of the modern Islamic World , ed. John L. Esposito, New York 1995, s.v. "Sufism and politics" (by J. E. A. Johansen).12) تصوف‌ اسلامی‌ در غرب‌. تأثیر تصوف‌ در غرب‌ (ایالات‌ متحده‌ امریکا، کانادا، اروپای‌ غربی‌ و امریکای‌ جنوبی‌)بیشتر در حوزة‌ مطالعات‌ دانشگاهی‌، فرهنگ‌ عامه‌ و آیینهای‌ دینی‌ آشکار است‌.مطالعات‌ دانشگاهی‌. ترجمة‌ متون‌ اصلی‌ صوفیان‌ با ترجمة‌ اشعار فارسی‌ ــ که‌ بخش‌ اعظم‌ آنها آکنده‌ از مفاهیم‌ عرفانی‌ است‌ ــ شروع‌ شد. در دهه‌های‌ اولیة‌ قرن‌ یازدهم‌/ هفدهم‌، گلستان‌ سعدی‌ به‌ آلمانی‌ برگردانده‌ شد و یک‌ قرن‌ بعد سر ویلیام‌ جونز ، مستشرق‌ و زبان‌شناس‌ انگلیسی‌، در دانشکدة‌ فرت‌ ویلیامِ کلکته‌ مطالعه‌ و ترجمة‌ گستردة‌ متون‌ کهن‌ فارسی‌ را آغاز کرد. این‌ ترجمه‌ها باعث‌ شد که‌ شاعران‌ غربی‌، همچون‌ گوته‌ و والت‌ ویتمن‌ ، درصدد جستجو و کشف‌ مضامین‌ عرفانی‌ شرقی‌ در آثار آنها برآیند. پس‌ از اشغال‌ استعماری‌ جوامع‌ مسلمان‌ توسط‌ فرانسه‌ و انگلیس‌ و دیگر قدرتهای‌ اروپایی‌، محققان‌ اروپایی‌ و کارگزاران‌ مستعمرات‌ به‌ این‌ جنبه‌ از اسلام‌ علاقه‌مند شدند. با گسترش‌ صنعت‌ چاپ‌ در اروپا و بعد از آن‌ در خاورمیانه‌ در قرن‌ سیزدهم‌/ نوزدهم‌، امکان‌ انتشار و اشاعة‌ متون‌ صوفیه‌ به‌ زبانهای‌ رایج‌ در کشورهای‌ اسلامی‌ و ترجمه‌های‌ اروپایی‌ آن‌ بیشتر شد. نخستین‌ مطالعات‌ اروپاییان‌ در بارة‌ تصوف‌، در بر گیرندة‌ تأملاتی‌ راجع‌ به‌ ریشه‌های‌ غیراسلامی‌ آن‌، از جمله‌ ایران‌باستان‌ و هند و مسیحیت‌ و حتی‌ تأثیرات‌ بودایی‌، بود. در آغاز قرن‌ چهاردهم‌/ بیستم‌، مستشرقانی‌ همچون‌ آربری‌ و رینولد نیکلسون‌ در انگلستان‌، متون‌ قدیمیِ منثور و منظوم‌ صوفیه‌ را از فارسی‌ و عربی‌ به‌ انگلیسی‌ برگرداندند. در مطالعات‌ اسلامی‌ ایالات‌ متحده‌ امریکا، بررسی‌ تصوف‌ اهمیت‌ ویژه‌ای‌ داشته‌ است‌ و بسیاری‌ از محققان‌ امریکایی‌ به‌ این‌ حوزه‌ از اسلام‌ توجه‌ دارند. برای‌ دین‌پژوهان‌ و هنرمندان‌ و عموم‌ مردم‌ غرب‌، جنبة‌ عرفانی‌ تصوف‌ جذابیت‌ ویژه‌ای‌ داشته‌ است‌. در ایالات‌ متحده‌، بویژه‌ از دهة‌ 1350 ش‌/ 1970، بسیاری‌ از دانشجویان‌ رشتة‌ مطالعات‌ اسلامی‌ علایق‌ فکری‌ و شخصیشان‌ را در این‌ جنبه‌ از اسلام‌ یافتند. هنگامی‌ که‌ مرجوع کنید بهسسات‌ دانشگاهی‌ اروپایی‌ عموماً شرایط‌ مناسبی‌ برای‌ مطالعات‌ دینی‌ نداشتند، محققانی‌ نظیر لویی‌ ماسینیون‌ (متوفی‌ 1341 ش‌/ 1962)، فریتس‌ مایر (متوفی‌ 1377 ش‌/ 1998)، و آنه‌ماری‌ شیمل‌ (متوفی‌ 1381 ش‌/ 2003) مقاله‌های‌ درخور توجهی‌ در زمینة‌ تصوف‌ نگاشتند.جنبة‌ عملی‌ تصوف‌. در ایالات‌ متحده‌، تصوف‌ به‌ عنوان‌ آیینی‌ دینی‌ و زنده‌ از زمان‌ تشکیل‌ شورای‌ جهانی‌ مذاهب‌ در 1310/ 1893، رایج‌ شد. متعاقب‌ آن‌ نخستین‌ استاد بزرگ‌ تصوف‌ [ در ایالات‌ متحده‌ ] ، حضرت‌ عنایت‌خان‌ (متوفی‌ 1306 ش‌/ 1927)، در 1328/1910 در سفری‌ سیاحتی‌، به‌ عنوان‌ موسیقیدان‌ هندی‌، به‌ ایالات‌ متحده‌ رفت‌ و پس‌ از آن‌ در امریکا و اروپا به‌ اشاعة‌ تعالیم‌ طریقة‌ هندی‌ چشتیه‌ * پرداخت‌.تأثیر تصوف‌ در ایالات‌ متحده‌ تا اواخر دهة‌ 1340 ش‌/ 1960 بسیار محدود بود. از طرفی‌، تا بعد از تغییر قوانین‌ مهاجرت‌ در 1342 ش‌/ 1963 ــ که‌ منجر به‌ آزادی‌ مهاجرت‌ شمار بیشتری‌ از غیر اروپاییان‌ به‌ ایالات‌ متحده‌ شد ــ مسلمانان‌ در ایالات‌ متحده‌ حضور چندانی‌ نداشتند. وضع‌ فرهنگی‌ دهة‌ 1960/ 1340 ش‌ و مقارن‌ آن‌ علاقه‌ به‌ معنویت‌ شرقی‌، موجب‌ تمایل‌ به‌ جنبش‌ عنایت‌خان‌ شد. پسر وی‌، پیر ولایت‌خان‌، در دهة‌ مذکور این‌ جنبش‌ را با نام‌ «طریقه‌ تصوف‌ در غرب‌» یا «رسالت‌ در عصر ما» احیا کرد. اکنون‌ نام‌ آن‌ طریقه‌ تصوف‌ جهانی‌ است‌ که‌ نشان‌دهندة‌ جریانهای‌ فراملیتی‌ امروزی‌ است‌. در 1379 ش‌/ 2000، مقام‌ جانشینی‌ عنایت‌خان‌ به‌ نوة‌ وی‌، ضیاء عنایت‌خان‌، تفویض‌ شد که‌ در حال‌ حاضر در مقر خویش‌ در لبنان‌ جدید واقع‌ در نیویورک‌ رهبری‌ طریقه‌ و انتقال‌ تعالیم‌ را برعهده‌ دارد.امروزه‌ در ایالات‌ متحده‌ به‌طور کلی‌ سه‌ نوع‌ جنبش‌ تصوف‌ وجود دارد. یکی‌ از این‌ جنبشها بیشتر نگرش‌ جهانی‌ دارند. آنان‌ به‌ تصوف‌ و جنبه‌های‌ سنّت‌ اسلامی‌ استناد می‌کنند، اما از پیروان‌ خود نمی‌خواهند که‌ مذهب‌ خود را تغییر دهند و مسلمان‌ شوند. این‌ دسته‌ شامل‌ طریقت‌ تصوف‌ جهانی‌، انجمن‌ تحقیقات‌ تصوف‌ (ادریس‌ و عمرعلی‌شاه‌) و جنبش‌ سماع‌ صلح‌ جهانی‌ است‌.جنبشهای‌ دیگر، با اینکه‌ بیشتر عضوگیریشان‌ از میان‌ امریکاییان‌ است‌، ریشه‌ در شریعت‌ اسلامی‌ دارند و مسلمان‌ بودن‌ را برای‌ رشد معنوی‌ در سنّت‌ تصوف‌ ضروری‌ می‌دانند. بیشتر رهبران‌ این‌ جنبشها را مهاجران‌ جوامع‌ مسلمان‌ تشکیل‌ می‌دهند. نمونه‌های‌ برجستة‌ این‌ جنبشها عبارت‌اند از: طریقة‌ نقشبندی‌ ـ حقّانی‌، طریقة‌ خلوتی‌ جرّاحی‌، پیروان‌ گورو باوا محیی‌الدین‌ ، و طریقة‌ مولویه‌. دانشگاهیان‌ مرتبط‌ با جنبشهای‌ تصوف‌ امریکایی‌، چون‌ هیوستون‌ اسمیت‌ و سیدحسین‌ نصر، مدافع‌ پیروی‌ از حقیقت‌ جاودان‌ یا حکمت‌ خالده‌ اند و با نظری‌ موافق‌، تعالیم‌ اسلامی‌ را در پرتو دریافتهای‌ باطنی‌ و عرفانی‌ عرضه‌ و معرفی‌ کرده‌اند. همچنین‌ فریتیوف‌ شوئون‌ (شووان‌) (متوفی‌ 1377 ش‌/ 1998)، سوئیسی‌ای‌ که‌ در بلومینگتونِ ایندیانا ساکن‌ شد، در اشاعة‌ تلقیِ سنّت‌گرا ازتصوف‌ یا حکمت‌ خالده‌ مرجوع کنید بهثر بود. وی‌ در همان‌ زمان‌ ریاست‌ طریقه‌ای‌ معروف‌ به‌ «میریامیه‌»، شاخه‌ای‌ از طریقة‌ شاذلیه‌، را بر عهده‌ داشت‌.صوفیان‌ امریکایی‌ مشتمل‌اند بر گروههایی‌ از مهاجران‌ جوامع‌ مسلمان‌، بخصوص‌ در مراکز شهرهای‌ بزرگتر همچون‌ نیویورک‌ و شیکاگو و لوس‌آنجلس‌. آنان‌ از تعالیم‌ تصوف‌ به‌ شیوه‌هایی‌ پیروی‌ می‌کنند که‌ بسیار شبیه‌ به‌ آیینهای‌ مرسوم‌ در جوامع‌ خودشان‌ است‌. در بریتانیای‌ کبیر نقش‌ صوفیان‌ مهاجر، بخصوص‌ آنهایی‌ که‌ از آسیای‌ جنوبی‌ به‌ آنجا رفته‌اند، به‌سبب‌ الگوی‌ مهاجرتی‌ مراکز صنعتی‌ بزرگ‌ در میدلندز انگلستان‌، بسیار برجسته‌تر است‌. در آنجا تعداد زیادی‌ از مهاجران‌ هندی‌ و پاکستانی‌، پیرانی‌ سنّتی‌اند که‌ بسیاری‌ از جنبه‌های‌ عامیانه‌ و محلی‌ آیینهای‌ فرهنگی‌ اسلامی‌ را ادامه‌ می‌دهند.در جوامع‌ غربیِ اروپایی‌ آیینهای‌ دینی‌ رایجی‌ وجود دارد که‌ با نفوذ مهاجران‌ مسلمان‌ مرتبط‌ است‌؛ آلمانیها با طریقتهایی‌ مانند سلیمانیه‌ روبرو هستند که‌ از ترکیه‌ به‌ آنجا رفته‌اند، و هلندیها و فرانسویها با رگه‌ها و عناصری‌ از تصوف‌ شمال‌ افریقا مواجه‌اند. سازگاری‌ و انطباق‌ مراسم‌ و آیینهای‌ صوفیانه‌ با شرایط‌ غربی‌، متضمن‌ نادیده‌انگاشتن‌ برخی‌ جنبه‌های‌ عمومی‌ و رایج‌ اعمال‌ و آیینهای‌ اسلامی‌ است‌، مانند زیارت‌ مزارهای‌ اولیا و داشتن‌ نگرش‌ انعطاف‌پذیرتر نسبت‌ به‌ حضور و مشارکت‌ زنان‌ در امور اجتماعی‌. با اینحال‌، در برخی‌ موارد آیین‌ صوفیانه‌ و سنّتیِ زیارت‌ مقابر و مزار صوفیان‌، به‌ زمینة‌ امریکایی‌ منتقل‌ شده‌ و به‌ یاد اولین‌ نسل‌ رهبران‌ طریقت‌، در امریکا بقعه‌هایی‌ بنا شده‌ است‌، از جمله‌ بقعة‌ مرشد ساموئل‌ لوئیس‌ در نیومکزیکو، گورو باوا در پنسیلوانیا، و شاه‌مقصود در کالیفرنیا.حامیان‌ و اعضای‌ جنبشهای‌ متنوع‌ تصوف‌ امریکایی‌ مختلف‌اند، زیرا نمایندة‌ جهت‌گیریهای‌ دینی‌ و اجتماعی‌ متفاوت‌اند. طریقت‌ تصوف‌ در غرب‌ و جنبش‌ ادریس‌شاه‌، به‌واسطة‌ فعالیتهای‌ انتشاراتی‌ و یاری‌رساندن‌ به‌ جماعتهای‌ دیگر از طریق‌ روان‌شناسی‌ فراشخصی‌ و سلامت‌ کل‌نگرانه‌ و سماع‌، تأثیر گسترده‌تری‌ بر فرهنگ‌ امریکایی‌ داشته‌ است‌. اعضا مجبور نیستند که‌ شیوة‌ زندگی‌ کاملاً صوفیانه‌ داشته‌ باشند یا با اجتماع‌ سازگار شوند. گرایش‌ به‌ این‌ جنبشها احتمالاً در نیمة‌ دوم‌ دهة‌ 1350 ش‌/1970 به‌ اوج‌ خود رسید. از وقتی‌ که‌ طریقت‌ تصوفِ پیر ولایت‌خان‌ ادعا کرد که‌ ده‌ هزار تن‌ از طریقِ وی‌ به‌ طریقت‌ مشرّف‌ شده‌اند، تعداد بسیار زیادی‌ از امریکاییان‌ در اردوها و هم‌اندیشیهای‌ تصوف‌ شرکت‌ می‌کنند و کتابهایشان‌ را می‌خوانند.تصوف‌ سنّت‌گرا یا حکمت‌ خالده‌ در جهت‌ آثار فریتیوف‌ شووان‌ و سیدحسین‌ نصر و هیوستون‌ اسمیت‌ ــ از طریق‌ رسانه‌هایی‌ چون‌ فیلمهای‌ مستند، گفتگوهای‌ تلویزیونی‌ و فعالیتهای‌ انتشاراتیِ عالمانه‌ و عامیانه‌ ــ مخاطبان‌ وسیعی‌ در فرهنگ‌ امریکایی‌ پیدا کرده‌ است‌. نفوذ این‌ جنبشها در اصل‌ به‌سبب‌ عقاید آنهاست‌ تا مشارکتشان‌ در جنبشهای‌ سازمان‌یافته‌.جنبشهای‌ تصوف‌ دورگه‌ یا امریکایی‌ ـ اسلامی‌ در روند کلی‌ فرهنگ‌ امریکایی‌ تأثیر کمتری‌ داشته‌اند، زیرا عقاید عرضه‌شده‌ بیشتر اختصاص‌ به‌ علایق‌ مسلمانان‌ دارد. از آنجا که‌ برخی‌ تفسیرهای‌ صوفیانه‌ از اسلام‌، مانند عقیده‌ به‌ رهبران‌ فره‌مند و شفاعت‌ اولیا، را همة‌ مسلمانان‌ نپذیرفته‌اند، نباید تصور کرد که‌ چنین‌ جنبشهایی‌ را همة‌ مسلمانان‌ امریکا تأیید می‌کنند. در عین‌ حال‌، بسیاری‌ از مسلمانان‌ غیرصوفی‌ موفقیتهای‌ آنان‌ را در جلب‌ امریکاییان‌ به‌ اسلام‌ ارج‌ می‌نهند.تصوف‌ در هر دو شاخة‌ شیعه‌ و سنّی‌ اسلام‌ به‌ وجود آمده‌ است‌ و تعدادی‌ از سلسله‌های‌ شیعی‌، از جمله‌ سلسلة‌ نعمت‌اللهی‌ و اویسی‌ ـ شاه‌مقصودی‌، در بین‌ مهاجران‌ ایرانی‌ و جماعت‌ امریکایی‌ پیروانی‌ دارند. تصوف‌ به‌ همان‌ نسبت‌ در میان‌ مسلمانان‌ افریقایی‌ مقیم‌ امریکا تأثیر کمتری‌ داشته‌ است‌، اگرچه‌ فعالیتهای‌ سلسلة‌ تجانیه‌ * و طریقة‌ نقشبندی‌ ـ حقّانیِ شیخ‌ ناظم‌ ــ که‌ احتمالاً در میان‌ طریقه‌های‌ موجود در ایالات‌ متحده‌ و اروپا متنوعترین‌ پیروان‌ را دارد ــ علایقی‌ برانگیخته‌ است‌. با اینهمه‌، حتی‌ قدیمترین‌ جنبشهای‌ اسلامیِ افریقایی‌ ـ امریکایی‌، همچون‌ احمدیه‌ و معبد علم‌ موریش‌ ، با جریانهای‌ رمزی‌ و عرفانی‌، از جمله‌ برخی‌ تأثیرات‌ تصوف‌، موافق‌ بوده‌اند.فرهنگ‌ عامه‌. رواج‌ تصوف‌ در غرب‌، آشکارا از رهگذر علاقة‌ بسیار به‌ اشعار مولانا بوده‌ است‌. شاعری‌ امریکایی‌ به‌ نام‌ کولمان‌ بارکز آثار او را ترجمه‌ کرد. افراد شناخته‌ شده‌ای‌ چون‌ دیپک‌ چوپرا و برخی‌ خوانندگان‌ نیز در یادآوری‌ و مرور آثار مولانا سهیم‌ بوده‌اند. علاقه‌ به‌ موسیقی‌ جهان‌ در جوامع‌ غربی‌ منجر به‌ محبوبیت‌ و شهرت‌ آیینهای‌ صوفیانه‌ای‌ همچون‌ قوالیهای‌ هندی‌ و دسته‌های‌ ذکر و مناجات‌خوانی‌ صوفیان‌، مانند مراسم‌ سماع‌ مولویه‌، شده‌ است‌.