تشریع رجوع کنید به دین ؛ شریعت

معرف

تشریع‌ رجوع کنید به دین‌؛ شریعت‌#

متن

تشریع‌ رجوع کنید به دین‌؛ شریعت‌

نظر شما