تصدق رجوع کنید به صدقه

معرف

تصدّق‌ رجوع کنید به صدقه‌#

متن

تصدّق‌ رجوع کنید به صدقه‌

نظر شما