منابع‌:Marcia K. Hermansen, "Hybrid identity formations in Muslim America: the case of American Sufi movements", The Muslim world , vol. 90, no. 1 & 2 (Spring 2000), 158-197; idem, "In the garden of American Sufi movements: Hybrids and Perennials", in New trends and developments in the world of Islam , ed. Peter B. Clarke, London 1997, 155-178; Zia Inayat Khan, A pearl in wine: essays on the life, music and sufism of Inayat Khan , New Lebanon, N.Y. 2001; James Jervis, "The Sufi order in the West and Pir Vilayat Inayat Khan", in New trends and developments in the world of Islam , ibid; Andrew Rawlinson, The book of enlightened masters: Western teachers in Eastern traditions , Chicago 1997; Gisela Webb, "Sufism in America", in America's alternative religions , ed. Timothy Miller and Harold Coward, Albany, N. Y. 1995; idem, "Tradition and innovation in contemporary American Islamic spirituality: the Bawa Muhaiyaddeen Fellowship", in Muslim communities in North America , ed. Yvonne Y. Haddad and Jane I. Smith, Albany, N.Y. 1994.13) مستشرقان‌ و تصوف‌. برخی‌ مستشرقان‌ بر اساس‌ تمایلشان‌ به‌ قولِ به‌ اخذ و اقتباس‌ با نظر به‌ بعضی‌ از اجزا و عناصر تصوف‌، کلیت‌ آن‌ را غیراسلامی‌ و دخیل‌ در عالم‌ اسلام‌ تلقی‌ کرده‌اند، لیکن‌ این‌ مستشرقان‌ در بارة‌ اصل‌ و منشأ آن‌ اتفاق‌ نظر ندارند و هر گروه‌ از آنها آن‌ را مأخوذ یا متأثر از سنّتی‌ متفاوت‌ دانسته‌اند:الف‌) مسیحیت‌. به‌ نظر مرکس‌ ، تصوف‌ بر گرفته‌ از رهبانیت‌ شام‌ است‌. گولدتسیهر قائل‌ است‌ که‌ فقر و درویشیِ ظاهر شده‌ در عالم‌ اسلام‌ از فروع‌ مسیحیت‌ است‌. نولدکه‌ پشمینه‌پوشی‌ و نیکلسون‌ مصطلحات‌ صوفیه‌ را نصرانی‌ و مسیحی‌ دانسته‌اند. آسین‌ پالاسیوس‌ و ونسینک‌ و تور آندره‌آ نیز تأثیر عقاید مسیحی‌ را در تصوف‌ اسلامی‌ نشان‌ داده‌اند. دلایل‌ و مستندات‌ این‌ گروه‌ اجمالاً همان‌ است‌ که‌ ابن‌تیمیّه‌ (متوفی‌ 728) مطرح‌ کرده‌ است‌. ابن‌تیمیّه‌ ترجیح‌ فقر بر غنا را آموزه‌ای‌ مسیحی‌ دانسته‌ است‌، همچنانکه‌ توکل‌ بر خدا در امر معاش‌ و تن‌ زدن‌ از کار و ظهور شیخ‌ در میان‌ صوفیه‌ و امتناع‌ برخی‌ از آنان‌ از ازدواج‌ و تأهل‌ و تمایل‌ ایشان‌ به‌ تجرد، به‌رغم‌ نهی‌ پیامبر اکرم‌ از رهبانیت‌، و استشهاد آنان‌ به‌ اقوال‌ حضرت‌ مسیح‌ و اناجیل‌، بر تأثیر عقاید مسیحی‌ در تصوف‌ و عرفان‌ اسلامی‌ دلالت‌ می‌کند ( رجوع کنید به ابن‌تیمیّه‌، ج‌ 7، جزء 11، ص‌ 14ـ 30؛ نیکلسون‌، مقدمة‌ عفیفی‌، ص‌ 21ـ22؛ کیلانی‌، ص‌ 21ـ22؛ فاخوری‌ و جر، ص‌297ـ300؛ زرین‌کوب‌، ص‌12ـ 13، 22ـ27).عقیدة‌ برخی‌ فرق‌ صوفیه‌ به‌ حلول‌ و اتحاد متناظر با اعتقاد مسیحی‌ در باب‌ الوهیت‌ مسیح‌ است‌. همچنین‌ گفته‌ شده‌ که‌ قول‌ به‌ اسقاط‌ تکلیف‌ برای‌ واصلان‌، شاید مأخوذ از نامة‌ پولس‌ رسول‌ به‌ غلاطیان‌ (5:18) باشد: «اما اگر روح‌ خدا شما را هدایت‌ کند، شما در قید شریعت‌ نیستید». این‌ دو عقیده‌ اساس‌ ردیه‌های‌ بسیار علیه‌ صوفیان‌ بوده‌ است‌، چندانکه‌ از همان‌ ابتدا ابن‌حنبل‌ آنان‌ را به‌ اباحه‌، و خَشیش‌ و ابوزُرعه‌ (دو شاگرد وی‌) متصوفه‌ را به‌ طایفه‌ای‌ از زنادقه‌ (روحانیه‌) منتسب‌ کرده‌اند ( رجوع کنید به ابونصر سرّاج‌، ص‌ 433؛ فاخوری‌ و جر، ص‌ 300؛ د. اسلام‌ ، چاپ‌ اول‌، ذیل‌ «تصوف‌»).ب‌) سنّت‌ یونانی‌. وینفلد ، براون‌ ، مرکس‌، نیکلسون‌ و ماسینیون‌ بر تأثیر آرای‌ گنوسی‌ و فیثاغوری‌ و نوافلاطونی‌ بر تصوف‌ تأکید کرده‌اند (براون‌، ج‌ 1، ص‌ 613ـ615؛ زرین‌کوب‌، ص‌ 13؛ کیلانی‌، ص‌ 22ـ23). نیکلسون‌ (ص‌ 60ـ61) به‌ مقایسة‌ آرای‌ دیونوسیوس‌ با ذوالنون‌ مصری‌ * (متوفی‌ 245) پرداخته‌ است‌ و می‌دانیم‌ که‌ آرای‌ این‌ متأله‌ مسیحی‌ تا چه‌ مایه‌ متأثر از برقلس‌ * بوده‌ است‌ (بریه‌، ص‌ 43ـ46). در مورد ذوالنون‌ نیز گفته‌اند که‌ همچون‌ جابربن‌ حیّان‌ از علوم‌ اوایل‌ اطلاع‌ داشته‌ است‌ (ابن‌ندیم‌، ص‌ 423؛ قفطی‌، ص‌ 185؛ زرین‌کوب‌، ص‌ 59). مفاهیم‌ و معانیی‌ نظیر زندان‌ بودن‌ تن‌ برای‌ روح‌، عدم‌ امکان‌ معرفت‌ به‌ حقیقت‌ عالی‌ از طریق‌ فکرت‌ عقلی‌ و لزوم‌ اشراق‌ و جذبه‌، معرفت‌ نفس‌ و عالم‌ صغیر بودن‌ انسان‌ و قول‌ به‌ فیض‌ و سریان‌ جملگی‌ از حکمت‌ و فلسفة‌ یونان‌ به‌ تصوف‌ و عرفان‌ اسلامی‌ سرایت‌ کرده‌ است‌ (کیلانی‌، ص‌ 22ـ23؛ فاخوری‌ وجر، ص‌ 300ـ303؛ نیز رجوع کنید به غنی‌، ج‌ 2، قسمت‌ 1، ص‌ 110ـ 111؛ لاهیجی‌، مقدمة‌ سمیعی‌، ص‌ سی‌ونه‌ ـ پنجاه‌وپنج‌؛ زرین‌کوب‌، ص‌ 20ـ22). از حیث‌ ریشه‌شناسی‌ کلمات‌ نیز ابوریحان‌ بیرونی‌ (ص‌ 24) اصل‌ کلمة‌ صوفی‌ را مأخوذ از سوف‌ یونانی‌ به‌ معنای‌ حکمت‌ و دانایی‌ دانسته‌ است‌.ج‌) سنّت‌ هندی‌ و بودایی‌. هورتن‌ با نقل‌ اقوال‌ ابوریحان‌ بیرونی‌ و داراشکوه‌، بر مشابهت‌ اوپانیشادها و یوگا سوترا وآرای‌ متصوفة‌ متقدم‌ حکم‌ کرده‌ و تأثیر آرای‌ هندوان‌ و مذاهب‌ برهمنان‌ را مخصوصاً بر سخنان‌ حلاج‌ * و بعضی‌ دیگر از متصوفه‌، چون‌ بایزیدِ بسطامی‌ * و جنیدِ بغدادی‌ * ، قوی‌ یافته‌ است‌. جونس‌ نیز بر همین‌ اعتقاد است‌. این‌ مستشرقان‌ به‌ مسئلة‌ ذکر در طریقتهای‌ صوفیه‌، عبادت‌ و مجاهده‌ و قول‌ به‌ تناسخ‌ و اتحاد نفس‌ با معقول‌ خود و وصول‌ به‌ مقام‌ فنا متناظر با اتحاد با نیروانا، به‌ عنوان‌ شواهد این‌ رأی‌ استناد می‌کنند. در مجموعة‌ مشهور اوپانیشادها یا حکمت‌ وِدانتا (مخزن‌ عمدة‌ یوگا)، برهما ، که‌ مبدأ کل‌ عالم‌ است‌، با آتما (اصل‌ درونی‌ آدمی‌)، در حقیقت‌ یکی‌ است‌ و برای‌ رهایی‌ از جدایی‌ ظاهری‌ میان‌ انسان‌ و برهما راه‌ چاره‌ عبارت‌ است‌ از تصفیة‌ وجود از آلایشهای‌ جسمانی‌ و عبور متوالی‌ از تنگنای‌ تناسخ‌، که‌ به‌ آن‌ سمساره‌ گویند. شباهت‌ این‌ سخن‌ و سوز و گداز جدایی‌ از اصل‌ در میان‌ عرفا و قول‌ برخی‌ از آنان‌ به‌ تناسخ‌، آشکار است‌. گولدتسیهر مشابهت‌ سرگذشت‌ بودا و ابراهیم‌ ادهم‌ را دلیل‌ بر توارد افکار و تشابه‌ حالات‌ دانسته‌ و اولیری‌ گفته‌ است‌ که‌نمی‌توانیم‌ از اثر بودا، که‌ از طریق‌ بلاد فارس‌ و ماوراءالنهر به‌ جزیرة‌العرب‌ رفته‌ بود، غفلت‌ ورزیم‌ (فاخوری‌ و جر، ص‌ 295ـ 297؛ کیلانی‌، ص‌ 23ـ24؛ زرین‌کوب‌، ص‌ 12ـ13، 17ـ20؛ د. اسلام‌ ، همانجا).د) سنّت‌ ایرانی‌ پیش‌ از اسلام‌. نخستین‌ کتابی‌ که‌ در اروپا در بارة‌ تصوف‌ منتشر شد، نوشتة‌ ثولاک‌ بود. وی‌ ابتدا مدعی‌ شد که‌ منشأ عمدة‌ تصوف‌، آیین‌ مجوس‌ بوده‌ است‌ و حتی‌ بعضی‌ مشایخ‌ صوفیه‌ نیز مجوسی‌ تبار بوده‌اند، اما بعدها در آرای‌ خود تجدید نظر کرد. دوزی‌ عقیدة‌ نخستینِ ثولاک‌ را تأیید نموده‌ و بلوشه‌ نیز به‌ تأثیر عقاید و مبادی‌ ایرانی‌ اشاره‌ کرده‌ است‌. به‌ اعتقاد براون‌، شباهت‌ زهد در عالم‌ اسلام‌ به‌ زهد و عبادت‌ مانویان‌ و مزدکیان‌ و اینکه‌ حقیقت‌ محمدیه‌ شبیه‌ هرمز در نظر زردشت‌ است‌ و نیز نفوذ ایرانیان‌ در عهد عباسی‌، تأثیر آنان‌ را آشکار می‌سازد (براون‌، ج‌ 1، ص‌ 611ـ613؛ نیکلسون‌، مقدمة‌ عفیفی‌، ص‌ 12 ـ 13؛ کیلانی‌، ص‌ 24ـ 25؛ زرین‌کوب‌، ص‌ 12ـ 13).در این‌ میان‌، برخی‌ در بارة‌ اصل‌ و منشأ تصوف‌ گفته‌اند که‌ چند عنصر و عامل‌، با هم‌ و به‌ صورت‌ ترکیبی‌، تأثیر داشته‌اند. هارتمان‌ بیشتر به‌ نفوذ هندوان‌، به‌ علاوة‌ بعضی‌ عوامل‌ دیگر، توجه‌ کرده‌ است‌. فون‌ کرمر از تأثیر عنصر هندی‌ و بودایی‌، که‌ به‌ عقیدة‌ وی‌ مظهرش‌ جنید و بایزید است‌، سخن‌ گفته‌ و عنصر دیگر را رهبانیت‌ مسیحی‌ معرفی‌ کرده‌ است‌. وی‌ مخصوصاً حارثِ محاسبی‌ * و ذوالنون‌ مصری‌ را از مظاهر آن‌ دانسته‌ است‌. کارادوو منشأ تصوف‌ را در آیین‌ مسیح‌، در حکمت‌ یونان‌، در ادیان‌ هند و ایران‌ و حتی‌ در آیین‌ یهود می‌داند. در این‌ خصوص‌، توضیح‌ داده‌اند که‌ این‌ عناصر بدان‌ صورت‌ در آن‌ داخل‌ نشده‌اند که‌ تعیین‌ و تحدید آنها آسان‌ باشد و بتوان‌ هر عنصری‌ را به‌طور دقیق‌ و صریح‌ به‌ اصل‌ خود ارجاع‌ داد. مثلاً حیات‌ ناسکانه‌ را هم‌ در میان‌ بوداییان‌ می‌توان‌ دید هم‌ در میان‌ مسیحیان‌. همچنین‌ است‌ فقر و توکل‌ که‌ میان‌ آن‌ دو مذهب‌ مشترک‌ است‌ و موضوع‌ محبت‌ الاهی‌، عاملی‌ مشترک‌ میان‌ مسیحیت‌ و نحلة‌ نوافلاطونی‌ است‌؛ همچنانکه‌ حجابهای‌ گنوسی‌ تا اندازه‌ای‌ فلوطینی‌ است‌. بعلاوه‌، این‌ مذاهب‌، مستقل‌ از یکدیگر و دور از هم‌ به‌ وجود نیامده‌اند، بلکه‌ با یکدیگر در اسکندریه‌ معارضه‌ کرده‌ و بر هم‌ تأثیر داشته‌اند؛ همچنانکه‌ بعدها این‌ امر در دمشق‌ و بصره‌ و کوفه‌ و بغداد پدید آمد (زرین‌کوب‌، ص‌ 13 ـ 14؛ فاخوری‌ و جر، ص‌ 302). اما نیکلسون‌ که‌ ابتدا تصوف‌ را از حیث‌ نظری‌ نتیجة‌ امتزاج‌ و اتحاد آرای‌ نو افلاطونی‌ و دین‌ مسیحی‌ و آیین‌ گنوسی‌ می‌دانست‌ و از حیث‌ عملی‌ متأثر از طرز فکر هندوایرانی‌، سرانجام‌ اظهار کرد که‌ حکم‌ به‌ اینکه‌ تصوف‌ امری‌ دخیل‌ در اسلام‌ بوده‌ مطلقاً پذیرفتنی‌ نیست‌ و در قرآن‌ و حدیث‌، معانی‌ عمیق‌ عرفانی‌ وجود دارد (نیکلسون‌، مقدمة‌ عفیفی‌، ص‌ 27ـ29؛ د. اسلام‌ ، همانجا). پل‌ نویا (ص‌ 9ـ14) نیز در تکمیل‌ مطالعات‌ ماسینیون‌ در کتاب‌ > تحقیق‌ در مبادی‌ اصطلاحات‌ عرفان‌ اسلامی‌ < ، با تحقیق‌ در آثار کهن‌ و با توجه‌ به‌ کتاب‌ دریای‌ جان‌ هلموت‌ ریتر ، بر آن‌ است‌ که‌ نشان‌ دهد چگونه‌ زبان‌ تأویلی‌ عرفا و اصطلاحات‌ صوفیه‌ از قرآن‌ نشئت‌یافته‌ است‌. به‌ بیان‌ زرین‌کوب‌ (ص‌ 13)، شکی‌ نیست‌ که‌ اندیشه‌های‌ فلسفی‌ و دینی‌ گوناگون‌ در جریان‌ تصوف‌ اسلامی‌ وارد و حل‌ شده‌ است‌، لیکن‌ فرض‌ آنکه‌ تصوف‌ به‌ ناچار باید منشائی‌ غیراسلامی‌ داشته‌ باشد، موجه‌ و معقول‌ نیست‌. همچنانکه‌ فرضیه‌هایی‌ از این‌ قبیل‌ که‌ تصوف‌ عکس‌العمل‌ دماغ‌ آریایی‌ است‌ در مقابل‌ مذاهب‌ و عقاید سامی‌، نیز قابل‌ دفاع‌ نیست‌ (نیز رجوع کنید به کیلانی‌، ص‌ 16ـ21؛ لاهیجی‌، مقدمة‌ سمیعی‌، ص‌ پنجاه‌وشش‌؛ مطهری‌، ج‌ 14، ص‌ 555 ـ 559).منابع‌: علاوه‌ بر کتاب‌ مقدس‌. عهد جدید؛ ابن‌تیمیّه‌، مجموع‌ الفتاوی‌ ، چاپ‌ مصطفی‌ عبدالقادر عطا، ج‌ 7، جزء 11: کتاب‌ التصوف‌ ، بیروت‌ 1421/2000؛ ابن‌ندیم‌؛ ابوریحان‌ بیرونی‌، کتاب‌ البیرونی‌ فی‌ تحقیق‌ ماللهند ، حیدرآباد دکن‌ 1377/1957؛ ابونصر سرّاج‌، کتاب‌ اللّمع‌فی‌ التصوف‌ ، چاپ‌ رینولد الین‌ نیکلسون‌، لیدن‌ 1914، چاپ‌ افست‌ تهران‌ [ بی‌تا. ] ؛ ادوارد گرانویل‌ براون‌، تاریخ‌ ادبی‌ ایران‌ ، ج‌ 1: از قدیمترین‌ روزگاران‌ تا زمان‌ فردوسی‌ ، ترجمه‌ و تحشیه‌ و تعلیق‌ علی‌پاشا صالح‌، تهران‌ 1356 ش‌؛ امیل‌ بریه‌، تاریخ‌ فلسفة‌ قرون‌ وسطی‌ در دورة‌ تجدد ، ترجمه‌ و تلخیص‌ یحیی‌ مهدوی‌، تهران‌ 1377 ش‌؛ عبدالحسین‌ زرین‌کوب‌، ارزش‌ میراث‌ صوفیه‌ ، تهران‌ 1369 ش‌؛ قاسم‌ غنی‌، بحث‌ در آثار و افکار و احوال‌ حافظ‌ ، ج‌ 2، قسمت‌ 1، تهران‌ 1366 ش‌؛ حنا فاخوری‌ و خلیل‌ جر، تاریخ‌ الفلسفة‌ العربیة‌ ، بیروت‌ 1993؛ علی‌بن‌ یوسف‌ قفطی‌، تاریخ‌ الحکماء، و هو مختصر الزوزنی‌ المسمی‌ بالمنتخبات‌ الملتقطات‌ من‌ کتاب‌ اخبار العلماء باخبار الحکماء ، چاپ‌ لیپرت‌، لایپزیگ‌ 1903؛ قمر کیلانی‌، فی‌التصوف‌ الاسلامی‌: مفهومه‌ و تطوره‌ و اعلامه‌ ، بیروت‌ 1962؛ محمدبن‌ یحیی‌ لاهیجی‌، مفاتیح‌ الاعجاز فی‌ شرح‌ گلشن‌ راز ، [ تهران‌ 1337 ش‌ ] ؛ مرتضی‌ مطهری‌، مجموعه‌ آثار ، ج‌ 14: خدمات‌ متقابل‌ اسلام‌ و ایران‌ ، تهران‌ 1375 ش‌؛ پل‌ نویا، تفسیر قرآنی‌ و زبان‌ عرفانی‌ ، ترجمة‌ اسماعیل‌ سعادت‌، تهران‌ 1373 ش‌؛ رینولد الین‌ نیکلسون‌، پیدایش‌ و سیر تصوف‌ ، ترجمة‌ محمدباقر معین‌، تهران‌ 1357 ش‌؛EI 1 , s.v. "Tas ¤ awwuf " (by Louis Massignon).14) نقد تصوف‌. با گسترش‌ روزافزون‌ تصوف‌ از قرن‌ سوم‌ هجری‌ و نقش‌ صوفیان‌ در تحول‌ افکار و رفتار جامعة‌ اسلامی‌، علما و اهل‌ شریعت‌ و حتی‌ خود صوفیان‌ اندیشه‌های‌ صوفیان‌ و رفتار اجتماعی‌ آنها را پیوسته‌ ارزیابی‌ و نقد کرده‌اند. نویسندگان‌ و محققانی‌ نیز از منظر اجتماعی‌ و سیاسی‌ و فرهنگی‌ به‌ نقد تصوف‌ پرداخته‌اند (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به کسروی‌، ص‌ 35ـ43، 58 ـ60). این‌ بخش‌ مقاله‌ به‌ گزارش‌ نقد علما و صوفیان‌ از تصوف‌ اختصاص‌ دارد.