تشریفات رجوع کنید به بار؛ جلوس ؛ سلام ؛ مراسم

معرف

تشریفات‌ رجوع کنید به بار؛ جلوس‌؛ سلام‌؛ مراسم‌#

متن

تشریفات‌ رجوع کنید به بار؛ جلوس‌؛ سلام‌؛ مراسم‌

نظر شما