تشرین رجوع کنید به تشْری / تشرین

معرف

تِشرین‌ رجوع کنید به تِشْری‌/ تشرین‌#

متن

تِشرین‌ رجوع کنید به تِشْری‌/ تشرین‌

نظر شما