نقد اهل‌ شریعت‌.الف‌) اهل‌ سنّت‌. تقریباً تا اواخر قرن‌ سوم‌ و اوایل‌ قرن‌ چهارم‌ صوفیان‌ نیز مانند فقها و محدّثان‌ از علمای‌ دین‌ محسوب‌ می‌شدند و اغلب‌ مشایخ‌ بزرگ‌ مانند سفیان‌ ثوری‌ (متوفی‌ 161)، حَمدون‌ قَصّار (متوفی‌ 271)، حسن‌ بصری‌ (متوفی‌ 279)، ابوحمزه‌ بغدادی‌ (متوفی‌ 289)، عمربن‌ عثمان‌ مکی‌ (متوفی‌ 296)، جُنید بغدادی‌ (متوفی‌ 297) و ابوالقاسم‌ ابراهیم‌ نصرآبادی‌ (احتمالاً متوفی‌ 372) فقاهت‌ و تصوف‌ را باهم‌ جمع‌ کرده‌ بودند (توفیق‌بن‌ عامر، ص‌ 7، 8، پانویس‌ 3، ص‌ 23؛ کامل‌، ص‌ 152). ابن‌ابی‌یَعْلی‌' در طبقات‌ الحنابلة‌ (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به ج‌ 2، ص‌ 57، 243، 247، 252) نام‌ بسیاری‌ از صوفیان‌ را در شمار فقیهان‌ حنبلی‌ درج‌ کرده‌ است‌.تا قرن‌ چهارم‌ صوفیان‌ و فقیهان‌ در مجالس‌ یکدیگر حاضر می‌شدند و باهم‌ به‌ بحث‌ و گفتگو در بارة‌ مسائل‌ فقهی‌ می‌پرداختند و حتی‌ صوفیان‌ به‌ علت‌ وجاهت‌ نزد عامه‌، در مجالسشان‌ از برخی‌ فقیهان‌ به‌ علت‌ اهتمام‌ در امور دنیا انتقاد می‌کردند (توفیق‌بن‌ عامر، ص‌ 8 و پانویس‌ 3؛ طَبَلاوی‌ محمود سعد، ص‌ 37ـ40؛ برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به قشیری‌، ج‌ 2، ص‌ 732ـ 733). پیشوایان‌ مذاهب‌ فقهی‌ نیز مانند امام‌ شافعی‌ (متوفی‌ 204) و احمدبن‌ حنبل‌ (متوفی‌ 241) از برخی‌ صوفیان‌ به‌ نیکی‌ یاد کرده‌اند (توفیق‌بن‌ عامر، ص‌ 8، پانویس‌ 3؛ ابن‌جوزی‌؛ صفة‌الصفوة‌ ، ج‌ 2، ص‌ 332). هرچند در برخی‌ موارد، مطالبی‌ از قول‌ پیشوایان‌ مذاهب‌ فقهی‌، علیه‌ صوفیان‌ نقل‌ شده‌، ولی‌ در آنها ذکری‌ از نسبت‌ ارتداد و تکفیر صوفیان‌ نیست‌ ( رجوع کنید به ابن‌جوزی‌، تلبیس‌ ابلیس‌ ، ص‌ 369، 384، 419).به‌ هر حال‌ به‌ علت‌ همین‌ ارتباط‌ نزدیک‌ صوفیان‌ و فقیهان‌ و اینکه‌ کلمة‌ صوفی‌ مرادف‌ با زاهد و عابد بود و صوفیان‌ از جملة‌ اهل‌ سنّت‌ و جماعت‌ شمرده‌ می‌شدند، در کتابهای‌ ملل‌ و نحل‌، حتی‌ تا اوایل‌ قرن‌ پنجم‌ از آنان‌ به‌ عنوان‌ گروهی‌ مستقل‌ یاد نشده‌ است‌ (توفیق‌بن‌ عامر، ص‌ 10؛ نیز رجوع کنید به ابن‌حَزْم‌، ج‌ 2، ص‌ 114؛ بغدادی‌، ص‌ 317).بتدریج‌ از قرن‌ سوم‌، با تشکیل‌ حلقه‌های‌ درس‌ صوفیان‌ بغداد و سخنان‌ صوفیانی‌ مانند سَری‌ سَقَطی‌ (متوفی‌ 253)، یحیی‌بن‌ مُعاذ (متوفی‌ 285)، ابوحمزه‌ بغدادی‌، جنید، ابوالحسین‌ نوری‌ (متوفی‌ 286) و ابوسعید خَرّاز (متوفی‌286) در بارة‌ توحید، عشق‌ و سِرّ، بر سر این‌ مسائل‌بحثهایی‌ در گرفت‌. همچنین‌ عقاید صوفیان‌ در بارة‌ عزوبت‌، عزلت‌ از خلق‌، تفویض‌ امر به‌ خداوند و عدم‌کسب‌ و ایجاد زاویه‌ها حساسیت‌ برخی‌ فقیهان‌ را بر انگیخت‌. بخصوص‌ موضوع‌ارتباط‌ و نسبت‌ خالق‌ومخلوق‌، فقیهان‌ رانسبت‌به‌ صوفیان‌ بدبین‌ کرد و سخنان‌ آنها را در این‌ باره‌، به‌ تشبیه‌، حلول‌واتحاد تعبیر می‌کردند. بدین‌ترتیب‌ بتدریج‌ صوفیانی‌ مانند ابوسعید خرّاز، ذوالنّون‌ مصری‌ (متوفی‌ 245)، محمدبن‌ عیسی‌ (متوفی‌ 279)، سهل‌بن‌ عبداللّه‌ تستری‌ (متوفی‌ 283) و احمدبن‌ عطا (مقتول‌ 309) مورد آزار و تهمت‌ قرار گرفتند ( رجوع کنید به توفیق‌بن‌عامر، ص‌12ـ21؛ نیز رجوع کنید به ابن‌جوزی‌، تلبیس‌ابلیس‌ ، ص‌420).شدیدترین‌ برخورد با برخی‌ صوفیان‌، محاکمة‌ حلاج‌ در اوایل‌ قرن‌ چهارم‌ بود (توفیق‌بن‌ عامر، ص‌ 23). گفته‌ شده‌ که‌ اولین‌ انتقاد از صوفیان‌ را احمدبن‌ حنبل‌ کرده‌ و بیشترین‌ حملات‌ از جانب‌ مذهب‌ حنبلی‌ نسبت‌ به‌ برخی‌ صوفیان‌ صورت‌ گرفته‌ است‌ (همان‌، ص‌ 37ـ 38).ظاهراً اولین‌ کتابی‌ که‌ بر ضد صوفیه‌ در قرن‌ چهارم‌ نوشته‌ شده‌، کتاب‌ التنّبیهُ والرّدّ علی‌ الاهواء و البِدَع‌ اثر ابوالحسین‌ ملطی‌ * (متوفی‌ 377) است‌. وی‌ در این‌ کتاب‌ نام‌ صوفیان‌ را نیاورده‌ ولی‌ از گروهی‌ از اباحیان‌ به‌ نام‌ روحانیه‌ یاد کرده‌ که‌ می‌پندارند ارواحشان‌ در ملکوت‌ سیر می‌کند و بهشت‌ را می‌بینند (ص‌ 92ـ95؛ نیز رجوع کنید به بدوی‌، ص‌ 93ـ95). ویژگیهایی‌ که‌ وی‌ برای‌ این‌ گروه‌ یاد می‌کند تقریباً مشابه‌ با کسانی‌ است‌ که‌ صوفی‌ معروف‌ معاصر وی‌، ابونصر سَرّاج‌ (متوفی‌ 378)، آنها را در اللمع‌ (ص‌ 409، 428ـ429) «مترسّمین‌ به‌ تصوف‌» (غافلان‌ از حقیقت‌ تصوف‌) دانسته‌ است‌ (نیز رجوع کنید به بدوی‌، ص‌ 94ـ 95).از منتقدان‌ مهم‌ اهل‌ سنّت‌ در قرن‌ ششم‌، ابوالفرج‌ عبدالرحمان‌ ابن‌جوزی‌ (متوفی‌ 597) است‌. وی‌ قسمت‌ اعظم‌ کتاب‌ معروف‌ خود تلبیس‌ ابلیس‌ * ( رجوع کنید به ص‌ 181ـ427) را به‌ نقد آرا و آداب‌ سلوک‌ و رفتار صوفیان‌ اختصاص‌ داده‌ است‌. به‌ نظر او از جمله‌ خدعه‌های‌ شیطان‌ با صوفیان‌ ترک‌ کسب‌ و کار و نکاح‌، عزلت‌گزینی‌، پوشیدن‌ خرقه‌ ــ که‌ حکم‌ لباس‌ شهرت‌ را دارد ــ رواج‌ سماع‌، غنا، رقص‌، نظر بر اَحداث‌ (بُرنایان‌)، اعتقاد به‌ حلول‌ و اتحاد و ادعای‌ عشق‌ الاهی‌ است‌. وی‌ در کتاب‌ دیگری‌ به‌ نام‌ صیدالخاطر (در جاهای‌ گوناگون‌، برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به ص‌ 54ـ60، 106، 108، 202ـ205، 298، 352) به‌ نکوهش‌ صوفیه‌ پرداخته‌، اما از کتاب‌ تلبیس‌ ابلیس‌ او مخالفان‌ صوفیه‌ بیشتر استقبال‌ کرده‌اند (ابن‌جوزی‌، تلبیس‌ ابلیس‌ ، مقدمة‌ خیرالدین‌ علی‌، ص‌ 3). با اینحال‌ وی‌ مشایخ‌ اولیه‌ صوفیه‌ را «سلف‌ صالح‌» می‌داند و از جملة‌ بدعت‌گذاران‌ محسوب‌ نمی‌دارد ( رجوع کنید به طبلاوی‌ محمودسعد، ص‌ 41ـ42). وی‌ در صفة‌ الصفوة‌ نیز از بسیاری‌ از صوفیان‌ به‌ نیکی‌ یاد کرده‌ است‌ (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به ج‌ 2، ص‌ 334 به‌ بعد).از دیگر منتقدان‌ بزرگ‌ صوفیه‌ در قرن‌ ششم‌ و هفتم‌ ابن‌تَیْمیّه‌ * (متوفی‌ 728)، از عالمان‌ اهل‌سنّت‌، است‌. وی‌ صوفیان‌ را به‌ سه‌ دسته‌ تقسیم‌ می‌کند: صوفیة‌ الحقایق‌، صوفیة‌ الارزاق‌ و صوفیة‌ الرسم‌. به‌ نظر او تنها گروه‌ اول‌ اهل‌ زهد و عبادت‌ و از صدیقین‌اند. او زهّاد بصره‌ را از این‌ جمله‌ می‌داند. صوفیان‌ ارزاق‌ ساکنان‌ خانقاه‌اند و صوفیان‌ رسوم‌ نیز به‌ لباس‌ و آداب‌ ظاهری‌ و انتساب‌ به‌ صوفیان‌ اکتفا کرده‌اند (طبلاوی‌ محمودسعد، ص‌ 49). بدین‌ترتیب‌، ابن‌تیمیّه‌ با همة‌ صوفیه‌ سر انکار و مخالفت‌ ندارد. او حتی‌ برخی‌ اهل‌ سکر ( رجوع کنید به سکر و صحو * ) مانند بایزید بسطامی‌ * را چنانچه‌ اعمالشان‌ مخالف‌ شرع‌ نباشد، معذور می‌داند و آنها را از پیروان‌ وحدت‌ وجود، مانند ابن‌عربی‌ و حلاج‌، جدا می‌کند (ابن‌تیمیّه‌، ج‌ 1، ص‌ 176ـ 178؛ طبلاوی‌ محمودسعد، ص‌ 73). وی‌ همچنین‌ در آثارش‌ از مشایخ‌ اولیه‌ تصوف‌ دفاع‌ کرده‌ و حتی‌ کتابی‌ در مقامات‌ و احوال‌ صوفیه‌ به‌ نام‌ التُحفة‌العراقیة‌ فی‌ الاعمال‌ القلبیة‌ نوشته‌ است‌ (ابن‌تیمیّه‌، ج‌ 1، ص‌ 84، 94، 186؛ توفیق‌بن‌ عامر، ص‌ 51؛ طبلاوی‌ محمودسعد، ص‌ 5 ـ7).شدیدترین‌ حملات‌ ابن‌تیمیّه‌ بر صوفیان‌ بخصوص‌ بر ابن‌عربی‌ در رساله‌ای‌ است‌ که‌ به‌ شیخ‌ نصر مَنْبِجی‌ نوشته‌ و در آن‌ از معتقدان‌ به‌ اتحاد و حلول‌ و وحدت‌ وجود انتقاد کرده‌ و سخنان‌ آنان‌ را شبیه‌ غالیان‌ و نصارا دانسته‌ است‌ (ابن‌تیمیّه‌، ج‌ 1، ص‌ 169، 175ـ179). با این‌ حال‌، او عقیدة‌ ابن‌عربی‌ را در بارة‌ وحدت‌ وجود به‌ اسلام‌ نزدیکتر می‌شمرد، اما پیروان‌ و شارحان‌ اندیشه‌های‌ او را همچون‌ صدرالدین‌ قونیوی‌ * و عفیف‌الدین‌ تِلِمْسانی‌ * به‌ بدترین‌ نوع‌ کفر متهم‌ می‌کند (همان‌، ج‌ 1، ص‌ 183ـ186). به‌طور کلی‌ ابن‌تیمیّه‌ با صوفیانی‌ که‌ تصوف‌ را به‌زعم‌ او به‌ فلسفه‌ و افکار بیگانه‌ با اسلام‌ درآمیختند، مخالفت‌ کرده‌ است‌ (طبلاوی‌ محمودسعد، ص‌ 5ـ6؛ نیز رجوع کنید به ابن‌تیمیّه‌، ج‌ 1، ص‌ 179، 183ـ189).ابن‌تیمیّه‌ به‌ مسائلی‌ مانند تفضیل‌ ولایت‌ بر نبوت‌، و معصومیت‌ اولیا، که‌ برخی‌ عرفا بدان‌ اعتقاد دارند، اعتراض‌ می‌کند و این‌ امر را محجوب‌ داشتن‌ پیامبر اکرم‌ می‌داند. او اعتقاد به‌ وحدت‌ ادیان‌ را نیز سبب‌ الغای‌ مفهوم‌ دیانت‌ و تعطیل‌ رسالت‌ می‌شمرد (توفیق‌بن‌ عامر، ص‌ 43ـ45؛ نیز رجوع کنید به ابن‌تیمیّه‌، ج‌ 1، 54 ـ 59، 63ـ64) و با این‌ عقیده‌ که‌ کشف‌ و الهام‌ راهی‌ برای‌ اخذ احکام‌ شرعی‌ باشد، مخالفت‌ می‌کند ( رجوع کنید به ابن‌تیمیّه‌، ج‌ 2، ص‌ 169ـ172).ابن‌تیمیّه‌ بر سر برخی‌ از این‌ موضوعات‌ با طریقه‌هایی‌ مانند شاذلیه‌ و رفاعیه‌، قلندریه‌ و ملامتیه‌ (ملامیه‌) مخالفتهای‌ شدیدی‌ کرد. البته‌ خشم‌ و افکار بزرگان‌ این‌ طریقه‌ها را نیز بر انگیخت‌ (توفیق‌بن‌ عامر، ص‌ 48ـ50؛ نیز رجوع کنید به ابن‌تیمیّه‌، ج‌ 1، ص‌ 64ـ 65، 142ـ 144؛ بخش‌ 10: تصوف‌ در مصر).شاگرد وی‌، ابن‌قَیّمِ جوزیه‌ * (متوفی‌ 751)، فقیه‌ حنبلی‌، با برخی‌ از نظریات‌ ابن‌تیمیّه‌ در بارة‌ صوفیان‌ موافق‌ بود ولی‌ خود او از طرفداران‌ تصوف‌ به‌ شمار می‌رفت‌ و سعی‌ در نزدیک‌ کردن‌ عقاید صوفیه‌ با دیدگاههای‌ اهل‌سنّت‌ داشت‌. وی‌ در کتاب‌ مدارج‌ السالکین‌ برخی‌ انتقادات‌ استادش‌ را به‌ خواجه‌ عبداللّه‌ انصاری‌ رد کرده‌ است‌ (توفیق‌بن‌ عامر، ص‌ 51ـ52).بدین‌ترتیب‌، تقریباً تا قرن‌ هشتم‌ علمای‌ دین‌ کم‌وبیش‌ از میراث‌ صوفیه‌ بهره‌ می‌بردند و از اقوال‌ و احوال‌ مشایخ‌ صوفی‌ در کتابهای‌ خود ذکر می‌کردند. بعلاوه‌ بزرگترین‌ صوفیان‌ تا قرن‌ هفتم‌ و هشتم‌ از میان‌ اهل‌سنّت‌ برخاستند (کامل‌، ص‌60ـ61) و بیشترین‌ حملات‌ نیز از سوی‌ عالمان‌ دینی‌ به‌ برخی‌ از صوفیان‌ یعنی‌ حلاج‌، ابن‌فارض‌، ابن‌عربی‌، ابن‌سَبْعین‌، و غالباً به‌ آرایی‌ چون‌ وحدت‌ وجود و تأویل‌ قرآن‌ بوده‌ است‌ (بقاعی‌، ص‌ 66، 76، 150 به‌ بعد، 213ـ217). از جمله‌ این‌ مخالفان‌ زین‌الدین‌ عمربن‌ ابی‌الحرام‌ کتانی‌ (متوفی‌ 738)، ابوحیان‌ محمدبن‌ یوسف‌ اندلسی‌ (ابوحَیان‌ غَرناطی‌)، شمس‌الدین‌ محمدبن‌ احمد ذهبی‌ (متوفی‌ 748)، تقی‌الدین‌ علی‌بن‌ عبدالکافی‌ سُبْکی‌ (متوفی‌ 756)، ابن‌هشام‌ (متوفی‌ 761)، ابن‌خطیب‌ (متوفی‌ 766)، ابن‌خلدون‌ (متوفی‌ 808)، شمس‌الدین‌ اسماعیل‌بن‌ ابی‌بکر مقروی‌ (متوفی‌ 875)، برهان‌الدین‌ بقاعی‌ (متوفی‌ 885) ابن‌حجر عَسقَلانی‌ (متوفی‌ 852) هستند (همان‌، ص‌150ـ 178). البته‌ برخی‌ علمای‌ اهل‌سنّت‌ نیز مانند جلال‌الدین‌ سیوطی‌ (متوفی‌ 911) و احمدبن‌ حَجَر هَیتَمی‌ (متوفی‌ 973) به‌ دفاع‌ از این‌ صوفیان‌ برخاسته‌ و در رد مخالفان‌ کتابهایی‌ تألیف‌ کرده‌اند (حلمی‌، ص‌130ـ131؛ توفیق‌بن‌ عامر، ص‌ 54 ـ 55).به‌طور کلی‌ در میان‌ علمای‌ اهل‌سنّت‌ تا به‌ امروز تقریباً دو جریان‌ عمده‌ در برابر تصوف‌ وجود داشته‌ است‌: گروهی‌ که‌ با جنبه‌هایی‌ از تصوف‌ موافق‌ ولی‌ با برخی‌ آرا و آداب‌ صوفیان‌ مخالف‌ بوده‌ و تصوف‌ سنّی‌ (تصوف‌ مشایخ‌ اولیة‌ تصوف‌، تقریباً تا قرن‌ چهارم‌) را از تصوف‌ باطنی‌ (اهل‌ غلو) یا تصوف‌ فلسفی‌ ــ که‌ نمایندگانش‌ حلاج‌، ابن‌عربی‌ و پیروانشان‌ هستند ــ جدا می‌کنند. این‌ گروه‌، از نمایندگان‌ چنین‌ تصوفی‌ شدیداً انتقاد می‌کنند و آن‌ را متأثر از عرفان‌ هند، مسیحیت‌ و فلاسفة‌ یونان‌ می‌دانند (ابورَیّان‌، ج‌ 2، ص‌ 65ـ67،180؛ کامل‌، ص‌ 31، 178، 185ـ189).گروه‌ دیگر از مخالفان‌ تصوف‌، طرفداران‌ جنبش‌ وهابیت‌ * (پیروان‌ محمدبن‌ عبدالوهاب‌، متوفی‌ 1206) و سلفیه‌ * (پیروان‌ محمد عبده‌، متوفی‌ 1323)اند که‌ تصوف‌ را انحراف‌ از اسلام‌، مخرب‌ و تماماً بدعت‌ می‌دانند. البته‌ در میان‌ سلفیه‌ کسانی‌ هم‌ هستند که‌ برخی‌ از صوفیان‌ سده‌های‌ اولیه‌ را از حکم‌ تکفیر مستثنا می‌دانند (توفیق‌بن‌ عامر، ص‌ 54 ـ 55؛ کامل‌، ص‌ 31، 161؛ سیریه‌، ص‌ 22ـ24، 86، نیز رجوع کنید به ص‌ 92، 102).از قرن‌ دوازدهم‌ به‌ بعد، برخی‌ تحولات‌ اجتماعی‌ از جمله‌ فشار سلفیه‌ و وهابیت‌ سبب‌ شده‌ است‌ تا مشایخ‌ برخی‌ طرق‌ صوفیه‌، مانند نقشبندیه‌ و شاذلیه‌ و قادریه‌، بخصوص‌ در افریقا و هند سعی‌ کنند به‌ تصوف‌ اولیه‌ نزدیک‌ شوند، به‌ همین‌ دلیل‌ برخی‌ عقایدشان‌ را تعدیل‌ و بعضی‌ اعمال‌ را که‌ حساسیت‌ عالمان‌ اهل‌سنّت‌ را برمی‌انگیزد، ممنوع‌ کرده‌اند ( رجوع کنید به توفیق‌بن‌ عامر، ص‌30ـ37؛ سیریه‌، ص‌ 1، 11ـ13؛ نیز رجوع کنید به بخش‌ 5: تصوف‌ در شبه‌قارة‌ هند، بخش‌ 10: تصوف‌ در مصر).منابع‌: ابن‌ ابی‌یعلی‌، طبقات‌ الحنابلة‌ ، ج‌ 2، بیروت‌: دارالمعرفة‌، [ بی‌تا. ] ؛ ابن‌تیمیـّـه‌، مجموعة‌الرسائل‌ و المسائل‌ ، بیروت‌ 1412/1992؛ ابن‌جوزی‌، تلبیس‌ ابلیس‌ ، چاپ‌ خیرالدین‌ علی‌، بیروت‌ [ بی‌تا. ] ؛ همو، صفة‌الصفوة‌ ، چاپ‌ محمد فاخوری‌ و محمد روّاس‌ قلعه‌جی‌، بیروت‌ 1399/ 1979؛ همو، صیدالخاطر ، چاپ‌ ناجی‌ طنطاوی‌، دمشق‌ 1399/ 1979؛ ابن‌حزم‌، کتاب‌ الفصل‌ فی‌ الملل‌ و الاهواء و النحل‌ ، مصر 1317ـ1320، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ [ بی‌تا. ] ؛ محمدعلی‌ ابورَیّان‌، تاریخ‌ الفکر الفلسفی‌ فی‌ الاسلام‌ ، ج‌ 2: الحرکة‌ الصوفیة‌ فی‌ الاسلام‌ ، اسکندریه‌ 1994؛ ابونصر سراج‌، کتاب‌ اللُّمع‌ فی‌التصوف‌ ، چاپ‌ رینولد آلن‌ نیکلسون‌، لیدن‌ 1914، چاپ‌ افست‌ تهران‌ [ بی‌تا. ] ؛ عبدالرحمان‌ بدوی‌، تاریخ‌ تصوف‌ اسلامی‌: از آغاز تا پایان‌ سده‌ دوم‌ هجری‌ ، ترجمة‌ محمودرضا افتخارزاده‌، قم‌ 1375 ش‌؛ عبدالقاهربن‌ طاهر بغدادی‌، الفرق‌ بین‌ الفرق‌ ، چاپ‌ محمد محیی‌الدین‌ عبدالحمید، قاهره‌: مکتبة‌ محمدعلی‌ صبیح‌ و اولاده‌، [ بی‌تا. ] ؛ ابراهیم‌بن‌ عمر بقاعی‌، مصرع‌ التصوف‌، او، تنبیه‌ الغبی‌ الی‌ تکفیر ابن‌عربی‌، و تحذیر العباد من‌ اهل‌ العناد ، چاپ‌ عبدالرحمان‌ وکیل‌، قاهره‌ 1372/1953؛ توفیق‌بن‌ عامر، «مواقف‌ الفقهاء من‌ الصوفیة‌ فی‌ الفکر الاسلامی‌»، حولیات‌ الجامعة‌ التونسیة‌ ، ش‌ 39 (1995)؛ محمد مصطفی‌ حلمی‌، ابن‌الفارض‌ و الحب‌ الالهی‌ ، قاهره‌ 1971؛طبلاوی‌ محمود سعد، التصوف‌ فی‌ تراث‌ ابن‌تیمیه‌ ، مصر 1984؛ عبدالکریم‌بن‌ هوازن‌ قشیری‌، الرسالة‌ القشیریة‌ ، چاپ‌ عبدالحلیم‌ محمود و محمودبن‌ شریف‌، قاهره‌ 1972ـ1974؛ عمر عبداللّه‌ کامل‌، التصوف‌ بین‌ الافراط‌ و التفریط‌ ، بیروت‌ 1422/ 2001؛ احمد کسروی‌، صوفیگری‌ ، تهران‌ 1344 ش‌؛ محمدبن‌ احمد ملطی‌، التنبیه‌ والرد علی‌ اهل‌ الاهواء و البدع‌ ، چاپ‌ محمد زاهد کوثری‌، قاهره‌ 1418/1997؛Elizabeth Sirriyeh, Sufis and anti-Sufis: the defence, rethinking and rejection of Sufism in the modern world , Richmond, Eng. 1999.ب‌) شیعه‌. هر چند غالب‌ صوفیان‌، سلسلة‌ خود را به‌ یکی‌ از امامان‌ شیعه‌ می‌رسانند، اما از میان‌ مذاهب‌ اسلامی‌، شیعیان‌ (بخصوص‌ امامیه‌) بیشترین‌ انکار را نسبت‌ به‌ صوفیه‌ داشته‌اند (آملی‌، ص‌ 128). در کتابهای‌ حدیث‌ شیعه‌ نیز روایاتی‌ از امامان‌ علیهم‌السلام‌، در طعن‌ و رد برخی‌ آداب‌ و اعمال‌ صوفیه‌ آمده‌ است‌ ( رجوع کنید به کلینی‌، ج‌ 6، ص‌ 449ـ450؛ محمد باقر مجلسی‌، 1403، ج‌ 5، ص‌ 318؛ عباس‌ قمی‌، ج‌ 2، ص‌ 57 ـ 58). در مقابل‌، صوفیه‌، برخی‌ از این‌ روایات‌ را ضعیف‌ و از اخبار موضوعه‌ دانسته‌اند ( رجوع کنید به معصوم‌ علیشاه‌، ج‌ 1، ص‌ 212).علمای‌ شیعه‌ در رد و طرد برخی‌ عقاید و اعمال‌ صوفیه‌، آثار بسیاری‌ نوشته‌اند. ابن‌بابویه‌ (متوفی‌ 381) در کتاب‌ اعتقادات‌ (ص‌ 121) در بارة‌ برخی‌ صوفیان‌ گفته‌ است‌ که‌ اینان‌ اصحاب‌ اباحه‌ و قائل‌ به‌ حلول‌ و از جملة‌ غُلات‌اند. شیخ‌مفید (متوفی‌ 413) حلاجیه‌ را از جملة‌ ملاحده‌ و زنادیق‌ دانسته‌ (ص‌ 134) و کتابی‌ به‌ نام‌ الرد علی‌ اصحاب‌ الحلاج‌ نوشته‌ است‌ (نجاشی‌، ج‌ 2، ص‌330). فقیه‌ و متکلم‌ نامور، محمدبن‌ حسن‌ طوسی‌ (متوفی‌ 460)، نیز در کتاب‌ الغیبة‌ (ص‌ 246ـ247) حلاج‌ را در شمار مدعیان‌ دروغین‌ نیابت‌ امام‌ زمان‌ بر شمرده‌ است‌. ابومنصور احمدبن‌ علی‌ طبرسی‌ (قرن‌ ششم‌) در الاحتجاج‌ (ج‌ 2، ص‌ 474) و خواجه‌ نصیرالدین‌ طوسی‌ (متوفی‌ 672) در قواعد العقائد (ص‌ 22، 35ـ36)، عقاید برخی‌ صوفیان‌ را در بارة‌ اتحاد، حلول‌، اسقاط‌ تکلیف‌، سماع‌ و رقص‌ تخطئه‌ کرده‌اند.یکی‌ از کتابهای‌ قدیم‌ شیعی‌ در بارة‌ ادیان‌ و مذاهب‌ تبصرة‌العوام‌ فی‌ معرفة‌ مقالات‌ الانام‌ * است‌. مرجوع کنید بهلف‌ این‌ کتاب‌ صوفیان‌ را از اهل‌ سنّت‌ شمرده‌ (علم‌الهدی‌، ص‌ 134) و بدون‌ ذکر مأخذ، آنان‌ را به‌ شش‌ فرقه‌ تقسیم‌ کرده‌ است‌: اول‌، اتحادیه‌ به‌ رهبری‌ حسین‌بن‌ منصور حلاج‌؛ دوم‌، عشاقیه‌ که‌ معتقدند جزوی‌ از خدای‌ تعالی‌ در شخص‌ حلول‌ می‌کند؛ سوم‌، نوریه‌ که‌ عبادت‌ پروردگار به‌ امید بهشت‌ یا بیم‌ دوزخ‌ را ناروا می‌دانند؛ چهارم‌، واصلیه‌ که‌ احکام‌ و اوامر و نواهی‌ شرعی‌ را سبب‌ تهذیب‌ اخلاق‌ می‌دانند و برای‌ واصلان‌ به‌ حق‌ معتقد به‌ اسقاط‌ تکلیف‌اند؛ پنجم‌، گروهی‌ که‌ به‌ تحصیل‌ علم‌ و استدلال‌ عقلی‌ وقعی‌ نمی‌نهند و معتقدند که‌ معرفتِ حق‌ تنها از طریق‌ جهاد با نفس‌ و تلقین‌ شیخ‌ حاصل‌ می‌شود؛ ششم‌، گروهی‌ از صوفیان‌ شکمباره‌ که‌ علم‌ و دین‌ ندارند، از حرام‌ نمی‌پرهیزند و همواره‌ طالب‌ طعام‌ و رقص‌اند (همان‌، ص‌ 134ـ141). مرجوع کنید بهلف‌ در ضمن‌ این‌ تقسیم‌بندیها، با استناد به‌ احادیث‌ و روایات‌ یا نقل‌قولهایی‌ از علمای‌ متقدم‌ شیعه‌ به‌ نقد صوفیه‌ پرداخته‌ است‌ (همانجا). شایان‌ ذکر است‌ که‌ گرچه‌ این‌ تقسیم‌بندی‌ در سایر کتابهای‌ ملل‌ و نحل‌ نیامده‌ است‌ ( رجوع کنید به بغدادی‌، ص‌ 313ـ 318؛ معصوم‌ علیشاه‌، ج‌ 1، ص‌ 195)، ولی‌ از آن‌، برخی‌ موارد اختلاف‌ علما و فقها با صوفیه‌ روشن‌ می‌شود.به‌ نظر می‌رسد که‌ تا اوایل‌ قرن‌ دهم‌، فقهای‌ شیعه‌ ردیه‌های‌ کمتری‌ بر تصوف‌ نوشته‌اند و جز کتاب‌ تبصرة‌العوام‌ مخالفت‌ بسیار جدّی‌ و سختی‌ با صوفیه‌ دیده‌ نشده‌ است‌ ( رجوع کنید به زرین‌کوب‌، ص‌ 259). حتی‌ از قرن‌ هفتم‌ برخی‌ عالمان‌ شیعة‌ امامیه‌، برای‌ پی‌ریزی‌ عرفان‌ شیعی‌ کوشیدند، اما تفاهم‌ و همسویی‌ فکری‌ میان‌ صوفیه‌ و سایر فرق‌ شیعه‌، بخصوص‌ اسماعیلیه‌ و زیدیه‌، قبل‌ از شیعة‌ امامیه‌ و تقریباً از قرن‌ سوم‌ و چهارم‌ شروع‌ شده‌ بود؛ از جمله‌ المرجوع کنید بهیدباللّه‌ احمدبن‌ حسین‌، ابوالحسن‌ هارونی‌ (متوفی‌ 411) امام‌ زیدی‌ شمال‌ ایران‌، کتابی‌ با عنوان‌ سیاسة‌المریدین‌ در تصوف‌ نوشت‌ و از مشایخ‌ صوفیه‌ به‌ حکما تعبیر کرد (انصاری‌ قمی‌، ص‌ 141ـ 142؛ نیز رجوع کنید به شیبی‌، ج‌ 2، ص‌ 127ـ130). در عین‌ حال‌، وی‌ در این‌ اثر از صوفیة‌ ملامتیه‌ انتقاد کرده‌ است‌ (انصاری‌ قمی‌، ص‌ 142).در میان‌ علمای‌ شیعة‌ امامیه‌ اولین‌ کوشش‌ برای‌ پایه‌گذاری‌ عرفان‌ شیعی‌، از سوی‌ کمال‌الدین‌ میثم‌بن‌ علی‌ بَحْرانی‌ (متوفی‌ 689) صورت‌ گرفته‌ است‌. او را «فیلسوف‌ محقق‌» و «حکیم‌ مدقق‌» نامیده‌ و گفته‌اند که‌ شرح‌ نهج‌البلاغة‌ وی‌ مشتمل‌ بر حکمت‌ عملی‌، کلام‌ و تصوف‌ است‌ (شوشتری‌، 1354 ش‌، ج‌ 2، ص‌ 210؛ نیز رجوع کنید به شیبی‌، ج‌ 2، ص‌ 89 ـ90) و کسانی‌ که‌ پس‌ از او برای‌ نزدیک‌ کردن‌ تصوف‌ و تشیع‌ کوشیدند، به‌ سخنان‌ وی‌ در این‌ کتاب‌ استناد کرده‌اند ( رجوع کنید به آملی‌، ص‌ 80، 497ـ 498؛ شیبی‌، ج‌ 2، ص‌ 91). شاگرد او حسن‌بن‌ یوسف‌بن‌ مطهر معروف‌ به‌ علامه‌ حلّی‌ (متوفی‌ 726) نیز در کتاب‌ نهج‌الحق‌ و کشف‌ الصدق‌ (ص‌ 57 ـ 58، 238ـ239) به‌ برخی‌ عقاید و اعمال‌ صوفیه‌ مانند حلول‌، اتحاد، سقوط‌ تکلیف‌، سماع‌ و رقص‌ تاخته‌ و در عین‌ حال‌ امام‌ علی‌ علیه‌السلام‌ را سرسلسلة‌ فتوت‌ دانسته‌ است‌.از فقهای‌ قرن‌ هشتم‌ که‌ تصوف‌ را مطلقاً نفی‌ نکرده‌ محمدبن‌ مکی‌ جَزینی‌ عاملی‌ (شهید اول‌، متوفی‌ 786) است‌. وی‌ در کتاب‌ الدّروس‌ الشرعیّة‌ (ج‌ 2، ص‌ 275ـ 276) به‌ مناسبت‌ بحث‌ وقف‌، صوفیه‌ای‌ را که‌ به‌ عبادت‌ اشتغال‌ دارند و شریعت‌ را وا نمی‌گذارند، تأیید کرده‌ است‌. در بارة‌ فقیه‌ بزرگ‌ قرن‌ دهم‌، زین‌الدین‌بن‌ نورالدین‌ علی‌بن‌ احمد (شهیدثانی‌، متوفی‌ 965) نیز گرایشهای‌ عرفانی‌ گزارش‌ شده‌ است‌ ( رجوع کنید به معصوم‌ علیشاه‌، ج‌ 1، ص‌ 228ـ229). از نمایندگان‌ برجستة‌ شیعة‌ امامیه‌ در پیوند تصوف‌ و تشیع‌، سیدحیدر آملی‌ (احتمالاً متوفی‌ 787) است‌ که‌ در جامع‌ الاسرار (ص‌ 217) به‌ یکی‌ بودن‌ تصوف‌ و تشیع‌ قائل‌ شده‌ است‌. به‌ نظر او تشیع‌ به‌ معنای‌ استمرار ظاهر حقایق‌ الاهی‌ و تصوف‌ استمرار باطن‌ آن‌ است‌ (ص‌ 415). او قاعده‌ و اساس‌ تصوف‌ را ولایت‌ می‌داند و ارتباط‌ مشایخ‌ بزرگ‌ تصوف‌ با ائمه‌ علیهم‌السلام‌ را اثبات‌ ولایت‌ و درستی‌ توحید صوفیه‌ می‌داند (ص‌ 222ـ225، 615). وی‌ در همین‌ اثر بارها به‌ سخنان‌ ابن‌عربی‌ اشاره‌ و از او تجلیل‌ می‌کند اما در برخی‌ مسائل‌ از جمله‌ تعیین‌ مصداق‌ خاتم‌الاولیا با او مخالف‌ است‌ (ص‌ 396ـ402، 418، 436).از اوایل‌ قرن‌ دهم‌، پس‌ از تأسیس‌ حکومت‌ شیعی‌ صفوی‌ و بویژه‌ از دورة‌ شاه‌طهماسب‌ (930ـ984) رویاروییهای‌ جدّی‌ با تصوف‌ به‌وجود آمد و آثاری‌ در نقد تصوف‌ نوشته‌ شد، از جمله‌ کتاب‌ المطاعن‌ المجرمیة‌ فی‌ ردّالصوفیة‌ اثر نورالدین‌ ابوالحسن‌ علی‌بن‌ حسین‌بن‌ عبدالعال‌، معروف‌ به‌ محقق‌ کرکی‌ (متوفی‌ 940؛ آقابزرگ‌ طهرانی‌، ج‌ 21، ص‌ 138ـ139). شیخ‌حسن‌ (حسین‌) فرزند محقق‌ کرکی‌ نیز در 972 کتابی‌ با عنوان‌ عمدة‌المقال‌ فی‌ کفر اهل‌ الضلال‌ نوشت‌ و در آن‌ صوفیه‌ را تکفیر کرد (همان‌، ج‌ 15، ص‌ 341). اما از کتابهای‌ بسیار مهم‌ در رد صوفیه‌، که‌ در همین‌ زمان‌ تألیف‌ شد و بر کتابهای‌ بعد تأثیر بسیار گذاشته‌ یا جزو منابع‌ اصلی‌ محسوب‌ می‌شود، کتاب‌ حدیقة‌ الشیعة‌ است‌ که‌ بر اساس‌ تتبعات‌ اخیر انتساب‌ آن‌ به‌ فقیه‌ و محقق‌ مشهور، مقدس‌ اردبیلی‌ (متوفی‌ 993) تقویت‌ شده‌ و در عین‌ حال‌، در بخش‌ نقد تصوف‌ آن‌ مطالب‌ الحاقی‌ نیز وارد شده‌ است‌ (ج‌ 1، مقدمة‌ حسن‌زاده‌، ص‌ سی‌وسه‌، شصت‌وچهار، برای‌ اطلاع‌ بیشتر رجوع کنید به همان‌ مقدمه‌، ص‌ سی‌وهفت‌ ـ شصت‌و چهار). مرجوع کنید بهلف‌، اکثر صوفیه‌ را به‌ ظاهر حنبلی‌ یا مالکی‌ و در باطن‌ کافر و عقاید آنها را متأثر از اندیشه‌های‌ اهل‌ ریاضت‌، پیروان‌ آیین‌ هندو و فلاسفه‌ دانسته‌ و گفته‌ است‌ که‌ این‌ عقاید ابتدا اهل‌ سنّت‌ و سپس‌ برخی‌ از اهل‌ تشیع‌ را فریفته‌ است‌. به‌ نظر مرجوع کنید بهلف‌ این‌ عقاید که‌ شامل‌ اعتقاد به‌ حلول‌، اتحاد، قائل‌ شدن‌ به‌ جبر، محبت‌ ورزیدن‌ به‌ یهود و نصارا و پیروان‌ سایر ادیان‌، دوست‌ داشتن‌ همه‌ از جمله‌ مخالفان‌ امامان‌ علیهم‌السلام‌ و جمیع‌ گناهکاران‌ و مشرکان‌ است‌، منجر به‌ از بین‌ رفتن‌ مبانی‌ شیعه‌ می‌شود و از توطئه‌های‌ مخالفان‌ شیعه‌ است‌ تا مقام‌ و امتیازات‌ امامان‌ را نادیده‌ بگیرند (مقدس‌ اردبیلی‌، 1378 ش‌، ج‌ 2، ص‌ 745، 752). مرجوع کنید بهلف‌ در بررسی‌ طرق‌ صوفیه‌ اعمال‌ و عقاید برخی‌ از آنها مانند بی‌اعتنایی‌ به‌ شریعت‌، رها کردن‌ کسب‌ علوم‌ دینی‌ و کار، نظربازی‌، ریاضت‌، رقص‌ و سماع‌ را تقبیح‌ کرده‌ (همان‌، ج‌ 2، ص‌ 766، 772ـ 774) و مشایخ‌ صوفیه‌ مانند محیی‌الدین‌ ابن‌عربی‌، عبدالرزاق‌ کاشانی‌ و عزیزالدین‌ نسفی‌ را به‌ دلیل‌ اعتقاد به‌ وحدت‌ وجود کافر و زندیق‌ خوانده‌ است‌ (همان‌، ج‌ 2، ص‌ 752). با وجود این‌ گفته‌ می‌شود مقدس‌ اردبیلی‌ (مرجوع کنید بهلف‌ احتمالی‌ این‌ اثر) در الحاشیة‌ علی‌ الهیات‌ الشرح‌ الجدید للتجرید (ص‌ 91، نیز رجوع کنید به همان‌، مقدمة‌ عامری‌، ص‌ 29ـ30) در پاسخ‌ به‌ شبهه‌ ابن‌کمونه‌، متمسک‌ به‌ نظریة‌ وحدت‌ وجود شده‌ است‌.در کنار این‌ جریان‌ که‌ بکلی‌ صوفیان‌ را طرد می‌کرد، نزدیک‌ شدن‌ تصوف‌ و تشیع‌ به‌ یکدیگر ادامه‌ داشت‌. برخی‌ از علمای‌ دین‌، از جمله‌ شیخ‌بهایی‌ (متوفی‌ 31/1030)، با وجود انتقاد از برخی‌ جنبه‌های‌ تصوف‌ به‌ دیدگاههای‌ صوفیه‌ بسیار نزدیک‌ شدند (برای‌ اطلاع‌ از گرایش‌ شیخ‌بهایی‌ به‌ تصوف‌ رجوع کنید به بهاءالدین‌ عاملی‌ * ). قاضی‌ نوراللّه‌ شوشتری‌ (متوفی‌ 1019) نیز سعی‌ داشت‌ میان‌ عرفا و فلاسفه‌ ــ که‌ آنها را حکما می‌خواند ــ توافق‌ به‌وجود آورد ( رجوع کنید به شوشتری‌، 1354 ش‌، ج‌ 2، ص‌ 3). به‌عقیدة‌ او امامیه‌ دو طایفه‌اند: طایفه‌ای‌ حاملِ ظاهر دین‌، که‌ به‌ آنها مرجوع کنید بهمن‌ می‌گوید و طایفه‌ای‌ حاملِ باطن‌ دین‌ که‌ آنها را مرجوع کنید بهمن‌ شیعی‌ و صوفی‌ می‌نامد (همان‌، ج‌ 2، ص‌ 5). قاضی‌ نوراللّه‌ شوشتری‌ همة‌ صوفیه‌ را شیعه‌ می‌دانست‌ و معتقد بود طرفداری‌ یا پیروی‌ برخی‌ عرفا از مذاهب‌ اهل‌سنّت‌، از روی‌ تقیه‌ بوده‌ است‌ (همان‌، ج‌ 2، ص‌ 6). همچنین‌ اعتقاد به‌ حلول‌ و اعمالی‌ چون‌ رقص‌ و سماع‌ را به‌ برخی‌ از صوفیة‌ متأخر از جمله‌ سلسلة‌ نقشبندیه‌ نسبت‌ داده‌ است‌ (همو، 1377، ج‌ 1، ص‌190ـ191).در این‌ دوره‌ اصحاب‌ حوزة‌ فلسفی‌ اصفهان‌ ( رجوع کنید به اصفهان‌ * ، حوزة‌ فلسفه‌ و عرفانی‌) نیز که‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ حقیقت‌، دلایل‌ فلسفی‌ را توأم‌ با عبادت‌ و ریاضت‌ لازم‌ می‌دانستند، به‌ عرفان‌ و تصوف‌ نزدیک‌ شده‌ بودند ( رجوع کنید به امین‌ رضوی‌، ص‌ 122ـ124). از نمایندگان‌ برجستة‌ این‌ حوزه‌ محمدباقر استرآبادی‌ (متوفی‌ 1041) و میرابوالقاسم‌ میرفندرسکی‌ (متوفی‌ 1050) است‌ که‌ گزارش‌ زندگی‌اش‌ نیز یادآور سلوک‌ قدمای‌ صوفیه‌ است‌. اما او و شاگردش‌ ملارجب‌ علی‌ تبریزی‌ (متوفی‌ 1080) ظاهراً ارتباطی‌ با صوفیه‌ نداشتند (زرین‌کوب‌، ص‌ 258) و حتی‌ میرفندرسکی‌ در رسالة‌ صناعیه‌ ( رجوع کنید به ص‌ 7) قلندران‌ را، که‌ به‌ بهانة‌ توکل‌ و ترک‌ اسباب‌ به‌ کاهلی‌ روی‌ آورده‌ بودند، مخل‌ نظم‌ جامعه‌ و موجب‌ تعطیل‌ نظام‌ کلی‌ عالم‌ دانسته‌ است‌. در همین‌ قرن‌ (یازدهم‌) علمای‌ دیگری‌ هم‌ بودند که‌ گرچه‌ از صوفیه‌ انتقاد کرده‌اند، آثارشان‌ نشان‌دهندة‌ تأثیرپذیری‌ آنها از برخی‌ جنبه‌های‌ تصوف‌ است‌، از جمله‌ حکیم‌ و عالم‌ شیعی‌ صدرالدین‌ شیرازی‌ (متوفی‌ 1050) مشهور به‌ ملاصدرا. او در رسالة‌ کسر اصنام‌ الجاهلیّة‌ (ص‌ 31ـ32، نیز رجوع کنید به ص‌ 103ـ104) به‌ صوفیان‌ زمان‌ خود اعتراض‌ کرده‌ و آنها را بطّالینی‌ خوانده‌ که‌ در مجالس‌ ذکر به‌ پرخوری‌ و رقص‌ و سماع‌ می‌پردازند. با این‌ حال‌ کتابهای‌ او سرشار از اقوال‌ قدمای‌ صوفیه‌ است‌ و از وحدت‌ وجود، مراتب‌ وجود و دیگر عقاید ابن‌عربی‌ و پیروانش‌ دفاع‌ کرده‌ است‌ ( رجوع کنید به تفسیر ملاصدرا * ).عبدالرزاق‌ لاهیجی‌ (متوفی‌ 1072) شاگرد و داماد ملاصدرا نیز در شوارق‌ الالهام‌ (ج‌ 1، ص‌30) رسیدن‌ به‌ برخی‌ حقایق‌ را منوط‌ به‌ مکاشفه‌، و مباحث‌ عقلی‌ را در وصول‌ به‌ آنها ناتوان‌ می‌داند. به‌ نوشتة‌ وی‌ در کتاب‌ گوهر مراد (ص‌ 38)، حقیقت‌ تصوف‌ سلوک‌ باطن‌ است‌ و سلوک‌ باطن‌ مستلزم‌ سلوک‌ ظاهر است‌، پس‌ صوفی‌ نخست‌ باید حکیم‌ یا متکلم‌ باشد و ادعای‌ تصوف‌، پیش‌ از تسلط‌ در حکمت‌ و کلام‌ و سایر علوم‌ دینی‌ عوام‌فریبی‌ است‌. او در خاتمة‌ این‌ کتاب‌ (ص‌ 687ـ 688) عمل‌ کسانی‌ را که‌ به‌سبب‌ سلوک‌ باطن‌، خود را با عناوینی‌ می‌خوانند که‌ در شریعت‌ وارد نیست‌ نامقبول‌ می‌شمرد. ظاهراً عبدالرزاق‌ لاهیجی‌ با رسوم‌ مربوط‌ به‌ مراد و مریدی‌ و خرقه‌پوشی‌ موافق‌ نبوده‌ است‌، و البته‌ این‌ به‌معنای‌ نفی‌ و رد تصوف‌ به‌طور کلی‌ از سوی‌ لاهیجی‌ نیست‌ ( رجوع کنید به زرین‌کوب‌، ص‌ 252ـ254).شاگرد و داماد دیگر ملاصدرا، محمدبن‌ مرتضی‌بن‌ محمود کاشانی‌ (متوفی‌ 1091)، مشهور به‌ فیض‌ نیز در آثارش‌ از صوفیانی‌ که‌ خرقه‌ می‌پوشند و اذکاری‌ اختراع‌ و صدا را به‌ ذکر بلند می‌کنند شطح‌ و طامات‌ می‌گویند، علم‌ و معرفت‌ ندارند، تفقه‌ در دین‌ را لازم‌ نمی‌دانند و اعمالی‌ خارج‌ از سنّت‌ وضع‌ می‌کنند، انتقاد کرده‌ (فیض‌ کاشانی‌، 1409، ج‌ 1، ص‌30ـ31، 136ـ139؛ همو، 1371 ش‌، ص‌ 104ـ107؛ نیز رجوع کنید به همو، 1311، ص‌ 144ـ146) و از سوی‌ دیگر به‌ متشرعان‌ توصیه‌ می‌کند تا به‌ گروهی‌ که‌ بر جادة‌ سلوک‌ شرعی‌ حرکت‌ می‌کنند، طعن‌ و لعن‌ نکنند مگر آنکه‌ از آنها کفر صریح‌ یا بدعتی‌ واضح‌ صادر شود، بعلاوه‌ تا جایی‌ که‌ بتوان‌ آن‌ عمل‌ یا گفتار را تأویل‌ و تصحیح‌ کرد نباید آنان‌ را تکفیر نمود ( رجوع کنید به فیض‌ کاشانی‌، 1371 ش‌، ص‌ 99ـ 108) او خود رساله‌ای‌ به‌ نام‌ زادالسالک‌ ( رجوع کنید به همان‌، ص‌ 79ـ91) در سیر و سلوک‌ نوشته‌ و در ضمن‌ رساله‌ای‌ نیز به‌ نام‌ مشواق‌ ( رجوع کنید به همان‌، ص‌ 237ـ273) در توضیح‌ الفاظی‌ که‌ صوفیه‌ در اشعار عرفانی‌ به‌ کار می‌برند، تألیف‌ نموده‌ است‌. فیض‌ کاشانی‌ با آنکه‌ به‌ صوفیة‌ زمان‌ خود تاخته‌، اما تأثیرپذیری‌ او از میراث‌ ادبی‌ و اخلاقی‌ قدمای‌ صوفیه‌ از مجموع‌ آثارش‌ مشهود است‌. ازینرو، مخالفان‌ تصوف‌ او را مورد طعن‌ و نقد قرار دادند ( رجوع کنید به بحرانی‌، ص‌ 121) و شاگرد وی‌ سیدنعمت‌اللّه‌ جزایری‌ (1112) در مقام‌ دفاع‌ از استاد بر آمد و انتساب‌ وی‌ را به‌ صوفیه‌ با نقل‌ عباراتی‌ از کلمات‌ طریفة‌ وی‌ انکار کرد ( رجوع کنید به خوانساری‌، ج‌ 6، ص‌ 96ـ99).محمدتقی‌ مجلسی‌ (متوفی‌ 1070) از دیگر علمای‌ قرن‌ یازدهم‌ است‌، که‌ گفته‌ شده‌ تحت‌تأثیر تصوف‌ بود و ازینرو برخی‌ از او انتقاد کرده‌اند. در این‌ باره‌ نوشته‌اند که‌ وی‌ در اوایل‌ جوانی‌ با صوفیه‌ ارتباط‌ داشت‌ و حتی‌ به‌ چله‌نشینی‌ و خلوت‌ و ذکر علاقه‌ نشان‌ می‌داد (معصوم‌ علیشاه‌، ج‌ 1، ص‌ 269ـ270، 284؛ زرین‌کوب‌، ص‌ 259ـ260). در عین‌ حال‌، در آثار او مطالبی‌ در نقد و رد برخی‌ عقاید و رفتارهای‌ صوفیه‌ وجود دارد (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به محمدتقی‌ مجلسی‌، ج‌ 3، ص‌ 43ـ 44). پسرش‌، ملامحمدباقر مجلسی‌ (متوفی‌ 1110)، نیز که‌ گرایشها و سلوک‌ عرفانی‌ او را تصدیق‌ کرده‌، در رسالة‌ سیر و سلوک‌ ــ باب‌ دوم‌ رسالة‌ اعتقادات‌ ــ (ص‌ 164)، گفته‌ است‌ که‌ برخی‌ مراودات‌ پدرش‌ با صوفیان‌ برای‌ جلب‌ ایشان‌ به‌ حق‌ بوده‌ است‌.به‌ نظر می‌رسد ملامحمدباقر مجلسی‌ نیز به‌ طور کلی‌ با تصوف‌ مخالف‌ نبود و میان‌ کسانی‌ مانند ابن‌طاووس‌ حلّی‌ و ابن‌فهد حلّی‌ و شهید ثانی‌ و شیخ‌صفی‌الدین‌ اردبیلی‌ که‌ گفته‌ شده‌ است‌ به‌ تصوف‌ شهرت‌ دارند و پس‌ از تحصیل‌ علوم‌ دینی‌ به‌ طریق‌ ریاضت‌ و عبادت‌ پرداخته‌ و متابعت‌ شریعت‌ کرده‌ و بدعتی‌ مرتکب‌ نشده‌اند با صوفیه‌ای‌ که‌ بدعت‌ در دین‌ آورده‌ و با ائمه‌ به‌ معارضه‌ پرداخته‌اند، فرق‌ نهاده‌ و گروه‌ اول‌ را از زمرة‌ عباد و زهاد و بر طریقة‌ حق‌ دانسته‌ است‌ (محمدباقر مجلسی‌، 1376 ش‌، ج‌ 1، ص‌ 412؛ طارمی‌، ص‌ 237ـ 238).بدین‌ترتیب‌ علما و حکمای‌ شیعه‌ با وجود برخی‌ انتقادات‌ از صوفیة‌ عصر خود ــ که‌ از دو منظر آموزه‌های‌ صوفیانه‌ و آداب‌ و آیینهای‌ متصوفه‌ صورت‌ می‌گرفت‌ ــ تا حدی‌ مروج‌ تعالیم‌ معنوی‌ صوفیه‌ نیز بودند. ازینرو، بخصوص‌ از اواخر دورة‌ صفویه‌ که‌ فشار بر صوفیه‌ شدت‌ گرفت‌، این‌ گروه‌ از حکما نیز در ردیه‌ها به‌ اتهام‌ تصوف‌ یا به‌ کار بردن‌ کلماتی‌ مانند عشق‌، طریقت‌ حقیقت‌ و مکاشفه‌ بشدت‌ مورد طعن‌ و نقد واقع‌ شدند ( رجوع کنید به ادامة‌ مقاله‌).از جمله‌ ردیه‌هایی‌ که‌ بر صوفیه‌ نوشته‌ شد می‌توان‌ به‌ کتاب‌ کفایة‌ المهتدی‌ فی‌ معرفة‌ المهدی‌ از محمدبن‌ محمد موسوی‌ معروف‌ به‌ میرلوحی‌ سبزواری‌ (قرن‌ یازدهم‌) و نیز کتاب‌ تحفة‌الاخیار فی‌ شرح‌ مونس‌ الابرار و الفوائد الدینیة‌ فی‌ الرد علی‌ الحکماء و الصوفیة‌ ، هر دو از ملامحمدطاهر قمی‌ (متوفی‌ 1098) اشاره‌ کرد (آقابزرگ‌ طهرانی‌، ج‌ 3، ص‌ 417، ج‌10، ص‌ 206ـ207، ج‌ 16، ص‌ 335ـ336، ج‌ 18، ص‌ 101). ملامحمدطاهر قمی‌ نیز به‌ پیروی‌ از تبصرة‌العوام‌ و حدیقة‌الشیعة‌ ، تصوف‌ را برساختة‌ اهل‌ سنّت‌ می‌داند. به‌ عقیدة‌ او ریاضت‌، اعتقاد به‌ جبر و سماع‌ و بسیاری‌ از اقوال‌ ابن‌عربی‌ در فتوحات‌ و سروده‌های‌ مولوی‌ در مثنوی‌ مغایر با عقاید شیعه‌ است‌ و هیچکدام‌ از صوفیان‌ از مناطق‌ و شهرهای‌ مهم‌ شیعه‌ (جبل‌عامل‌، حلّه‌، سبزوار، قم‌ و استرآباد) برنخاسته‌اند و در این‌ شهرها هرگز خانقاه‌ نبوده‌ است‌ (محمدطاهر قمی‌، 1376 ش‌، ص‌ 134ـ143).از دیگر ردیه‌ها بر صوفیه‌ رسالة‌ الرد علی‌ الصوفیة‌ تألیف‌ ملامطهربن‌ محمد مقدادی‌ (قرن‌ یازدهم‌) است‌. وی‌ در این‌ رساله‌ فتاوی‌ برخی‌ علمای‌ شیعه‌ از جمله‌ محقق‌ سبزواری‌ (متوفی‌ 1090) شیخ‌علی‌نقی‌ کمره‌ای‌ (متوفی‌ 1030)، میرسیداحمد علوی‌ و میرزا رفیع‌الدین‌ نائینی‌ (متوفی‌ 1081) را علیه‌ صوفیه‌ آورده‌ است‌ (آقابزرگ‌ طهرانی‌، ج‌ 10، ص‌ 209ـ 210؛ نیز رجوع کنید به میرلوحی‌ سبزواری‌، ص‌ 356ـ359).علی‌بن‌ محمدبن‌ حسن‌بن‌ زین‌الدین‌ شهید (متوفی‌ 1104) نیز السهام‌ المارقة‌ من‌ اغراض‌ الزنادقة‌ (آقابزرگ‌طهرانی‌، ج‌ 12، ص‌ 260ـ261) و محمدبن‌ حسن‌ حرّ عاملی‌ (متوفی‌ 1104) الاثنا عشریة‌ فی‌ الرد علی‌ الصوفیة‌ را در این‌ زمینه‌ نوشتند. شیخ‌ حرّ عاملی‌ در این‌ کتاب‌ صوفیه‌ را به‌ جهت‌ اعتقاد به‌ وحدت‌ وجود و اسقاط‌ تکالیف‌، عدم‌ توجه‌ به‌ معاش‌ و پرداختن‌ به‌ رقص‌ و سماع‌ انکار کرد ( رجوع کنید به ص‌ 57 ـ80، 88، 97، 117ـ 118، 122ـ123، 147).البته‌ در دفاع‌ از صوفیه‌ در همین‌ قرن‌ نیز رساله‌هایی‌ نوشته‌ شد مثلاً محمدکریم‌ شریف‌ قمی‌ در 1098 کتابی‌ به‌ نام‌ تحفة‌العشاق‌ و حکیم‌ محمد مرجوع کنید بهمن‌ نیز رساله‌ای‌ به‌ نام‌ تبصرة‌المرجوع کنید بهمنین‌ هر دو در رد تحفة‌الاخیار نوشتند (محمدطاهر قمی‌، 1377 ش‌، مقدمة‌ ارجمند، ص‌ 425).ردیه‌نویسی‌ بر صوفیه‌ در قرن‌ دوازدهم‌ و سیزدهم‌ ادامه‌ یافت‌ و در برخی‌ موارد شدت‌ عملهایی‌ نسبت‌ به‌ صوفیان‌ صورت‌ گرفت‌، از جمله‌ آقامحمدعلی‌ بهبهانی‌ (معروف‌ به‌ کرمانشاهی‌، متوفی‌ 1216) که‌ کتاب‌ خیراتیه‌ را در رد صوفیه‌ نوشت‌ و خود موجب‌ تبعید جمعی‌ از صوفیان‌ و قتل‌ معصوم‌ علیشاه‌ در 1212 شد (معصوم‌ علیشاه‌ نایب‌الصدر، ج‌ 1، ص‌ 184ـ 185؛ آقامحمدعلی‌ کرمانشاهی‌، ج‌ 1، مقدمة‌ رجائی‌، ص‌ 14). از ردیه‌های‌ دیگر در همین‌ قرن‌، می‌توان‌ از فضایح‌ الصوفیه‌ (قم‌ 1413) اثر محمدجعفر بهبهانی‌ (متوفی‌ 1259)، فرزند آقامحمدعلی‌ بهبهانی‌، نام‌ برد. با وجود این‌ در همین‌ قرن‌ برخی‌ از علما، مانند ملاهادی‌ سبزواری‌ (متوفی‌ 1289) و محمدمهدی‌ نراقی‌ (متوفی‌ 1209) و ملااحمد نراقی‌ (متوفی‌ 1244)، به‌ برخی‌ مبانی‌ عرفان‌ و شماری‌ از قدمای‌ صوفیه‌ ــ که‌ به‌ زهد و عبادت‌ مشهور بودند ــ گرایش‌ داشتند و تقریباً از اوایل‌ قرن‌ چهاردهم‌ نیز از شدت‌ مخالفتها کاسته‌ شد ( رجوع کنید به زرین‌کوب‌، ص‌ 327ـ 339)، هر چند در همین‌ قرن‌ نیز تعدادی‌ ردیه‌ تألیف‌ گردید، که‌ از آن‌ جمله‌ است‌: البِدعة‌ والتحرَّف‌ ، اثر حاج‌شیخ‌جواد خراسانی‌ و کشف‌ الاشتباه‌ در کجروی‌ اصحاب‌ خانقاه‌ در 1336 ش‌ از ذبیح‌اللّه‌بن‌ محمدعلی‌ محلاتی‌ (متوفی‌ 1410؛ مشار، ج‌ 3، ستون‌ 85، 87) و عارف‌ و صوفی‌ چه‌ میگویند؟ از میرزاجواد تهرانی‌ (تهران‌ 1363 ش‌).برخی‌ از متشرعان‌ و عالمان‌ همچنان‌ در مخالفت‌ با صوفیان‌ کتاب‌ می‌نویسند. اجمالاً با بررسی‌ این‌ کتابها می‌توان‌ عوامل‌ اعتراض‌ فقها را نسبت‌ به‌ صوفیه‌ و اختلاف‌ میان‌ آنان‌ را از گذشته‌ تاکنون‌، در پنج‌ موضوع‌ اصلی‌ خلاصه‌ کرد: 1) عدم‌پایبندی‌ برخی‌ از اهل‌ تصوف‌ به‌ آداب‌ دینی‌ و احکام‌ شرع‌؛ 2) ابداع‌ آیینهای‌ عبادی‌ یا رفتارهای‌ اجتماعی‌ و اخلاقی‌ که‌ به‌زعم‌ فقها یا مخالفت‌ با شریعت‌ است‌ یا حداقل‌ در منابع‌ دینی‌ از آنها خبری‌ نیست‌، مانند حلقه‌های‌ ذکر که‌ آدابی‌ خاص‌ دارد؛ 3) برخی‌ آرا و عقاید اهل‌ عرفان‌ که‌ به‌ نظر فقها و علمای‌ دین‌ ناسازگار با تعالیم‌ دینی‌ است‌، مانند وحدت‌ وجود که‌ به‌ حلول‌ و اتحاد می‌انجامد یا عبادت‌ را منتفی‌ می‌کند و همچنین‌ شطح‌ و طامات‌؛ 4) باورداشتن‌ به‌ جنبه‌های‌ باطنی‌ در دین‌ که‌ در مواردی‌ منجر به‌ تفسیر به‌ رأی‌ می‌شود ( رجوع کنید به طارمی‌، ص‌ 218، 224ـ 237)؛ 5) آرایی‌ که‌ سازگار با مبانی‌ شیعه‌ نیست‌ مانند ادعای‌ ولایت‌ و کرامت‌ برای‌ مشایخ‌ صوفی‌ (پورجوادی‌، ص‌ 618).چنین‌ اشکالاتی‌ سبب‌ شده‌ تا برخی‌ فقها از ابتدای‌ شکل‌گیری‌ تصوف‌ در خصوص‌ ریشه‌های‌ غیراسلامی‌ یا غیرشیعی‌ تصوف‌ بحثهایی‌ مطرح‌ کنند. برخی‌ از آنان‌ اصول‌ و مبانی‌ تصوف‌ را مأخوذ از فلسفه‌ یونان‌، آیین‌ هندو و رهبانیت‌ مسیحیت‌ و گروهی‌ نیز آن‌ را سرپوشی‌ بر کفر و الحاد دانسته‌اند ( رجوع کنید به شوشتری‌، 1377، ج‌ 1، ص‌ 183ـ185، تعلیقات‌ مرعشی‌ نجفی‌؛ محولاتی‌ خراسانی‌، ص‌ 19ـ20؛ تهرانی‌، ص‌ 11ـ33).گروهی‌ از علما نیز که‌ تحت‌تأثیر ابن‌عربی‌ و شارحان‌ او هستند، میان‌ صوفیه‌ای‌ که‌ ملتزم‌ به‌ رعایت‌ ظاهر و باطن‌ شرع‌اند با آنهایی‌ که‌ آداب‌ و تعالیم‌ غیرشرعی‌ دارند، فرق‌ می‌نهند. آنها از متقدمان‌ صوفیه‌ به‌ نیکی‌ یاد می‌کنند ولی‌ با آداب‌ خانقاه‌نشینی‌ و سلسله‌های‌ صوفیانه‌ میانه‌ای‌ ندارند و حتی‌ به‌ دلیل‌ اعتراض‌ به‌ برخی‌ آداب‌ و اعمال‌ سلسله‌ها از به‌ کار بردن‌ کلمة‌ تصوف‌ پرهیز و از عقاید و آرای‌ متقدمان‌ تعبیر به‌ عرفان‌ می‌کنند (پورجوادی‌، ص‌ 620ـ621؛ نیز رجوع کنید به شوشتری‌، ج‌ 2، ص‌ 5؛ محمدباقر مجلسی‌، 1376 ش‌، ج‌ 1، ص‌ 412؛ همو، 1375 ش‌، ص‌ 29ـ 31). به‌ طور کلی‌ تقریباً تمامی‌ فقها و علمای‌ شیعه‌ که‌ در آثارشان‌ گرایشهای‌ عرفانی‌ وجود دارد، از این‌ جمله‌اند. مثلاً در آثار امام‌ خمینی‌ (متوفی‌ 1368 ش‌) سخنانی‌ در تجلیل‌ از «شیوایی‌ گفتار ارباب‌ تصوف‌» و استفاده‌ از حقایقی‌ که‌ «اهل‌ کشف‌ و ریاضت‌» گفته‌اند، وجود دارد (امام‌خمینی‌، 1373 ش‌، ص‌ 16؛ همو، 1379 ش‌، ص‌ 11). ایشان‌ همچنین‌ در برخی‌ آثار خود احادیث‌ معصومین‌ را در خصوص‌ تهذیب‌ نفس‌ با احوال‌ و مقامات‌ عرفانی‌ تطبیق‌ داده‌ است‌ (1375 ش‌، ص‌ 38ـ39؛ همو، 1379 ش‌؛ ص‌ 53 ـ55، 65ـ66) و عالمانی‌ چون‌ سیدبن‌ طاووس‌ و شیخ‌بهایی‌ و محمدتقی‌ مجلسی‌ را در شمار عرفا دانسته‌ است‌ (همو، 1375 ش‌، ص‌ 40). در عین‌ حال‌، امام‌خمینی‌ از صوفیه‌، از آن‌ جهت‌ که‌ فقط‌ به‌ امور باطنی‌ دین‌ توجه‌ دارند و به‌ جهات‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ آن‌ بی‌توجه‌اند، انتقاد کرده‌ است‌ (1361 ش‌، ج‌ 2، ص‌ 224).منابع‌: آقابزرگ‌طهرانی‌؛ آقامحمدعلی‌ کرمانشاهی‌، خیراتیـّه‌ در ابطلال‌ طریقة‌ صوفیّه‌ ، چاپ‌ مهدی‌ رجائی‌، قم‌ 1412؛ حیدربن‌ علی‌ آملی‌، جامع‌ الاسرار و منبع‌الانوار ، چاپ‌ هانری‌ کوربن‌ و عثمان‌ اسماعیل‌ یحیی‌، تهران‌ 1368 ش‌؛ ابن‌بابویه‌، ترجمة‌ اعتقادات‌ ابن‌بابویه‌ ، از محمدعلی‌بن‌ محمد حسنی‌، تهران‌ 1361 ش‌؛ حسن‌ انصاری‌ قمی‌، «وصیت‌ جُنَید بغدادی‌ و یادداشتی‌ کوتاه‌ در بارة‌ سیاسة‌ المریدین‌ »، معارف‌ ، دورة‌ 17، ش‌ 2 (مرداد ـ آبان‌ 1379)؛ یوسف‌بن‌ احمد بحرانی‌، لرجوع کنید بهلرجوع کنید بهة‌البحرین‌ ، چاپ‌ محمدصادق‌ بحرالعلوم‌، قم‌ [ بی‌تا. ] ؛ عبدالقاهربن‌ طاهر بغدادی‌، الفرق‌ بین‌الفرق‌ ، چاپ‌ محمد محیی‌الدین‌ عبدالحمید، قاهره‌: مکتبة‌ محمدعلی‌ صبیح‌ و اولاده‌، [ بی‌تا. ] ؛ جواد تهرانی‌، عارف‌ و صوفی‌ چه‌ میگویند؟ ، تهران‌ 1363 ش‌؛ محمدبن‌ حسن‌ حرّ عاملی‌، رسالة‌ الاثنی‌ عشریة‌ فی‌الرد علی‌الصوفیة‌ ، قم‌ 1400؛ روح‌اللّه‌ خمینی‌، رهبر انقلاب‌ و بنیانگذار جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، سرّالصلوة‌ ( معراج‌ السالکین‌ و صلوة‌العارفین‌ )، [ تهران‌ ] 1375 ش‌؛ همو، شرح‌ چهل‌ حدیث‌ ( اربعین‌ حدیث‌ ) ، [ تهران‌ ] 1373 ش‌؛ همو، صحیفة‌ نور ، ج‌ 2، تهران‌ 1361 ش‌؛ همو، لطایف‌ ربّانی‌ حضرت‌ امام‌ خمینی‌ ( س‌ )، تهران‌ 1379 ش‌؛ خوانساری‌؛ عبدالحسین‌ زرین‌کوب‌، دنبالة‌ جستجو در تصوف‌ ایران‌ ، تهران‌ 1362 ش‌؛ نوراللّه‌بن‌ شریف‌الدین‌ شوشتری‌، احقاق‌ الحق‌ و ازهاق‌ الباطل‌ ، با تعلیقات‌ شهاب‌الدین‌ مرعشی‌ نجفی‌، چاپ‌ محمود مرعشی‌، ج‌ 1، قم‌ ?[ 1377 ] ؛ همو، مجالس‌المرجوع کنید بهمنین‌ ، تهران‌ 1354 ش‌؛ محمدبن‌ مکی‌ شهیداول‌، الدّروس‌ الشرعیّة‌ فی‌فقه‌ الامامیّة‌ ، قم‌ 1412ـ1414؛ کامل‌ مصطفی‌ شیبی‌، الصلة‌ بین‌التصوف‌ و التشیع‌ ، بیروت‌ 1982؛ محمدبن‌ ابراهیم‌ صدرالدین‌ شیرازی‌، کسر اصنام‌ الجاهلیّه‌ فی‌الرّد علی‌ متصوفة‌ زمانه‌ ، چاپ‌ محمدتقی‌ دانش‌پژوه‌، تهران‌ 1340 ش‌؛ حسن‌ طارمی‌، علامة‌ مجلسی‌ ، تهران‌ 1375 ش‌؛ احمدبن‌ علی‌ طبرسی‌، الاحتجاج‌ ، چاپ‌ محمدباقر موسوی‌خرسان‌، بیروت‌ 1401/1981؛ محمدبن‌ حسن‌ طوسی‌، کتاب‌ الغیبة‌ ، تهران‌ ?[ 1398 ] ؛ حسن‌بن‌ یوسف‌ علامه‌ حلّی‌، نهج‌الحق‌ و کشف‌الصدق‌ ، بیروت‌ 1982؛ مرتضی‌بن‌ داعی‌ علم‌الهدی‌، تبصرة‌العوام‌ فی‌ معرفة‌ مقالات‌ الانام‌ ، چاپ‌ عباس‌ اقبال‌، تهران‌ 1364 ش‌؛ محمدبن‌ شاه‌ مرتضی‌ فیض‌کاشانی‌، الحقایق‌ فی‌ محاسن‌ الاخلاق‌ ، چاپ‌ محسن‌ عقیل‌، [ قم‌ ] 1409/1989؛ همو، ده‌ رسالة‌ محقق‌ بزرگ‌ فیض‌ کاشانی‌ ، چاپ‌ رسول‌ جعفریان‌، اصفهان‌ 1371ش‌؛ همو، رسائل‌ ، رسالة‌ 3 : بشارة‌ الشیعة‌ ، چاپ‌ سنگی‌ تهران‌ 1311؛ عباس‌ قمی‌، سفینة‌البحار و مدینة‌ الحکم‌ و الا´ثار ، چاپ‌ سنگی‌ نجف‌ 1352ـ1355، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ [ بی‌تا. ] ؛ محمدطاهربن‌ محمدحسین‌ قمی‌، رسالة‌ رد صوفیه‌ ، چاپ‌ حسن‌ اسلامی‌، در میراث‌ اسلامی‌ ایران‌ ، دفتر چهارم‌، به‌کوشش‌ رسول‌ جعفریان‌، قم‌: کتابخانة‌ آیة‌اللّه‌العظمی‌ مرعشی‌ نجفی‌، 1376 ش‌؛ همو، مونس‌ الابرار: در رد صوفیان‌ ، چاپ‌ محمدرضا ارجمند، در میراث‌ اسلامی‌ ایران‌ ، دفتر هفتم‌، به‌کوشش‌ رسول‌ جعفریان‌، قم‌: کتابخانة‌ آیة‌اللّه‌العظمی‌ مرعشی‌ نجفی‌، 1377 ش‌؛ کلینی‌؛ عبدالرزاق‌بن‌ علی‌ لاهیجی‌، شوارق‌ الالهام‌ فی‌شرح‌ تجریدالکلام‌ ، چاپ‌ سنگی‌ تهران‌ 1306؛ همو، گوهر مراد ، چاپ‌ زین‌العابدین‌ قربانی‌ لاهیجی‌، تهران‌ 1372 ش‌؛ محمدباقربن‌ محمدتقی‌ مجلسی‌، اجوبه‌ ، در محمدتقی‌بن‌ مقصود علی‌ مجلسی‌، رسالة‌ تشویق‌ السالکین‌ ، [ تهران‌ ] 1375 ش‌؛ همو، بحارالانوار ، بیروت‌ 1403/ 1983؛ همو، رسالة‌ سیر و سلوک‌ مجلسی‌ ، ترجمة‌ ابوالقاسم‌ یزدی‌، چاپ‌ غلامحسین‌ حجتی‌نیا، در کیهان‌ اندیشه‌ ، ش‌ 58 (بهمن‌ و اسفند 1373)؛ همو، عین‌الحیات‌ ، چاپ‌ مهدی‌ رجائی‌، قم‌ 1376 ش‌؛ محمدتقی‌بن‌ مقصودعلی‌ مجلسی‌، لوامع‌ صاحبقرانی‌ المشتهر بشرح‌ الفقیه‌ ، ج‌ 3، قم‌ 1374 ش‌؛ محمدجوادبن‌ محسن‌ محولاتی‌ خراسانی‌، البدعة‌ و التحرف‌، یا، آئین‌ تصوف‌ ، [ تهران‌، بی‌تا. ] ؛ خانبابا مشار، مرجوع کنید بهلّفین‌ کتب‌ چاپی‌ فارسی‌ و عربی‌ ، تهران‌ 1340ـ1344 ش‌؛ محمدمعصوم‌بن‌ زین‌العابدین‌ معصوم‌ علیشاه‌، طرائق‌الحقائق‌ ، چاپ‌ محمدجعفر محجوب‌، تهران‌ ?[ 1318 ] ؛ محمدبن‌ محمد مفید، تصحیح‌ اعتقادات‌ الامامیة‌ ، چاپ‌ حسین‌ درگاهی‌، قم‌ 1371 ش‌؛ احمدبن‌ محمد مقدس‌ اردبیلی‌، الحاشیة‌ علی‌الهیات‌ الشرح‌ الجدید للتجرید ، چاپ‌ احمد عابدی‌، قم‌ 1375 ش‌؛ همو، حدیقة‌الشیعة‌ ، چاپ‌ صادق‌ حسن‌زاده‌، قم‌ 1378 ش‌؛ ابوالقاسم‌بن‌ میرزا بزرگ‌ میرفندرسکی‌، رسالة‌ صناعیه‌ ، چاپ‌ علی‌اکبر شهابی‌، [ مشهد ? 1317 ش‌ ] ؛ محمدبن‌ محمد میرلوحی‌ سبزواری‌، سلوة‌ الشیعة‌ وقوه‌ الشریعة‌ ، چاپ‌ احمد عابدی‌، در میراث‌ اسلامی‌ ایران‌ ، دفتر دوم‌، به‌ کوشش‌ رسول‌ جعفریان‌، قم‌: کتابخانة‌ آیة‌اللّه‌العظمی‌ مرعشی‌ نجفی‌، 1374 ش‌؛ احمدبن‌ علی‌ نجاشی‌، رجال‌النجاشی‌ ، چاپ‌ محمدجواد نائینی‌، بیروت‌ 1408/1988؛ محمدبن‌ محمد نصیرالدین‌ طوسی‌، قواعدالعقائد ، چاپ‌ سنگی‌ تهران‌ 1303؛Mehdi Amin Razavi, Suhrawardi and the school of illumination , Richmond, Eng. 1997; Nasrollah Pourjavady, "Opposition to Sufism in Twelver Schiism" in Islamic mysticism contested: thirteen centuries of controversies and polemics , ed. Frederick de Jong and Bernd Radtke, Leiden: Brill, 1999.انتقاد متفکران‌ صوفیه‌ از عقاید و رفتار برخی‌ صوفیان‌. از ابتدای‌ شکل‌گیری‌ تصوف‌، عده‌ای‌ از صوفیه‌ و بویژه‌ مشایخ‌ آنان‌ عقاید و طرز سلوک‌ برخی‌ صوفیان‌ را نقد و ارزیابی‌ می‌کردند و بیشتر مضامین‌ مربوط‌ به‌ تصوف‌، که‌ گاه‌ علما و فقها از آنها انتقاد و آنها را رد می‌کردند، در کلام‌ خود صوفیه‌ نیز نقد و بازاندیشی‌ می‌شد.در قرن‌ دوم‌، پیش‌ از آنکه‌ نامی‌ از تصوف‌ در میان‌ باشد، مشایخ‌ زاهدان‌، گفتار و کردار یکدیگر را نقد می‌کردند. شواهد این‌ امر عمدتاً گفتگوهای‌ انتقادآمیزی‌ است‌ که‌ برخی‌ مضامین‌ آنها بعدها موضوعِ مناقشات‌ و انتقادهای‌ صوفیه‌ از یکدیگر شد؛ از جمله‌ گفتگوی‌ حسن‌ بصری‌ با رابعة‌ عَدَویه‌ (عطار، 1360 ش‌، ص‌ 79) و حبیب‌ عجمی‌ (همان‌، ص‌ 62ـ63؛ همو، 1364 ش‌، بیت‌ 3361ـ 3368) و گفتگوی‌ سفیان‌ ثوری‌ (متوفی‌ 161) با ابراهیم‌ ادهم‌ (همو،1360 ش‌، ص‌ 113). دامنة‌ این‌ گفتگوهای‌ انتقادی‌ به‌ قرنهای‌ بعد نیز کشیده‌ شد.در قرن‌ سوم‌، با افزایش‌ تعداد مشایخ‌ بزرگ‌ در میان‌ گروههای‌ مختلفِ صوفیه‌، گفتگوهای‌ انتقادی‌ رواج‌ بیشتری‌ یافت‌، ولی‌ نقدها بیشتر متوجه‌ افراد بود نه‌ جریان‌ کلیِ تصوف‌. نمونه‌های‌ این‌ قبیل‌ انتقادها را می‌توان‌ در کلام‌ فاطمة‌ نیسابوریه‌ (نیشابوری‌؛ رجوع کنید به جامی‌، ص‌ 618ـ619)، ابوالحسن‌ باروسی‌ (انصاری‌، ص‌ 122)، بایزید بسطامی‌ (عطار، 1360 ش‌، ص‌ 199)، ابوحفص‌ حدّاد (همان‌، ص‌ 393ـ394) و محمد قصاب‌ (محمدبن‌ منوّر، بخش‌ 1، ص‌ 261) یافت‌. جُنید بغدادی‌ (متوفی‌ 297 یا 298)، که‌ از مشایخ‌ عصر خود خرده‌ می‌گرفت‌ (انصاری‌، ص‌ 554؛ عطار، 1360 ش‌، ص‌ 417، 436)، خود نیز مورد انتقاد کسانی‌ چون‌ ابوالحسین‌ نوری‌ (جامی‌، ص‌ 78) و شِبْلی‌ (عطار،1360 ش‌، ص‌ 626ـ627، 635ـ636) بود. در قرون‌ بعد از این‌ قبیل‌ اظهارنظرها و مضامین‌ جدال‌برانگیزتر شد و از آنها انتقاد بیشتری‌ گردید.با گسترش‌ افکار صوفیانه‌ و ورود عموم‌ به‌ حلقه‌ها و مجامعِ صوفیان‌، با انگیزه‌های‌ مختلف‌ و در بسیاری‌ موارد مغایر با منویات‌ خودِ صوفیان‌، و درنتیجة‌ بروز انحرافات‌ گوناگون‌ در میان‌ منتسبانِ به‌ تصوف‌، انتقاد صوفیان‌ از معاصرانشان‌ افزایش‌ یافت‌ و برخی‌ از آنان‌ نیز به‌قصد هشدار دادن‌ در بارة‌ ناراستیها و نشان‌ دادن‌ روش‌ و منش‌ مطلوب‌ و اصلاح‌ خطاهای‌ راه‌یافته‌ در شیوة‌ تصوف‌، آثاری‌ تألیف‌ کردند. برخی‌ از مهمترین‌ اینگونه‌ آثار عبارت‌اند از: رسالة‌ فی‌ غلطات‌ الصوفیة‌ اثر ابوعبدالرحمان‌ سُلَمی‌، اللُّمَع‌ ابونصر سَرّاج‌ (متوفی‌ 378؛ رجوع کنید به ص‌ 409ـ436)، التعرّف‌ ابوبکر کلاباذی‌ ( رجوع کنید به ص‌20)، رسالة‌ قشیریه‌ ابوالقاسم‌ قُشَیری‌ (متوفی‌ 465؛ رجوع کنید به ص‌ 11)، کیمیای‌ سعادت‌ امام‌ محمد غزالی‌ (متوفی‌ 505؛ رجوع کنید به ج‌ 1، ص‌ 38ـ39، 65ـ70، 299، 444ـ 454 و جاهای‌ دیگر)، کشف‌ المحجوب‌ ابوالحسن‌ هُجویری‌ (متوفی‌ 465؛ رجوع کنید به ص‌ 7ـ9، 35، 40، 48، 52، 104ـ105، 666، 670 و جاهای‌ دیگر)، حدیقة‌الحقیقه‌ سنایی‌ ( رجوع کنید به ص‌ 399ـ 400، 494ـ 498 و جاهای‌ دیگر)، انس‌التابئین‌ ( رجوع کنید به ص‌ 111ـ3 11) و مفتاح‌ النجات‌ ( رجوع کنید به ص‌140ـ141) هر دو نوشتة‌ شیخ‌احمد جام‌ (ژنده‌ پیل‌)، الهی‌نامه‌ ( رجوع کنید به بیت‌ 1884ـ 1889) و اسرارنامه‌ ( رجوع کنید به بیت‌ 971 به‌ بعد) و مصیبت‌نامه‌ ( رجوع کنید به ص‌ 61) هر سه‌ از عطار نیشابوری‌، عوارف‌ المعارف‌ شیخ‌شهاب‌الدین‌ سهروردی‌ (ص‌77ـ81) و نفحات‌الانس‌ جامی‌ ( رجوع کنید به ص‌10ـ12).موضوعات‌ مورد مناقشة‌ صوفیان‌ بسیار متنوع‌ بود. این‌ موضوعات‌ گاه‌ به‌ اختلافات‌ مکتبهای‌ تصوف‌ (مکتب‌ عراق‌ و خراسان‌) مربوط‌ می‌شد و به‌ صورت‌ انتقاد پیرانِ عراق‌ و خراسان‌ از یکدیگر جلوه‌ می‌کرد ( رجوع کنید به قشیری‌، ص‌ 92، 295ـ 296؛ انصاری‌، ص‌ 226، 433؛ سنایی‌، 1359 ش‌، ص‌ 495؛ جامی‌، ص‌ 82، 179) و گاه‌ انتقاد از طریقتهای‌ صوفیه‌ بود، مانند انتقاد از ملامتیان‌ ( رجوع کنید به هجویری‌، ص‌ 73؛ سهروردی‌، ص‌ 71ـ 75)، قلندریه‌ ( رجوع کنید به عزالدین‌ کاشانی‌، ص‌ 122؛ اوحدی‌، ص‌ 583) و اهل‌ فتوت‌ ( رجوع کنید به اوحدی‌، ص‌ 564 ـ566).انتقاد صوفیان‌ از یکدیگر در دو حوزه‌ بود: عقاید و افکار و نظریه‌ها، و آداب‌ و رسوم‌ و رفتار. برخی‌ از موضوعات‌ مورد بحث‌ آنان‌ عبارت‌اند از: توحید * ، عشق‌ * ، ولایت‌ * ، کرامات‌ * ، سماع‌ * ، اسقاط‌ تکلیف‌، ترک‌ علم‌، خرقه‌پوشی‌ ( رجوع کنید به خرقه‌ * )، ریا * و دنیاطلبی‌.اعتقاد به‌ یگانگی‌ خداوند، که‌ ابتدا میان‌ صوفیه‌ و سایر مسلمانان‌ تفاوت‌ چندانی‌ نداشت‌، بسرعت‌ با اندیشه‌هایی‌ چون‌ فنا و بقا و تجلی‌ ذاتِ الاهی‌ پیوند یافت‌ و دعوی‌ حلول‌ (یکی‌ پنداشتن‌ ظاهر و مظهر؛ رجوع کنید به حلول‌ و اتحاد * )، در میان‌ برخی‌ صوفیان‌ رایج‌ گردید. ابونصر سراج‌ این‌ عقیده‌ را بشدت‌ طعن‌ و نقد کرد و معتقدان‌ به‌ آن‌ را کافر و گمراه‌ خواند (ص‌ 426). نجم‌ رازی‌ (متوفی‌ 645؛ ص‌ 231) نیز اعتقاد به‌ حلول‌ را از لغزشگاههای‌ سالکان‌ دانست‌ و گفت‌ که‌ این‌ اعتقاد نتیجة‌ برخی‌ تجلیاتِ انوار و صفات‌ الاهی‌ بر سالک‌ است‌ که‌ او را دچار پندار و غرور می‌سازد (همانجا). شیخ‌محمود شبستری‌ اعتقاد به‌ حلول‌ و اتحاد را، چون‌ مستلزم‌ اذعان‌ به‌ دو وجود «حالّ و محلّ» است‌، منافی‌ توحید می‌دانست‌ (ص‌ 48). یکی‌ از دلایل‌ مخالفت‌ برخی‌ مشایخ‌ صوفیه‌، از جمله‌ حارث‌ مُحاسِبی‌ (متوفی‌ 243؛ رجوع کنید به عطار، 1360 ش‌، ص‌ 723ـ724) و ابوعبداللّه‌ خفیف‌ (متوفی‌ 371؛ رجوع کنید به دیلمی‌، ص‌ 39)، با شطح‌گویی‌ ( رجوع کنید به شطح‌ * )، علاوه‌ بر خطرهای‌ این‌ قبیل‌ سخنان‌ برای‌ تمام‌ صوفیان‌ و بدنام‌شدن‌ آنان‌، این‌ بود که‌ بسیاری‌ از این‌ سخنان‌، متضمن‌ قول‌ به‌ حلول‌ و اتحاد است‌. برخی‌ صوفیان‌ نیز، به‌ این‌ علت‌ که‌ شطح‌گویی‌ را تخلف‌ از متابعت‌ پیامبر می‌دانستند، با آن‌ مخالفت‌ می‌کردند (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به شمس‌ تبریزی‌، ج‌ 2، ص‌ 143). این‌ مباحث‌ به‌ موضوع‌ وحدت‌ وجود نیز کشیده‌ شد و صوفیانی‌ مانند علاءالدولة‌ سمنانی‌ (متوفی‌ 736) در بارة‌ آن‌ با بعضی‌ طرفداران‌ ابن‌عربی‌ (متوفی‌ 638) به‌ مناقشه‌ پرداختند (علاءالدولة‌ سمنانی‌، ص‌ 337ـ346) تا جایی‌ که‌ بعضی‌ پیروان‌ ابن‌عربی‌، مانند عبدالوهاب‌ شَعْرانی‌ (متوفی‌ 973)، کوشیدند انتساب‌ این‌ قول‌ را به‌ ابن‌عربی‌ نفی‌ کنند (جهانگیری‌، ص‌ 491، 517؛ برای‌ تفصیل‌ بیشتر رجوع کنید به وحدت‌ وجود * ).با همة‌ اعتباری‌ که‌ عشق‌ نزد بسیاری‌ از صوفیان‌ داشت‌، گروهی‌ از آنان‌ نسبت‌ دادن‌ آن‌ را به‌ خداوند خطا می‌دانستند (قشیری‌، ص‌560 ـ561؛ هجویری‌، ص‌400ـ401). اندیشة‌ عشق‌ نزد صوفیه‌ بتدریج‌ عارضة‌ شاهدبازی‌ را به‌ همراه‌ آورد ( رجوع کنید به شاهد * ). گسترش‌ خانقاهها و حضور طبقات‌ گوناگون‌ بویژه‌ جوانان‌ و نوجوانان‌ در آنها، تهیدستی‌ صوفیان‌ و گاه‌ ممانعت‌ مشایخ‌ از ازدواج‌ مریدان‌ و پدیدآمدن‌ اعتقاداتی‌ در توجیه‌ عشق‌ مجازی‌، سبب‌ شد که‌ برخی‌ مشایخ‌ در بارة‌ شاهدبازی‌ و گرایش‌ به‌ ساده‌رویان‌ (اَمْرَدان‌) هشدارهای‌ تند و جدّی‌ بدهند و در این‌ باره‌ قول‌ سفیان‌ ثوری‌ که‌ «با هر زنی‌ یک‌ دیو است‌ و با هر امردی‌ هژده‌ دیو» (عطار، 1360 ش‌، ص‌ 225ـ226) بسیار معروف‌ است‌. قشیری‌ (ص‌ 741ـ742) بزرگترین‌ آفت‌ تصوف‌ را صحبت‌ اَحداث‌ (جوانان‌) و مجالست‌ با کم‌سالان‌ دانسته‌ و به‌ اجماعِ پیران‌، نظر در شاهدان‌ را مایة‌ خواری‌ و خذلان‌ و دوری‌ از خداوند شمرده‌ و سالکان‌ را از خُردپنداشتن‌ گناه‌ نظربازی‌ بر حذر داشته‌ است‌. هجویری‌ (ص‌ 542) نیز در نقدی‌ مشابه‌، تجویز نظر در احداث‌ را کفر خوانده‌ است‌. حتی‌ صوفیانی‌ چون‌ روزبهان‌ بَقْلی‌ (ص‌ 95ـ96)، که‌ خود بر طریق‌ عشق‌ بوده‌اند، در بارة‌ انحراف‌ در عاشقی‌ و افتادن‌ در دام‌ شهوت‌ هشدار داده‌اند. در این‌ زمینه‌ نقد تند شمس‌ تبریزی‌ بر اوحدالدین‌ کرمانی‌ (متوفی‌ 635) معروف‌ است‌ ( رجوع کنید به افلاکی‌، ج‌ 2، ص‌ 616، 630ـ631). شهاب‌الدین‌ سهروردی‌ ( رجوع کنید به جامی‌، ص‌ 587 ـ 588)، ابوالمفاخر باخَرزی‌ (ج‌ 2، ص‌ 114ـ 116) و عزالدین‌ کاشانی‌ (ص‌ 262ـ263) نیز در این‌ باره‌ انتقادهایی‌ کرده‌اند.برخی‌ بزرگان‌ صوفیه‌ در باب‌ ولایت‌، که‌ از محورهای‌ تفکر صوفیه‌ است‌، تفضیل‌ ولیّ را بر نبی‌ ــ که‌ امثال‌ حکیم‌ ترمذی‌ و ابن‌ابی‌الحواری‌ (قرن‌ سوم‌) به‌داشتن‌ چنین‌ اعتقادی‌ متهم‌ شدند ( رجوع کنید به زرین‌کوب‌، ص‌ 51ـ52) ــ مغایر با تعالیمِ شرع‌ شمرده‌اند و کراماتی‌ را که‌ در قرآن‌ (کهف‌: 60ـ82؛ مریم‌: 23ـ26؛ نمل‌: 38ـ 40) برای‌ برخی‌ اولیاءاللّه‌ ذکر شده‌، از برکتِ پیروی‌ آنان‌ از انبیا دانسته‌اند (ابونصر سراج‌، ص‌ 422ـ424). به‌ عقیدة‌ ایشان‌ ایمان‌ داشتن‌ ولیّ به‌ نبی‌ واجب‌ است‌ (مُسْتَمْلی‌، ص‌180) و حتی‌ نهایتِ ولایت‌ را بدایتِ نبوت‌ خوانده‌اند (هجویری‌، ص‌ 303).صوفیه‌ امکان‌ وقوع‌ کرامات‌ را پذیرفته‌ بوده‌اند ( رجوع کنید به ابونصر سراج‌، ص‌ 315، 332؛ هجویری‌، ص‌ 276)، ولی‌ بسیاری‌ از مشایخ‌ در این‌ باره‌ سخت‌ هشدار داده‌ و التفات‌ به‌ کرامات‌ را برای‌ اولیاءاللّه‌ شایسته‌ ندانسته‌اند و تصریح‌ کرده‌اند که‌ حقیقت‌، کرامات‌ نیست‌ (انصاری‌، ص‌ 472). به‌گفتة‌ ابوسعید ابوالخیر (متوفی‌ 440) اولیا مأمور به‌ کتمان‌ کرامات‌اند (محمدبن‌ منوّر، بخش‌ 1، ص‌ 54؛ برای‌ آگاهی‌ از تعریف‌ وی‌ در این‌ باره‌ رجوع کنید به همان‌، بخش‌ 1، ص‌ 199). برخی‌ نویسندگان‌ صوفیه‌ تقسیم‌بندیهایی‌ از انواع‌ کرامات‌ عرضه‌ کرده‌اند و از جمله‌ احمد جام‌ (1368 ش‌، ص‌ 124ـ126) گونه‌ای‌ از آنها را کرامتِ مکر و غرور نامیده‌ است‌، زیرا بدون‌ اخلاص‌ و برای‌ خودنمایی‌ در برابر خلق‌ و حصول‌ تحسین‌ آنان‌ و دنیاطلبی‌ انجام‌ می‌گیرد.یکی‌ از مهمترین‌ موضوعات‌ مورد انتقاد صوفیه‌، رسم‌ سماع‌ بوده‌ است‌. در برابر موافقت‌ اکثر صوفیان‌ با برپایی‌ مجالس‌ سماع‌ (محمدبن‌ منوّر، بخش‌ 1، ص‌ 226) و تمجید و تجویزِ آن‌ (غزالی‌، 1364 ش‌، ج‌ 1، ص‌ 475ـ477؛ همو، 1412، ج‌ 2، ص‌ 378ـ 395؛ مولوی‌، ج‌ 2، دفتر 4، بیت‌ 733ـ744؛ عزالدین‌ کاشانی‌، ص‌180ـ187)، دغدغة‌ حفظ‌ حدود شریعت‌ و ترس‌ از ارتکاب‌ لهوولعب‌، موجب‌ مخالفت‌ برخی‌ از صوفیان‌ با اینگونه‌ مجالس‌ شده‌ است‌. ابوعمر زجاجی‌ ( رجوع کنید به سلمی‌، ص‌ 432) سماع‌ را ناشی‌ از ناتوانیِ «حال‌» دانسته‌ و معتقد بوده‌ است‌ که‌ اگر حال‌ قوی‌ باشد، سالک‌ از سماع‌ و ساز بی‌نیاز است‌. به‌نظر ابوعلی‌ دَقّاق‌ (متوفی‌ 405؛ رجوع کنید به قشیری‌، ص‌ 376) سماع‌ شایستة‌ شیخی‌ چون‌ ابوعبدالرحمان‌ سُلَمی‌ نیست‌. هجویری‌ (ص‌ 519 ـ 520، 533ـ534) سماعِ فاسقانة‌ تقلیدکنندگان‌ از سماع‌ صوفیان‌ حقیقی‌ را محکوم‌ کرده‌ است‌. احمد جام‌ (1368 ش‌، ص‌ 221ـ232)، ضمن‌ انتقاد از سماع‌ فسادآمیز، شرایط‌ سماع‌ درست‌ را برشمرده‌ است‌. عزیزالدین‌ نَسَفی‌ (قرن‌ هفتم‌؛ ص‌ 126) اینگونه‌ مجالس‌ را از رسوم‌ و عاداتِ عوام‌ معرفی‌ کرده‌، باخرزی‌ (ج‌ 2، ص‌ 195) سماع‌ روزگار خود را اسمی‌ بی‌معنی‌ و کالبدی‌ بی‌روح‌ خوانده‌ و اوحدی‌ مراغه‌ای‌ (متوفی‌ 738؛ ص‌ 629ـ632) با برشمردنِ شرایط‌ سماع‌ درست‌، نارواییهای‌ سماع‌ صوفیان‌ زمانه‌ را برشمرده‌ است‌.برخی‌ صوفیان‌، که‌ جامی‌ (ص‌ 9ـ10) آنان‌ را «متشبّهان‌ مبطل‌ به‌ صوفیه‌» خوانده‌، معتقد بودند که‌ تقید به‌ احکام‌ شریعت‌ وظیفة‌ عوام‌ است‌ و حالِ خواص‌ و اهل‌ حقیقت‌ عالیتر از آن‌ است‌ که‌ به‌ رسوم‌ ظاهر مقید شوند (همان‌، ص‌10؛ نیز رجوع کنید به اباحیه‌ * ). بسیاری‌ از صوفیان‌ از این‌ عقیده‌ انتقاد کرده‌اند. سهل‌بن‌ عبداللّه‌ تُسْتَری‌ (متوفی‌ 273 یا 283؛ رجوع کنید به جامی‌، همانجا) این‌ گروه‌ را از زندیقان‌ خوانده‌، جنید ( رجوع کنید به قشیری‌، ص‌ 51؛ سهروردی‌، ص‌ 79) ادعای‌ اباحتیان‌ را بدتر از زنا و دزدی‌ دانسته‌ و هجویری‌ (ص‌ 275، 370ـ371) آنان‌ را ملحد معرفی‌ کرده‌ و معتقد بوده‌ است‌ که‌ در هیچ‌ مقامی‌ از مقامات‌ سلوک‌، هیچیک‌ از ارکان‌ تکالیف‌ شرعی‌ ساقط‌ نمی‌شود (نیز رجوع کنید به ژنده‌پیل‌، 1368 ش‌، ص‌ 88). امام‌ محمد غزالی‌ (1364 ش‌، ج‌ 1، ص‌ 65ـ 70) در باب‌ گمراهی‌ و جهلِ اهلِ اباحت‌ فصلی‌ گشوده‌ و نادانی‌ آنان‌ را از هفت‌ وجه‌ برشمرده‌ و دعوی‌ آنان‌ را ناشی‌ از غرور و فریفتگی‌ به‌ خویشتن‌ دانسته‌ و تکفیرشان‌ کرده‌ است‌ (نیز رجوع کنید به همان‌، ج‌ 1، ص‌ 462، ج‌ 2، ص‌ 308ـ309، 420).عده‌ای‌ از صوفیان‌ نسبت‌ به‌ کسب‌ علم‌ بی‌اعتنا بودند و تکیه‌ بر دانش‌ را خلاف‌ طریقت‌ می‌انگاشتند. گروهی‌ از صوفیه‌ از این‌ امر انتقاد کرده‌اند، از جمله‌ ابوعبداللّه‌ خفیف‌ ( رجوع کنید به دیلمی‌، ص‌ 37ـ 38) مریدان‌ خود را به‌ اقتدا به‌ مشایخی‌ ترغیب‌ می‌کرد که‌ علم‌ را با حقیقت‌ جمع‌ کرده‌ بودند. غزالی‌ (1364 ش‌، ج‌ 1، ص‌ 38ـ 39) بر صوفیانی‌ که‌ بی‌بهره‌ از علمِ حال‌ از علم‌ مَقال‌ می‌گریزند، نقدی‌ تند دارد و آنان‌ را اباحتی‌ خوانده‌ است‌.خرقه‌پوشی‌ در نظر بعضی‌ صوفیان‌، رسمی‌ مقدس‌ بود، اما به‌ نظر برخی‌ مشایخ‌ این‌ کار نشان‌ ناسپاسی‌ در برابر نعمتهای‌ الاهی‌ یا مبیّن‌ زهدفروشی‌ بود (مثلاً رجوع کنید به عطار، 1360 ش‌، ص‌ 422، 668). غزالی‌ (1364 ش‌، ج‌ 2، ص‌ 308؛ همو، 1412، ج‌ 4، ص‌ 86 ـ87) بشدت‌ از صوفی‌نمایانی‌ که‌ با پوشیدن‌ خرقه‌ و آراستنِ ظاهر می‌کوشند تا خود را صوفی‌ حقیقی‌ بنمایانند، انتقاد کرده‌ است‌. سنایی‌ (1360 ش‌، تحریمة‌القلم‌ ، ص‌ 118) و مولوی‌ (ج‌ 3، دفتر 5، بیت‌ 362ـ 364) نیز در این‌ باره‌ مطالبی‌ دارند.مشایخ‌ از زهدفروشی‌ و ریا نیز بشدت‌ انتقاد می‌کردند و صوفیه‌ را از آن‌ برحذر می‌داشتند. برخی‌ متفکران‌ صوفیه‌ نیز با تقسیم‌بندیهای‌ مفصّل‌، اجزای‌ این‌ آفت‌ را برشمرده‌ و در نقد آن‌ کوشیده‌اند ( رجوع کنید به غزالی‌، 1364 ش‌، ج‌ 2، ص‌ 212ـ 215؛ همو، 1412، ج‌ 4، ص‌ 85 ـ 128).بررسی‌ آثار صوفیه‌ در زمینة‌ انتقاد از دنیاطلبی‌، نشان‌ می‌دهد که‌ آنان‌ از ابتدای‌ پیدایی‌ و رواج‌ تصوف‌، به‌ این‌ موضوع‌ توجه‌ داشته‌ و در مورد آن‌ هشدار داده‌ ( رجوع کنید به عطار، 1360 ش‌، ص‌ 85 ـ86؛ جامی‌، ص‌ 614، 618) و در بارة‌ آن‌ مناظره‌ و گفتگو می‌کرده‌اند (انصاری‌، ص‌ 539؛ جامی‌، ص‌270). در اواخر قرن‌ پنجم‌ و اوایل‌ قرن‌ ششم‌، از صوفیانِ دنیاطلب‌ و مراجعه‌کنندگان‌ به‌ حکام‌ و سلاطین‌ انتقادهای‌ صریح‌ شد، مثلاً سنایی‌ ( رجوع کنید به 1354 ش‌، ص‌ 556 ـ 558، 685ـ686) با تعابیری‌ تند، صوفیان‌ را از توجه‌ به‌ قید و بند دنیا برحذر داشته‌ است‌ (نیز رجوع کنید به اوحدی‌، ص‌ 605ـ606؛ نعمت‌اللّه‌ ولی‌، ص‌734ـ 736). موضع‌گیریِ صوفیان‌ در برابر توجه‌ یا بی‌توجهی‌ به‌ دنیا، سبب‌ اختلاف‌ آنان‌ در بارة‌ توکل‌ و رسم‌ دریوزه‌ و جواز دریافت‌ کمک‌ و فُتوح‌ از مردم‌ شد. صوفیان‌ در باب‌ توکل‌ سخن‌ فراوان‌ گفته‌ و در این‌ باره‌ با یکدیگر مباحثات‌ متعددی‌ داشته‌اند (برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به عطار، 1360 ش‌، ص‌ 173ـ174، 298؛ جامی‌، ص‌ 201). بسیاری‌ از آنان‌، توکل‌ را منافی‌ عمل‌ و به‌ معنای‌ ترک‌ اسباب‌ نمی‌دانستند و برای‌ تأمین‌ معاش‌ خود کار می‌کردند، اما برخی‌ صوفیان‌ از این‌ دسته‌ انتقاد می‌کردند، از جمله‌ ابومحمد رُوَیم‌بن‌ احمد بغدادی‌ مورد انتقاد قرار گرفت‌ ( رجوع کنید به دیلمی‌، ص‌ 85 ـ86). از سوی‌ دیگر، رسم‌ گدایی‌ و دریوزه‌، که‌ برخی‌ صوفیان‌ آن‌ را با رعایت‌ شرایطی‌ مجاز می‌دانستند ( رجوع کنید به ابونصر سراج‌، ص‌ 191ـ192؛ هجویری‌، ص‌ 467ـ 468، 470؛ باخرزی‌، ج‌ 2، ص‌ 274ـ 275)، می‌توانست‌ به‌ زیاده‌رویِ برخی‌ صوفیان‌ تن‌آسان‌ بینجامد و حیثیت‌ جمعیِ متصوفه‌ را در خطر افکند؛ ازینرو عده‌ای‌ از صوفیان‌ از افراط‌ در این‌ کار و رعایت‌ نکردن‌ موازین‌ سرجوع کنید بهال‌ و دریوزه‌ انتقاد کردند ( رجوع کنید به هجویری‌، ص‌ 64). برخی‌ نیز همچون‌ مولوی‌ ( رجوع کنید به افلاکی‌، ج‌ 1، ص‌ 245) بصراحت‌ مخالف‌ گدایی‌ صوفیه‌ بودند و «دَرِ سرجوع کنید بهال‌ را بر یاران‌ خود» می‌بستند.متفکران‌ صوفیه‌ برخی‌ رفتارهای‌ دیگر صوفیه‌، همچون‌ پرخوری‌ و مسافرت‌ به‌ شهرهای‌ مختلف‌ برای‌ شکم‌چرانی‌ را نیز مذمت‌ کرده‌اند ( رجوع کنید به غزالی‌، 1364 ش‌، ج‌ 1، ص‌ 461؛ سنایی‌، 1354 ش‌، ص‌ 82؛ همو، 1359 ش‌، ص‌ 667؛ شمس‌ تبریزی‌، ج‌ 1، ص‌190ـ191، 236، ج‌ 2، ص‌ 76؛ مولوی‌، ج‌ 3، دفتر 5، بیت‌ 2845ـ2850).منابع‌: علاوه‌ بر قرآن‌؛ ابونصر سراج‌، کتاب‌ اللُّمَع‌ فی‌التصوف‌ ، چاپ‌ رینولد آلن‌ نیکلسون‌، لیدن‌ 1914؛ احمدبن‌ اخی‌ ناطور افلاکی‌، مناقب‌ العارفین‌ ، چاپ‌ تحسین‌ یازیجی‌، آنکارا 1959ـ1961، چاپ‌ افست‌ تهران‌ 1362 ش‌؛ عبداللّه‌بن‌ محمدانصاری‌، طبقات‌الصوفیّة‌ ، چاپ‌ محمد سرور مولائی‌، تهران‌ 1362 ش‌؛ رکن‌الدین‌ اوحدی‌، کلیّات‌ اوحدی‌ اصفهانی‌ معروف‌ به‌ مراغی‌ ، چاپ‌ سعید نفیسی‌، تهران‌ 1340 ش‌؛ یحیی‌بن‌ احمد باخرزی‌، اورادالاحباب‌ و فصوص‌ الا´داب‌ ، ج‌ 2: فصول‌الا´داب‌ ، چاپ‌ ایرج‌ افشار، تهران‌ 1345 ش‌؛ عبدالرحمان‌بن‌ احمد جامی‌، نفحات‌الانس‌ ، چاپ‌ محمود عابدی‌، تهران‌ 1370 ش‌؛ محسن‌ جهانگیری‌، محیی‌الدین‌ ابن‌عربی‌: چهرة‌ برجستة‌ عرفان‌ اسلامی‌ ، تهران‌ 1375 ش‌؛ علی‌بن‌ محمد دیلمی‌، سیرت‌ الشیخ‌ الکبیر ابوعبداللّه‌ ابن‌الخفیف‌ الشیرازی‌ ، ترجمة‌ رکن‌الدین‌ یحیی‌بن‌ جنید شیرازی‌، تصحیح‌ آنه‌ ماری‌شیمل‌، به‌کوشش‌ توفیق‌ سبحانی‌، تهران‌ 1363 ش‌؛ روزبهان‌ بقلی‌، کتاب‌ عبهرالعاشقین‌ ، چاپ‌ هانری‌ کوربن‌ و محمد معین‌، تهران‌ 1360 ش‌؛ عبدالحسین‌ زرین‌کوب‌، جستجو در تصوف‌ ایران‌ ، تهران‌ 1357 ش‌؛ احمدبن‌ ابوالحسن‌ ژنده‌پیل‌، انس‌التائبین‌ ، چاپ‌ علی‌ فاضل‌، تهران‌ 1368 ش‌؛ همو، مفتاح‌النجات‌ ، چاپ‌ علی‌ فاضل‌، تهران‌ 1347 ش‌؛ محمدبن‌ حسین‌ سلمی‌، طبقات‌الصوفیة‌ ، چاپ‌ نورالدین‌ شریبه‌، حلب‌ 1406/ 1986؛ مجدودبن‌ آدم‌ سنایی‌، حدیقة‌الحقیقة‌ و شریعة‌ الطریقة‌ ، چاپ‌ مدرس‌ رضوی‌، تهران‌ 1359 ش‌؛ همو، دیوان‌ ، چاپ‌ مدرس‌ رضوی‌، تهران‌ ?[ 1354 ش‌ ] ؛ همو، مثنویهای‌ حکیم‌ سنائی‌ ، چاپ‌ مدرس‌ رضوی‌، تهران‌ 1360 ش‌؛ عمربن‌ محمد سهروردی‌، کتاب‌ عوارف‌ المعارف‌ ، بیروت‌ 1403/ 1983؛ محمودبن‌ عبدالکریم‌ شبستری‌، گلشن‌ راز ، چاپ‌ احمد مجاهد و محسن‌ کیانی‌، تهران‌ 1371 ش‌؛ محمدبن‌ علی‌ شمس‌تبریزی‌، مقالات‌ شمس‌ تبریزی‌ ، چاپ‌ محمدعلی‌ موحد، تهران‌ 1369 ش‌؛ محمودبن‌ علی‌ عزالدین‌ کاشانی‌، مصباح‌الهدایة‌ و مفتاح‌الکفایة‌ ، چاپ‌ جلال‌الدین‌ همائی‌، تهران‌ 1367 ش‌؛ محمدبن‌ ابراهیم‌ عطار، اسرارنامه‌ ، چاپ‌ صادق‌ گوهرین‌، [ تهران‌ ] 1361 ش‌؛ همو، الهی‌نامه‌ ، چاپ‌ فرجوع کنید بهاد روحانی‌، تهران‌ 1364 ش‌؛ همو، تذکرة‌ الاولیاء ، چاپ‌ محمد استعلامی‌، تهران‌ 1360 ش‌؛ همو، مصیبت‌نامه‌ ، چاپ‌ نورانی‌ وصال‌، تهران‌ 1356 ش‌؛ احمدبن‌ محمد علاءالدولة‌ سمنانی‌، مصنفات‌ فارسی‌ ، چاپ‌ نجیب‌ مایل‌هروی‌، تهران‌ 1369 ش‌؛ محمدبن‌ محمد غزالی‌، احیاء علوم‌الدین‌ ، بیروت‌ 1412/ 1992؛ همو، کیمیای‌ سعادت‌ ، چاپ‌ حسین‌ خدیوجم‌، تهران‌ 1364 ش‌؛ عبدالکریم‌بن‌ هوازن‌ قشیری‌، ترجمة‌ رسالة‌ قشیریه‌ ، چاپ‌ بدیع‌الزمان‌ فروزانفر، تهران‌ 1345 ش‌؛ ابوبکر محمدبن‌ ابراهیم‌ کلاباذی‌، التعرّف‌ لمذهب‌ اهل‌ التصوف‌ ، چاپ‌ عبدالحلیم‌ محمود و طه‌ عبدالباقی‌ سرور، قاهره‌ 1380/ 1960؛ محمدبن‌ منوّر، اسرارالتوحید فی‌ مقامات‌ الشیخ‌ ابی‌سعید ، چاپ‌ محمدرضا شفیعی‌ کدکنی‌، تهران‌ 1366 ش‌؛ اسماعیل‌بن‌ محمد مستملی‌، خلاصة‌ شرح‌ تعرّف‌ ، بر اساس‌ نسخة‌ منحصر به‌فرد مورخ‌ 713 هجری‌، چاپ‌ احمدعلی‌ رجایی‌، تهران‌ 1349 ش‌؛ جلال‌الدین‌ محمدبن‌ محمد مولوی‌، کتاب‌ مثنوی‌ معنوی‌ ، چاپ‌ رینولد آلن‌ نیکلسون‌، تهران‌: انتشارات‌ مولی‌، [ بی‌تا. ] ؛ عبداللّه‌بن‌ محمد نجم‌رازی‌، مرصادالعباد ، چاپ‌ محمدامین‌ ریاحی‌، تهران‌ 1365 ش‌؛ عزیزالدین‌بن‌ محمد نسفی‌، مجموعة‌ رسائل‌ مشهور به‌ کتاب‌ الانسان‌ الکامل‌ ، چاپ‌ ماریژان‌ موله‌، تهران‌ 1341 ش‌؛ نعمة‌اللّه‌ولی‌، کلیات‌ اشعار شاه‌نعمت‌اللّه‌ ولی‌ ، چاپ‌ جواد نوربخش‌، تهران‌ 1369 ش‌؛ علی‌بن‌ عثمان‌ هجویری‌، کشف‌المحجوب‌ ، چاپ‌ و. ژوکوفسکی‌، لنینگراد 1926، چاپ‌ افست‌ تهران‌ 1371 ش‌.

نظر شما